ОДОТЮК І. В. – Крок упе­ред і два на­зад – де­кла­ра­ції та ре­аль­ність дер­жав­ної по­лі­ти­ки роз­ви­тку на­у­ки, ін­но­ва­цій та ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - Ста­т­тя на­ді­йшла до ре­да­кції 21 черв­ня 2018 р. The article was received by the Editorial staff on June 21, 2018.

© Одотюк Ігор Ва­си­льо­вич (Odotiuk Ihor), 2018; e mail: [email protected]

* Ста­т­тю під­го­тов­ле­но в рам­ках ви­ко­на­н­ня НДР “Фор­му­ва­н­ня “ро­зум­ної спе­ці­а­лі­за­ції” в еко­но­мі­ці Укра­ї­ни” (№ дер­жав­ної ре­є­стра­ції 0117U007701).

Сфор­му­льо­ва­но осо­бли­во­сті здій­сню­ва­ної в Укра­ї­ні по­лі­ти­ки роз­ви­тку на­у­ки, ін­но­ва­цій та ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва. Ви­ко­на­но по­рів­няль­ний ана­ліз ре­зуль­та­тив­но­сті Укра­ї­ни за пе­рі­од 1996–2016 рр. від­но­сно ана­ло­гі­чних па­ра­ме­трів роз­бу­до­ви на­у­ки і ви­со­ких те­хно­ло­гій в кра­ї­нах Схі­дної та За­хі­дної Єв­ро­пи, Схі­дної та Пів­ден­но(схі­дної Азії, Пів­ні­чної Аме­ри­ки. На під­ста­ві ре­зуль­та­тів по­рів­няль­но­го ана­лі­зу ди­на­мі­ки роз­вит( ку на­у­ко­вої га­лу­зі, се­кто­ру ви­со­ких те­хно­ло­гій, знан­нє­вих по­слуг і пе­ре­ро­бної про­мис( ло­во­сті зро­бле­но ви­сно­вок про те, що прой­де­ний кра­ї­ною по­пе­ре­дній етап на­ціо­наль( но­го еко­но­мі­чно­го ста­нов­ле­н­ня при­звів до си­ту­а­ції, в якій ба­жа­ни­ми орі­єн­ти­ра­ми пер( спе­ктив­но­го пе­рі­о­ду роз­бу­до­ви Укра­ї­ни по­ста­ють по­ка­зни­ки ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки 1990(х ро­ків. Клю­чо­ві сло­ва: на­у­ка; ін­но­ва­цій­ний роз­ви­ток еко­но­мі­ки; дер­жав­на по­лі­ти­ка; на­у­ко­ві ка­дри; фі­нан­со­ве за­без­пе­че­н­ня; ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чне ви­ро­бни­цтво; пе­ре­ро­бна про­мис( ло­вість. Рис. 9; табл. 1. UDC 338.24:001.89]:330.341.1(477) ONE STEP FORWARD AND TWO STEPS BACK – DECLARATIONS AND REALITY OF THE STATE POLICY FOR DEVELOPMENT OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGH TECH PRODUCTION IN UKRAINE The peculiarities of the policy being implemented in Ukraine for development of science, innovation and high(tech production are formulated. An comparative analysis of Ukraine’s

performance during 1996–2016 is carried out in relation to similar parameters of science and technology development in countries of Eastern and Western Europe, East and South( East Asia and North America. Based on results of comparative analysis of dynamics of development of branch of science, sector of high technologies, knowledge services and processing industry, a conclusion is drawn that the previous stage of the national economic formation passed by the country has led to a situation in which the indicators of innovative development of the national economy of 1990s are desirable landmarks of the perspective period of Ukraine’s development. Keywords: science; innovative development of the economy; the state policy; scientific personnel; financial support; high(tech production; processing industry. Figures 9; Table 1.

У що­ден­ній роз­бу­до­ві еко­но­мі­чної не­за­ле­жно­сті та на­ціо­наль­ної без­пе­ки кра­ї­ни, а са­ме та­кі ка­те­го­рії по­ста­ють зна­ко­ви­ми при роз­роб­ці та за­твер­джен­ні дер­жав­них до­ку­мен­тів стра­те­гі­чно­го зна­че­н­ня, суб’єкти за­ко­но­дав­чої іні­ці­а­ти­ви, фра­гмен­тар­но ада­пту­ю­чи сві­то­вий до­свід до ре­а­лій Укра­ї­ни, з ко­жним на­сту­пним ро­ком де­да­лі біль­ше вда­ю­ться ви­клю­чно до фор­маль­но­го ко­пі­ю­ва­н­ня тих чи ін­ших іні­ці­а­тив. При цьо­му во­ни не зва­жа­ють ані на осо­бли­во­сті ві­тчи­зня­ної дій­сно­сті, ані на пе­ре­біг чи ефе­ктив­ність вжи­тих ра­ні­ше за­хо­дів. Так, від­ки­нув­ши пла­но­ву мо­дель роз­ви­тку еко­но­мі­ки і про­го­ло­сив­ши рин­ко­ві ме­то­ди го­спо­да­рю ва­н­ня го­лов­ним про­вай­де­ром подаль­шої роз­бу­до­ви на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, дер жа­ва за­де­кла­ру­ва­ла курс на впро­ва­дже­н­ня еко­но­мі­чної мо­де­лі, ру­шій­ни­ми фа­кто ра­ми якої без­апе­ля­цій­но ви­сту­па­ти­муть ін­но­ва­ції, ви­со­кі те­хно­ло­гії та но­ві знан ня. У ча­сти­ні ін­но­ва­цій, те­хно­ло­гій і знань ре­аль­ність де юре від­по­від­ає за­де­кла ро­ва­но­му – сфор­мо­ва­но ме­ха­нізм ви­бо­ру і за­твер­дже­н­ня дер­жав­них прі­о­ри­те­тів, ре­гу­ляр­ною є пра­кти­ка онов­ле­н­ня скла­ду дер­жав­них прі­о­ри­те­тів роз­ви­тку на­у­ки і те­хні­ки, а та­кож ін­но­ва­цій­них стра­те­гі­чних прі­о­ри­те­тів та прі­о­ри­те­тів дер­жав­но­го і га­лу­зе­во­го рів­нів, як ви­зна­чаль­ну вста­нов­ле­но роль на­у­ко­вої сфе­ри у їх фор­му ван­ні. Ра­зом з тим існу­ю­ча де фа­кто ситуація, що ха­ра­кте­ри­зує мас­штаб ре­аль­но го спри­я­н­ня дер­жа­ви що­до як ре­а­лі­за­ції зга­да­них прі­о­ри­те­тів, так і за­без­пе­че­н­ня спро­мо­жно­сті на­у­ко­вої га­лу­зі до від­тво­ре­н­ня її ви­зна­чаль­ної ро­лі у про­це­сах ви­бо ру та опа­ну­ва­н­ня на­пря­мів пер­спе­ктив­но­го ін­но­ва­цій­но­го лі­дер­ства кра­ї­ни, на­дає під­ста­ви ствер­джу­ва­ти, що па­ну­ю­ча на сьо­го­дні ре­аль­ність зна­чно від­рі­зня­є­ться від ті­єї, яка пред­став­ле­на в про­го­ло­ше­них де­кла­ра­ці­ях.

Та­ким чи­ном, ме­та стат­ті – ви­яви­ти існу­ю­чі роз­бі­жно­сті та об­ґрун­ту­ва­ти рет ро­спе­ктив­ність при­йде­шніх пер­спе­ктив роз­ви­тку на­у­ки та ін­но­ва­цій в Укра­ї­ні.

Зна­ко­вим для си­ту­а­ції, яка ма­ла мі­сце в Укра­ї­ні у 2017 р., став той факт, що за­ін­те­ре­со­ва­ність у при­дбан­ні но­вих те­хно­ло­гій ся­гну­ла по­зна­чки, яка в аб­со­лют но­му ви­мі­рі біль­ше ніж втри­чі по­сту­па­є­ться по­ка­зни­ку 2000 р. І на­віть без при­ве де­н­ня йо­го аб­со­лю­тно­го зна­че­н­ня до по­стій­них цін, є під­ста­ви по­рів­ню­ва­ти та­ку ре­зуль­та­тив­ність ни­ні­шньо­го ета­пу з ті­єю, яка бу­ла вла­сти­ва 1990 м ро­кам – ета пу три­ва­лої та гли­бо­кої ста­гна­ції про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва і кри­зи в еко­но­мі­ці в ці­ло­му. Акцен­ту­є­мо ува­гу на то­му, що ін­но­ва­цій­ний рі­вень про­ду­кції ві­тчи­зня­ної про­ми­сло­во­сті за під­сум­ком 2015 р. ся­гнув рів­ня, на 0,18 про­цен­тно­го пун­кта мен шо­го від ана­ло­гі­чно­го по­ка­зни­ка по­ча­тку ми­ну­ло­го де­ся­ти­лі­т­тя (табл.). Ра­зом з тим, по­при по­зи­тив­ну в аб­со­лю­тно­му ви­мі­рі у 2000–2017 рр. ди­на­мі­ку об­ся­гів ви трат на ін­но­ва­ції та ре­а­лі­зо­ва­ної про­ми­сло­вої про­ду­кції, від­но­сні по­ка­зни­ки на уко­міс­тко­сті ВВП і час­тки ін­но­ва­цій­ної про­ду­кції в об­ся­гу ре­а­лі­зо­ва­ної про­мис

ло­вої про­ду­кції про­де­мон­стру­ва­ли та­кий мас­штаб па­ді­н­ня, який пра­кти­чно іден ти­чний ди­на­мі­ці по­ка­зни­ків ви­трат на ін­но­ва­ції та про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва.

Це дає під­ста­ви для та­ких ви­снов­ків. По­1пер­ше, збе­рі­га­ю­чи по­зи­тив­ну від­нос но 2000 р. ди­на­мі­ку аб­со­лю­тних об­ся­гів фі­нан­су­ва­н­ня ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті, ві­тчи­зня­ні про­ми­сло­ві під­при­єм­ства вда­ю­ться до ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва ін­но ва­цій­ної про­ду­кції, пе­ред­умо­вою чо­го є збе­ре­же­н­ня фі­нан­со­во еко­но­мі­чних умов для до­ся­гне­н­ня від­тво­ре­н­ня вла­сно­го ви­ро­бни­цтва без акти­ві­за­ції ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті чи при­дба­н­ня ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій.

По­1дру­ге, во­ла­тиль­ність актив­но­сті під­при­ємств що­до впро­ва­дже­н­ня ін­но ва­цій та змен­ше­н­ня пи­то­мої ва­ги ін­но­ва­цій­ної про­ду­кції свід­чить про від­су­тність про­тя­гом 2000–2017 рр. ре­аль­них зру­шень у на­пря­мі істо­тно­го роз­ши­ре­н­ня пла­то спро­мо­жно­го по­пи­ту на ін­но­ва­ції на ві­тчи­зня­но­му рин­ку про­ми­сло­вої про­ду­кції, а ди­на­мі­ка цих по­ка­зни­ків по­ясню­є­ться як змі­на­ми еко­но­мі­чної кон’юн­кту­ри на зов­ні­шньо­му рин­ку ін­но­ва­цій­них то­ва­рів, так і осо­бли­во­стя­ми зві­тно­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня про на­пря­ми та об­ся­ги здій­сне­ної на вла­сно­му ви­ро­бни­цтві ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті.

По­1тре­тє, змі­на еко­но­мі­чних тен­ден­цій що­до ре­зуль­та­тив­но­сті по­ка­зни­ків на­у­ко­міс­тко­сті ВВП та ін­но­ва­цій­но­го рів­ня ви­ро­бле­ної про­ду­кції, а са­ме – пе­ре ва­жа­н­ня остан­ньо­го у 2002 р., у 2005–2009 рр., у 2011–2012 рр. і 2015 р., слу­гує не об­хі­дною під­ста­вою для ви­снов­ку про те, що про­цес впро­ва­дже­н­ня но­вих на­у­ко во те­хні­чних роз­ро­бок і те­хно­ло­гі­чних рі­шень, які ба­зу­ю­ться на ре­зуль­та­тах ві­тчи­зня­них на­у­ко­вих до­слі­джень, від­бу­ва­є­ться сьо­го­дні в умо­вах до­мі­ну­ва­н­ня зву­же­но­го фор­ма­ту від­тво­ре­н­ня сфе­ри на­у­ки і те­хні­ки в Укра­ї­ні. І та­кий стан ре чей не є ви­пад­ко­вим, оскіль­ки ни­ні­шній етап ре­а­лі­за­ції дер­жа­вою на­ціо­наль­ної по­лі­ти­ки роз­ви­тку укра­їн­ської на­у­ки та ін­но­ва­цій ви­рі­зня­є­ться низ­кою при­та­ман них йо­му осо­бли­во­стей. Роз­кри­є­мо го­лов­ні з них. По"пер­ше, втра­та ква­лі­фі­ко­ва­них на­у­ко­вих ка­дрів, змен­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня на" уко­вих і на­у­ко­во"те­хні­чних ро­біт (ННТР). Від­бу­ва­є­ться без­упин­не ско­ро­че­н­ня за галь­ної чи­сель­но­сті пра­ців­ни­ків основ­ної ді­яль­но­сті на­у­ко­вих уста­нов і, най­го лов­ні­ше, кіль­ко­сті фа­хів­ців, які за­йма­ю­ться без­по­се­ре­дньо ННТР. За під­сум­ком роз­бу­до­ви ві­тчи­зня­ної на­у­ки у 1991–2015 рр., за­галь­на чи­сель­ність на­у­ко­вих пра ців­ни­ків змен­ши­ла­ся в 4,4 ра­за (з 449,8 тис. до 101,6 тис. осіб), а фа­хів­ців, які без по­се­ре­дньо ви­ко­ну­ють ННТР, – у 4,6 ра­за (з 295 тис. до 63,9 тис. осіб). Най­біль­ши­ми тем­пи па­ді­н­ня бу­ли в 1995 р. (на 34,8% за за­галь­ною кіль­кі­стю на уко­вих пра­ців­ни­ків і на 39,1% за чи­сель­ні­стю фа­хів­ців у сфе­рі ви­ко­на­н­ня ННТР від­но­сно 1991 р.), у 2000 р. (від­по­від­но, 35,9% і 32,8% від­но­сно 1995 р.) і у 2015 р. (від­по­від­но, 28% і 28,7% від­но­сно 2010 р.). По­рів­ня­н­ня Укра­ї­ни з ін­ши­ми кра­ї­на ми за кіль­кі­стю пра­ців­ни­ків на­у­ко­вих уста­нов і чи­сель­ні­стю на­у­ко­вих до­слі­дни­ків, за­ді­я­них у на­у­ко­вих до­слі­дже­н­нях і роз­роб­ках (рис. 1, 2), по­ка­зує, що: 1) пред­став ле­ні в до­слі­джен­ні кра­ї­ни (Фін­лян­дія, Фран­ція, Ні­меч­чи­на, Поль­ща, Япо­нія, Ре­спу­блі­ка Ко­рея, Сін­га­пур, Ки­тай (адмі­ні­стра­тив­ні ра­йо­ни Гон­конг і Ма­као), а та­кож кра­ї­ни ЄС 28 у ці­ло­му) про­де­мон­стру­ва­ли у 1996–2015 рр. аб­со­лю­тно іден ти­чні тра­є­кто­рії роз­ви­тку ка­дро­вої скла­до­вої на­у­ко­вої ді­яль­но­сті, які є ви­схі­дни ми за на­пря­мом, що свід­чить про збіль­ше­н­ня за­галь­ної кіль­ко­сті на­у­ко­вих пра­ців ни­ків та до­слі­дни­ків у роз­ра­хун­ку на 1 тис. зайня­тих в еко­но­мі­ці; 2) за під­сум­ком до­слі­джу­ва­но­го пе­рі­о­ду, за обо­ма по­ка­зни­ка­ми не від­по­від­а­ли да­ній тра­є­кто­рії роз­ви­тку тіль­ки Укра­ї­на і РФ; 3) ста­ном на по­ча­ток 2016 р. в роз­ра­хун­ку на 1 тис.

зайня­тих в еко­но­мі­ці від­ста­ва­н­ня Укра­ї­ни від кра­їн ЄС 28 за кіль­кі­стю на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків ста­но­ви­ло 3 ра­зи, а за кіль­кі­стю на­у­ко­вих до­слі­дни­ків – 3,6 ра­за (в Укра­ї­ні – від­по­від­но 4,2 і 2,2 осо­би на 1 тис. зайня­тих). По­ка­зо­ви­ми для Укра­ї­ни є ре­зуль­та­тив­ність Сін­га­пу­ру, Япо­нії, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Фін­лян­дії та Рес пу­блі­ки Ко­рея: від­ста­ва­н­ня від цих кра­їн за кіль­кі­стю на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків ста но­вить від 3 до 4,9 ра­за, а за чи­сель­ні­стю на­у­ко­вих до­слі­дни­ків – від 4 до 7 ра­зів;

4) за за­галь­ною кіль­кі­стю на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків про­де­мон­стро­ва­ний Укра­ї­ною у 1996 р. рі­вень (6,3 осо­би на 1 тис. зайня­тих в еко­но­мі­ці) пе­ре­ви­щу­вав ана­ло­гі­чні по­ка­зни­ки Ки­таю і Поль­щі та фа­кти­чно до­рів­ню­вав ре­зуль­та­тив­но­сті Сін­га­пу­ру і Ре­спу­блі­ки Ко­рея, до­ся­гну­тої ни­ми вже за під­сум­ком 2015 р. У свою чер­гу, рі­вень за­без­пе­че­но­сті на­у­ко­ви­ми пра­ців­ни­ка­ми у РФ у 1996 р. пе­ре­вер­шив ана­лог 2015 р. всіх роз­гля­ду­ва­них у до­слі­джен­ні кра­їн і ЄС 28 у ці­ло­му, за ви­ня­тком Фін­лян­дії;

5) змен­ше­н­ня за­без­пе­че­но­сті на­у­ко­ви­ми пра­ців­ни­ка­ми і на­у­ко­ви­ми до­слі­дни­ка­ми в Укра­ї­ні в 1,5 ра­за при­зве­ло на­при­кін­ці 2015 р. до утвер­дже­н­ня най­ниж­чо­го се­ред усіх пред­став­ле­них у до­слі­джен­ні кра­їн рів­ня кон­цен­тра­ції на­у­ко­вих ка­дрів;

6) пра­кти­чно то­то­жне про­де­мон­стро­ва­но­му Укра­ї­ною ско­ро­че­н­ня у 1996–2015 рр. у РФ за­галь­ної кіль­ко­сті на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків та на­у­ко­вих до­слі­дни­ків не спри чи­ни­ло вста­нов­ле­н­ня ана­ло­гі­чно­го ві­тчи­зня­но­му рів­ня ка­дро­во­го за­без­пе­че­н­ня, то­му, не­зва­жа­ю­чи на змен­ше­н­ня, від­по­від­но, в 1,5 та 1,4 ра­за, до­зво­ли­ло пе­ре­вер ши­ти по­ка­зни­ки Укра­ї­ни в 2,8 ра­за. При­чо­му вка­за­ний мас­штаб ви­пе­ре­дже­н­ня РФ за­ли­шив­ся на по­ча­ток 2016 р. не­змін­ним у від­но­шен­ні до під­сум­ку 1996 р.;

7) за кон­цен­тра­ці­єю на­у­ко­вих до­слі­дни­ків Укра­ї­на, ста­ном на кі­нець 1996 р., не ма­ла пе­ред за­зна­че­ни­ми кра­ї­на­ми та­кої пе­ре­ва­ги, як за за­галь­ною кіль­кі­стю на уко­вих пра­ців­ни­ків, за ви­ня­тком Ки­таю, в яко­му по­ка­зник за­без­пе­че­но­сті на­у­ко ви­ми до­слі­дни­ка­ми в 1996 р. по­сту­пав­ся укра­їн­сько­му в 4 ра­зи (3,2 осо­би на 1 тис. зайня­тих в еко­но­мі­ці).

Ра­зом з тим вар­то під­кре­сли­ти, що по­рів­ня­но з 1996 р. мас­штаб від­хи­ле­н­ня кри­вої кон­цен­тра­ції на­у­ко­вих ка­дрів за по­ка­зни­ка­ми кіль­ко­сті як на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків, так і на­у­ко­вих до­слі­дни­ків ви­явив­ся, за під­сум­ком двох де­ся­ти­річ, у ви­схі­дно­му на­пря­мі най­біль­шим у Ре­спу­блі­ці Ко­рея, Сін­га­пу­рі та Ки­таї – від­по­від­но, 2,7; 2,2; 4,1 ра­за і 3; 2,3 і 2,6 ра­за. Во­дно­час за­зна­че­ний па­ри­тет між ре зуль­та­тив­ні­стю Укра­ї­ни та Ки­таю у 2015 р. не є по­ка­зо­вим, оскіль­ки ре­зуль­та­ти ана­лі­зу рів­ня фі­нан­со­вих ви­трат на на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня і роз­роб­ки з роз­ра­хун­ку на 1 на­у­ко­во­го до­слі­дни­ка до­во­дять, що для КНР ха­ра­ктер­ни­ми є не тіль­ки по­зи тив­на ди­на­мі­ка фі­нан­су­ва­н­ня у 1996–2015 рр., але і йо­го високий рі­вень. Остан­ній по­ка­зує, що, по­при то­то­жність рів­ня кон­цен­тра­ції на­у­ко­вих до­слі­дни­ків в Укра­ї­ні та Ки­таї (хо­ча й до­ся­гну­то її бу­ло зав­дя­ки до­мі­ну­ван­ню рі­зно­спря­мо­ва­ної ди на­мі­ки), КНР на по­ча­ток 2016 р. вкла­да­ла у на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня і роз­роб­ки 211,6 тис. дол., що в 5,2 ра­за біль­ше, ніж в Укра­ї­ні (рис. 3).

Обра­ний Укра­ї­ною ве­ктор ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі на­у­ки при­ніс та­кий ре­зуль­тат, який в ча­сти­ні фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ко­вих до­слі­джень ані за аб­со лю­тною ве­ли­чи­ною, ані за ди­на­мі­кою не мо­же бу­ти по­рів­нян­ним з від­по­від­ни­ми ана­ло­га­ми у до­слі­джу­ва­них кра­ї­нах. Укра­ї­на єди­на се­ред роз­гля­ду­ва­них кра­їн ви ко­ри­ста­ла по­пе­ре­дній 20 рі­чний пе­рі­од вла­сно­го роз­ви­тку не для збіль­ше­н­ня фі­нан­со­вих аси­гну­вань у ві­тчи­зня­ну на­у­ку, а нав­па­ки – для змен­ше­н­ня, ди­на­мі­ка яко­го скла­ла мі­нус 9,3%. І це при то­му, що об­сяг фі­нан­со­вих ви­трат на 1 на­у­ко­во го до­слі­дни­ка в су­мі 45 тис. дол. (у по­стій­них ці­нах 2005 р., за па­ри­те­том ку­пі­вель ної спро­мо­жно­сті) мав мі­сце у 2006 р. Біль­ше то­го, на­віть іден­ти­чність Укра­ї­ни і РФ у тен­ден­ці­ях що­до за­без­пе­че­но­сті на­у­ки ка­дро­вим ре­сур­сом не ма­ла від­по від­но­го під­твер­дже­н­ня у ви­пад­ку з фі­нан­су­ва­н­ням на­у­ки. РФ за да­ним по­ка­зни ком вда­ло­ся до­сяг­ти пе­ре­ва­ги в 1,3 ра­за пе­ред Укра­ї­ною. Лі­де­ра­ми ж за під­сум­ком 2015 р., які пе­ре­ви­щи­ли рі­вень 200 тис. дол., ста­ли США (299,7 тис. дол.), Ні­меч чи­на (243,8 тис. дол.), Сін­га­пур (232,1 тис. дол.) і КНР (211,6 тис. дол.). Оста­н­ня фа­кти­чно зрів­ня­ла­ся за да­ним по­ка­зни­ком з Японією (211,9 тис. дол.).

Ре­зуль­та­ти спів­від­но­ше­н­ня об­ся­гу на­ціо­наль­них ви­да­тків на на­у­ко­ві до­слі дже­н­ня і роз­роб­ки вже не з кіль­кі­стю на­у­ко­вих до­слі­дни­ків, а з чи­сель­ні­стю на­се ле­н­ня кра­ї­ни, на жаль, але не змі­ню­ють яко­сті отри­ма­них здо­бу­тків ре­а­лі­за­ції Ук ра­ї­ною дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі на­у­ки та ін­но­ва­цій (рис. 4). Ви­ня­тко­вість не­га тив­ної ди­на­мі­ки фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ко­вих роз­ро­бок у ви­пад­ку Укра­ї­ни збе­рі­га­є­ться, з’яв­ля­є­ться ли­ше рі­зни­ця в її тем­пах. І якщо ско­ро­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки з роз­ра­хун­ку на 1 до­слі­дни­ка ста­но­ви­ло 9,3%, то з роз­ра­хун­ку на 1 жи­те­ля – ся­гну ло за пе­рі­од 1996–2015 рр. мі­нус 14,8% (41,1 дол. у 2015 р.). Зна­чно збіль­ши­ло­ся від­ста­ва­н­ня за да­ним по­ка­зни­ком від РФ – у 4,1 ра­за, яка фа­кти­чно єди­на, за ви ня­тком адмі­ні­стра­тив­но­го ра­йо­ну КНР Ма­као, про­де­мон­стру­ва­ла най­більш по­рів­нян­ний з Укра­ї­ною ре­зуль­тат – 168,9 дол. на 1 жи­те­ля. Склад кра­їн лі­де­рів з одни­ми з най­ви­щих у сві­ті по­ка­зни­ка­ми фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня до­слі­джень і роз­ро­бок за під­сум­ком 2015 р. за­ли­шив­ся тим са­мим, що і за по­ка­зни­ком спів­від­но­ше­н­ня з чи­сель­ні­стю на­у­ко­вих до­слі­дни­ків. Це Сін­га­пур (1545,5 дол.), Ре­спу­блі­ка Ко­рея (1388,8 дол.), США (1307 дол.), Япо­нія (1108,6 дол.) і Ні­меч­чи на (1080,4 дол.).

По"дру­ге, ні­ве­лю­ва­н­ня прі­о­ри­те­ту на­у­ки се­ред ін­ших ви­дів ді­яль­но­сті й стій­ке

зни­же­н­ня рів­ня на­у­ко­міс­тко­сті ВВП. Да­ний по­ка­зник кіль­кі­сно від­обра­жає на­ціо­наль­ний мас­штаб ін­ве­сту­ва­н­ня в роз­ви­ток на­у­ки і те­хно­ло­гій у кра­ї­ні, ва­го мою скла­до­вою яко­го в Укра­ї­ні якраз і є дер­жав­ні ко­шти. Си­ту­а­цію у кра­ї­ні з рів­нем на­у­ко­міс­тко­сті ВВП більш влу­чно ха­ра­кте­ри­зує тер­мін “па­ді­н­ня”, а не “зни­же­н­ня”, адже за під­сум­ком 2015 р. цей по­ка­зник (який склав 0,62% ВВП) ви явив­ся більш як удві­чі мен­шим, ніж у се­ре­ди­ні 1990 х ро­ків, тоб­то у пе­рі­од, який в істо­рії не­за­ле­жної Укра­ї­ни від­зна­чив­ся гли­бо­кою кри­зою на­ціо­наль­ної еко

но­мі­ки (з на­у­ко­міс­ткі­стю на рів­ні 1,4% ВВП). Та­ким чи­ном, по­чи­на­ю­чи з 2000 р. і до сьо­го­дні, рі­вень на­у­ко­міс­тко­сті ВВП кри­зо­вих 1990 х ро­ків за­ли­ша­є­ться для кра­ї­ни не­здій­снен­ною мрі­єю. Біль­ше то­го, по­при за­ко­но­дав­чо унор­мо­ва­не зав да­н­ня з під­ви­ще­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка, а від­так, і збіль­ше­н­ня дер­жав­но­го фі­нан­су ва­н­ня на­у­ки, з ко­жним на­сту­пним ро­ком йо­го ви­ко­на­н­ня за­ли­ша­є­ться спра­вою від­да­ле­но­го май­бу­тньо­го. По­рів­ня­но з обра­ни­ми для еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу кра­ї­на­ми від­ста­ва­н­ня Укра­ї­ни за рів­нем на­у­ко­міс­тко­сті ВВП в окре­мих ви­пад­ках є на­віть біль­шим, ніж за по­ка­зни­ка­ми кон­цен­тра­ції на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків і на­у­ко вих до­слі­дни­ків (рис. 5).

Для гру­пи кра­їн ЄС 28 да­ний по­ка­зник у 2015 р. ста­но­вив 1,96% ВВП, що є в 3,3 ра­за біль­шим, ніж в Укра­ї­ні, у Сін­га­пу­рі – 2,2% (або у 3,7 ра­за), Фран­ції – 2,2% (або у 3,7 ра­за), Ні­меч­чи­ні – 2,9% (або у 4,8 ра­за), США – 2,8% (або в 4,7 ра­за), Фін­лян­дії – 2,9% (або в 4,8 ра­за), Япо­нії – 3,3% (або у 5,5 ра­за), Ре­спу­блі­ці Ко­рея – 4,2% (або у 7 ра­зів). Крім то­го, як би не пра­гну­ли уни­кну­ти по­рів­нянь з ко­ли­шні ми пар­тне­ра­ми по СНД, але за рів­нем на­у­ко­міс­тко­сті ВВП Укра­ї­на істо­тно про грає на­віть окре­мим з них, на­при­клад РФ (від­по­від­но, 1,1%, або в 1,8 ра­за).

Зна­ко­вість сфор­му­льо­ва­них осо­бли­во­стей ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки зу мов­ле­на не стіль­ки які­стю від­тво­рю­ва­но­го трен­ду ка­дро­во­го і фі­нан­со­во­го рів­нів за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­ціо­наль­ної на­у­ко­вої га­лу­зі, скіль­ки мас­шта­бом отри­ма них за під­сум­ком ми­ну­ло­го 20 рі­чно­го пе­рі­о­ду здо­бу­тків. Оче­ви­дно, що по­ді­бна пер­ма­нен­тність ста­ла ви­зна­чаль­ною і для еко­но­мі­чних про­це­сів, які від­обра­жа­ють по­ступ Укра­ї­ни у сфе­рі на­у­ки та ін­но­ва­цій. За під­сум­ком 1999–2013 рр., темп зро ста­н­ня час­тки ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру ві­тчи­зня­ної про­ми­сло­во­сті ся­гнув 193,2% (рис. 6).

Ві­дзна­че­ний рі­вень укра­їн­сько­го high tech ста­ном на 2013 р. був пра­кти­чно то то­жний від­но­сно­му по­ка­зни­ку Фін­лян­дії, на 0,7 про­цен­тно­го пун­кта ви­пе­ре­джав рі­вень РФ і більш як у 1,5 ра­за пе­ре­ви­щу­вав поль­ський ана­лог. На пер­ший по­гляд це мо­же свід­чи­ти про від­но­сно кра­щий, при­найм­ні що­до Поль­щі, рі­вень роз­бу­до ви за­зна­че­но­го се­кто­ру в Укра­ї­ні (від­по­від­но, 9,3; 7,8 та 5,1%). Про­те за аб­со­лют ни­ми по­ка­зни­ка­ми ство­ре­но­го об­ся­гу до­да­ної вар­то­сті ві­тчи­зня­ний се­ктор ви­со ких те­хно­ло­гій по­сту­пав­ся фін­сько­му ві­за­ві вдві­чі, поль­сько­му – у 2,6 ра­за, а ро­сій­сько­му – в 11,4 ра­за. По­ряд з тим за тем­па­ми зро­ста­н­ня об­ся­гу до­да­ної вар то­сті, ство­ре­ної у ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­му се­кто­рі про­ми­сло­во­сті, Укра­ї­на се­ред до­слі­джу­ва­них кра­їн, за під­сум­ком 1999–2013 рр., по­сту­па­ла­ся ли­ше Ки­таю

(від­по­від­но, 575,1% про­ти 1490,2%). Во­дно­час уже за під­сум­ком на­сту­пних трьох ро­ків пи­то­ма ва­га на­ціо­наль­но­го ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру в стру­кту­рі пе­ре ро­бної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни змен­ши­ла­ся на 47,1% і ста­но­ви­ла на кі­нець 2016 р. 4,5%, що фа­кти­чно до­рів­нює ре­зуль­та­ту 1999 р. Та­кож від­мін­ни­ми від ви­схі­дно­го за­галь­но­сві­то­во­го трен­ду остан­ніх 18 ро­ків ви­яви­ли­ся тем­пи ви­ро­бни­цтва ви­со­ко те­хно­ло­гі­чної про­ду­кції в Япо­нії та Фін­лян­дії – від­по­від­но, мі­нус 38,5% і мі­нус 45,8%. І якщо в Япо­нії ско­ро­че­н­ня об­ся­гу ство­ре­ної до­да­ної вар­то­сті ма­ло мі­сце та­кож і в пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті в ці­ло­му, то у Фін­лян­дії про­ми­сло­ве ви­роб ни­цтво збіль­ши­ло­ся на кі­нець 2013 р. на 36% від­но­сно 1999 р. Та­кою ре­зуль­та тив­ні­стю Фін­лян­дія по­сту­па­лась Укра­ї­ні, якій, на від­мі­ну від США, кра­їн ЄС у ці­ло­му, Фін­лян­дії, Фран­ції, Ні­меч­чи­ни та Япо­нії, вда­лось уни­кну­ти ско­ро­че­н­ня пи­то­мої ва­ги на­ціо­наль­ної пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті в за­галь­но­сві­то­во­му об­ся­гу до­да­ної вар­то­сті. По­тро­їв­ши на­ціо­наль­ний об­сяг ство­ре­ної в про­ми­сло­во­сті до­да ної вар­то­сті, Укра­ї­на ви­яви­лась єди­ною се­ред ре­шти роз­гля­ду­ва­них кра­їн (за ви ня­тком Поль­щі та Ки­таю), чия час­тка у 2013 р. пе­ре­ви­щи­ла ре­зуль­тат 1999 р. в 1,5 ра­за – 0,19% (рис. 7). Однак про­тя­гом 2013–2015 рр. до­ся­гну­ті ра­ні­ше по­зи­ції із ство­ре­ної в про­ми­сло­во­сті до­да­ної вар­то­сті бу­ло втра­че­но, вна­слі­док чо­го роз­мір вла­сної ні­ші ско­ро­тив­ся до 0,09%, що на тре­ти­ну мен­ше від під­сум­ку 1999 р.

Та­ким чи­ном, час­тка пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни у сві­то­во­му об­ся­гу ство­ре­ної до­да­ної вар­то­сті на по­ча­ток 2017 р. за­ли­ша­ла­ся най­мен­шою і по­сту­па ла­ся рів­ню Поль­щі в 7,8 ра­за, Фін­лян­дії – в 3,3 ра­за, РФ – в 15,6 ра­за, кра­ї­нам, які за мас­шта­бом про­де­мон­стро­ва­но­го від­но­сно­го по­ка­зни­ка час­тки на­ціо­наль­ної про­ми­сло­во­сті в за­галь­но­сві­то­вій стру­кту­рі на сьо­го­дні біль­ше за ін­ших є по­рів­нян­ни­ми з Укра­ї­ною. За по­ка­зни­ком час­тки ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті від­ста­ва­н­ня Укра­ї­ни від на­зва­них кра­їн є від­чу­тно зна­чні­шим – від­по­від­но, 6,7; 6,7 і 23,3 ра­за.

Се­кто­ром, в яко­му Укра­ї­ні вда­ло­ся, за під­сум­ком 2013 р., до­сяг­ти най­мен­шо­го від­ста­ва­н­ня від за­зна­че­них кра­їн, ста­ла сфе­ра знан­нє­вих по­слуг і ви­со­ко­те­хно ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва (за об­ся­гом ство­ре­ної до­да­ної вар­то­сті – від­по­від­но, 2,6; 1,7 і 9,2 ра­за). У пе­рі­од 1999–2013 рр. пи­то­ма ва­га Укра­ї­ни в гло­баль­но­му об­ся­гу ство ре­ної тут до­да­ної вар­то­сті пе­ре­ви­щи­ла час­тку ві­тчи­зня­ної пе­ре­ро­бної про­ми­сло во­сті й ся­гну­ла 0,2%. В аб­со­лю­тно­му ж ви­мі­рі об­сяг до­да­ної вар­то­сті знан­нє­вих по слуг на по­ча­ток 2014 р. пе­ре­ви­щу­вав ана­ло­гі­чний по­ка­зник по пе­ре­ро­бній про­мис ло­во­сті май­же вдві­чі. У цей пе­рі­од ди­на­мі­ка роз­ви­тку на­ціо­наль­но­го се­кто­ру бу­ла ви­щою за тем­пи зро­ста­н­ня гло­баль­но­го се­кто­ру в 4,8 ра­за, що і за­без­пе­чи­ло під­ви ще­н­ня час­тки укра­їн­ських знан­нє­вих по­слуг у сві­ті з 0,05% у 1999 р. до 0,2% на кі­нець 2013 р. Про­те, не­зва­жа­ю­чи на це, і за аб­со­лю­тним, і за від­но­сним по­ка­зни­ка ми про­де­мон­стро­ва­на Укра­ї­ною ре­зуль­та­тив­ність у се­кто­рі знан­нє­вих по­слуг бу­ла на по­ча­ток 2000 р. і за­ли­ши­ла­ся на кі­нець 2013 р. най­мен­шою се­ред роз­гля­ну­тих кра­їн. Утім на­сту­пний пе­рі­од 2013–2016 рр. не став про­дов­же­н­ням уста­ле­ної тен­ден­ції по пе­ре­дньо­го ета­пу і озна­ме­ну­вав­ся різ­ким ско­ро­че­н­ням об­ся­гу ви­ро­бни­цтва ви­со­ко те­хно­ло­гі­чної про­ду­кції та на­да­н­ня знан­нє­вих по­слуг, що при­зве­ло до змен­ше­н­ня на­ціо­наль­ної час­тки на сві­то­во­му рин­ку у 2,9 ра­за. Го­лов­ною пе­ред­умо­вою та­ко­го ре зуль­та­ту для Укра­ї­ни ста­ли під­сум­ки еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку 2014–2016 рр., не­га­тив ним здо­бу­тком яко­го від­но­сно 2013 р. бу­ло ско­ро­че­н­ня на­ціо­наль­ної час­тки не стіль­ки че­рез не­до­ста­тні тем­пи зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва, скіль­ки че­рез без­по­се­ре­днє зни­же­н­ня на 60,2% аб­со­лю­тно­го по­ка­зни­ка ство­ре­но­го у се­кто­рі знан­нє­вих по­слуг об­ся­гу до­да­ної вар­то­сті. Низ­хі­дний тренд у цей пе­рі­од та­кож мав мі­сце і у ви­со­ко те­хно­ло­гі­чно­му се­кто­рі пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті, і в пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті в ці­ло­му, про­те, на від­мі­ну від се­кто­рів знан­нє­вих по­слуг і ви­со­ких те­хно­ло­гій, са­ме в пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті рі­вень ско­ро­че­н­ня пи­то­мої ва­ги Укра­ї­ни у сві­то­вій стру­кту­рі ство­ре­ної до­да­ної вар­то­сті по­рів­ня­но з 2013 р. ви­явив­ся най­мен­шим – від­по­від­но, 65%; 72,7% і 52,6%. Ра­зом з тим ре­зуль­тат 1999 р. за від­но­сним по­ка­зни ком час­тки у гло­баль­ній стру­кту­рі до­да­ної вар­то­сті, ста­ном на по­ча­ток 2017 р., вда ло­ся пе­ре­вер­ши­ти ли­ше се­кто­ру знан­нє­вих по­слуг. Та­кий мас­штаб втра­ти Укра­ї­ною у 2014–2016 рр. більш як двох тре­тин по­ка­зни­ка вла­сної час­тки на сві­то­во­му рин­ку ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних то­ва­рів, по­ясню­є­ться вкрай слаб­кою ди­на­мі­кою роз­ви­тку вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­цтва тих ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, які фор­му­ють струк ту­ру ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру кра­ї­ни (рис. 8).

По­при еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни у 1999–2007 і 2010– 2011 рр., роз­бу­до­ва ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру не від­по­від­а­ла за­галь­но­про­мис ло­во­му трен­ду – ско­ро­че­н­ня стру­ктур­ної час­тки про­тя­гом 1999–2013 рр. від­бу­ло ся у фар­ма­цев­ти­чно­му ви­ро­бни­цтві, ви­пу­ску комп’ютер­но­го та офі­сно­го облад на­н­ня, сфе­рі ко­му­ні­ка­цій, ви­ро­бни­цтві на­пів­про­від­ни­ків. По­рів­ня­но з під­сум­ком 1999 р. єди­ним ви­дом про­ми­сло­вої ді­яль­но­сті, який, ста­ном на кі­нець 2013 р., пе­ре­вер­шив ре­зуль­тат кін­ця по­за­ми­ну­ло­го де­ся­ти­лі­т­тя, ста­ло ае­ро­ко­смі­чне ви ро­бни­цтво. Біль­ше то­го, вже за під­сум­ком 18 рі­чно­го пе­рі­о­ду від­бу­ло­ся змі­ще­н­ня акцен­тів у роз­ви­тку ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру укра­їн­ської про­ми­сло­во­сті з фар­ма­цев­ти­чно­го ви­ро­бни­цтва на авіа­бу­ду­ва­н­ня (від­по­від­но, 42,4 і 20,6% у 1999 р. про­ти 43,7 і 48,7% на кі­нець 2016 р.). По­рів­ня­но з ре­зуль­та­том 2013 р. збіль­ше­н­ня пи­то­мої ва­ги ство­ре­ної у 2016 р. до­да­ної вар­то­сті у фар­ма­цев­ти­ці та ви­пу­ску комп’ютер­но­го і офі­сно­го обла­дна­н­ня бу­ло до­ся­гну­то ви­клю­чно за ра­ху­нок не та

ко­го стрім­ко­го па­ді­н­ня їх ви­ро­бни­цтва на фо­ні за­галь­но­го спа­ду в на­ціо­наль­ній пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті в ці­ло­му. Ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва ма­ло та­кож мі­сце і в ае­ро­ко­смі­чній га­лу­зі, ви­ро­бни­цтві на­пів­про­від­ни­ків та сфе­рі ко­му­ні­ка­цій, про те йо­го тем­пи у цих ви­дах про­ми­сло­вої ді­яль­но­сті ви­пе­ре­джа­ли за­галь­но­про­мис ло­ві по­ка­зни­ки змен­ше­н­ня об­ся­гу ви­ро­бни­цтва, що для двох остан­ніх ви­со­ко­тех но­ло­гі­чних ви­дів про­ми­сло­вої ді­яль­но­сті при­зве­ло до обва­лу їх стру­ктур­ної част ки, від­по­від­но, у 12,5 і 4,8 ра­за та вста­нов­ле­н­ня по­ка­зни­ка їх пи­то­мої ва­ги на рів­ні 0,6%. Та­ким чи­ном, у стру­кту­рі ві­тчи­зня­но­го ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру ви­да ми ді­яль­но­сті, об­сяг ви­ро­бни­цтва в яких пе­ре­вер­шив ре­зуль­тат 1999 р., за під­сум ком 2016 р. ста­ли ли­ше авіа­бу­ду­ва­н­ня та фар­ма­цев­ти­ка.

Та­кі трен­ди роз­ви­тку на­ціо­наль­них ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних ви­дів про­ми­сло­вої ді­яль­но­сті час­тко­во від­по­від­а­ли тим, які па­ну­ва­ли на гло­баль­но­му рин­ку ви­со­ко те­хно­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва. За­галь­но­укра­їн­ський тренд зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва на­пів­про­від­ни­ків, ко­му­ні­ка­цій, авіа­бу­ду­ва­н­ня в пе­рі­од 1999–2004 рр. від­по­від­ав за­галь­но­сві­то­во­му ана­ло­гу, що при­ве­ло до при­ро­сту по­ка­зни­ків на­ціо­наль­ної час­тки цих ви­дів про­ми­сло­вої ді­яль­но­сті на гло­баль­но­му рин­ку, від­по­від­но, на 360%; 102,5% і 214,3% (рис. 9). Во­дно­час ви­ня­тком з та­ких тен­ден­цій у про­мис ло­во­сті Укра­ї­ни бу­ло ви­ро­бни­цтво комп’ютер­но­го та офі­сно­го обла­дна­н­ня, тем­пів зро­ста­н­ня яко­го по­рів­ня­но з по­ка­зни­ком сві­то­во­го рин­ку ви­яви­ло­ся, на від­мі­ну від ди­на­мі­ки вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­цтва, до­ста­тньо для то­го, щоб у 1999–2004 рр. збіль­ши­ти час­тку Укра­ї­ни в гло­баль­ній стру­кту­рі ви­ро­бни­ків від­ра зу у 2,4 ра­за.

За­ува­жи­мо, що, на від­мі­ну від ви­ро­бни­цтва на­пів­про­від­ни­ків та ко­му­ні­ка­цій, де у 2004–2013 рр. па­ну­ва­ла іден­ти­чність за­фі­ксо­ва­них трен­дів еко­но­мі­чно­го роз

ви­тку як на вну­трі­шньо­му, так і на зов­ні­шньо­му рин­ках, ви­пуск комп’ютер­но­го та офі­сно­го обла­дна­н­ня і фар­ма­цев­ти­чне ви­ро­бни­цтво змо­гли втри­ма­ти по­ка­зни­ки ди­на­мі­ки вла­сно­го від­тво­ре­н­ня на рів­ні, від­но­сно ви­що­му за за­галь­но­сві­то­вий. Це, у свою чер­гу, до­зво­ли­ло про­дов­жи­ти при­та­ман­ну по­пе­ре­дньо­му пе­рі­о­ду тен" ден­цію і за­без­пе­чи­ти у 2013 р. при­ріст по­рів­ня­но з 2004 р. пи­то­мої ва­ги Укра­ї­ни на сві­то­во­му рин­ку комп’ютер­но­го та офі­сно­го обла­дна­н­ня на 30,8%, фар­ма­цев­тич" ної про­ду­кції – на 14%. На­сту­пний пе­рі­од 2013–2016 рр. від­зна­чив­ся вже не від­но­сно ниж­чою ди­на­мі­кою еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку скла­до­вих се­кто­ру ви­со­ко" те­хно­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні по­рів­ня­но із сві­то­вим рів­нем, а без­по­се" ре­днім стрім­ким спа­дом вну­трі­шньо­го про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва у всіх без ви" ня­тку зга­да­них ви­дах ді­яль­но­сті. Як на­слі­док, ви­схі­дні на зов­ні­шньо­му рин­ку трен­ди ви­ро­бни­цтва укра­їн­ської ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чної про­ду­кції у 2016 р. про­де" мон­стру­ва­ли від­но­сно 2013 р. змі­ни у стру­ктур­ній час­тці від мі­нус 50% у най­кра" що­му ви­пад­ку до мі­нус 97% – у най­гір­шо­му. По­рів­ня­н­ня під­сум­ку 2016 р. з ре­зуль" та­та­ми 1999 р. да­ють під­ста­ви кон­ста­ту­ва­ти, що, по­при збіль­ше­н­ня на вну­тріш" ньо­му рин­ку об­ся­гів фар­ма­цев­ти­чно­го ви­ро­бни­цтва та авіа­бу­ду­ва­н­ня (від­по­від­но, 154,4% і 354,5%), у стру­кту­рі гло­баль­но­го рин­ку ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чної про­ду­кції ли­ше авіа­бу­ду­ван­ню вда­ло­ся пе­ре­вер­ши­ти рі­вень 1999 р. і єди­но­му з"по­між реш" ти ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних ви­дів укра­їн­ської про­ми­сло­во­сті до­ве­сти мас­штаб сво­єї при­су­тно­сті на сві­то­во­му рин­ку до 0,1%. Та­кі по­ка­зни­ки є най­більш ла­ко­ні­чною і во­дно­час ви­чер­пною ха­ра­кте­ри­сти­кою рів­ня ефе­ктив­но­сті здій­сню­ва­ної дер­жа" вою по­лі­ти­ки у сфе­рі роз­ви­тку ви­со­ких те­хно­ло­гій, на­у­ки та ін­но­ва­цій.

Ви­снов­ки

Сфор­му­льо­ва­ні та об­ґрун­то­ва­ні осо­бли­во­сті ві­тчи­зня­ної ін­но­ва­цій­ної по­лі­ти" ки, що де"фа­кто су­про­во­джу­ють її ре­а­лі­за­цію про­тя­гом остан­ніх двох де­ся­ти­літь (зокре­ма – змен­ше­н­ня кіль­ко­сті ква­лі­фі­ко­ва­них на­у­ко­вих ка­дрів, ско­ро­че­н­ня об" ся­гу фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ко­вих і на­у­ко­во"те­хні­чних ро­біт, зни­же­н­ня рів­ня на­у­ко" міс­тко­сті ВВП і ні­ве­лю­ва­н­ня прі­о­ри­те­ту на­у­ко­вої ді­яль­но­сті), – це ті фа­кто­ри, які зу­мов­лю­ють низь­кий по­тен­ці­ал на­віть не до під­ви­ще­н­ня, а вже до збе­ре­же­н­ня в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му су­ча­сно­го рів­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті на­ціо­наль" ної еко­но­мі­ки. На жаль, ка­дро­ве за­без­пе­че­н­ня на­у­ки та фі­нан­со­вий мас­штаб на­ціо­наль­но­го спри­я­н­ня роз­ви­тку на­у­ко­вої ді­яль­но­сті в кра­ї­ні пе­рі­о­ду гли­бо­кої еко­но­мі­чної кри­зи се­ре­ди­ни 1990"х ро­ків у су­ча­сних умо­вах ре­а­лі­за­ції по­лі­ти­чної та еко­но­мі­чної ча­стин Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС ви­яв­ля­ю­ться для Укра­ї­ни стра­те­гі­чним орі­єн­ти­ром в її ста­нов­лен­ні, але йо­го до­ся­гне­н­ня за ни­ніш" ньо­го рів­ня ефе­ктив­но­сті дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня є мо­жли­вим ви­клю­чно в дов" го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві.

Зна­че­н­ня та ди­на­мі­ка про­ана­лі­зо­ва­них по­ка­зни­ків ре­а­лі­за­ції на­ціо­наль­ної ін­но­ва­цій­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва, ви­пу­ску ви­со­ко­те­хно" ло­гі­чних то­ва­рів, а та­кож на­да­н­ня знан­нє­вих по­слуг у 1999–2016 рр. да­ють до" ста­тні під­ста­ви для ви­снов­ку про те, що, з одно­го бо­ку, в Укра­ї­ні збе­рі­га­є­ться сек" тор ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва і вну­трі­шня ди­на­мі­ка на­віть свід­чить про пев­ні змі­ни в йо­го стру­кту­рі, про­те, з ін­шо­го бо­ку, здо­бу­тком ми­ну­ло­го 18"рі­чно" го пе­рі­о­ду роз­ви­тку Укра­ї­ною вла­сно­го про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва мо­жна вва­жа" ти по­ка­зни­ки, які на по­ча­ток 2017 р. ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли ре­зуль­та­тив­ність роз­бу­до­ви на­ціо­наль­ної пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті в роз­рі­зі сві­то­во­го рин­ку про­ми­сло­вої про­ду­кції кін­ця 1999 р. У ди­на­мі­ці ста­нов­ле­н­ня ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру та га­лу­зі знан­нє­вих по­слуг дій­сно від­бу­ли­ся по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня, про­те мас­штаб зро­бле­но­го за цей пе­рі­од по­сту­пу ви­мі­рю­є­ться со­ти­ми час­тка­ми про­цен­та. Але і та­ка ди­на­мі­ка осво­є­н­ня зов­ні­шньо­го рин­ку у від­по­від­них на­пря­мах сьо­го­дні опи" ни­ла­ся під за­гро­зою пов­ної втра­ти за­во­йо­ва­ної час­тки сві­то­во­го рин­ку, оскіль­ки ви­схі­дний тренд 2013 р. у 2016 р. змі­нив­ся на аб­со­лю­тно про­ти­ле­жний – втра­та час­тки зов­ні­шньо­го рин­ку на­бу­ла стрім­кої ди­на­мі­ки у сфе­рі ви­ро­бни­цтва і про" ду­кції пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті, і ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних то­ва­рів, і знан­нє­вих по­слуг.

Змі­ну в стру­кту­рі ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру на­ціо­наль­ної про­ми­сло" во­сті з до­мі­ну­ва­н­ня фар­ма­цев­ти­чно­го ви­ро­бни­цтва на ко­ристь авіа­бу­ду­ва­н­ня під­твер­джу­ють і ре­зуль­та­ти еко­но­мі­чної оцін­ки на­ціо­наль­ної час­тки від­по­від­ної про­ду­кції на гло­баль­них га­лу­зе­вих рин­ках. Ра­зом з тим прі­о­ри­те­тний на­прям роз­бу­до­ви ві­тчи­зня­них ви­со­ких те­хно­ло­гій, що за­ймає 48,7% укра­їн­сько­го high tech ви­ро­бни­цтва у пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті, на сві­то­во­му рин­ку ви­мі­рю­є­ться на рів­ні 0,1%. По­при зве­де­н­ня Укра­ї­ною ви­ро­бни­цтва фар­ма­цев­ти­чної про" ду­кції в ранг ін­но­ва­цій­но­го прі­о­ри­те­ту, ско­ро­че­н­ня, за під­сум­ком 1999–2016 рр., на­ціо­наль­ної час­тки на зов­ні­шньо­му рин­ку з 0,08% до 0,04% свід­чить про ре" аль­ний рі­вень ді­є­во­сті ста­ту­су ін­но­ва­цій­но­го прі­о­ри­те­ту як у дер­жав­ній по­лі­ти­ці ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку еко­но­мі­ки, так і в еко­но­мі­чній по­лі­ти­ці дер­жа­ви в ці­ло­му.

Та­ким чи­ном, по­си­ле­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки в умо­вах ре­а­лі­за­ції Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС, Єв­ро­пей­ським Спів­то­ва­ри­ством з атом­ної енер­гії та їх дер­жа­ва­ми"чле­на­ми по­тре­бує від Укра­ї­ни не стіль­ки від­тво" ре­н­ня у най­ближ­чій пер­спе­кти­ві по­ка­зни­ків роз­ви­тку сфе­ри на­у­ки та ін­но­ва­цій рів­ня 1990"х ро­ків, скіль­ки кар­ди­наль­ної змі­ни ви­ко­ри­сто­ву­ва­но­го дер­жа­вою під­хо­ду до розв’яза­н­ня про­блем ка­дро­во­го та фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня на­у­ко­вих за­сад сти­му­лю­ва­н­ня ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки. У про­ти­леж" но­му ви­пад­ку по­ка­зни­ки роз­ви­тку сфе­ри на­у­ки, ін­но­ва­цій та ви­со­ких те­хно­ло­гій кін­ця XX ст. так і за­ли­ша­ться для Укра­ї­ни се­ре­ди­ни XXI ст. ви­клю­чно де­кла­ра­тив" ною ре­аль­ні­стю ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку еко­но­мі­ки.

УДК 338.24:001.89]:330.341.1(477)

Рис. 1. За­галь­на кіль­кість на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків на 1 тис. зайня­тих у 1996 і 2015 рр. Тут і да­лі для рис. 2–5 по­бу­до­ва­но ав­то­ром за офі­цій­ни­ми да­ни­ми Ін­сти­ту­ту ста­ти­сти­ки UNESCO [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.uis.unesco.org і OECD (2017) / Main Science and Technology Indicators. – 2016. – Iss. 2 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : www.oecd.org.

Рис. 2. За­галь­на кіль­кість на­у­ко­вих до­слі­дни­ків на 1 тис. зайня­тих у 1996 і 2015 рр.

Рис. 3. Об­сяг ви­трат на до­слі­дже­н­ня і роз­роб­ки на 1 до­слі­дни­ка у 1996 і 2015 рр. У по­стій­них ці­нах 2005 р., за па­ри­те­том ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті.

Рис. 7. Час­тка Укра­ї­ни у за­галь­но­сві­то­во­му об­ся­гу до­да­ної вар­то­сті, ство­ре­ної у сфе­рі знан­нє­вих по­слуг (ЗП), ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних ви­ро­бництв пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті (ВТ ПП) і пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті (ПП) у ці­ло­му в 1999–2016 рр.

Рис. 9. Час­тка Укра­ї­ни в за­галь­но­сві­то­во­му об­ся­гу до­да­ної вар­то­сті, ство­ре­ної в окре­мих ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних га­лу­зях у 1999–2016 рр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.