БЛАКИТА Г. В., МЕЛЬНИК В. В., ПУРДЕНКО О. А.

– Еко­но­мі­чна без­пе­ка при­ва­тних під­при­ємств ............................................................

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - про­фе­сор, до­ктор Г. еко­но­мі­чних В. Б Л А К И на­ук, Т А, зав­ка­фе­дрою еко­но­мі­ки та фі­нан­сів під­при­єм­ства, В. В. М Е Л Ь Н И К, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший ви­кла­дач ка­фе­дри еко­но­мі­ки та фі­нан­сів під­при­єм­ства, О. А. П У Р Д Е Н К О, кан­ди­дат еко­но­мі­чни

Оха­ра­кте­ри­зо­ва­но основ­ні про­бле­ми фун­кціо­ну­ва­н­ня при­ва­тних під­при­ємств в Укра­ї­ні як се­кто­ру на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки. Ви­зна­че­но акту­аль­ність про­бле­ма­ти­ки за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки са­ме при­ва­тних під­при­ємств в Укра­ї­ні з вста­нов­ле­н­ням основ­них дже­рел ви­ни­кне­н­ня за­гроз. Роз­гля­ну­то основ­ні скла­до­ві си­сте­ми за­без­пе­че­н­ня еко­но' мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств. Клю­чо­ві сло­ва: при­ва­тні під­при­єм­ства; при­ва­тне під­при­єм­ни­цтво; еко­но­мі­чна без­пе' ка; си­сте­ма еко­но­мі­чної без­пе­ки. Бібл. 14; рис. 5; табл. 2.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.