ТЕН­ДЕН­ЦІЇ РОЗ­ВИ­ТКУ ТА ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ ТОР­ГО­ВЕЛЬ­НО ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО СПІВ­РО­БІ­ТНИ­ЦТВА МІЖ КИ­ТА­ЄМ ТА УКРА­Ї­НОЮ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News - Z H A N G D O N G Y A N G, Postdoctoral Researcher, School of International Studies, Peking University, 5, Yiheyuan St., Haidian Dt., Beijing, 100871, China

Ро­з­гля­ну­то ха­ра­кте­ри­сти­ки по­то­чної тор­гів­лі між Ки­та­єм і Укра­ї­ною та ін­ве­сти­цій Ки0 таю в Укра­ї­ну. По­ка­за­но, що ни­ні Укра­ї­на пе­ре­бу­ває на ета­пі стра­те­гі­чних мо­жли­вос0 тей. За­про­по­но­ва­но по­лі­ти­чні ре­ко­мен­да­ції, що сто­су­ю­ться пер­спе­ктив і шля­хів по0 даль­шої кон­со­лі­да­ції та роз­ши­ре­н­ня еко­но­мі­чних і тор­го­вель­них від­но­син між Ки­та­єм й Укра­ї­ною. Клю­чо­ві сло­ва: Укра­ї­на; Ки­тай; зов­ні­шньо­тор­го­вель­ні зв’яз­ки; стра­те­гі­чні мо­жли­во­сті; шля­хи роз­ши­ре­н­ня спів­ро­бі­тни­цтва. Бібл. 5; табл. 1. UDC 339.92

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.