І. М. Р Є П І Н А,

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Управління Економікою: Теорія І Практика -

до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри економіки під­при­ємств ДВНЗ “Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­ди­ма Ге­тьма­на”, пр. Пе­ре­мо­ги, 54/1, 03057, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.