МАНЦУРОВ І. Г. – Ін­клю­зив­ний роз­ви­ток як осно­ва про­ти­дії гло­баль­ним ви­кли­кам сьо­го­де­н­ня

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

Роз­ро­бле­но ме­то­до­ло­гію оці­ню­ва­н­ня від­по­від­но­сті мо­де­лі еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Ук# ра­ї­ни стан­дар­там ін­клю­зив­но­го роз­ви­тку. За ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу до­ве­де­но, що чин# на мо­дель еко­но­мі­чної по­ве­дін­ки Укра­ї­ни не вра­хо­вує спе­ци­фі­ки ви­кли­ків сьо­го­де­н­ня, що при­зво­дить до та­кої ком­бі­на­ції зна­чень ін­ди­ка­то­рів ста­ну еко­но­мі­ки, якій при­та# ман­ні озна­ки па­то­ло­гі­чно­сті та то­кси­чно­сті. Да­но ре­ко­мен­да­ції що­до вдо­ско­на­ле­н­ня дер­жав­ної еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки. Клю­чо­ві сло­ва: оці­ню­ва­н­ня ста­ну еко­но­мі­ки; ін­клю­зив­ний роз­ви­ток; па­то­ло­гі­чність то­кси­чність еко­но­мі­ки; вдо­ско­на­ле­н­ня дер­жав­ної еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки. Бібл. 6; рис. 3; табл. 5; фор­му­ла 1.

UDC 330.3(339.9)

І. Г. М А Н Ц У Р О В, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, член ко­ре­спон­дент НАН Укра­ї­ни, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту си­стем­них ста­ти­сти­чних до­слі­джень, Львів­ська пл., 14, 04053, Ки­їв, Укра­ї­на

I G O R M A N T S U R O V, Professor, Doctor of Econ. Sci., Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Director of the Institute for System Statistical Studies 14, Lvivska Sq., Kyiv, 04053, Ukraine УДК 330.3(339.9)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.