AMOSHA OLEKSANDR

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - Ре­цен­зія на­ді­йшла до ре­да­кції 30 ли­пня 2018 р. The review was received by the Editorial staff on July 30, 2018.

– The newest look at changes within the overall system of domestic education

© Амо­ша Оле­ксандр Іва­но­вич (Amosha Oleksandr), 2018; e$mail : [email protected]

References 2.

Ре­цен­зо­ва­ний під­ру­чник “Фі­нан­со­во$еко­но­мі­чна гра­мо­тність” [1; 2] – це ва­го$ мий на­у­ко­вий до­ро­бок ко­ле­кти­ву одно­дум­ців, який скла­да­є­ться з вче­них фі­нан$ си­стів, ре­гіо­на­лі­стів та еко­но­мі­стів$пра­кти­ків Схі­дної, За­хі­дної та Цен­траль­ної Укра­ї­ни, які пред­став­ля­ють 14 ВНЗ кра­ї­ни (На­ціо­наль­ний ае­ро­ко­смі­чний уні­вер­си$ тет іме­ні М.Є. Жу­ков­сько­го “Хар­ків­ський авіа­цій­ний ін­сти­тут”, Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет мі­сько­го го­спо­дар­ства іме­ні О.М. Бе­ке­то­ва, ДВНЗ “При­дні­пров­ська дер­жав­на ака­де­мія бу­дів­ни­цтва та ар­хі­те­кту­ри”, За­по­різь­кий ін­сти­тут економіки та ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій, Тер­но­піль­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си$ тет, Дні­пров­ський дер­жав­ний те­хні­чний уні­вер­си­тет, Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет вну­трі­шніх справ, Дні­пров­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Оле$ ся Гон­ча­ра, ДВНЗ “Ужго­род­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет”, ДВНЗ “Уні­вер­си­тет бан­ків­ської спра­ви”, На­ціо­наль­ний те­хні­чний уні­вер­си­тет “Хар­ків­ський по­лі­тех$ ні­чний ін­сти­тут”, Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні В.Н. Ка­ра­зі­на, Дні­про­пе­тров­ський дер­жав­ний уні­вер­си­тет вну­трі­шніх справ), а та­кож уче­них НАН Укра­ї­ни, пред­став­ни­ків гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та ау­ди­тор­ських ком­па­ній.

Акту­аль­ність на­пи­са­н­ня да­но­го під­ру­чни­ка зу­мов­ле­но гло­ба­лі­за­ці­єю сві­то­вої економіки, що ви­яви­ла ряд інституційних про­ва­лів у ре­а­лі­за­ції фі­нан­со­вих від­но­син, які в умо­вах стрім­ко­го роз­ви­тку фі­нан­со­вих рин­ків по­си­лю­ють ри­зи­ки

для еко­но­мі­чної ста­біль­но­сті як окре­мої кра­ї­ни, так і сві­то­во­го го­спо­дар­ства в ці­ло­му. У сві­тлі цих про­блем на осо­бли­ву ува­гу за­слу­го­вує фі­нан­со­во$еко­но­мі­чна гра­мо­тність на­се­ле­н­ня, не­до­ста­тній рі­вень якої при­зво­дить до не­ефе­ктив­но­го управління вла­сни­ми ко­шта­ми, зни­жує об­ґрун­то­ва­ність прийня­т­тя фі­нан­со­вих рі­шень, змен­шує еко­но­мі­чну актив­ність гро­ма­дян, ство­рю­ю­чи загрози фі­нан­со­вій без­пе­ці до­мо­го­спо­дарств зокре­ма і ста­біль­но­сті фі­нан­со­вої си­сте­ми в ці­ло­му.

Під­ру­чник “Фі­нан­со­во$еко­но­мі­чна гра­мо­тність” (ч. І і ІІ) охо­плює клю­чо­ві аспе­кти по­бу­до­ви на­ціо­наль­ної економіки, економіки ре­гіо­нів, фі­нан­со­вої та бан­ків­ської си­сте­ми, за­галь­ні осно­ви облі­ку та ау­ди­ту в си­сте­мі фі­нан­со­во$го­спо$ дар­сько­го кон­тро­лю.

Ре­да­ктор під­ру­чни­ка до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри фі­нан­сів На­ціо­наль­но­го ае­ро­ко­смі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні М.Є. Жу­ков­сько­го “Хар­ківсь$ кий авіа­цій­ний ін­сти­тут” О.Б. Жи­хор під “фі­нан­со­во$еко­но­мі­чною гра­мо­тні­стю” ро­зу­міє зда­тність фі­зи­чних осіб ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зна­н­ня та на­ви­чки з управління вла­сни­ми фінансами в мін­ли­вих осо­би­стих і зов­ні­шніх еко­но­мі­чних об­ста­ви­нах для до­ся­гне­н­ня фі­нан­со­во­го бла­го­по­луч­чя та без­пе­рерв­но­го осо­би­сто­го роз­ви­тку. Не мо­жна не по­го­ди­ти­ся з дум­кую ре­да­кто­ра, що з ме­тою під­ви­ще­н­ня рів$ ня фі­нан­со­вої гра­мо­тно­сті на­се­ле­н­ня не­об­хі­дно тер­мі­но­во вне­сти ряд змін до ві­тчи­зня­ної си­сте­ми осві­ти, а са­ме за­про­ва­ди­ти на­вчаль­ну ди­сци­плі­ну “Фі­нан­со­во$ еко­но­мі­чна гра­мо­тність” для сту­ден­тів не­еко­но­мі­чних спе­ці­аль­но­стей ВНЗ Украї$ ни. О.Б. Жи­хор на­го­ло­шує на то­му, що ін­ве­сти­ції в осві­ту – ва­жли­ва скла­до­ва під$ ви­ще­н­ня рів­ня люд­сько­го ка­пі­та­лу в ці­ло­му та йо­го ба­зо­во­го еле­мен­ту зокре­ма. Іде­ться, зви­чай­но ж, про здо­бу­ті мо­ло­дим по­ко­лі­н­ням зна­н­ня, на­ви­чки і до­свід.

Ме­та на­пи­са­н­ня ч. І під­ру­чни­ка – на­да­н­ня ба­зо­вих знань що­до всіх го­лов­них аспе­ктів за­сад на­ціо­наль­ної економіки, економіки ре­гіо­нів та фі­нан­со­вої си­сте­ми Укра­ї­ни, а са­ме що­до: еко­но­мі­чних си­стем та їх ти­пів, осо­бли­во­стей еко­но­мі­чної си­сте­ми Укра­ї­ни, основ­них по­ка­зни­ків функціонування на­ціо­наль­ної економіки, еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки та її ви­дів; су­тно­сті та осо­бли­во­стей фор­му­ва­н­ня ре­гіо­наль$ ної економіки, ста­ну та пер­спе­ктив роз­ви­тку економіки ре­гіо­нів Укра­ї­ни; су­тно­сті та стру­кту­ри фі­нан­со­вої си­сте­ми Укра­ї­ни, фі­нан­сів те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, по­дат$ ко­вих фі­нан­сів, дер­жав­них ці­льо­вих фон­дів, стра­ху­ва­н­ня, фі­нан­сів суб’єктів гос$ по­да­рю­ва­н­ня, основ управління вла­сни­ми фінансами, основ ін­ве­сту­ва­н­ня, фі$ нан­су­ва­н­ня суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, основ під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті; фі­нан$ со­вої безпеки дер­жа­ви та суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, ви­зна­че­н­ня справ­жно­сті й пла­ті­жно­сті бан­кнот на­ціо­наль­ної та іно­зем­ної ва­лю­ти. Усі ці пи­та­н­ня де­таль­но і про­фе­сій­но ро­з­гля­ну­то в ч. І ре­цен­зо­ва­но­го під­ру­чни­ка.

Ме­та на­пи­са­н­ня ч. ІІ під­ру­чни­ка – на­да­н­ня ба­зо­вих знань що­до всіх сут­тє­вих аспе­ктів по­бу­до­ви бан­ків­ської си­сте­ми Укра­ї­ни, за­галь­них по­нять про облік, ау$ дит і еко­но­мі­чний аналіз в умо­вах рин­ко­вої економіки, а са­ме що­до: істо­рії гро$ шей і кре­ди­ту, ста­нов­ле­н­ня та роз­ви­тку бан­ків­ської си­сте­ми Укра­ї­ни, ро­лі бан­ку в су­ча­сній еко­но­мі­ці, основ­них ви­дів фі­нан­со­вих по­слуг; пре­дме­та та ме­то­ду бух$ гал­тер­сько­го облі­ку, ви­дів го­спо­дар­сько­го облі­ку, бух­гал­тер­ської слу­жби в си­сте­мі управління під­при­єм­ством, зв’яз­ку ана­лі­зу бан­ків­ської ді­яль­но­сті з бух­гал­тер$ ським облі­ком у бан­ках та вну­трі­шнім ау­ди­том бан­ку; зна­че­н­ня фі­нан­со­во­го конт$ ро­лю в су­ча­сних умо­вах, ор­га­ні­за­ції ау­ди­тор­ської ді­яль­но­сті в Україні, ета­пів про$ ве­де­н­ня ау­ди­ту; еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу як га­лу­зі еко­но­мі­чної на­у­ки, основ­них ета­пів про­ве­де­н­ня ана­лі­зу го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті. Слід за­зна­чи­ти, що по­став­ле$ на ме­та пов­ні­стю до­ся­гну­та.

У під­ру­чни­ку пред­став­ле­но зміст на­вчаль­ної ди­сци­плі­ни “Фі­нан­со­во$еко$ но­мі­чна гра­мо­тність” за мо­ду­ля­ми і те­ма­ми, ле­кцій­ний ма­те­рі­ал, тер­мі­но­ло­гі­чний слов­ник, пра­кти­кум з ти­по­ви­ми зав­да­н­ня­ми си­ту­а­цій­но­го, роз­ра­хун­ко­во­го та ев­ри­сти­чно­го ха­ра­кте­ру, під­крі­пле­ний ме­то­ди­чни­ми ре­ко­мен­да­ці­я­ми до їх розв’я$ за­н­ня, а та­кож лі­те­ра­ту­ру до ко­жної те­ми.

Стру­кту­ра під­ру­чни­ка від­по­від­ає ви­мо­гам впро­ва­дже­н­ня кре­ди­тно$мо­дуль­ної си­сте­ми на­вчаль­но­го про­це­су. Він при­зна­че­ний для сту­ден­тів не­еко­но­мі­чних спе­ці­аль­но­стей ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів, ви­кла­да­чів, аспі­ран­тів, пра­ців­ни­ків фі­нан­со­во$кре­ди­тної си­сте­ми, пред­став­ни­ків дер­жав­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла$ ди, а та­кож для ши­ро­ко­го за­га­лу чи­та­чів, що ба­жа­ють опа­ну­ва­ти цю ди­сци­плі­ну са­мо­стій­но. Оби­дві кни­ги на­пи­са­но на­у­ко­вим сти­лем, во­ни ма­ють ло­гі­чну струк$ ту­ру, за­вер­ше­ний ха­ра­ктер та охо­плю­ють рі­зні спе­ктри ду­мок з до­слі­джу­ва­ної про­бле­ма­ти­ки, мі­стять ори­гі­наль­ні по­ло­же­н­ня, ви­окрем­лю­ю­ться на­у­ко­вою но$ ви­зною, ма­ють те­о­ре­ти­чне та пра­кти­чне зна­че­н­ня.

Під­ру­чник “Фі­нан­со­во$еко­но­мі­чна гра­мо­тність. Ча­сти­на 1” отри­мав Пер­шу пре­мію Кон­кур­су за кра­щі на­у­ко­ві пра­ці в но­мі­на­ції “Пі­дру­чни­ки” ВГО “Ака$ де­мія на­ук Ви­щої осві­ти Укра­ї­ни”.

У су­ча­сних умо­вах гло­ба­лі­за­ції з ме­тою під­ви­ще­н­ня рів­ня фі­нан­со­во$еко$ но­мі­чної гра­мо­тно­сті на­се­ле­н­ня Укра­ї­на по­тре­бує прийня­т­тя на дер­жав­но­му рів­ні “На­ціо­наль­ної стра­те­гії під­ви­ще­н­ня фі­нан­со­во$еко­но­мі­чної гра­мо­тно­сті на­се$ ле­н­ня”, в якій обов’яз­ко­во має бу­ти вра­хо­ва­ний до­свід про­від­них кра­їн сві­ту. І ре$ цен­зо­ва­ний під­ру­чник має та­кий но­ва­тор­ський ха­ра­ктер, ана­ло­ги яко­му в Україні від­су­тні. У ньо­му на­го­ло­шу­є­ться на роз­роб­ці та за­про­ва­джен­ні на­ціо­наль­них стан­дар­тів фі­нан­со­во$еко­но­мі­чної гра­мо­тно­сті, тоб­то на ви­рі­шен­ні на­галь­ної проблеми з фор­ма­лі­за­ції ба­зо­вих основ фі­нан­со­во$еко­но­мі­чної гра­мо­тно­сті в ме$ жах за­галь­ної си­сте­ми ві­тчи­зня­ної осві­ти.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Фі­нан­со­во$еко­но­мі­чна гра­мо­тність : під­руч. – У 2$х ч. – Ч. І : Осно­ви на­ціо­наль­ної економіки, економіки ре­гіо­нів та фі­нан­со­вої си­сте­ми Укра­ї­ни ; [за ред. О.Б. Жи­хор, О.В. Дим­чен­ко]. – К. : Кон­дор, 2018. – 1024 с.

2. Фі­нан­со­во$еко­но­мі­чна гра­мо­тність : під­руч. – У 2$х ч. – Ч. ІІ : Бан­ків­ська система Укра­ї­ни, за­галь­ні по­ня­т­тя про облік, ау­дит та еко­но­мі­чний аналіз в умо$ вах рин­ко­вої економіки ; [за ред. О.Б. Жи­хор]. – К. : Кон­дор, 2018. – 440 с.

References

1. Finansovo Ekonomichna Gramotnist’, u 2 kh ch. Ch. I: Osnovy Natsional’noi Ekonomiky, Ekonomiky Rehioniv ta Finansovoi Systemy Ukrainy [Financial and Economic Literacy, in 2 parts. Part I: Fundamentals of the National Economy, the Economy of Regions and the Financial System of Ukraine]. O.B. Zhykhor, O.V. Dymchenko (Eds.). Kyiv, Kondor, 2018 [in Ukrainian].

2. Finansovo Ekonomichna Gramotnist’, u 2 kh ch. Ch. II: Bankivs’ka Systema Ukrainy, Zahal’ni Ponyattya pro Oblik, Audyt ta Ekonomichnyi Analiz v Umovakh Rynkovoi Ekonomiky [Financial and Economic Literacy, in 2 parts. Part II: Banking System of Ukraine, General Concepts of Accounting, Audit and Economic Analysis in a Market Economy]. O.B. Zhykhor (Ed.). Kyiv, Kondor, 2018 [in Ukrainian].

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.