BLAKYTA HANNA, MELNYK VIKTORIIA, PURDENKO OLENA

– Economic security of private enterprises .................................................................

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - H A N N A B L A K Y T A, Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of the Department of Economics and Business Finance, V I K T O R I I A M E L N Y K, Cand. of Econ. Sci., Senior Lecturer of the Department of Economics and Business Finance, O L E N A P U R D

The main problems of functioning of private enterprises in Ukraine as a sector of the national economy are characterized. The urgency of the problem of ensuring the economic security of namely private enterprises in Ukraine is determined with indication of the main sources of threats. The main components of the system for ensuring the economic security of private enterprises are considered.

© Блакита Ган­на Вла­ди­сла­вів­на (Blakyta Hanna), 2018; e mail: blakita_anna@ukr.net; © Мельник Ві­кто­рія Во­ло­ди­ми­рів­на (Melnyk Viktoriia), 2018; e mail: victoryetual@ukr.net; © Пурденко Оле­на Ана­то­лі­їв­на (Purdenko Olena), 2018; e mail: elenaanr@ukr.net.

До­ста­тній рі­вень еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств є скла­до­вою си­сте­ми фа­кто­рів со­ці­аль­но­го та еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку дер­жа­ви, осо­бли­во в умо вах при­ско­ре­н­ня про­це­сів ін­те­гра­ції Укра­ї­ни в між­на­ро­дні еко­но­мі­чні ор­га­ні­за­ції. Фор­му­ва­н­ня спри­я­тли­во­го та пе­ред­ба­чу­ва­но­го пра­во­во­го по­ля для роз­ви­тку при ва­тно­го се­кто­ру еко­но­мі­ки і ре­а­лі­за­ції пра­ва на під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність є не від’єм­ним ком­по­нен­том роз­ви­тку та еко­но­мі­чної без­пе­ки Укра­ї­ни, основ­ною фун­кці­єю ор­га­нів дер­жав­но­го управ­лі­н­ня в умо­вах рин­ко­вої еко­но­мі­ки, одним з ін­стру­мен­тів де­мо­кра­ти­за­ції су­спіль­ства, за­без­пе­че­н­ня до­бро­бу­ту гро­ма­дян, фор му­ва­н­ня роз­ви­ну­то­го кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща.

Су­ча­сне фун­кціо­ну­ва­н­ня при­ва­тних під­при­ємств в Укра­ї­ні ха­ра­кте­ри­зу­є­ться зна­чни­ми про­бле­ма­ми, зокре­ма: не­до­ста­тні­стю ре­аль­ної під­трим­ки з бо­ку дер­жа ви під­при­єм­ни­цької іні­ці­а­ти­ви та роз­ви­тку; зву­же­н­ням ін­ве­сти­цій­ної ба­зи та си сте­ми по­да­тко­во­го сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку при­ва­тних під­при­ємств; не­до­ско­на­лі­стю за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни у сфе­рі ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті при­ват них під­при­ємств то­що. Усе це спо­ну­кає до акти­ві­за­ції до­слі­дни­цько­го роз­ви­тку те­о­ре­ти­чних основ і пра­кти­чно­го ін­стру­мен­та­рію вдо­ско­на­ле­н­ня мо­дель­них ме ха­ні­змів за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств. Адже за­зна че­ні про­бле­ми ка­та­лі­зу­ють за­го­стре­н­ня на­яв­них і по­ро­джу­ють но­ві за­гро­зи для еко­но­мі­чної без­пе­ки як при­ва­тних під­при­ємств зокре­ма, так і на­ціо­наль­ної еко ном­ки в ці­ло­му.

Так, на дум­ку Г. Гон­ча­ро­ва, при­чи­на­ми та­ко­го ста­ну справ є те, що: 1) дер­жав­на по­лі­ти­ка що­до за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки ма­ло­го під­при­єм­ни­цтва є не­по­слі дов­ною, фра­гмен­тар­ною, во­на мі­стить вну­трі­шні не­узго­дже­но­сті та су­пе­ре­чно­сті та є не­ефе­ктив­ною; 2) усі спро­би дер­жав­ної по­лі­ти­ки з під­трим­ки ма­ло­го бі­зне­су бу­ли фа­кти­чно ні­ве­льо­ва­ні ви­со­ким рів­нем ко­ру­пції в ор­га­нах вла­ди, на­дмір­ним адмі­ні­стру­ва­н­ням про­це­сів ре­форм, низь­ким рів­нем пра­во­вої куль­ту­ри вла­ди та са мих під­при­єм­ців; 3) не­дер­жав­ний се­ктор по­слуг у сфе­рі без­пе­ки пе­ре­бу­ває на ета­пі ста­нов­ле­н­ня, і в ньо­го від­су­тній до­свід на­дій­но­го про­ти­сто­я­н­ня за­гро­зам ма­ло­му бі­зне­су, а са­мі під­при­єм­ства цьо­го се­кто­ру еко­но­мі­ки ма­ють до­сить обме­же­ні мож ли­во­сті за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки; 4) не ство­ре­но си­сте­му ко­ор­ди­на­ції зу силь дер­жа­ви, не­дер­жав­них спе­ці­а­лі­зо­ва­них утво­рень без­пе­ки та са­мих при­ва­тних під­при­ємств у сфе­рі за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки [1].

Акту­аль­ність да­ної про­бле­ми са­ме для при­ва­тних під­при­ємств в Укра­ї­ні на бу­ває осо­бли­вої го­стро­ти вна­слі­док та­ких при­чин: ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті при ва­тних під­при­ємств че­рез не­до­ста­тнє ке­ру­ва­н­ня з бо­ку дер­жа­ви про­це­са­ми фор му­ва­н­ня се­кто­ру ма­ло­го бі­зне­су та ді­ло­вою актив­ні­стю на­се­ле­н­ня; де­фор­ма­ції кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща, в то­му чи­слі за ра­ху­нок мо­но­по­лі­за­ції, зокре­ма за ви­со­кої за­бю­ро­кра­ти­зо­ва­но­сті і не­ви­прав­да­ної об­тя­жли­ви­во­сті про­це­дур дер жав­но­го на­гля­ду у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті при­ва­тних під­при­ємств і на­віть існу­ва­н­ня шту­чних бар’єрів у за­по­ча­тку­ван­ні та ве­ден­ні ді­яль­но­сті при­ва­тних під­при­ємств; ко­ру­пції у від­но­си­нах “бі­знес – вла­да”, а та­кож по­си­ле­н­ня кри­мі на­лі­за­ції та ті­ні­за­ції еко­но­мі­ки; не­до­ста­тньо­го рів­ня со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті бі­зне­су; то­що.

В остан­ні ро­ки про­бле­ма­ти­ка еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тно­го се­кто­ру еко но­мі­ки в кон­текс­ті управ­лі­н­ня нею на рі­зних рів­нях іє­рар­хії го­спо­да­рю­ва­н­ня до слі­джу­є­ться в на­у­ко­вих пра­цях та­ких ві­до­мих ві­тчи­зня­них і за­ру­бі­жних уче­них, як Я. Ба­зи­люк [2], Г. Гон­ча­ров [1], М. Джа­ман [3], С. Ко­пи­тко [4], А. Мазаракі [5] та ін­ші. Про­те, не­зва­жа­ю­чи на зна­чний ін­те­рес ві­тчи­зня­них і за­ру­бі­жних до­слі­дни­ків і пра­кти­ків, єди­не те­о­ре­ти­чне тра­кту­ва­н­ня су­тні­сних ха­ра­кте­ри­стик еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств від­су­тнє, а на­яв­ні під­хо­ди від­рі­зня­ю­ться пев­ни ми обме­же­н­ня­ми та не­до­лі­ка­ми.

Та­ким чи­ном, ме­та стат­ті – об­грун­ту­ва­ти те­о­ре­ти­чні по­ло­же­н­ня су­тні­сних ха­ра­кте­ри­стик еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств на осно­ві іден­ти­фі ка­ції її фун­кціо­наль­них скла­до­вих та за­гроз.

До­ся­гне­н­ня по­став­ле­ної ме­ти зу­мов­лює ви­рі­ше­н­ня та­ких зав­дань: ви­зна­чи­ти су­тність і фун­кціо­наль­ні скла­до­ві еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств; кри­те­рії та ме­то­ди­чні під­хо­ди до ді­а­гно­сти­ки її рів­ня, шля­хи до­ся­гне­н­ня без­печ но­го ста­ну і утри­ма­н­ня по­зи­ції при­ва­тних під­при­ємств у дов­го­стро­ко­вій пер спе­кти­ві.

Ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня рі­зних на­у­ко­вих під­хо­дів [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10 та 3; 4; 5; 11; 12] до фор­му­лю­ва­н­ня де­фі­ні­ції “еко­но­мі­чна без­пе­ка під­при­єм­ства” по­ка­зу ють від­су­тність єди­ної то­чки зо­ру що­до її тра­кту­ва­н­ня, оскіль­ки на­во­дя­ться з по­зи­цій фун­кціо­наль­но­го, ре­сур­сно­го, фі­нан­со­во­го, кон­ку­рен­тно­го та стра­те­гіч но­го під­хо­дів. На наш по­гляд, най­більш пов­ним і акту­аль­ним з по­зи­ції при­ват но­го під­при­єм­ства є ви­зна­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки під­при­єм­ства, яке на­дав В. Ге­єць. Він ствер­джує, що еко­но­мі­чна без­пе­ка суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня є склад ною ди­на­мі­чною си­сте­мою, яка за­без­пе­чує стій­ке фун­кціо­ну­ва­н­ня і роз­ви­ток під­при­єм­ства за до­по­мо­гою своє­ча­сної мо­бі­лі­за­ції та най­більш ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня тру­до­вих, фі­нан­со­вих, те­хні­ко те­хно­ло­гі­чних та ін­ших ре­сур­сів під­при­єм­ства в умо­вах дії зов­ні­шніх і вну­трі­шніх за­гроз [12]. Адже еко­но­мі­чну без­пе­ку при­ва­тних під­при­ємств мо­жна роз­гля­да­ти як су­ку­пність про­це­сів, які про­хо­дять в ор­га­ні­за­ції, з ура­ху­ва­н­ням ха­ра­ктер­них рис і вза­є­мозв’яз­ків, що ста нов­лять з огля­ду на їх фун­кціо­наль­ну роль у за­без­пе­чен­ні еко­но­мі­чної без­пе­ки єди­ну си­стем­ну гру­пу.

Умо­ви рин­ко­вої еко­но­мі­ки, в яких про­во­дять свою ді­яль­ність при­ва­тні під­при єм­ства, зна­чною мі­рою не­пе­ре­дба­чу­ва­ні, а три­ва­ла і ду­же гли­бо­ка еко­но­мі­чна кри за по­ро­джує ба­га­то но­вих не­без­пек для під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. Су­ча­сні нор ми чин­но­го за­ко­но­дав­ства дво­я­ко тра­кту­ють сам тер­мін “при­ва­тне під­при­єм­ство”. Так, від­по­від­но до ст. 113 Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, при­ва­тним ви­зна­є­ться під­при­єм­ство, що діє на осно­ві при­ва­тної вла­сно­сті одно­го або кіль­кох гро­ма­дян, іно­зем­ців, осіб без гро­ма­дян­ства та йо­го (їх) пра­ці чи з ви­ко­ри­ста­н­ням на­йма­ної пра­ці. При­ва­тним та­кож є під­при­єм­ство, що пра­цює на осно­ві при­ва­тної вла­сно­сті суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня – юри­ди­чної осо­би *. Во­дно­час ст. 63 Го­спо­дар­сько­го ко де­ксу Укра­ї­ни ви­зна­чає при­ва­тне під­при­єм­ство як вид ор­га­ні­за­цій­ної фор­ми за ле­жно від фор­ми вла­сно­сті: “...при­ва­тне під­при­єм­ство, що діє на осно­ві при­ва­тної вла­сно­сті гро­ма­дян чи суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня (юри­ди­чної осо­би)” **. Від­по­від но, при­ва­тне під­при­єм­ство мо­же бу­ти ство­ре­не ви­клю­чно на осно­ві при­ва­тної влас

* Го­спо­дар­ський ко­декс Укра­ї­ни [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436 15. ** Там же.

но­сті одні­єї або кіль­кох фі­зи­чних осіб чи юри­ди­чної осо­би. Уза­галь­не­ну ха­ра­кте­рис ти­ку тра­кту­ва­н­ня за­ко­но­дав­цем по­ня­т­тя “при­ва­тне під­при­єм­ство” зо­бра­же­но на ри­сун­ку 1.

Ін­ши­ми сло­ва­ми, по­ня­т­тя “при­ва­тне під­при­єм­ство” за­ко­но­дав­ці ви­ко­рис то­ву­ють у ро­зу­мін­ні під­при­єм­ства, з одно­го бо­ку, за озна­кою фор­ми вла­сно­сті, на від­мі­ну від дер­жав­но­го та ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства, а з ін­шо­го – ор­га­ні за­цій­но пра­во­вої фор­ми. Че­рез від­су­тність спе­ці­аль­но­го за­ко­ну або від­по­від них по­пра­вок до чин­них актів, які б одно­зна­чно ре­гу­лю­ва­ли по­ря­док ство­рен ня та ді­яль­ність та­ких під­при­ємств, ор­га­ні­за­цій­но еко­но­мі­чний ме­ха­нізм при сто­со­ву­є­ться до норм і по­ло­жень Ци­віль­но­го та Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксів Укра­ї­ни.

У біль­шо­сті ви­пад­ків тер­мін “при­ва­тне під­при­єм­ство” вжи­ва­є­ться ви­ня­тко­во за озна­кою фор­ми вла­сно­сті, не від­тво­рю­ю­чи осо­бли­во­стей за­сну­ва­н­ня чи управ лі­н­ня під­при­єм­ством, от­же, і про­е­кції їх на ор­га­ні­за­цій­но пра­во­ву фор­му функ ціо­ну­ва­н­ня.

При ство­рен­ні при­ва­тно­го під­при­єм­ства в за­ко­но­дав­стві від­су­тні кри­те­рії ста ту­тно­го ка­пі­та­лу, за­сад управ­лі­н­ня, яке на пра­кти­ці здій­сню­є­ться згі­дно з уста нов­чи­ми до­ку­мен­та­ми – ста­ту­том або уста­нов­чим до­го­во­ром. За­зна­че­ний ва­ку­ум у нор­мах чин­но­го за­ко­но­дав­ства при­зво­дить до до­сить віль­но­го тра­кту­ва­н­ня по ряд­ку ство­ре­н­ня та ді­яль­но­сті ор­га­нів управ­лі­н­ня, їх ста­ту­тно­го вті­ле­н­ня, роз­ши ре­н­ня скла­ду вла­сни­ків, ди­ві­ден­дної по­лі­ти­ки, що по­ро­джує до­да­тко­ві ри­зи­ки та за­гро­зи для еко­но­мі­чної без­пе­ки вка­за­них під­при­ємств.

На осно­ві до­сві­ду управ­лі­н­ня при­ва­тни­ми під­при­єм­ства­ми за пе­рі­од їх існу ва­н­ня в під­при­єм­ни­цько­му се­ре­до­ви­щі Укра­ї­ни мо­жна ви­окре­ми­ти го­лов­ні су­тні­сні озна­ки еко­но­мі­чно­го аген­та, який:

– діє на осно­ві при­ва­тної вла­сно­сті фі­зи­чної осо­би або одні­єї юри­ди­чної осо­би;

– мо­же бу­ти як уні­тар­ним, так і кор­по­ра­тив­ним утво­ре­н­ням; – за­снов­ни­ка­ми мо­жуть бу­ти гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, іно­зем­ці, осо­би без гро­ма дян­ства;

– діє без за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­но­го кри­те­рію і норм, пов’яза­них з фор­му ва­н­ням ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу;

– діє за від­су­тно­сті за­ко­но­дав­чих ре­гла­мен­тів, що сто­су­ю­ться прин­ци­пів і ме­ха­ні­змів управ­лі­н­ня під­при­єм­ством; – про­во­дить го­спо­дар­ську ді­яль­ність з ви­ко­ри­ста­н­ням на­йма­ної пра­ці чи без неї. Мо­жли­вість са­мо­стій­но­го ви­зна­че­н­ня вла­сни­ком за­сад ді­яль­но­сті при­ва­тно го під­при­єм­ства є ви­рі­шаль­ним фа­кто­ром, що зу­мов­лює по­ши­ре­ність та­ко­го ви­ду під­при­ємств в Укра­ї­ні. Про­те не­до­ско­на­ло­сті норм чин­но­го за­ко­но­дав­ства не під­ви­щу­ють рі­вень еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств, а іно­ді на­віть ста­ють при­чи­ною їх лі­кві­да­ції. Так, за да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, ста ном на 1 сі­чня 2017 р., в Укра­ї­ні бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 202352 при­ва­тних під­при­єм ства, що ста­но­ви­ло 17,07% від за­галь­ної кіль­ко­сті юри­ди­чних осіб, а ста­ном на 1 кві­тня 2018 р., кіль­кість за­ре­є­стро­ва­них при­ва­тних під­при­ємств змен­ши­ла­ся на 2600 і у стру­кту­рі ста­но­ви­ла 16,01%, що на 1,06% мен­ше за по­ка­зник по­пе­ре­дньо го ро­ку (рис. 2).

Та­кі тен­ден­ції до змен­ше­н­ня кіль­ко­сті при­ва­тних під­при­ємств ком­пле­ксно мо­жна роз­гля­да­ти че­рез зни­же­н­ня рів­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки, яке про­яв­ля­ло­ся, на­при­клад, че­рез по­гір­ше­н­ня збе­ре­же­н­ня ко­мер­цій­ної та­єм­ни­ці та ін­шої се­крет ної ін­фор­ма­ції під­при­єм­ства (а це най­ва­жли­ві­ша цін­ність вла­сни­ка).

Су­тні­сні від­мін­но­сті фун­кціо­наль­них скла­до­вих еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ват них під­при­ємств вті­лю­ю­ться в еко­но­мі­чну си­сте­му, яка до­зво­ляє по­єд­на­ти їх у скла­ді ком­пле­ксної ха­ра­кте­ри­сти­ки. На­при­клад, де­які ав­то­ри [1; 8] ви­окрем­лю ють та­кі еле­мен­ти: фі­нан­со­во ін­ве­сти­цій­ний, ка­дро­во ін­те­ле­кту­аль­ний, ін­фор ма­цій­но ко­му­ні­ка­цій­ний, те­хні­ко те­хно­ло­гі­чний, за­ко­но­дав­чо пра­во­вий, ін­но ва­цій­ний, си­ло­вий, еко­ло­гі­чний, рин­ко­вий та ін­тер­фей­сний (рис. 3).

На­ве­де­не уза­галь­не­н­ня скла­до­вих еко­но­мі­чної без­пе­ки є ха­ра­ктер­ним для ви­ро­бни­чих під­при­ємств. При­ва­тні ж під­при­єм­ства за­зви­чай про­во­дять свою ді­яль­ність пе­ре­ва­жно у сфе­рі не­ма­те­рі­аль­но­го ви­ро­бни­цтва, тор­го­вель­ної га­лу­зі. Най­більш ви­прав­да­ним у до­слі­джен­ні си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств як скла­до­вої се­кто­ру на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки є ком­пле­ксний під­хід, який до­зво­ляє ство­ри­ти більш пов­ну ха­ра­кте­ри­сти­ку яви­ща і про­це­су. Для ви­рі­ше­н­ня цьо­го на­у­ко­во­го зав­да­н­ня зро­би­мо пев­ні ва­жли­ві при­пу­ще­н­ня. По пер­ше, ха­ра­кте­ри­сти­ка си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при ємств має ба­зу­ва­ти­ся на кон­кре­тних нор­ма­тив­но пра­во­вих, ор­га­ні­за­цій­но еко но­мі­чних, со­ці­аль­них, при­ро­дно клі­ма­ти­чних та ін­ших умо­вах, які скла­лись у кра­ї­ні, ре­гіо­ні, га­лу­зі ді­яль­но­сті на пев­ний мо­мент ча­су.

По дру­ге, си­сте­ма еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств мо­же роз­гля да­тись як ба­зо­ва (ти­по­ва) мо­дель, але при цьо­му має роз­кри­ва­ти від­мін­но­сті ре­гіо наль­но­го та га­лу­зе­во­го ха­ра­кте­ру.

По тре­тє, си­сте­ма еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств має роз­гля да­ти­ся в кон­текс­ті стру­ктур­но­го еле­мен­ту си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки дер­жа­ви, ре­гіо­ну, на­се­ле­но­го пун­кту, що ви­хо­дить з ті­сно­го вза­є­мозв’яз­ку з ін­ши­ми струк тур­ни­ми еле­мен­та­ми та зу­мов­лює обме­же­ність її ре­сур­сно­го за­без­пе­че­н­ня.

Оскіль­ки еко­но­мі­чна без­пе­ка при­ва­тних під­при­ємств є скла­до­вою се­кто­ру на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, то як фун­кціо­наль­ні скла­до­ві без­пе­ки слід ви­рі­зня­ти дже­ре­ла її за­без­пе­че­н­ня із се­ре­до­ви­щем існу­ва­н­ня (рис. 4).

Де­ком­по­зи­ція мо­де­лі за скла­до­ви­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при ємств до­зво­ляє сфор­му­ва­ти фун­кціо­наль­ний ме­ха­нізм управ­лі­н­ня да­ни­ми про це­са­ми у та­кій по­слі­дов­но­сті: оцін­ка зов­ні­шньо­го та вну­трі­шньо­го під­при­єм­ниць ко­го се­ре­до­ви­ща, ви­яв­ле­н­ня за­гроз, пла­ну­ва­н­ня, ор­га­ні­за­ція, ре­а­лі­за­ція та конт роль пре­вен­тив­них і ре­актив­них за­хо­дів що­до під­трим­ки ста­біль­но­го функ ціо­ну­ва­н­ня при­ва­тних під­при­ємств від­по­від­но до їх стра­те­гі­чних, та­кти­чних і по то­чних ці­лей. Го­лов­на ж ме­та фор­му­ва­н­ня та вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тно­го під­при­єм­ни­цтва – це за­без­пе­че­н­ня йо­го ста­біль­но­го і ма­кси

маль­но ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня, по­пе­ре­дже­н­ня за­гроз та лі­кві­да­ція їх на­слід­ків.

Так, у та­бли­ці 1 си­сте­ма­ти­зо­ва­но де­які під­хо­ди на­у­ков­ців до ви­зна­че­н­ня на пря­мів удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тно­го се­кто­ру еко­но­мі ки, не­від’єм­ною скла­до­вою яко­го є при­ва­тні під­при­єм­ства. Та­бли­ця 1 Під­хо­ди до ви­зна­че­н­ня на­пря­мів удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тно­го се­кто­ру еко­но­мі­ки *

В. Ткач і К. Бо­гун до­слі­джу­ють си­сте­му еко­но­мі­чної без­пе­ки крізь при­зму окре­мо­го ма­ло­го під­при­єм­ства, С. Фі­ліп­по­ва – на рів­ні аб­стра­ктно­го під­при­єм ства, що не мо­же за­мі­ни­ти до­слі­дже­н­ня се­кто­раль­них про­блем і не до­зво­ляє зна­йти шля­хи вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки як кон­кре­тно­го під­при­єм ства, так і при­ва­тних під­при­ємств, що ста­нов­лять се­ктор еко­но­мі­ки Укра­ї­ни. На на­шу дум­ку, не­до­лі­ком та­ко­го під­хо­ду є те, що він не вра­хо­вує га­лу­зе­вої, се­кто раль­ної, ре­гіо­наль­ної та мі­сце­вої спе­ци­фі­ки без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств, а та­кож кон­кре­тної рин­ко­вої си­ту­а­ції то­що.

На наш по­гляд, пов­но­цін­ним є під­хід до про­блем удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми еко но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств, який роз­кри­ває у сво­їх пу­блі­ка­ці­ях З. Вар­на­лій [10]. Да­ний під­хід до­зво­ляє до­слі­джу­ва­ти про­бле­ми фор­му­ва­н­ня та

вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств на рі­зних рів­нях фун­кціо­ну­ва­н­ня еко­но­мі­ки: на­ціо­наль­но­му, ре­гіо­наль­но­му, га­лу­зе­во­му (се­кто­раль­но­му), окре­мо­го під­при­єм­ства. Та­кий під­хід є най­більш пер­спе­ктив ним і по­тре­бує подаль­шо­го роз­ви­тку.

Вар­то за­зна­чи­ти, що вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ват них під­при­ємств у пер­шу чер­гу ті­сно пов’яза­но з на­яв­ни­ми тра­ди­цій­ни­ми ри­зи ка­ми, які мо­жуть ста­но­ви­ти за­гро­зу для еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств. У на­у­ко­вій лі­те­ра­ту­рі існу­ють рі­зні дум­ки що­до кіль­ко­сті та скла­ду тра­ди­цій­них за­гроз. У та­бли­ці 2 на­ве­де­но ри­зи­ки, які за сфе­рою сво­єї дії мо­жуть ви­кли­ка­ти за­гро­зи для еко­но­мі­чної без­пе­ки са­ме при­ва­тних під­при­ємств. Слід за­ува­жи­ти, що та­кі за­гро­зи пе­ре­бу­ва­ють у си­сте­мі за­гроз на­ціо­наль­ній еко­но­мі­ці в ці­ло­му, під­твер­дже­н­ням чо­го мо­жна вва­жа­ти да­ні ста­ти­сти­чних спо­сте­ре­жень. У та­бли­ці 2 на­ве­де­но су­тні­сну ха­ра­кте­ри­сти­ку вну­трі­шніх і зов­ні­шніх за­гроз для еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств, що впли­ва­ють на без­пе­ку ста­ну фун­кціо­ну­ва­н­ня під­при­єм­ства та ре­зуль­та­тив­ність про­це­су до­ся­гне­н­ня та­ко­го ста­ну. Та­бли­ця 2

Ін­ши­ми сло­ва­ми, за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств є скла­дним про­це­сом ство­ре­н­ня по­тен­ці­а­лу про­ти­дії впли­ву без­лі­чі фа­кто­рів.

За­зна­че­ні ри­зи­ки для при­ва­тних під­при­ємств по­си­лю­ють за­гро­зи еко­но­міч ної без­пе­ки і, як ре­зуль­тат, спри­я­ють зни­жен­ню су­спіль­ної мо­ти­ва­ції до під­при­єм ни­цької ді­яль­но­сті, здій­снен­ню ле­гі­тим­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня, на­віть со­ці­аль­но­го пар­тнер­ства з дер­жа­вою. На­слід­ком цьо­го є збіль­ше­н­ня се­кто­раль­них, га­лу­зе­вих, ре­гіо­наль­них дис­про­пор­цій і зни­же­н­ня рів­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки дер­жа­ви.

На­ве­де­ні уза­галь­не­н­ня що­до основ­них ри­зи­ків для при­ва­тних під­при­ємств до пов­ню­ють їх ком­пле­ксну си­сте­му управ­лі­н­ня до­ся­гне­н­ням еко­но­мі­чної без­пе­ки, яку при роз­роб­ці стра­те­гії еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку мо­жна роз­гля­да­ти як ба­зо­ву. У цих умо­вах для за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тно­го під­при­єм­ства не­об­хі­дно ство­ри­ти на при­ва­тних під­при­єм­ствах ефе­ктив­ні си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки.

З ура­ху­ва­н­ням ука­за­них скла­до­вих і за­гроз мо­же­мо ви­зна­чи­ти си­сте­му еко но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств як су­ку­пність управ­лін­ських рі­шень, яка на­ці­ле­на на вза­є­мо­дію від­по­від­них стру­ктур­них під­роз­ді­лів із зов­ні­шні­ми суб’єкта­ми з ме­тою про­ти­дії за­гро­зам та за­без­пе­че­н­ня нор­ма­тив­но пра­во­вих, рин­ко­вих, фі­нан­со­во ін­ве­сти­цій­них, ін­но­ва­цій­них, ка­дро­во ін­те­ле­кту­аль­них, ін­фор­ма­цій­них і те­хно­ло­гі­чних скла­до­вих еко­но­мі­чної без­пе­ки ді­яль­но­сті при ва­тно­го під­при­єм­ства. Осо­бли­ві­стю си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних

під­при­ємств є те, що во­на вклю­чає всі вла­сні ре­сур­си під­при­єм­ства, а та­кож ре сур­си зов­ні­шніх суб’єктів за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки, з ура­ху­ва­н­ням спе­ци­фі­ки ді­яль­но­сті. За­про­по­но­ва­на мо­дель си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при ва­тних під­при­ємств (рис. 5) до­зво­ляє ство­ри­ти ефе­ктив­ну си­сте­му еко­но­мі­чної без­пе­ки, зда­тну про­ти­ді­я­ти су­ча­сним за­гро­зам.

За­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств як скла­до­ва управ­лін­сько­го про­це­су має здій­сню­ва­ти­ся, без­умов­но, з ура­ху­ва­н­ням основ них прин­ци­пів, по­лі­ти­чних і пра­во­вих норм для оцін­ки зов­ні­шніх і вну­трі­шніх за­гроз.

З огля­ду на це, су­тні­сна ха­ра­кте­ри­сти­ка си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при ва­тних під­при­ємств по­вин­на вклю­ча­ти її стру­ктур­ні озна­ки. Не­об­хі­дно за­зна­чи ти, що в на­у­ко­вій лі­те­ра­ту­рі існує ши­ро­кий спектр по­гля­дів на кіль­кість і зміст еле­мен­тів та­кої си­сте­ми. Ряд ав­то­рів вклю­ча­ють до си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки та­кі еле­мен­ти, як: суб’єкти за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки, ці­лі та зав­да­н­ня си­сте­ми без­пе­ки, об’єкти без­пе­ки, ме­ха­ні­зми за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки, прин­ци­пи, фун­кції, фор­ми, за­со­би і ме­то­ди за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки, ре­жим її фун­кціо­ну­ван ня, за­гро­зи для еко­но­мі­чної без­пе­ки то­що. Роз­ши­рю­ю­чи пе­ре­лік скла­до­вих си сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки, до на­ве­де­но­го тлу­ма­че­н­ня ме­ха­ні­зму її за­без­пе­че­н­ня до­ціль­но до­да­ти кри­те­рії рів­ня до­ся­гне­н­ня.

При по­еле­мен­тній ха­ра­кте­ри­сти­ці си­сте­ми клю­чо­вим є те, що до суб’єктів еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств на­ле­жать дві ка­те­го­рії осіб та ін­сти ту­ціо­наль­них утво­рень.

Як пер­ша ка­те­го­рія роз­гля­да­ю­ться без­по­се­ре­дньо ви­ко­нав­ці, які за­без­пе­чу­ють еко­но­мі­чну без­пе­ку на під­при­єм­стві. До ці­єї ка­те­го­рії мо­жна від­не­сти спе­ці­а­лі­зо­ва них від­по­від­аль­них – ра­ду або ко­мі­тет з без­пе­ки під­при­єм­ства, слу­жбу без­пе­ки, ря ту­валь­ну слу­жбу та ін., основ­ним при­зна­че­н­ням яких є по­стій­на про­фе­сій­на ді­яль­ність що­до за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки під­при­єм­ства (у ме­жах сво­єї ком­пе­тен­ції). Крім то­го, існу­ють і на­пів­спе­ці­а­лі­зо­ва­ні стру­кту­ри, на які по­кла­де­но фун­кції із за без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки під­роз­ді­лів, та­кі як юри­ди­чний від­діл то­що. До ці­єї ка­те­го­рії на­ле­жать та­кож пер­со­нал і під­роз­ді­ли під­при­єм­ства, які у ме­жах сво­їх по­са­до­вих ін­стру­кцій і по­ло­жень зо­бов’яза­ні вжи­ва­ти від­по­від­них за­хо­дів що­до за без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки.

Ду­же ва­жли­во у по­бу­до­ві си­сте­ми за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки при­ва­тно­го під­при­єм ства уни­ка­ти ду­блю­ва­н­ня або кон­флі­кту ці­лей, зав­дань, фун­кцій, прав і обов’яз­ків усіх уча­сни­ків цьо­го про­це­су.

До дру­гої ка­те­го­рії суб’єктів на­ле­жать зов­ні­шні ор­га­ни та ор­га­ні­за­ції, які фун­кціо­ну­ють са­мо­стій­но і не під­по­ряд­ко­ву­ю­ться ке­рів­ни­цтву при­ва­тно­го під­при­єм­ства, але при цьо­му їх ді­яль­ність істо­тно впли­ває на йо­го без­пе­ку, тоб то йде­ться про еле­мен­ти ін­сти­ту­ціо­наль­но­го се­ре­до­ви­ща. Суб’єкта­ми ці­єї гру пи є: 1) за­ко­но­дав­чі ор­га­ни; 2) ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди; 3) су­до­ві ор­га­ни, що за­без­пе­чу­ють пра­во­вий за­хист ін­те­ре­сів і вла­сно­сті при ва­тних під­при­ємств, у то­му чи­слі у сфе­рі без­пе­ки;

4) пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, які че­рез бо­роть­бу з пра­во­по­ру­ше­н­ня­ми впли­ва­ють на змі­цне­н­ня без­пе­ки під­при­єм­ства;

5) на­у­ко­во осві­тні уста­но­ви, що зда­тні за­без­пе­чи­ти на­у­ко­во ме­то­ди­чну під­трим­ку в по­бу­до­ві си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств і під­го тов­ку від­по­від­них фа­хів­ців у сфе­рі без­пе­ки.

Об’єкта­ми без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств як се­кто­ру еко­но­мі­ки є пра­ва та за­кон­ні ін­те­ре­си цих під­при­ємств і під­при­єм­ців, умо­ви їх фун­кціо­ну­ва­н­ня. Важ ли­вим еле­мен­том си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств є се­ре­до ви­ще без­пе­ки, до яко­го най­ча­сті­ше від­но­сять су­ку­пність ко­му­ні­ка­цій у га­лу­зі без пе­ки бі­зне­су, еле­мен­тів роз­ви­ну­тої рин­ко­вої ін­фра­стру­кту­ри та ін­сти­ту­тів дер­жав но­го ре­гу­лю­ва­н­ня, які пря­мо або опо­се­ред­ко­ва­но впли­ва­ють на за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств. Та­ки­ми еле­мен­та­ми ви­сту­па­ють ри­нок по­слуг без­пе­ки, за­галь­ні та за­хи­ще­ні те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ні ме­ре­жі, бан­ків­ські, стра­хо­ві ме­ре­жі, си­сте­ма пра­во­во­го, фі­нан­со­во­го, управ­лін­сько­го, при­ро­до­о­хо рон­но­го кон­сал­тин­гу, си­сте­ма ка­дро­во­го та ін­шо­го ре­сур­сно­го за­без­пе­че­н­ня у сфе­рі при­ва­тно­го під­при­єм­ни­цтва то­що.

Ви­снов­ки

От­же, си­сте­ма еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств як управ­лін­ська суб­стан­ція мо­же роз­гля­да­ти­ся че­рез су­ку­пність суб’єктів та об’єктів без­пе­ки се ре­до­ви­ща, яке ре­а­лі­зує їх вза­є­мо­дію та ці­ле­спря­мо­ва­ну ді­яль­ність у вну­трі­шньо­му і зов­ні­шньо­му се­ре­до­ви­щі в на­пря­мі про­ти­дії за­гро­зам, за­хи­сту еко­но­мі­чних ін­те ре­сів і за­га­лом ство­ре­н­ня без­пе­чних умов для фун­кціо­ну­ва­н­ня на рів­ні за­пла­но ва­них по­ка­зни­ків.

Са­ме то­му, з ме­тою про­ти­дії ре­аль­ним за­гро­зам, від­по­від­но до змін­них ма­кро еко­но­мі­чних, се­кто­раль­них, ре­гіо­наль­них і га­лу­зе­вих си­ту­а­цій, не­об­хі­дно мо­дер

ні­зу­ва­ти си­сте­му еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств Укра­ї­ни за прин ци­па­ми гну­чко­го ор­га­ні­чно­го ме­ха­ні­зму, на­ла­го­джу­ва­но­го за го­лов­ним фун­кціо на­лом за­без­пе­че­н­ня стій­ко­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Цін­ним є те, що під час цьо­го про­це­су вра­хо­ву­ю­ться єв­ро­пей­ський до­свід і стан­дар­ти у сфе­рі без­пе­ки бі­зне су, оскіль­ки при­ва­тні під­при­єм­ства Укра­ї­ни зму­ше­ні ді­я­ти в більш жорс­тких і не без­пе­чних умо­вах по­рів­ня­но з роз­ви­ну­ти­ми кра­ї­на­ми сві­ту. На пе­рі­од су­ча­сно­го ета­пу ре­форм у сфе­рі при­ва­тно­го під­при­єм­ни­цтва не­об­хі­дно впро­ва­ди­ти су­ча­сну нор­ма­тив­но пра­во­ву ба­зу, яка б де­таль­но ре­гу­лю­ва­ла осо­бли­во­сті фун­кціо­ну­ван ня при­ва­тних під­при­ємств і ство­ри­ла спри­я­тли­ві умо­ви та ді­йо­ві ін­стру­мен­ти ви хо­ду з еко­но­мі­чної кри­зи, до­зво­ли­ла сфор­му­ва­ти “за­пас мі­цно­сті” на ви­па­док ви ни­кне­н­ня не­пе­ре­дба­чу­ва­них об­ста­вин і вве­сти еко­но­мі­чний іму­ні­тет в еко­но­міч ну без­пе­ку дер­жа­ви. Та­ким чи­ном, до­ціль­но про­во­ди­ти подаль­ші до­слі­дже­н­ня ефе­ктив­но­сті за­про­по­но­ва­ної мо­де­лі си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств, які до­зво­лять вра­хо­ву­ва­ти всі мо­жли­ві аспе­кти їх ді­яль­но­сті в умо вах не­ста­біль­но­го зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Гон­ча­ров Г.О. Те­о­ре­ти­чні та пра­кти­чні осно­ви вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми еко но­мі­чної без­пе­ки ма­ло­го під­при­єм­ни­цтва в Укра­ї­ні : мо­ногр. – Пол­та­ва : Те­хсер­віс, 2014. – 331 с.

2. Ба­зи­люк Я.Б. та ін. Еко­но­мі­чна без­пе­ка Укра­ї­ни в умо­вах гі­бри­дної агре­сії : ана­літ. доп. – К. : НІСД, 2017. – 82 с.

3. Джа­ман М.О., Гон­ча­ров Г.О. Те­о­ре­ти­ко ме­то­до­ло­гі­чні осно­ви фор­му­ва­н­ня си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки ма­ло­го під­при­єм­ни­цтва в Укра­ї­ні : мо­ногр. – Пол та­ва : Те­хсер­віс, 2012. – 203 с.

4. Ко­пи­тко М.І. Еко­но­мі­чна без­пе­ка під­при­ємств з ви­ро­бни­цтва транс­порт них за­со­бів : мо­ногр. ; [на­ук. ред. В.Г. Аль­ке­ма]. – Львів : Лі­га Прес, 2015. – 555 с.

5. Мазаракі А.А., Ко­роль­чук О.П., Мельник Т.М. та ін. Еко­но­мі­чна без­пе­ка Украї ни в умо­вах гло­ба­лі­за­цій­них ви­кли­ків : мо­ногр. [за ред. А.А. Мазаракі]. – К. : Вид во КНТЕУ, 2010. – 718 с.

6. Artemenko L. The system of enterprise economic security: international and Ukrainian content / World Scientific News 57. – 2016. – P. 695–705.

7. Avanesova N., Chuprin Y. Enterprise economic security: essential characteristics of the concept. – Kharkiv : Innovative technologies and scientific solutions for industries. – 2017. – No. 1. – P. 98–102.

8. Блакита Г.В., Ла­нов­ська Г.І. Ін­но­ва­цій­на без­пе­ка як не­від’єм­на скла­до­ва еко но­мі­чної без­пе­ки / Стра­те­гі­чні прі­о­ри­те­ти роз­ви­тку вну­трі­шньої тор­гів­лі Укра­ї­ни на ін­но­ва­цій­них за­са­дах : ма­те­рі­а­ли між­нар. на­ук. практ. конф. – Львів : Ви­дав­ниц тво ЛТЕУ, 2017. – С. 57–58.

9. Бо­гун К.В. Роль ма­ло­го під­при­єм­ни­цтва в за­без­пе­чен­ні еко­но­мі­чної без­пе ки дер­жа­ви [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : //http://www.rusnauka.com/ 14_Nprt_2010/economics/67014.doc.htm.

10. Вар­на­лій З.С., Бур­каль­це­ва Д.Д., Са­єн­ко О.С. Еко­но­мі­чна без­пе­ка Укра­ї­ни: про­бле­ми та прі­о­ри­те­ти змі­цне­н­ня : мо­ногр. – К. : Зна­н­ня Укра­ї­ни, 2011. – 299 с.

11. Єр­мо­шен­ко М.М., Го­ря­че­ва К.С. Фі­нан­со­ва скла­до­ва еко­но­мі­чної без­пе­ки: дер­жа­ва і під­при­єм­ство : мо­ногр. – К. : На­ціо­наль­на ака­де­мія управ­лі­н­ня, 2010. – 232 с.

12. Ге­єць В.М., Ки­зим М.О., Кле­ба­но­ва Т.С., Чер­няк О.І. та ін. Мо­де­лю­ва­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки: дер­жа­ва, ре­гіон, під­при­єм­ство : мо­ногр. ; [за ред. В.М. Гей ця]. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 240 с.

13. Ткач В.О. Ме­ха­нізм фор­му­ва­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки кра­ї­ни : мо­ногр. – Дні­про­пе­тровськ : Вид во ДНУ, 2010. – 272 с.

14. Фі­лип­по­ва С.В. Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність у стра­те­гії управ­лі­н­ня ві­тчи­зня ним під­при­єм­ством: про­блем­ні пи­та­н­ня ін­те­гру­ва­н­ня ме­ха­ні­зму // Еко­но­мі­ка: ре­а­лії ча­су. – 2017. – № 2. – С. 5–17 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html.

References

1. Goncharov G.O. Teoretychni ta Praktychni Osnovy Vdoskonalennya Systemy Ekonomichnoi Bezpeky Maloho Pidpryemnytstva v Ukraini [Theoretical and practical bases for improving the system of economic security of small business in Ukraine]. Poltava, Tekhservis, 2014 [in Ukrainian].

2. Bazylyuk YA.B. et al. Ekonomichna Bezpeka Ukrainy v Umovakh Hibrydnoi Agresii. [Economic Security of Ukraine under Conditions of Hybrid Aggression.]. Kyiv, NISS, 2017 [in Ukrainian].

3. Dzhaman M.O., Goncharov G.O. Teoretyko Metodolohichni Osnovy Formuvannya Systemy Ekonomichnoi Bezpeky Maloho Pidpryemnytstva v Ukraini [Theoretical and Methodological Foundations of the Formation of the System of Economic Security of Small Business in Ukraine]. Poltava, Tekhservis, 2012 [in Ukrainian].

4. Kopytko M.I. Ekonomichna Bezpeka Pidpryemstv z Vyrobnytstva Transportnykh Zasobiv [Economic Security of Enterprises for the Production of Vehicles]. V.G. Al’kem (Ed.). Lviv, Liga Pres, 2015 [in Ukrainian].

5. Mazaraki A.A., Korol’chuk O.P., Mel’nyk T.M. et al. Ekonomichna Bezpeka Ukrainy v Umovakh Globalizatsiinykh Vyklykiv [Economic Security of Ukraine under Conditions of Globalization Challenges]. A.A. Mazaraki (Ed.). Kyiv, KNUTE PH, 2010 [in Ukrainian].

6. Artemenko L. The system of enterprise economic security: international and Ukrainian content. World Scientific News 57, 2016. – рр. 695–705.

7. Avanesova N., Chuprin Y. Enterprise economic security: essential characteristics of the concept. Kharkiv, Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2017, No. 1, pp. 98–102.

8. Blakyta H.V., Lanovs’ka H.I. Innovatsiina bezpeka yak nevid”emna skladova ekonomichnoi bezpeky [Innovative security as an integral part of economic security]. Proceedings from Stratehichni priorytety rozvytku vnutrishn’oi torhivli Ukrainy na innovatsiinykh zasadakh. Mizhnar. nauk. prakt. konf. [Strategic priorities for the development of Ukraine’s domestic trade on an innovative basis. International scientific and practical conference]. Lviv, LTEU PH, 2017, pp. 57–58 [in Ukrainian].

9. Bogun K.V. Rol’ maloho pidpryemnytstva v zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky derzhavy [The role of small business in ensuring the economic security of the state], available at: http://www.rusnauka.com/14_nprt_2010/economics/67014.doc.htm [in Ukrainian].

10. Varnaliy Z.S., Burkal’tseva D.D., Saenko O.S. Ekonomichna Bezpeka Ukrainy: Problemy ta Priorytety Zmitsnennya [Ukraine’s Economic Security: Problems and Priorities for Strengthening]. Kyiv, Znannya Ukrainy, 2011 [in Ukrainian].

11. Ermoshenko M.M., Goryacheva K.S. Finansova Skladova Ekonomichnoi Bezpeky: Derzhava i Pidpryemstvo [Financial Component of Economic Security: the State and Enterprise]. Kyiv, National Academy of Management, 2010 [in Ukrainian].

12. Heyets V.M., Kyzym M.O., Klebanova T.S., Chernyak O.I. et al. Modelyuvannya Ekonomichnoi Bezpeky: Derzhava, Rehion, Pidpryemstvo [Modeling of Economic Security: the State, Region, Enterprise]. V.M. Heyets (Ed.). Kharkiv, PH “INZHEK”, 2006 [in Ukrainian].

13. Tkach V.O. Mekhanizm Formuvannya Ekonomichnoi Bezpeky Krainy [Mechanism of Formation of Economic Security of the Country]. Dnipropetrovsk, PH of DNU, 2010 [in Ukrainian].

14. Filyppova S.V. Sotsial’na vidpovidal’nist’ u stratehii upravlinnya vitchyznyanym pidpryemstvom: problemni pytannya integruvannya mekhanizmu [Social responsibility within the strategy of management of a domestic enterprise: problem issues of integration of the mechanism]. Ekonomika: realii chasu – Economics: time realities, 2017, No. 2, pp. 5–17, available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html [in Ukrainian].

Ста­т­тя на­ді­йшла до ре­да­кції 20 черв­ня 2018 р. The article was received by the Editorial staff on June 20, 2018.

Рис. 1. За­ко­но­дав­че ви­зна­че­н­ня при­ва­тно­го під­при­єм­ства Роз­ро­бле­но ав­то­ра­ми за: Го­спо­дар­ський ко­декс Укра­ї­ни [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436 15.

Рис. 3. Скла­до­ві еко­но­мі­чної без­пе­ки під­при­єм­ства: фун­кціо­наль­ний під­хід По­бу­до­ва­но ав­то­ра­ми за [1; 8].

* Уза­галь­не­но ав­то­ра­ми за [2; 9; 10; 13; 14].

Рис. 4. Фун­кціо­наль­ні скла­до­ві еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств Уза­галь­не­но ав­то­ра­ми.

За­гро­зи для еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тних під­при­ємств *

* Роз­ро­бле­но ав­то­ра­ми. За­кін­че­н­ня та­бли­ці

Рис. 5. Мо­дель си­сте­ми еко­но­мі­чної без­пе­ки при­ва­тно­го під­при­єм­ства По­бу­до­ва­но ав­то­ра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.