ЄФИ­МЕН­КО Т. І.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

– Система управління державними фінансами Укра­ї­ни: проблеми еко­но­мі­чної безпеки

Про­ана­лі­зо­ва­но ін­сти­ту­цій­ні, ма­кро­еко­но­мі­чні, по­лі­ти­чні, ор­га­ні­за­цій­ні, ін­фор­ма­цій­ні ри­зи­ки, що мо­жуть пе­ре­шко­джа­ти успі­шно­му здій­снен­ню за­хо­дів, спря­мо­ва­них на за без­пе­че­н­ня по­слі­дов­но­сті та пе­ред­ба­чу­ва­но­сті бю­дже­тно по­да­тко­вої по­лі­ти­ки, на за по­бі­га­н­ня де­фол­тним си­ту­а­ці­ям то­що. За­про­по­но­ва­но шля­хи вдо­ско­на­ле­н­ня ві­тчи­зня них про­грам­них до­ку­мен­тів у кон­текс­ті їх більш чі­ткої та по­слі­дов­ної орі­єн­та­ції на ста лий роз­ви­ток економіки і за­хист на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів. Клю­чо­ві сло­ва: еко­но­мі­чна без­пе­ка; система управління державними фінансами; ри­зи­ки не­ста­біль­но­сті; ста­лий роз­ви­ток; по­лі­ти­чний кон­сен­сус; бю­дже­тно по­да­тко­ве ре­гу­лю­ва­н­ня. Бібл. 8; рис. 5.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.