ЕКО­НО­МІ­КА ЗА­РУ­БІ­ЖНИХ КРА­ЇН ПЛО­ТНІ­КОВ О. В., БОР­ЗЕН­КО О. О., ПАН­ФІ­ЛО­ВА Т. О.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

– Фіскальні ін­сти­ту­ти у про­це­сі транс­фор­ма­ції Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу

О. В. П ЛОТ НІ К О В, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, За­слу­же­ний еко­но­міст Укра­ї­ни, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник се­кто­ру між­на­ро­дних фі­нан­со­вих до­слі­джень, ДУ “Ін­сти­тут економіки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни”, вул. Па­на­са Мир­но­го 26, 01011, Ки­їв, Укра­ї­на O L E K S I Y P L O T N I K O V, Professor, Doctor of Econ. Sci., Honored Economist of Ukraine, Leading Researcher of the Sector of International Financial Research, Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, 26, Panasa Myrnoho St., Kyiv, 01011, Ukraine О. О. БОРЗЕ Н К О, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, за­ві­ду­вач се­кто­ру між­на­ро­дних фі­нан­со­вих до­слі­джень, ДУ “Ін­сти­тут економіки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни”, вул. Па­на­са Мир­но­го 26, 01011, Ки­їв, Укра­ї­на O L E N A B O R Z E N K O, Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of the Sector of International Financial Research, Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, 26, Panasa Myrnoho St., Kyiv, 01011, Ukraine Т. О. ПАН Ф І Л О В А, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник се­кто­ру між­на­ро­дних фі­нан­со­вих до­слі­джень ДУ “Ін­сти­тут економіки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни”, вул. Па­на­са Мир­но­го 26, 01011, Ки­їв, Укра­ї­на T A M A R A P A N F I L O V A, Senior Researcher, Cand. of Econ. Sci., Leading Researcher of the Sector of International Financial Research Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, 26, Panasa Myrnoho St., Kyiv, 01011, Ukraine

Ро­з­гля­ну­то транс­фор­ма­цій­ні про­це­си фі­скаль­ної сфе­ри ЄС що­до роз­ви­тку фі­скаль­них ін­сти­ту­тів у кон­текс­ті си­сте­мо­утво­рю­ю­чої скла­до­вої як ін­те­гра­цій­них, так і де­зін­те­гра' цій­них про­це­сів, у двох основ­них на­пря­мах – кон­стру­ктив­но­му і де­стру­ктив­но­му. Ви­зна­че­но су­тність основ­них фун­кцій фі­скаль­них ін­сти­ту­тів ЄС (за­галь­но­утво­рю­ю­чої, роз­по­діль­ної та кон­троль­ної) як стри­жне­утво­рю­ю­чих еле­мен­тів йо­го ар­хі­те­кту­ри. Об­грун­то­ва­но, що до­свід ЄС має бу­ти ви­ко­ри­ста­ний в Україні при ада­пта­ції ін­сти­ту­тів фі­скаль­ної сфе­ри, аде­ква­тної су­ча­сним єв­ро­пей­ським ви­мо­гам. Клю­чо­ві сло­ва: фіскальні ін­сти­ту­ти ЄС; фун­кції фі­скаль­них ін­сти­ту­тів; кон­стру­ктив' ний і де­стру­ктив­ний на­пря­ми транс­фор­ма­ції. Бібл. 6; рис. 1.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.