ТАРАСЕВИЧ В. М. – Про­бле­ма­ти­ка істи­ни у сві­то­вій еко­но­мі­чній на­у­ці

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

Ро­з­гля­ну­то акту­аль­ну про­бле­ма­ти­ку істи­ни, її змі­сту і ви­дів у кон­текс­ті ево­лю­ції кла­сич# ної, не­кла­си­чної та по­стне­кла­си­чної на­у­ки. За­про­по­но­ва­но кон­це­пцію ці­лі­сної істи­ни. Зро­бле­но акцент на її уні­вер­сум­но­му ха­ра­кте­рі, скла­дній ор­га­ні­за­ції, бу­до­ві та стру­кту­рі. Клю­чо­ві сло­ва: кла­си­чна, не­кла­си­чна і по­стне­кла­си­чна на­у­ка; ко­ре­спон­дент­ська, пра­гма­ти­чна, ко­ге­рен­тна, кон­вен­ціо­наль­на, кон­сен­су­сна і ці­лі­сна істи­на. Бібл. 26.

UDC 339.9:001:111.83

V I K T O R T A R A S E V Y C H, Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of the Department of International Economics, Political Economy and Governance, National Metallurgical Academy of Ukraine, 4, Haharina Ave., Dnipro, 49600, Ukraine В. М. ТАРАСЕ ВИ Ч, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­ка­фе­дрою між­на­ро­дної еко­но­мі­ки, по­лі­ти­чної еко­но­мії та управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної ме­та­лур­гій­ної ака­де­мії Укра­ї­ни, пр. Га­га­рі­на, 4, Дні­про, 49600, Укра­ї­на УДК 339.9:001:111.83

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.