Бу­ти го­то­вою до піз­ньо­го ма­те­рин­ства

Edinstvennay - - ИНТЕРВЬЮ -

ЗІРКИ МАМИ

Саль­ма Хаєк, Хол­лі Бер­рі, Кім Бей­сін­гер, Джа­нет Джек­сон, Єва Лон­горія ста­ли ма­ма­ми піс­ля со­ро­ка. Ре­про­дук­тив­ні клініки за­раз на­да­ють до­волі ба­га­то різ­них по­слуг, яки­ми мож­на ско­ри­ста­тись: ін­се­мі­на­ція спер­мою чи штучне за­плід­нен­ня з її ви­ко­ри­стан­ням, кріо­кон­сер­ва­ція тка­ни­ни яєч­ни­ків та яй­це­клітин. Мож­на ро­би­ти штучне за­плід­нен­ня з ви­ко­ри­стан­ням до­норсь­ких яй­це­клітин, як­що своїх вже немає і на­ста­ла ме­но­па­у­за. Та­кож, щоб збе­рег­ти свої яєч­ни­ки та про­філак­ту­ва­ти пе­ред­час­ну ме­но­па­у­зу, по­тріб­но звер­ну­тись до ліка­ря для при­зна­чен­ня кон­тра­цеп­тив­них пре­па­ратів. Під час їх­ньо­го прий­о­му ову­ля­ція не від­бу­ваєть­ся і ову­ля­тор­ний ре­зерв не вит­ра­чаєть­ся. «Ста­ти матір'ю мож­на не ли­ше че­рез по­ло­ги,– ска­за­ла Те­тя­на По­по­ва.– Для ба­гатьох жі­нок, які не ма­ють парт­не­ра та гро­шей на ре­про­дук­тив­ні тех­но­ло­гії, ре­аль­ний та до­волі швид­кий шанс от­ри­ма­ти ди­ти­ну – це вси­нов­лен­ня. Тож не по­тріб­но про це за­бу­ва­ти та нех­ту­ва­ти та­кою мож­ливістю».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.