ZHANG DONGYANG – Development trends and prospects of economic and trade cooperation between China and Ukraine

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

The article presents an analysis of trade features between Ukraine and China and development of China’s investment in Ukraine. It is emphasized that Ukraine is facing a period of historical opportunities for development. The special attention is paid to policy recommendations on the prospects and paths for further consolidation and expansion of economic and trade relations between China and Ukraine. Keywords: Ukraine; China; foreign trade; strategic opportunities; ways to expand cooperation. References 5; Table 1.

Пі­сля 2014 р. укра­їн­ська еко­но­мі­ка різ­ко впа­ла, біль­шість ком­па­ній єв­ро# пей­ських кра­їн і США ви­йшли з Укра­ї­ни. Ки­тай­ські ж під­при­єм­ства не тіль­ки не ви­ве­ли свій ка­пі­тал, а, нав­па­ки, при­ско­ри­ли ін­ве­сту­ва­н­ня в Укра­ї­ну. Це свід­чить не тіль­ки про вза­єм­ну до­ві­ру між ки­тай­ським та укра­їн­ським на­ро­да# ми, але й про пра­гне­н­ня Ки­таю по­гли­би­ти стра­те­гі­чне пар­тнер­ство між дво­ма кра­ї­на­ми.

Укра­ї­на – ва­жли­ва кра­ї­на#спів­го­ло­ва ки­тай­ської іні­ці­а­ти­ви “Один по­яс – один шлях”, а та­кож дер­жа­ва з рин­ком, що фор­му­є­ться, – ство­ри­ла зо­ну віль­ної тор­гів­лі з ЄС. Укра­їн­ська еко­но­мі­ка те­пер має ши­ро­кі стра­те­гі­чні мо­жли­во­сті. Ви­ко­ри­ста­н­ня ки­тай­ської іні­ці­а­ти­ви роз­ви­тку та спри­я­н­ня за­лу­чен­ню Украї# ни до гло­баль­них про­ми­сло­вих лан­цюж­ків і лан­цюж­ка ство­ре­н­ня до­да­ної вар# то­сті, ко­ли Ки­тай і ЄС спри­я­ють ре­гіо­наль­ній еко­но­мі­чній ін­те­гра­ції, має ве# ли­ке пра­кти­чне зна­че­н­ня для роз­ви­тку Укра­ї­ни, оскіль­ки до­по­мо­же під­ви­щи# ти рі­вень життя укра­їн­сько­го на­ро­ду.

Огляд тор­го­вель­но еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва між Ки­та­єм й Укра­ї­ною

Що сто­су­є­ться тор­гів­лі, то у 2012–2017 рр. Ки­тай був дру­гим пі­сля Ро­сії най­біль­шим тор­го­вель­ним пар­тне­ром Укра­ї­ни. У 2017 р. він по­сів 6#те мі­сце за екс­пор­том в Укра­ї­ну, йо­го час­тка ста­но­ви­ла 4,6% від за­галь­но­го об­ся­гу екс# пор­ту. По­пе­ре­ду тіль­ки Ро­сія (9,1%), Поль­ща (6,3%), Ту­реч­чи­на (5,8%), Іта­лія (5,7%) та Ін­дія (5,1%). У 2017 р. Ки­тай став дру­гим за ім­пор­том пар­тне­ром Укра­ї­ни пі­сля Ро­сії, ки­тай­ська і ро­сій­ська час­тки в ім­пор­ті Укра­ї­ни ста­но­ви# ли, від­по­від­но, 11,4% та 14,6% [1]. Су­дя­чи з ім­порт­ної та екс­порт­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною і Ки­та­єм у 2007–2017 рр., об­сяг тор­гів­лі між кра­ї­на­ми про­де# мон­стру­вав за­галь­ну тен­ден­цію зро­ста­н­ня, збіль­шив­шись з 3,7 млрд. дол. до 7,6 млрд. дол. Че­рез фі­нан­со­ву кри­зу 2008 р. мас­шта­би тор­гів­лі між Ки­та­єм й Укра­ї­ною у 2009 р. зни­зи­ли­ся на 32% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом по­пе# ре­дньо­го ро­ку. Пі­сля ін­ци­ден­ту з Кри­мом тор­гів­ля між Ки­та­єм і Укра­ї­ною змен# ши­ла­ся на 23% (2014 і 2015 рр.). З мо­мен­ту здо­бу­т­тя Укра­ї­ною не­за­ле­жно­сті об­сяг дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі між кра­ї­на­ми де­мон­струє збіль­ше­н­ня, при цьо# му тем­пи зро­ста­н­ня укра­їн­сько­го екс­пор­ту в Ки­тай є ви­щи­ми за ім­порт з Ки# таю. Однак, з то­чки зо­ру тор­го­вель­но­го ба­лан­су, Укра­ї­на має ве­ли­кий тор­го# вель­ний де­фі­цит, об­сяг яко­го збіль­шив­ся з 2,8 млрд. дол. у 2007 р. до 3,6 млрд. дол. у 2017 р. У 2012 р. де­фі­цит до­сяг ма­кси­маль­но­го рів­ня – 6,1 млрд. дол. Дов­го­стро­ко­вий тор­го­вель­ний де­фі­цит Укра­ї­ни у від­но­си­нах з Ки­та­єм став одним з основ­них бар’єрів, які за­ва­жа­ють май­бу­тньо­му роз­ви­тку дво­сто­рон# ньої тор­гів­лі.

Що сто­су­є­ться ін­ве­сти­цій, то ни­ні в Укра­ї­ні на­лі­чу­є­ться близь­ко 80 ки# тай­ських під­при­ємств, пов’яза­них в основ­но­му з енер­ге­ти­кою, сіль­ським гос# по­дар­ством, ін­фра­стру­кту­рою, ко­му­ні­ка­ці­я­ми, текс­ти­лем, бу­ді­вель­ни­ми ма# те­рі­а­ла­ми і транс­пор­том. З 2010 по 2017 р. за­галь­ний об­сяг пря­мих іно­зем# них ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну ко­ли­вав­ся в ме­жах 31,6–53,7 млрд. дол. З ці­єї су­ми пря­мі ін­ве­сти­ції з Ки­таю в Укра­ї­ну бу­ли на рів­ні 11,8–25,5 млн. дол. Ки# тай­ські ін­ве­сти­ції в Укра­ї­ну ста­нов­лять не­зна­чну час­тку в за­галь­но­му об­ся­гу іно­зем­них ін­ве­сти­цій, що аб­со­лю­тно не від­по­від­ає ста­ту­су Ки­таю як тор­го# вель­но­го пар­тне­ра.

Еко­но­мі­чне і тор­го­вель­не спів­ро­бі­тни­цтво між Ки­та­єм й Укра­ї­ною до# ся­гло зна­чно­го про­гре­су на шля­ху по­до­ла­н­ня тру­дно­щів, однак про­бле­му дис# ба­лан­су в ім­пор­ті та екс­пор­ті по­ки що не ви­рі­ше­но. Ки­тай – екс­пор­тер то# ва­рів на гло­баль­но­му рів­ні і має зна­чну вза­є­мо­до­пов­ню­ва­ність з Укра­ї­ною у сфе­рі тор­гів­лі. У 2017 р. Ки­тай був дру­гим пі­сля Ні­меч­чи­ни з де­фі­ци­ту тор­го# вель­но­го ба­лан­су з Укра­ї­ною. Укра­їн­ський екс­порт то­ва­рів до Ки­таю скла#

да­є­ться в основ­но­му із си­ро­ви­ни: мі­не­раль­них про­ду­ктів, про­ду­ктів тва­рин# ни­цтва і ро­слин­ни­цтва. Ек­спорт­на вар­тість мі­не­раль­них про­ду­ктів ста­но­вить 690 млн. дол., або 34,6% від за­галь­но­го об­ся­гу укра­їн­сько­го екс­пор­ту в Ки# тай, про­ду­ктів тва­рин­ни­цтва і ро­слин­ної олії – 510 млн. дол., або близь­ко 25%, а ро­слин­ної про­ду­кції – 480 млн. дол., або близь­ко 24%. То­ва­ри, ім­пор# то­ва­ні Укра­ї­ною з Ки­таю, – це в основ­но­му еле­ктро­ме­ха­ні­чні ви­ро­би, не­до# ро­го­цін­ні ме­та­ли та ви­ро­би з них, а та­кож хі­мі­чні про­ду­кти. Ім­порт­на вар­тість еле­ктро­ме­ха­ні­чної про­ду­кції ста­но­вить 2,57 млрд. дол., або 45,6% від за­галь# но­го об­ся­гу ім­пор­ту Укра­ї­ни з Ки­таю, не­до­ро­го­цін­них ме­та­лів – 570 млн. дол., або 10,1%, а хі­мі­чної про­ду­кції – 500 млн. дол., або близь­ко 8,9%. Струк# ту­ра про­ду­ктів, що ре­а­лі­зу­ю­ться між Ки­та­єм й Укра­ї­ною, не­га­тив­но впли­ває на ро­зви­ток все­бі­чних еко­но­мі­чних і тор­го­вель­них від­но­син між дво­ма краї# на­ми (табл.).

Що сто­су­є­ться ін­ве­сти­цій, за­лу­че­них до Укра­ї­ни, то мас­штаб і кіль­кість ки­тай­ських про­е­ктів є на­ба­га­то мен­ши­ми за єв­ро­пей­ські або аме­ри­кан­ські. В остан­ні ро­ки ін­ве­сту­ва­н­ня Ки­таю в Укра­ї­ну сти­ка­є­ться в основ­но­му з та­ки­ми осо­бли­во­стя­ми і тру­дно­ща­ми.

По#пер­ше, мас­штаб ін­ве­сти­цій є не­су­мі­сним із ста­ту­сом ве­ли­кої тор­го­вель# ної кра­ї­ни. Ста­ном на 31 гру­дня 2017 р., су­ку­пний об­сяг за­лу­че­них до Укра­ї­ни ін­ве­сти­цій був на рів­ні 39,1 млрд. дол. Пря­мі ін­ве­сти­ції в Укра­ї­ну з Ав­стрії, Ве# ли­ко­бри­та­нії, Ні­дер­лан­дів, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Швей­ца­рії ста­но­ви­ли, від­по# від­но, 1,26 млрд. дол., 2,17 млрд. дол., 6,29 млрд. дол., 1,79 млрд. дол., 1,35 млрд. дол. і 1,54 млрд. дол. Пря­мі ін­ве­сти­ції та­ких азі­ат­ських кра­їн, як Кіпр, Пів­ден­на Ко­рея і Ки­тай, – від­по­від­но, 10 млрд. дол., 0,2 млрд. дол. і 18,2 млн. дол. Пря­мі ін­ве­сти­ції США і Ро­сії до­рів­ню­ють, від­по­від­но, 0,54 млрд. дол. і 4,6 млрд. дол. Пря­мі ін­ве­сти­ції Ки­таю в Укра­ї­ну до­ся­гли всьо­го ли­ше 0,046% усіх її іно­зем­них ін­ве­сти­цій.

По#дру­ге, пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті ін­те­рес Ки­таю до ін­ве­сту­ва­н­ня в Украї# ну по­си­лив­ся. З 2014 по 2015 р., ко­ли укра­їн­ська еко­но­мі­ка пе­ре­жи­ва­ла різ­кий спад, ве­ли­кі єв­ро­пей­ські та аме­ри­кан­ські ком­па­нії ви­ве­ли ко­шти з кра­ї­ни. Ки# тай­ські ж під­при­єм­ства не пі­шли з Укра­ї­ни, на­то­мість во­ни ство­ри­ли тут Ки# тай­ську тор­го­вель­ну асо­ці­а­цію, яка об’єд­нує ре­сур­си ки­тай­ських ком­па­ній для подаль­шої кон­со­лі­да­ції та роз­ви­тку ки­тай­сько#укра­їн­ських еко­но­мі­чних і тор# го­вель­них від­но­син. З мо­мен­ту сво­го за­сну­ва­н­ня во­на вста­но­ви­ла ро­бо­чі кон# та­кти з укра­їн­ськи­ми дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми та ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря# ду­ва­н­ня, під­три­му­ва­ла ін­ве­сти­ції Ки­таю в Укра­ї­ну шля­хом рі­зних за­хо­дів спри# ян­ня тор­гів­лі та роз­ро­би­ла “до­ро­жню кар­ту” для ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, яка вста­нов­лює ефе­ктив­ні ка­на­ли для вза­єм­них ін­ве­сти­цій і спів­ро­бі­тни­цтва між дво­ма кра­ї­на­ми. За до­по­мо­гою Ки­тай­ської тор­го­вель­ної асо­ці­а­ції де­кіль­ка ки# тай­ських ком­па­ній, у то­му чи­слі COFCO, Eco#vtor, Lenovo і Huawei, ство­ри­ли ін­ве­сти­цій­ні про­е­кти в Укра­ї­ні.

По#тре­тє, по­тен­ці­ал ін­ве­сти­цій­но­го спів­ро­бі­тни­цтва Ки­таю та Укра­ї­ни ще пов­ні­стю не роз­кри­то. Хо­ча між кра­ї­на­ми існує ви­со­кий сту­пінь стра­те­гі­чно# го спів­ро­бі­тни­цтва в по­лі­ти­чній сфе­рі, в еко­но­мі­ці він на­ба­га­то ниж­чий [2]. Ін­ве­сти­цій­ні під­хо­ди Ки­таю що­до Укра­ї­ни до­сить про­сті, ма­ють то­чко­вий ха# ра­ктер і в основ­но­му орі­єн­то­ва­ні на кон­кре­тні про­е­кти в сіль­сько­му го­спо# дар­стві, ін­фра­стру­кту­рі та енер­ге­ти­ці. Про­те з та­ки­ми роз­ви­ну­ти­ми в Ки­таї га­лу­зя­ми, як но­ве по­ко­лі­н­ня ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій, ви­ро­бни­цтво облад# на­н­ня ви­со­ко­го кла­су та су­пер­комп’юте­рів і т. д., ін­ве­сти­цій­не спів­ро­бі­тниц# тво є фра­гмен­то­ва­ним або вза­га­лі ще не роз­по­ча­то.

По#че­твер­те, ін­ве­сти­цій­ні ри­зи­ки Ки­таю ви­со­кі, оскіль­ки ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­е­кти в Укра­ї­ні скла­дно. Укра­їн­ські чи­нов­ни­ки ча­сто змі­ню­ю­ться, а два ре­гіо­ни охо­пле­ні вій­сько­вим кон­флі­ктом. На­ціо­наль­на ва­лю­та є ура­зли­вою до змін між­на­ро­дної об­ста­нов­ки, а за­ко­но­дав­чі по­ло­же­н­ня кра­ї­ни про піль­го# ву по­лі­ти­ку та умо­ви для іно­зем­них ін­ве­сто­рів ча­сто змі­ню­ю­ться [3]. Ці фак# то­ри, без­сум­нів­но, під­ви­щу­ють ін­ве­сти­цій­ний ри­зик ки­тай­ських ком­па­ній в Укра­ї­ні та ускла­дню­ють ре­а­лі­за­цію про­е­ктів. Крім то­го, че­рез су­во­рий ва# лю­тний кон­троль ки­тай­ські під­при­єм­ства від­чу­ва­ють тру­дно­щі з опла­тою кре­ди­тів з укра­їн­ських ін­ве­сти­цій, що та­кож пе­ре­шко­джає про­це­су ін­ве­сту# ва­н­ня Ки­таю в Укра­ї­ну. Істо­ри­чні мо­жли­во­сті роз­ви­тку ки­тай­сько укра­їн­ських тор­го­вель­но еко­но­мі­чних від­но­син

На фо­ні то­го, що ни­ні­шня гло­баль­на еко­но­мі­чна та тор­го­вель­на мо­дель за­знає гли­бо­ких змін, еко­но­мі­чне і тор­го­вель­не спів­ро­бі­тни­цтво між Ки­та­єм й Укра­ї­ною ви­йшло на но­вий істо­ри­чний етап, від­кри­ва­ю­чи без­пре­це­ден­тні мо­жли­во­сті для роз­ви­тку дво­сто­рон­ніх тор­го­вель­но#еко­но­мі­чних від­но­син.

З одно­го бо­ку, гло­баль­ний еко­но­мі­чний спад ви­ма­гає ін­но­ва­цій у мо­де­лі спів­пра­ці. Пі­сля фі­нан­со­вої кри­зи 2008–2009 рр. сві­то­ва еко­но­мі­ка пе­ре­йшла у фа­зу упо­віль­не­но­го зро­ста­н­ня, а між­на­ро­дна тор­гів­ля різ­ко ско­ро­ти­ла­ся. За да­ни­ми Сві­то­во­го бан­ку, се­ре­дньо­рі­чні тем­пи зро­ста­н­ня сві­то­вої еко­но­мі­ки у 2003–2007 рр. ста­но­ви­ли 3,95%, а у 2011–2016 рр. – близь­ко 2,3%. Сві­то­вий банк очі­кує, що се­ре­дньо­рі­чні тем­пи зро­ста­н­ня сві­то­вої еко­но­мі­ки у 2017–

* Ав­то­ри­те­тний тор­го­вель­ний по­ка­зник ви­мі­рю­ва­н­ня між­на­ро­дної мор­ської до­став­ки у сві­ті, що від­обра­жає вар­тість пе­ре­ве­зень су­хо­го ван­та­жу (ста­лі, це­лю­ло­зи, ву­гі­л­ля, ру­ди, зер­на, бо­кси­тів то­що) мо­рем за 20 основ­ни­ми тор­го­вель­ни­ми мар­шру­та­ми. Якщо ін­декс по­ка­зує зна­чне збіль­ше­н­ня, то це озна­чає, що між­на­ро­дна тор­гів­ля пе­ре­бу­ває в хо­ро­шо­му ста­ні.

2020 рр. бу­дуть на рів­ні 2,9–3,1%. Це го­во­рить про те, що, хо­ча гло­баль­не еко# но­мі­чне зро­ста­н­ня від­но­ви­ться в най­ближ­чі 4–6 ро­ків, але упо­віль­не­н­ня йо­го тем­пів – це на­слі­док не тіль­ки фі­нан­со­вої кри­зи. Си­ту­а­ція у сві­то­вій тор­гів­лі є не­опти­мі­сти­чною. Ін­декс BDI (Baltic Dry Index *) за сі­чень 2004 р. ста­но­вив 5551, а в трав­ні 2008 р. до­сяг 11440 – пік за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя. Однак пі­сля фі­нан­со­вої кри­зи він по­чав зни­жу­ва­тись і в сі­чні 2016 р. впав до 317, про­де# мон­стру­вав­ши най­ниж­чий рі­вень за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя. У сі­чні 2018 р. цей по­ка­зник ся­гнув 1152.

Зов­ні­шня тор­гів­ля є одним з ва­жли­вих ме­ха­ні­змів сти­му­лю­ва­н­ня еко­но# мі­чно­го зро­ста­н­ня кра­ї­ни. Збіль­ше­н­ня об­ся­гів ім­пор­ту та екс­пор­ту за­ле­жить від ре­стру­кту­ри­за­ції про­ми­сло­во­сті, на­ко­пи­че­н­ня ка­пі­та­лу, те­хно­ло­гі­чно­го про­гре­су та онов­ле­н­ня си­сте­ми, що в кін­це­во­му під­сум­ку спри­я­ти­ме еко# но­мі­чно­му зро­стан­ню кра­ї­ни. Ки­тай­ська іні­ці­а­ти­ва “Один по­яс – один шлях” – це спро­ба ре­а­лі­зу­ва­ти ін­но­ва­цій­ну мо­дель спів­пра­ці. Її ме­та по­ля­гає в об’єд­нан­ні Азі­ат­сько#ти­хо­оке­ан­сько­го ре­гіо­ну, ру­шія сві­то­вої еко­но­мі­ки, з ЄС, який во­ло­діє най­біль­шою у сві­ті еко­но­мі­кою, щоб при­єд­на­ти Єв­ра# зій­ський еко­но­мі­чний со­юз, ство­ри­ти но­вий про­стір і мо­жли­во­сті для роз# ви­тку і до­сяг­ти спіль­но­го з єв­ра­зій­ськи­ми кра­ї­на­ми про­цві­та­н­ня. Ра­ні­ше по# рів­няль­ною пе­ре­ва­гою Ки­таю бу­ла де­ше­ва ро­бо­ча си­ла, а го­лов­ним тор­го# вель­ним ме­то­дом – пе­ре­роб­ка си­ро­ви­ни. Однак це не­стій­ка мо­дель роз­ви­тку. На да­ний час Ки­тай пе­ре­хо­дить від низь­ко­го рів­ня про­ми­сло­во­го лан­цюж­ка до ви­со­ко­го, то­му вже не від­стає за те­хно­ло­гі­я­ми, а в де­яких сфе­рах на­віть лі­ди­рує у сві­ті. Ки­тай має до­сить ве­ли­кий ка­пі­тал, а ва­лю­тні ре­зер­ви ся­га­ють 4 трлн. дол. Усі по­рів­няль­ні пе­ре­ва­ги з то­чки зо­ру фі­нан­со­вих та ма­те­рі­аль# них ре­сур­сів, до­сві­ду і стан­дар­тів мо­жуть ста­ти сти­му­лом для ін­те­гра­ції еко# но­мі­ки кра­їн – уча­сниць іні­ці­а­ти­ви “Один по­яс – один шлях” у гло­баль­ний лан­цю­жок ство­ре­н­ня вар­то­сті.

Укра­ї­на під­пи­са­ла уго­ду з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом про асо­ці­а­цію, то­му з 1 сі­чня 2016 р. на­бра­ли чин­но­сті пра­ви­ла зо­ни віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та ЄС, і оби­дві сто­ро­ни ска­су­ва­ли ми­тні збо­ри на біль­шість то­ва­рів. У ко­ро­тко# стро­ко­вій пер­спе­кти­ві це спри­я­ло швид­ко­му вве­зен­ню з ЄС на укра­їн# ський ри­нок то­ва­рів з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю. По­рів­ня­но з ін­ши­ми краї# на­ми укра­їн­ська про­ми­сло­ва про­ду­кція ще не має кон­ку­рен­тної пе­ре­ва­ги у ви­гля­ді екс­пор­ту до Єв­ро­пи. Тіль­ки сіль­ське го­спо­дар­ство, до­мі­ну­ю­ча га­лузь, пі­сля ім­пле­мен­та­ції пра­вил зо­ни віль­ної тор­гів­лі при­ско­ри­ло ви­хід сво­єї про# ду­кції на єв­ро­пей­ський ри­нок. Укра­ї­на – дер­жа­ва з рин­ком, що фор­му­є­ться, яка ство­ри­ла зо­ну віль­ної тор­гів­лі з ЄС. У дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві вплив Єв­ро­со­ю­зу на укра­їн­ську еко­но­мі­ку роз­ши­рю­ва­ти­ме­ться: від сіль­сько­го­спо# дар­ської та про­ми­сло­вої про­ду­кції до фі­нан­со­вих по­слуг й ін­ших га­лу­зей. Для ре­а­лі­за­ції ін­те­гра­цій­но­го про­це­су з Єв­ро­пою Укра­ї­на по­вин­на швид­ко ско­ри# гу­ва­ти свою про­ми­сло­ву стру­кту­ру за до­по­мо­гою ре­фор­му­ва­н­ня, щоб упро# ва­джу­ва­ти еко­но­мі­чні ін­но­ва­ції та до­сяг­ти стій­ко­го зро­ста­н­ня. Іні­ці­а­ти­ва Ки#

таю “Один по­яс – один шлях” є одні­єю з ва­жли­вих зов­ні­шніх сил, яку Укра­ї­на мо­же ви­ко­ри­ста­ти. Єв­ро­па – кін­це­ва то­чка Шов­ко­во­го шля­ху, який сво­го ча­су з’єд­нав її з Ки­та­єм. ЄС – най­біль­ший тор­го­вель­ний пар­тнер Ки­таю з ве­ли­чез# ним екс­порт­ним рин­ком. Із сі­чня по ве­ре­сень 2017 р. об­сяг дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі між Ки­та­єм та ЄС ся­гнув 468,56 млрд. дол., а се­ре­дній об­сяг тор­гів­лі пе­ре­ви­щив 1 млн. дол. на хви­ли­ну. Згі­дно із стра­те­гі­чним пла­ном, об­сяг дво# сто­рон­ньої тор­гів­лі між Ки­та­єм та ЄС у 2020 р. ста­но­ви­ти­ме 1 трлн. дол.; та# кож ви­вча­є­ться мо­жли­вість роз­по­ча­ти пе­ре­го­во­ри про зо­ну віль­ної тор­гів­лі. Кон­ку­рен­тна пе­ре­ва­га Укра­ї­ни як тран­зи­тної кра­ї­ни між Ки­та­єм і Єв­ро­пою зу­мов­ле­на її гео­гра­фі­чним по­ло­же­н­ням. Від­кри­т­тя “Ки­тай­сько#єв­ро­пей­сько# го екс­пре­су” до­зво­ли­ло цій пе­ре­ва­зі про­я­ви­ти­ся. Про­те в кон­текс­ті ре­гіо­наль# ної та гло­баль­ної еко­но­мі­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­на має не тіль­ки ста­ти кра­ї­ною# тран­зи­те­ром, але й ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти по­тік то­ва­рів між Ки­та­єм та ЄС, дво­ма гі­гант­ськи­ми еко­но­мі­ка­ми, щоб збіль­ши­ти екс­порт­ну кон­ку­рен­то­с­про# мо­жність сво­єї про­ду­кції та ін­те­гру­ва­ти свою еко­но­мі­ку в гло­баль­ний лан­цю# жок вар­то­сті. Крім то­го, на да­ний час Ки­тай актив­но пе­ре­хо­дить на єв­ро­пей­ські стан­дар­ти і сер­ти­фі­ка­ти. Якщо укра­їн­ська про­ду­кція від­по­від­а­ти­ме єв­ро­пей# ським стан­дар­там або отри­має єв­ро­пей­ську сер­ти­фі­ка­цію, то во­на змо­же ав­то# ма­ти­чно ви­йти на ве­ли­кий ки­тай­ський ри­нок.

Но­ва мо­дель і но­ве ба­че­н­ня тор­го­вель­но еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва між Ки­та­єм й Укра­ї­ною

Ство­ре­н­ня но­вих мо­де­лі та сфер про­ми­сло­во­го спів­ро­бі­тни­цтва

За­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій і спри­я­н­ня ди­вер­си­фі­ка­ції їх дже­рел до­по­мо­жуть Укра­ї­ні на­ро­сти­ти ру­шій­ну си­лу для еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. На да­ний час Ки­тай – най­біль­ший тор­го­вель­ний пар­тнер 124 кра­їн сві­ту, а США – най­біль# ший пар­тнер 56 кра­їн, і це озна­чає, що Ки­тай ві­ді­гра­ва­ти­ме ва­жли­ві­шу роль у гло­баль­них зв’яз­ках. Ки­тай і Укра­ї­на ма­ють до­да­тко­ві пе­ре­ва­ги у стру­кту­рі про# ми­сло­во­сті та роз­ви­тку. В остан­ні ро­ки до­ся­гне­н­ня Ки­таю у про­ми­сло­во­му се­кто­рі від­кри­ли пе­ред ним рі­зні мо­жли­во­сті для про­ми­сло­во­го спів­ро­бі­тниц# тва з Укра­ї­ною. По#пер­ше, у та­ких сфе­рах, як ви­ро­бни­цтво уста­тку­ва­н­ня для за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту, енер­ге­ти­чно­го обла­дна­н­ня, ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня та ав­то­мо­бі­ле­бу­ду­ва­н­ня; по#дру­ге, в та­ких га­лу­зях, як ме­та­лур­гія, бу­ді­вель­ні ма# те­рі­а­ли, ви­ро­бни­цтво за­лі­за і ста­лі, на­фто­хі­мія; по#тре­тє, в бу­дів­ни­цтві ін­фра# стру­кту­ри (шо­се, за­лі­зни­ця, мор­ські пор­ти, ае­ро­пор­ти), ко­му­ні­ка­цій, під­зем# них на­фто­га­зо­про­во­дів та Ін­тер­не­ту, а та­кож у сфе­рі від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії, атом­ної енер­ге­ти­ки та енер­го­збе­рі­га­ю­чих те­хно­ло­гій. З до­по­мо­гою роз­ши­ре­н­ня вза­є­мо­дії у ви­ко­ри­стан­ні ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій і ви­ро­бни­чо­го лан­цюж­ка Ки­тай і Укра­ї­на змо­жуть ство­рю­ва­ти но­ві мо­де­лі для про­ми­сло­во­го спів­ро­бі­тни­цтва, тим са­мим по­си­лю­ю­чи про­ми­сло­ву міць Укра­ї­ни і спри­яю# чи про­це­су ре­ін­ду­стрі­а­лі­за­ції кра­ї­ни. Ство­ре­н­ня ки­тай­сько укра­їн­сько­го ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку

По­рів­ня­но із спів­пра­цею з окре­мих про­е­ктів ство­ре­н­ня про­ми­сло­вих клас# те­рів або участь у бу­дів­ни­цтві спе­ці­аль­них еко­но­мі­чних зон Укра­ї­ни від­чу­тні# ше спри­я­ти­ме при­ско­рен­ню ба­га­то­рів­не­во­го спів­ро­бі­тни­цтва між Ки­та­єм й

Укра­ї­ною, оскіль­ки мо­ти­ву­ва­ти­ме ки­тай­ські під­при­єм­ства збіль­ши­ти пря­мі ін­ве­сти­ції в Укра­ї­ну в ме­жах іні­ці­а­ти­ви “Один по­яс – один шлях”. На да­ний час еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще Укра­ї­ни скла­дне, то­му вкрай не­об­хі­дно роз­ви­ва­ти еко­но­мі­ку. Ви­ро­бни­цтво кін­це­вих про­ду­ктів з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю та під­ви­ще­н­ня рів­ня життя на­се­ле­н­ня – най­ва­жли­ві­ше зав­да­н­ня Укра­ї­ни на най# ближ­чі 5–10 ро­ків. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що Ки­тай і Укра­ї­на роз­гля­нуть до­свід роз# ви­тку ки­тай с ь к о# бі­ло­ру­сько­го ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку і вра­ху­ють йо­го п рис т в о# р ен­ні май­бу­тньо­го ки­тай с ь к о# укра­їн­сько­го про­ми­сло­во­го пар­ку. Оби­дві краї# ни ви­вчать пи­та­н­ня спів­пра­ці, на­яв­ні при­ро­дні ре­сур­си та умо­ви фор­му­ва­н­ня про­ми­сло­вої ін­фра­стру­кту­ри у від­по­від­но­сті з основ­ни­ми на­пря­ма­ми ре­а­лі# за­ції всіх мо­жли­вих пе­ре­ваг Укра­ї­ни. Та­кож слід про­ана­лі­зу­ва­ти і ви­зна­чи­ти про­від­ні га­лу­зі про­ми­сло­во­сті, які ві­зьмуть участь у ство­рен­ні ки­тай­сько# укра­їн­сько­го ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку, а на на­ціо­наль­но­му рів­ні – під­три­му­ва­ти їх ро­зви­ток і вза­є­мо­ви­гі­дне спів­ро­бі­тни­цтво.

Спри­я­н­ня ки­тай­сько укра­їн­сько­му транскор­дон­но­му спів­ро­бі­тни­цтву в еле­ктрон­ній тор­гів­лі й по­зи­тив­но­му дво­сто­рон­ньо­му тор­го­вель­но­му ба­лан­су

Ни­ні еле­ктрон­на тор­гів­ля про­цві­тає у гло­баль­но­му мас­шта­бі, і уряд Укра­ї­ни актив­но про­су­ває ро­зви­ток ці­єї га­лу­зі. Змі­цне­н­ня спів­пра­ці між Ки­та­єм й Укра­ї­ною у транскор­дон­ній еле­ктрон­ній тор­гів­лі має ве­ли­ке зна# че­н­ня для роз­ши­ре­н­ня зв’яз­ків між кра­ї­на­ми. Тра­ди­цій­но екс­порт­ні про­ду­кти ви­ро­бля­ю­ться одні­єю кра­ї­ною для спо­жи­ва­чів з ін­шої кра­ї­ни. Однак ви­роб# ни­ки зму­ше­ні ді­ли­ти­ся при­бу­тком з по­се­ре­дни­ка­ми, що пред­став­ля­ють про­мі­жні лан­ки. У ме­жах мо­де­лі транскор­дон­ної еле­ктрон­ної тор­гів­лі лан­цю# жок по­ста­вок екс­порт­них то­ва­рів ско­ро­чу­є­ться, роль по­се­ре­дни­ків слаб­шає, оскіль­ки ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ін­ші ме­то­ди, що до­зво­ля­ють ви­ро­бни­кам зни­зи# ти ви­тра­ти і про­по­ну­ва­ти свої то­ва­ри спо­жи­ва­чам на більш ви­гі­дних умо­вах. Ки­тай має пе­ре­ві­ре­ні мо­де­лі та до­свід що­до ство­ре­н­ня транскор­дон­них плат# форм еле­ктрон­ної тор­гів­лі. На да­ний час най­біль­ша в Ки­таї ком­па­нія Alibaba, що за­йма­є­ться еле­ктрон­ною тор­гів­лею, має рин­ко­ву вар­тість по­над 392,7 млрд. дол., кіль­кість по­ку­пців на всіх пла­тфор­мах ся­гає 450 млн. осіб. На­при­клад, на пла­тфор­мі Aliexpress на­лі­чу­є­ться по­над 100 млн. іно­зем­них по­ку­пців. Об­сяг еле­ктрон­ної тор­гів­лі на роз­дрі­бній пла­тфор­мі ста­но­вить 3,7 трлн. юа­нів. Тут лі­кві­ду­ю­ться тор­го­ві, фі­нан­со­ві, мов­ні та ін­ші пе­ре­шко­ди для тра­ди­цій­ної тор­гів­лі; за­без­пе­чу­ю­ться єди­ні тор­го­вель­ні сер­ві­сні рі­ше­н­ня для ви­ро­бни­ків і спо­жи­ва­чів, що спро­щує скла­дні про­це­ду­ри між­на­ро­дної тор­гів­лі та ро­бить транс­а­кції більш про­зо­ри­ми та ефе­ктив­ни­ми. Роз­ши­ре­н­ня транскор­дон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва в га­лу­зі еле­ктрон­ної тор­гів­лі між Ки­та­єм та Укра­ї­ною не тіль­ки при­не­се ко­ристь роз­по­всю­джен­ню то­ва­рів і спо­жи­ван­ню на рин­ку, але й спри# яти­ме тор­го­вель­но­му спів­ро­бі­тни­цтву між дво­ма кра­ї­на­ми на більш зру­чно­му і су­ча­сно­му рів­ні. Во­дно­час це бу­де ви­гі­дно для ви­хо­ду на ри­нок ма­лих і се# ре­дніх під­при­ємств обох кра­їн і до­по­мо­же їх швид­ко­му зро­стан­ню. Та­ке спів­ро# бі­тни­цтво спри­я­ти­ме при­ско­ре­но­му ви­хо­ду спе­ци­фі­чних для Ки­таю укра­їн# ських то­ва­рів і брен­дів на йо­го ри­нок, а та­кож по­зи­тив­но­му тор­го­вель­но­му ба­лан­су між дво­ма кра­ї­на­ми і ди­вер­си­фі­ка­ції тор­го­вель­но#еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва.

Ство­ре­н­ня ки­тай­сько укра­їн­ської зо­ни віль­ної тор­гів­лі Ви­вче­н­ня мо­жли­во­сті по­гли­бле­н­ня ки­тай­сько укра­їн­сько­го спів­ро­бі­тни­цтва в ме­жах ба­га­то­сто­рон­ньо­го спри­я­н­ня

Об’єктив­но існує ба­га­то про­блем, які Укра­ї­ні не­об­хі­дно тер­мі­но­во ви­рі# ши­ти. Сти­ка­ю­чись з еко­но­мі­чною гло­ба­лі­за­ці­єю та гли­бо­кою ре­гіо­наль­ною ін­те­гра­ці­єю, ча­сто бу­ває скла­дно зро­би­ти це по­о­дин­ці [4]. На мою дум­ку, в Укра­ї­ни є ба­га­то ва­рі­ан­тів при­єд­на­н­ня до рі­зно­сто­рон­ньо­го ме­ха­ні­зму. На­прик# лад, з то­чки зо­ру ко­ро­тко# та се­ре­дньо­стро­ко­вої пер­спе­кти­ви, си­ту­а­ція скла# да­є­ться так. У 2017 р. бу­ло ство­ре­но Мі­жбан­ків­ську асо­ці­а­цію Ки­таю та дер# жав Цен­траль­ної і Схі­дної Єв­ро­пи. Укра­ї­на, як і 16 єв­ро­пей­ських кра­їн з ці­єї

Зо­на віль­ної тор­гів­лі – не­ми­ну­чий ре­зуль­тат еко­но­мі­чної гло­ба­лі­за­ції та ре­гіо­наль­ної еко­но­мі­чної ін­те­гра­ції. Пі­сля фі­нан­со­вої кри­зи 2008 р. тор­го­вель­ні роз­бі­жно­сті у сві­ті по­си­ли­ли­ся, по­ши­рив­ся тор­го­вель­ний про­те­кціо­нізм. На цьо­му фо­ні всі кра­ї­ни по­ча­ли шу­ка­ти більш ефе­ктив­ні ка­на­ли віль­ної тор­гів­лі на осно­ві рів­но­сті. З 2004 р. Ки­тай по­чав упро­ва­джу­ва­ти FTA (Free#trade Agreement) – Уго­ду про віль­ну тор­гів­лю, під­пи­сав­ши 16 та­ких до­го­во­рів з 24 кра­ї­на­ми і ре­гіо­на­ми, що на­да­ло до­ста­тньо про­сто­ру для ін­ве­сти­цій­но­го спів­ро­бі­тни­цтва. З то­чки зо­ру се­ре­дньо# і дов­го­стро­ко­вої пер­спе­кти­ви, ство# ре­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі між Ки­та­єм й Укра­ї­ною від­криє но­ву сто­рін­ку в їх тор­го­ве л ь н о# еко­но­мі­чних від­но­си­нах, що ма­ти­ме ва­жли­ве зна­че­н­ня для під ви# ще­н­ня рів­ня ба­га­то­пла­но­во­го пра­кти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва між дво­ма краї# на­ми і життя їх на­ро­дів. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що уря­ди Ки­таю та Укра­ї­ни під­го­ту# ют ь по­пе­ре­днє те­хнік о# еко­но­мі­чне об­грун­ту­ва­н­ня ство­ре­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі, яке бу­де роз­ро­бле­не на осно­ві вза­єм­ної по­лі­ти­чної до­ві­ри та спіль­но# го ви­ко­ри­ста­н­ня ви­гід, а та­кож звер­нуть ува­гу на та­кі пи­та­н­ня. По#пер­ше, за# без­пе­че­н­ня до­ста­тньої ко­му­ні­ка­ції в по­лі­ти­чних пи­та­н­нях. Пе­ре­го­во­ри що­до уго­ди про віль­ну тор­гів­лю вклю­ча­ють у се­бе без­ліч пи­тань, та­ких як до­ступ на рин­ки, по­слу­ги тор­гів­лі, пра­ви­ла по­хо­дже­н­ня, спро­ще­н­ня ми­тних про­це­дур, пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ви­рі­ше­н­ня спо­рів то­що. Усе це за­зви­чай є си# сте­ма­ти­чним дов­го­стро­ко­вим зав­да­н­ням. Ко­ор­ди­на­ція дій між від­по­від­ни­ми уря­до­ви­ми ві­дом­ства­ми обох сто­рін і під­три­ма­н­ня без­пе­ре­бій­ної ко­му­ні­ка­ції в по­лі­ти­чній сфе­рі – одна з умов га­ран­тії на пе­ре­го­во­рах що­до ки­тай­сько# укра­їн­ської уго­ди про віль­ну тор­гів­лю. По#дру­ге, під­ви­ще­н­ня впли­ву роз­вит# ку ін­фра­стру­кту­ри на по­лі­пше­н­ня тор­гів­лі між Ки­та­єм й Укра­ї­ною. Зав­дя­ки ство­рен­ню ефе­ктив­ної, зру­чної, на­дій­ної ло­гі­сти­чної та ци­фро­вої ін­фра­струк# ту­ри сту­пінь спро­ще­н­ня про­це­ду­ри тор­гів­лі між дво­ма кра­ї­на­ми і мас­штаб циф# ро­вої тор­гів­лі зро­стуть. По#тре­тє, змі­цне­н­ня спів­ро­бі­тни­цтва у фі­нан­со­во­му се­кто­рі та за­без­пе­че­н­ня плав­но­го ва­лю­тно­го по­то­ку. Фі­нан­со­вим уста­но­вам про­по­ну­є­ться актив­но ви­вчи­ти гну­чкі ме­то­ди фі­нан­су­ва­н­ня і кре­ди­ту­ва­н­ня, а ін­сти­ту­там роз­ви­тку і стра­хо­вим ор­га­ні­за­ці­ям – збіль­ши­ти під­трим­ку за­ру­біж# них ін­ве­сти­цій. Слід та­кож ство­ри­ти фі­лії та ро­бо­чу ме­ре­жу для на­да­н­ня фі­нан# со­вих по­слуг, та­ких як роз­ра­хун­ки для ки­тай­ських і укра­їн­ських ком­па­ній. Не# об­хі­дно роз­ши­ри­ти мас­шта­би ва­лю­тних сво­пів між Ки­та­єм й Укра­ї­ною, по­си# ли­ти спів­пра­цю у сфе­рі фі­нан­со­во­го на­гля­ду між дво­ма сто­ро­на­ми, від­вер­ну­ти або змен­ши­ти фі­нан­со­ві ри­зи­ки.

рам­ко­вої стру­кту­ри, роз­та­шо­ва­на у ва­жли­вій зо­ні Єв­ра­зії. Рин­ки цих кра­їн# уча­сниць ефе­ктив­ні, ма­ють ви­со­кий рі­вень еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку й оче­ви­дні кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги. Кра­ї­ни ЄС, на­при­клад, ма­ють спіль­ну тор­го­вель­ну по­лі# ти­ку і віль­ний до­ступ до рин­ків одна одної. Укра­ї­на вже на­ла­го­ди­ла еко­но­міч# не і тор­го­вель­не спів­ро­бі­тни­цтво з ци­ми 16 кра­ї­на­ми, які є ре­гіо­наль­ною під# трим­кою іні­ці­а­ти­ви “Один по­яс – один шлях”. Ме­ха­нізм “16 + 1” до­зво­лив про­тя­гом остан­ніх п’яти ро­ків до­сяг­ти хо­ро­ших ре­зуль­та­тів: під­пи­са­но Се­ред# ньо­стро­ко­вий план спів­ро­бі­тни­цтва між Ки­та­єм і кра­ї­на­ми Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи, ство­ре­но більш як 20 пла­тформ ко­му­ні­ка­ції. Бу­ло за­пу­ще­но по­над 200 кон­кре­тних іні­ці­а­тив, які сто­су­ва­ли­ся спів­ро­бі­тни­цтва, що при­ве­ло до швид­ко­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня в цих єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. Пе­ре­дба# ча­є­ться, що Укра­ї­на та КНР роз­гля­нуть мо­жли­вість вклю­че­н­ня Украї# ни в ме­ха­нізм “16 + 1” шля­хом ство­ре­н­ня ко­му­ні­ка­цій­ної пла­тфор­ми з Цент# раль­ною та Схі­дною Єв­ро­пою. Це мо­же ві­ді­гра­ти ва­жли­ву роль для пе­ре­тво# ре­н­ня “16 + 1” на “17 + 1”, при­ско­ре­н­ня про­це­су ре­гіо­наль­ної ін­те­гра­ції та до­ся­гне­н­ня за­галь­но­го про­цві­та­н­ня у ре­гіо­ні. Що сто­су­є­ться се­ре­дньо# і дов­го# стро­ко­вої пер­спе­ктив, то у 2001 р. бу­ло ство­ре­но Шан­хай­ську ор­га­ні­за­цію спів­ро­бі­тни­цтва (ШОС), яка є по­стій­ною між­уря­до­вою між­на­ро­дною ор­га­ні# за­ці­єю. Її ме­та по­ля­гає у змі­цнен­ні вза­єм­ної до­ві­ри і до­бро­су­сід­ства між дер# жа­ва­ми#чле­на­ми, за­охо­че­н­ня дер­жав#чле­нів до ефе­ктив­но­го спів­ро­бі­тни­цтва в по­лі­ти­ці, еко­но­мі­ці, на­у­ці й те­хні­ці, куль­ту­рі, осві­ті, енер­ге­ти­ці, транс­пор­ті, охо­ро­ні нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща та ін­ших сфе­рах, а та­кож у спіль­но­му за# хи­сті ре­гіо­наль­но­го ми­ру, без­пе­ки і ста­біль­но­сті, ство­рен­ні де­мо­кра­ти­чно­го, спра­ве­дли­во­го і но­во­го ра­ціо­наль­но­го між­на­ро­дно­го по­лі­ти­чно­го та еко­но­міч# но­го по­ряд­ку. В остан­ні ро­ки ме­ха­нізм ШОС по­сту­по­во вдо­ско­на­лю­вав­ся, і в ме­жах чо­ти­рьох основ­них сфер (за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки і ста­біль­но­сті, за­галь# но­го роз­ви­тку і про­цві­та­н­ня, спри­я­н­ня спіл­ку­ван­ню між на­ро­да­ми, роз­ши# ре­н­ня між­на­ро­дних обмі­ну і спів­ро­бі­тни­цтва) бу­ло вжи­то за­хо­дів, ре­зуль­та# том яких ста­ло ство­ре­н­ня рі­зних пла­тформ для обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю. ШОС ви­кли­ка­ла ін­те­рес у ве­ли­кої кіль­ко­сті кра­їн зав­дя­ки сво­їй пра­гма­ти­чній та ефе­ктив­ній спів­пра­ці. З 2014 р. во­на ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про роз­ши­ре­н­ня – у 2017 р. Ін­дія й Па­ки­стан офі­цій­но ста­ли чле­на­ми ШОС. Хо­ча при­єд­на­н­ня но# вих чле­нів озна­ме­ну­ва­ло по­ча­ток пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду для ці­єї ор­га­ні­за­ції, але для Укра­ї­ни мо­жли­вість всту­пу до неї в най­ближ­чі три ро­ки бу­де за­кри­то. Од# нак у се­ре­дньо# і дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві ро­зви­ток діа­ло­гу про еко­но­міч# не спів­ро­бі­тни­цтво у фор­ма­ті “ШОС + Укра­ї­на” – один з ва­жли­вих ва­рі­ан­тів по­гли­бле­н­ня ба­га­то­сто­рон­ньо­го спів­ро­бі­тни­цтва між Укра­ї­ною та єв­ра­зій# ськи­ми кра­ї­на­ми. Ма­є­ться на ува­зі, що Укра­ї­на роз­гля­не мо­жли­вість ре­гу­ляр# ної уча­сті в са­мі­ті ШОС або ін­ших фо­ру­мах, а та­кож ви­ко­ри­стає пе­ре­ва­ги ШОС що­до про­су­ва­н­ня ін­ве­сти­цій та ін­но­ва­цій, щоб зна­йти мас­шта­бні між­на­ро­дні рин­ки для екс­пор­ту укра­їн­ських то­ва­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.