In the memory of professor, doctor of economic sciences Valerii Trofimov

IN THE MEMORY OF PROFESSOR, DOCTOR OF ECONOMIC SCIENCES VALERII TROFIMOV

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

19 трав­ня 2018 р. на 79 му ро­ці пі­шов з життя Ва­ле­рій Пе­тро­вич Тро­фі­мов – ви­дат ний укра­їн­ський вче­ний ста­ти­стик. Йо­го до­ля бу­ла не­про­стою, життя по­ді­ли­ло­ся на укра­їн­ську, між­на­ро­дну та ізра­їль­ську ча­сти ни.

Укра­їн­ські ро­ки не­ро­зрив­но пов’яза­ні з Ки­їв­ським ін­сти­ту­том на­ро­дно­го го­спо­дар ства (ни­ні – Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний еко­но мі­чний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­ди­ма Ге­тьма­на). У йо­го сті­нах В.П. Тро­фі­мов про­йшов шлях від сту­ден­та, аспі­ран­та, аси­стен­та до про­фе со­ра і за­ві­ду­ва­ча ка­фе­дри за­галь­ної те­о­рії ста ти­сти­ки. У 1965 р. він за­хи­стив кан­ди­дат­ську, а в 1980 р. – до­ктор­ську ди­сер­та­цію на те­му “Ме­то­до­ло­гі­чні про­бле­ми ви­мі­рю­ва­н­ня вза­є­мозв’яз­ків со­ці­аль­но еко­но­мі­чних явищ”. У 1970 р. йо­му бу­ло при­сво­є­но на­у­ко­ве зва­н­ня до­цен­та, а в 1982 р. – про­фе­со­ра.

Основ­ні на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня В.П. Тро­фі­мо­ва при­свя­че­ні вдо­ско­на­лен ню ста­ти­сти­чної ме­то­до­ло­гії ана­лі­зу вза­є­мозв’яз­ків со­ці­аль­но еко­но­мі­чних явищ, за­ко­но­мір­но­стей їх роз­ви­тку і про­гно­зу­ва­н­ня. Він роз­ро­бив ме­то­ди по­бу­до­ви стан­дар­ти­зо­ва­них гру­пу­вань, ку­му­ля­тив­ні кри­те­рії зв’яз­ку. Ба­га­то ува­ги В.П. Тро­фі­мов при­свя­тив те­о­ре­ти­чним і ло­гі­чним за­са­дам ба­га­то­фак тор­но­го ко­ре­ля­цій­но ре­гре­сій­но­го і дис­пер­сій­но­го ана­лі­зу в еко­но­мі­ко ста ти­сти­чних до­слі­дже­н­нях, ви­ко­ри­стан­ню еле­ктрон­но об­чи­слю­валь­ної те­хні ки при опра­цю­ван­ні ста­ти­сти­чної ін­фор­ма­ції. Са­ме В.П. Тро­фі­мо­вим роз ро­бле­но ме­то­до­ло­гію і ме­то­ди­ку ви­мі­рю­ва­н­ня зв’яз­ку на осно­ві про­сто­ро­во ча­со­вих ря­дів і ди­на­мі­ко ана­лі­ти­чних гру­пу­вань, за­про­по­но­ва­но ку­му­ля­тив­ні кри­те­рії пе­ре­вір­ки істо­тно­сті та лі­ній­но­сті зв’яз­ку і ме­то­ди­ку їх за­сто­су­ван ня в одно та ба­га­то­фа­ктор­них мо­де­лях для не­з­гру­по­ва­них да­них і ана­лі­тич них гру­пу­вань, по­бу­до­ва­но та­бли­ці кри­ти­чних зна­чень ку­му­ля­тив­них кри те­рі­їв, при­чо­му ці кри­те­рії ма­ють пе­ре­ва­гу по­рів­ня­но з кри­те­рі­я­ми ди­спер сій­но­го ана­лі­зу.

Ре­зуль­та­ти до­слі­джень опу­блі­ко­ва­но у двох мо­но­гра­фі­ях – “Ви­мі­рю­ва­н­ня вза­є­мозв’яз­ків со­ці­аль­но еко­но­мі­чних явищ” (1975) і “Ло­гі­чна стру­кту­ра ста

ти­сти­чних мо­де­лей” (1985), трьох кни­гах у спів­ав­тор­стві – “Ста­ти­сти­чні ме то­ди ви­мі­рю­ва­н­ня зв’яз­ку” (1971), “Кри­те­рії ма­те­ма­ти­чної ста­ти­сти­ки в еко но­мі­чних до­слі­дже­н­нях” (1973), “Ста­ти­сти­чне ви­мі­рю­ва­н­ня зв’яз­ку” (1973), а та­кож у ба­га­тьох ста­т­тях, го­лов­ни­ми з яких є: “Ана­ліз гру­пу­вань ме­то­дом най мен­ших ква­дра­тів” (1971), “Пи­та­н­ня фа­ктор­но­го ана­лі­зу по­пи­ту та спо­жи­ван ня” (1969), “Стан­дар­ти­зо­ва­ні гру­пу­ва­н­ня при ана­лі­зі ефе­ктив­но­сті сіль­сько го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва” (1977), “Ба­га­то­фа­ктор­ний дис­пер­сій­ний ана­ліз ста­ти­сти­чних гру­пу­вань” (1973), “Ста­ти­сти­чне мо­де­лю­ва­н­ня еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків ме­то­дом об’єкто пе­рі­о­дів” (1974).

На­у­ко­ві ін­те­ре­си В.П. Тро­фі­мо­ва не обме­жу­ва­ли­ся тіль­ки розв’яза­н­ням про­блем те­о­рії ста­ти­сти­ки. Зна­чну ува­гу він при­ді­ляв пра­кти­чним пи­та­н­ням за­сто­су­ва­н­ня об­чи­слю­валь­ної те­хні­ки та ство­рен­ню спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го про­грам но­го за­без­пе­че­н­ня для оброб­ки ста­ти­сти­чної ін­фор­ма­ції, що у 1970–1990 х ро­ках бу­ло акту­аль­ною про­бле­мою.

Уся на­у­ко­ва ді­яль­ність В.П. Тро­фі­мо­ва спри­я­ла роз­ви­тку укра­їн­ської ста ти­сти­чної шко­ли, по­си­лен­ню її на­у­ко­вих по­зи­цій та ав­то­ри­те­то­ві на те­ре­нах ко­ли­шньо­го СРСР.

З 1984 по 1994 р. він пра­цю­вав ке­рів­ни­ком рі­зних про­е­ктів Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій, де мав ви­со­кий ав­то­ри­тет се­ред ко­лег. Ця ро­бо­та вклю­ча­ла роз­роб­ку і на­гляд за де­мо­гра­фі­чни­ми про­е­кта­ми в Афри­ці.

Пі­сля цьо­го до остан­ніх сво­їх днів В.П. Тро­фі­мов пра­цю­вав в Ізра­їль­сько му те­хно­ло­гі­чно­му ін­сти­ту­ті на фа­куль­те­ті ін­ду­стрі­аль­но­го ін­жи­ні­рин­гу та ме не­джмен­ту. Він очо­лю­вав роз­роб­ку про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня SEELAB, у якій бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні йо­го ста­ти­сти­чні ідеї, за­тре­бу­ва­на йо­го ви­со­ка ква­лі­фі­ка­ція роз­ро­бни­ка про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, яку він на­бу­вав ро­ка­ми.

Усі, хто знав Ва­ле­рія Пе­тро­ви­ча, по­ва­жа­ли йо­го як на­у­ков­ця і ці­ну­ва­ли мо­жли­вість пра­цю­ва­ти ра­зом з ним: він зав­жди був дже­ре­лом на­тхне­н­ня та ен­ту­зі­а­зму. Ви­слов­лю­є­мо свої щи­рі спів­чу­т­тя йо­го дру­жи­ні та си­ну. Ми зав жди пам’ята­ти­ме­мо Ва­ле­рія Пе­тро­ви­ча Тро­фі­мо­ва й на­ди­ха­ти­ме­мо­ся йо­го іде­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.