В. П. КУДРЯ ШОВ,

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Фінанси. Податки. Кредит -

про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­від­ді­лом дер­жав­них фі­нан­сів На­у­ко­во до­слі­дно­го фі­нан­со­во­го ін­сти­ту­ту ДННУ “Ака­де­мія фі­нан­со­во­го управління”, бул. Дру­жби на­ро­дів, 38, 01014, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.