СО­ЦІ­АЛЬ­НІ ПРОБЛЕМИ В ПРА­КТИ­ЦІ УПРАВЛІННЯ ХА­РА­ЗІ­ШВІ­ЛІ Ю. М., ГРІ­ШНО­ВА О. А.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

– Якість жи­т­тя в си­сте­мі со­ці­аль­ної безпеки Укра­ї­ни: ін­ди­ка­то­ри, рі­вень, загрози

Ю. М. Х А РА­ЗІ Ш ВІЛ І, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу про­блем ре­гу­ля­тор­ної по­лі­ти­ки та роз­ви­тку підприємництва Ін­сти­ту­ту економіки про­ми­сло­во­сті НАН Укра­ї­ни, вул. Же­ля­бо­ва, 2, 03057, Ки­їв, Укра­ї­на Y U R I I K H A R A Z I S H V I L I, Doctor of Econ. Sci., Senior Researcher, Principal Researcher of the Department of Regulatory Policy and Entrepreneurial Development, Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, 2, Zhelyabova St., Kyiv, 03057, Ukraine О. А. ГРІШ НОВА, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри економіки під­при­єм­ства Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, вул. Ва­силь­ків­ська, 90'а, 03022, Kи­їв, Укра­ї­на O L E N A G R I S H N O V A, Doctor of Econ. Sci., Professor of the Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 90'A, Vasylkivska St., Kyiv, 03022, Ukraine

Ви­зна­че­но пе­ре­лік ін­ди­ка­то­рів рів­ня яко­сті жи­т­тя на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни та об­грун­то­ва­но ве­кто­ри по­ро­го­вих зна­чень з ура­ху­ва­н­ням до­сві­ду еко­но­мі­чно роз­ви­ну­тих кра­їн ЄС. Іден­ти­фі­ко­ва­но рі­вень яко­сті жи­т­тя за ін­те­граль­ним ін­де­ксом і ви­яв­ле­но йо­го ди­на­мі­ку по­рів­ня­но з ін­те­граль­ни­ми по­ро­го­ви­ми зна­че­н­ня­ми. Окре­сле­но та про­ран­жо­ва­но най' ва­жли­ві­ші загрози за ва­го­мі­стю їх впли­ву.

Клю­чо­ві сло­ва: со­ці­аль­на без­пе­ка; якість жи­т­тя; бі­дність; осві­та; охо­ро­на здо­ров’я; ін­ди­ка­то­ри; по­ро­го­ві зна­че­н­ня; ін­те­граль­ний ін­декс; загрози. Бібл. 13; рис. 3; табл. 2; фор­мул 4.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.