TO THE 60 th BIRTHDAY OF THE ACADEMICIAN OF THE NAS OF UKRAINE V. P. VYSHNEVSKYI Renowned scientist, mentor, researcher

ВИ­ДА­ТНИЙ ВЧЕ­НИЙ, НА­СТАВ­НИК, ДО­СЛІ­ДНИК RENOWNED SCIENTIST, MENTOR, RESEARCHER

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

8 черв­ня 2018 р. ви­пов­ню­є­ться 60 ро­ків ви( да­тно­му вче­но­му(фі­нан­си­сту, ака­де­мі­ку НАН Укра­ї­ни, до­кто­ру еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­со­ру

Ва­лен­ти­ну Па­вло­ви­чу Ви­шнев­сько­му.

На­ро­див­ся В.П. Ви­шнев­ський у Су­мах. У 1980 р., пі­сля за­кін­че­н­ня з від­зна­кою Хар ків­сько­го ін­же­нер­но еко­но­мі­чно­го ін­сти­ту­ту, роз­по­чав свою тру­до­ву ді­яль­ність в Ін­сти­ту­ті еко­но­мі­ки про­ми­сло­во­сті АН УРСР. У 1987 р. він успі­шно за­кін­чив аспі­ран­ту­ру і за­хи­стив ди­сер­та­цію на здо­бу­т­тя вче­но­го сту­пе­ня кан ди­да­та еко­но­мі­чних на­ук за те­мою “Еко но­мі­чні ме­то­ди ви­ко­ри­ста­н­ня ре­зер­вів при ско­ре­н­ня те­хні­чно­го пе­ре­озбро­є­н­ня ви­роб ни­цтва (на при­кла­ді ме­та­лур­гій­них під­при­ємств УРСР)”, а у 1998 р. – до­ктор­ську ди­сер­та­цію за те­мою “Ме­то­до­ло­гі­чні осно­ви вдо­ско­на­ле­н­ня опо да­тку­ва­н­ня під­при­ємств”.

З 2002 р. В.П. Ви­шнев­ський обі­ймає по­са­ду за­ві­ду­ю­чо­го від­ді­лу фі­нан­со во еко­но­мі­чних про­блем ви­ко­ри­ста­н­ня ви­ро­бни­чо­го по­тен­ці­а­лу Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки про­ми­сло­во­сті НАН Укра­ї­ни (у 2007–2016 рр. був за­сту­пни­ком ди ре­кто­ра). У 2006 р. йо­го обра­но чле­ном ко­ре­спон­ден­том НАН Укра­ї­ни за спе­ці аль­ні­стю “Фі­нан­си, гро­шо­вий обіг і кре­дит”, а у 2012 р. – ака­де­мі­ком НАН Укра­ї­ни за спе­ці­аль­ні­стю “Фі­нан­си”.

Ва­лен­тин Па­вло­вич є ав­то­ром більш як 100 пу­блі­ка­цій в укра­їн­ських та за­ру­бі­жних на­у­ко­вих пе­рі­о­ди­чних ви­да­н­нях, а та­кож ав­то­ром і спів­ав­то­ром по­над 10 мо­но­гра­фій (у то­му чи­слі іно­зем­них). Акту­аль­ність і ва­жли­вість йо­го на­у­ко­во­го вне­ску під­твер­джу­є­ться їх ви­со­ким ін­де­ксом ци­то­ва­но­сті: тіль­ки за да­ни­ми по­шу­ко­вої си­сте­ми по текс­тах на­у­ко­вих пу­блі­ка­цій Google Scholar, пра­ці В.П. Вишневського ци­ту­ю­ться більш як 1500 ра­зів.

На­у­ко­ву ді­яль­ність юві­ляр актив­но по­єд­нує з на­у­ко­во ор­га­ні­за­цій­ною і пе­да­го­гі­чною ро­бо­тою. Під йо­го ке­рів­ни­цтвом за­хи­ще­но чо­ти­ри до­ктор­ські та 16 кан­ди­дат­ських ди­сер­та­цій з про­блем по­да­тко­во бю­дже­тно­го і гро­шо­во кре­ди­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня роз­ви­тку еко­но­мі­ки. Він є чле­ном Ек­спер­тної ра­ди МОН Укра­ї­ни з пи­тань про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи ди­сер­та­цій­них ро­біт за спе­ці аль­ні­стю “Гро­ші, фі­нан­си і кре­дит”.

Одні­єю з най­ва­жли­ві­ших роз­ро­бок на­у­ко­во при­кла­дно­го ха­ра­кте­ру остан­ніх ро­ків, здій­сне­них під ке­рів­ни­цтвом і за актив­ної уча­сті В.П. Виш

нев­сько­го, є на­у­ко­во те­хні­чний про­ект що­до ство­ре­н­ня Ін­те­ле­кту­аль­ної ав то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми су­про­во­ду бю­дже­тно­го про­це­су (2007–2013 рр.). Він ре­а­лі­зо­ву­вав­ся спіль­но з Ін­сти­ту­том еко­но­мі­ки і про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни і За­кар­пат­ським ре­гіо­наль­ним цен­тром со­ці­аль­но еко­но­мі­чних і гу­ма­ні­тар них до­слі­джень НАН Укра­ї­ни. Дана си­сте­ма зда­тна кіль­кі­сно оці­ню­ва­ти на слід­ки рі­шень ор­га­нів вла­ди у га­лу­зі по­да­тко­вої та бю­дже­тної по­лі­ти­ки, їх вплив на еко­но­мі­ку окре­мих обла­стей і дер­жа­ви в ці­ло­му, а її роз­роб­ка до­зво­ли­ла об’єд­на­ти твор­чі зу­си­л­ля пред­став­ни­ків на­у­ко­во­го та осві­тньо­го се­ре­до­ви­ща всіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни, на­о­чно про­де­мон­стру­вав­ши йо­го мо­гу­тній по­тен­ці­ал.

Крім на­у­ко­вої та ор­га­ні­за­цій­ної ді­яль­но­сті В.П. Ви­шнев­ський бе­ре актив ну участь у роз­ви­тку і про­су­ван­ні укра­їн­ської на­у­ки. Зокре­ма, вже по­над чо­ти ри ро­ки він є го­лов­ним ре­да­кто­ром жур­на­лу “Еко­но­мі­ка про­ми­сло­во­сті” та чле­ном ред­ко­ле­гій жур­на­лів “Еко­но­мі­чний ві­сник На­ціо­наль­но­го гір­ни­чо­го уні­вер­си­те­ту” і “Еко­но­мі­ка і пра­во”.

В.П. Ви­шнев­ський – член спе­ці­а­лі­зо­ва­ної вче­ної ра­ди в Ін­сти­ту­ті еко­но мі­ки про­ми­сло­во­сті НАН Укра­ї­ни із за­хи­сту ди­сер­та­цій на здо­бу­т­тя вче­но­го сту­пе­ня до­кто­ра еко­но­мі­чних на­ук.

Усі­єю сво­єю ді­яль­ні­стю юві­ляр спри­яє роз­ви­тку ви­щої шко­ли, під­три­мує ті­сні на­у­ко­ві зв’яз­ки із спе­ці­а­лі­ста­ми фі­нан­си­ста­ми ін­сти­ту­тів НАН Укра­ї­ни, МОН Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни, Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни.

За цикл праць “Те­о­ре­ти­чні осно­ви і ме­то­ди­чне за­без­пе­че­н­ня фор­му­ва­н­ня ефе­ктив­но­го ме­ха­ні­зму роз­по­ді­лу при­бу­тку” В.П. Ви­шнев­ський на­го­ро­дже ний ме­да­л­лю НАН Укра­ї­ни з пре­мі­єю для мо­ло­дих вче­них (1991 р.); за мо­но гра­фію “Ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків: те­о­рія і пра­кти­ка” (у спів­ав­тор­стві з А.С. Вє­ткі­ним) – ди­пло­мом ІІІ сту­пе­ня Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су на­у­ко­вих мо­но­гра­фій, при­свя­че­но­го пам’яті М.І. Ту­ган Ба­ра­нов­сько­го (2004 р.).

Ко­ле­ги Ва­лен­ти­на Па­вло­ви­ча Вишневського і спів­ро­бі­тни­ки Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки про­ми­сло­во­сті НАН Укра­ї­ни щи­ро ві­та­ють ша­нов­но­го юві­ля­ра з 60 річ­чям, ба­жа­ють йо­му мі­цно­го здо­ров’я, дов­гих ро­ків життя, подаль­ших до­ся­гнень на бла­го на­шої Ба­тьків­щи­ни і на­у­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.