Т. І. Є Ф И М Е Н К О,

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Фінанси. Податки. Кредит -

про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни, за­слу­же­ний еко­но­міст Укра­ї­ни, пре­зи­дент ДННУ “Ака­де­мія фі­нан­со­во­го управління”, бульв. Дру­жби На­ро­дів, 38, 01014, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.