ГРИ­ЦЕН­КО А. А. – Еко­но­мі­чна осві­та: шлях від те­о­рії до пра­кти­ки

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

По­ка­за­но су­ча­сний стан осми­слень но­вих еко­но­мі­чних ре­а­лій і роль у ньо­му еко­но­міч" ної осві­ти. Об­грун­то­ва­но ви­сно­вок про те, що го­лов­ним змі­стом еко­но­мі­чної осві­ти має бу­ти фор­му­ва­н­ня еко­но­мі­чно­го спосо­бу ми­сле­н­ня, яке мо­жли­во за­без­пе­чи­ти тіль­ки на ба­зі ви­вче­н­ня еко­но­мі­чної те­о­рії, яка озбро­ює лю­ди­ну спосо­бом роз­кри­т­тя су­тно­сті в єд­но­сті із зов­ні­шні­ми фор­ма­ми про­я­ву і дає тим са­мим ін­стру­мент для ви­бо­ру аде­кват" них за­хо­дів впли­ву на еко­но­мі­чну дій­сність з ме­тою пе­ре­тво­ре­н­ня її в по­трі­бно­му на" пря­мі. За­про­по­но­ва­но змі­ни до пе­ре­лі­ку га­лу­зей знань і спе­ці­аль­но­стей, до змі­сту еко" но­мі­чної осві­ти і до ор­га­ні­за­ції під­го­тов­ки ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів. Клю­чо­ві сло­ва: еко­но­мі­чна те­о­рія; еко­но­мі­чна осві­та; еко­но­мі­ка; фі­нан­си; управ­лі­н­ня.

Бібл. 11; рис. 5; табл. 2. UDC 330.101; 330.11; 330.8

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.