УДК 339.5

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Управління Економікою: Теорія І Практика -

К. В. АНУФРІЄВА, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу гро­шо­во кре­ди­тних від­но­син ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни”, вул. Па­на­са Мир­но­го, 26, 01011, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.