Т. В. Ж И Б Е Р,

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Фінанси. Податки. Кредит -

кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри фі­нан­сів ДВНЗ “Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­ди­ма Ге­тьма­на”, пр т Пе­ре­мо­ги, 54/1, 03057, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.