УДК 621:658.152 (477)

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Управління Економікою: Теорія І Практика -

О. Г. ЯНКО ВИЙ, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, за­ві­ду­вач ка­фе­дри еко­но­мі­ки під­при­єм­ства та ор­га­ні­за­ції під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, В. О. ЯНКО ВИЙ, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри еко­но­мі­ки, пра­ва та пла­ну­ва­н­ня бі­зне­су

Оде­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет, вул. Пре­о­бра­жен­ська, 8, 65082, Оде­са, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.