РОЗ­ВИ­ТОК ВУ­ГІЛЬ­НОЇ ПРО­МИ­СЛО­ВО­СТІ В СУ­ЧА­СНИХ УМО­ВАХ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Проблеми Економічної Теорії -

За­про­по­но­ва­но рі­ше­н­ня, які ма­ють ста­ти пев­ним “па­ра­шу­том” для ву­гіль­ної про­мис" ло­во­сті, що за­не­па­дає, і “бу­сте­ром” для “зе­ле­ної” енер­ге­ти­ки, що на­ро­джу­є­ться. Об­грун­то­ва­но, що та­ки­ми мо­жуть бу­ти еко­но­мі­ко"ор­га­ні­за­цій­ні ге­те­рар­хії у ви­гля­ді ін­ду­стрі­аль­них пар­ків на ба­зі шахт, осна­ще­них під­зем­ни­ми енер­ге­ти­чни­ми схо­ви­ща" ми для за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня енер­ге­ти­чних си­стем на від­нов­лю" ва­них дже­ре­лах, і ре­гіо­наль­ні енер­ге­ти­чні ха­би у ви­гля­ді кла­сте­рів та­ких ін­ду­стрі­аль" них пар­ків. © Амоша Оле­ксандр Іва­но­вич (Amosha Oleksandr), 2018; e mail: [email protected]; © Череватський Да­ни­ло Юрі­йо­вич (Cherevatskyi Danylo), 2018; e mail: [email protected]

Клю­чо­ві сло­ва: ге­те­рар­хія; ін­ду­стрі­аль­ний парк; ву­гіль­на ша­хта; під­зем­не енер­ге" ти­чне схо­ви­ще; ре­гіо­наль­ний енер­ге­ти­чний хаб; кла­стер. Бібл. 12. UDC 334.021:622.33

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.