УПРАВЛІННЯ ЕКО­НО­МІ­КОЮ: ТЕ­О­РІЯ І ПРА­КТИ­КА ЯРЕ­МЕН­КО О. Л.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - UDC 338.24.021.8

– Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки

Оха­ра­кте­ри­зо­ва­но вплив інституційних реформ на по­то­чну та дов­го­стро­ко­ву ефе­ктив­ність го­спо­дар­ських си­стем. По­ка­за­но, що в пе­рі­од ін­тен­сив­них реформ кра­ї­на втра­чає ча­сти( ну сво­го ін­сти­ту­цій­но­го іму­ні­те­ту, стає ано­маль­но від­кри­тою для зов­ні­шніх де­стру­ктив­них впли­вів. До­ве­де­но, що під час реформ від­бу­ва­є­ться зро­ста­н­ня со­ці­аль­ної ен­тро­пії, а най­біль­шим ри­зи­ком ек­зо­ген­них змін є руй­ну­ва­н­ня іден­ти­чно­сті й втра­та суб’єктно­сті. Клю­чо­ві сло­ва: ін­сти­ту­цій­ні ре­фор­ми; рин­ко­вий фун­да­мен­та­лізм; пре­зум­пція ефек( тив­но­сті; цін­ні­сна іден­ти­чність; еко­но­мі­чний су­ве­ре­ні­тет; ек­зо­ге­ні­за­ція роз­ви­тку. Бібл. 17; табл. 1.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.