Со­ці­аль­на без­пе­ка

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Соціальні Проблеми В Практиці Управління -

Ма­те­рі­аль­не за­без­пе­че­н­ня яко­сті жи­т­тя (рі­вень жи­т­тя)

1. Рі­вень ви­ко­ри­ста­н­ня пра$ ці (S) 2. Рі­вень опла­ти пра­ці у ви$ пу­ску (S) 3. Рі­вень ВВП, ство­ре­но­го ті­ньо­вою опла­тою пра­ці, % ВВП (D) 4. Рі­вень ті­ньо­вої зайня­то­сті у за­галь­ній, % (D) 5. Рі­вень ви­да­тків на осві­ту у ви­пу­ску, % (S) 7. Рі­вень ви­да­тків на охо­ро$ ну здо­ров’я у ви­пу­ску, % (S) 8. Ві­дно­ше­н­ня се­ре­дньої за$ ро­бі­тної пла­ти до про­жи­тко$ во­го мі­ні­му­му (S) 9. Рі­вень ви­трат на хар­чу­ван$ ня в стру­кту­рі до­хо­дів на­се$ ле­н­ня, % (S) 10. Рі­вень пен­сій­них ви­да­тків у ви­пу­ску, % (S) 11. Рі­вень се­ре­дньої пен­сії у про­жи­тко­во­му мі­ні­му­мі пен$ сіо­не­рів, % (S) 12. Рі­вень де­фі­ци­ту ПФУ у ви­пу­ску, % (D)

Де­мо­гра­фі­чна скла­до­ва

1. Очі­ку­ва­на три­ва­лість жит$ тя при на­ро­джен­ні, ро­ків (S) 2. Ко­е­фі­ці­єнт де­по­пу­ля­ції (D) (без­роз­мір­ний) 3. За­галь­ний ко­е­фі­ці­єнт смер$ тно­сті, про­мі­ле (D) 4. Смер­тність не­мов­лят, про мі­ле (D) 5. Су­мар­ний ко­е­фі­ці­єнт на$ ро­джу­ва­но­сті, про­мі­ле (S) 6. Де­мо­гра­фі­чне на­ван­та­жен$ ня не­пра­це­зда­тно­го на­се­лен$ ня на пра­це­зда­тне (ефе­ктив­ну чи­сель­ність пла­тни­ків стра$ хо­вих вне­сків, % (D)) 7. Нет­то$по­ка­зник від­тво­рен$ ня на­се­ле­н­ня на 1 жін­ку (S)

Со­ці­аль­на скла­до­ва яко­сті жи­т­тя

1. Час­тка на­се­ле­н­ня за ме­жею бі­дно­сті (D) 2. За­хво­рю­ва­ність на­се­ле­н­ня (кіль­кість упер­ше за­ре­є­стро$ ва­них ви­пад­ків за­хво­рю­вань), на 100 тис. на­се­ле­н­ня (D) 3. Кіль­кість лі­ка­рів усіх спе$ ці­аль­но­стей, на 10 тис. на­се ле­н­ня (S) 4. Кіль­кість се­ре­дньо­го ме$ ди­чно­го пер­со­на­лу, на 10 тис. на­се­ле­н­ня (S) 5. Рі­вень охо­пле­н­ня до­шкіль$ ною осві­тою ді­тей ві­ком 3– 5 ро­ків, % (S) 6. Рі­вень охо­пле­н­ня ді­тей від$ по­від­но­го ві­ку се­ре­дньою ос$ ві­тою (S) 7. Рі­вень охо­пле­н­ня ви­щою ос$ ві­тою, на 10 тис. на­се­ле­н­ня, %(S) 8. Рі­вень зло­чин­но­сті, на 100 тис. на­се­ле­н­ня (D)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.