ТИ ЗНОВУ УСІМ за­до­во­ле­на

Ми схиль­ні ви­прав­до­ву­ва­ти по­гане са­мо­по­чут­тя та неі­де­аль­ний зов­ніш­ній вигляд стре­сом, втом­леністю та... віком. Цьо­му мож­на за­ра­ди­ти!

Edinstvennay - - ТЕМА НОМЕРА -

Яхо­четь­ся кщо бу­ти щи­рою, ві­до­бра­жен­ня у дзер­калі не за­вжди те­бе за­до­воль­няє.

до­да­ти блис­ку очам, роз­гла­ди­ти шкі­ру і на­да­ти їй сві­жий вигляд, поз­бу­ти­ся змор­шок на об­лич­чі і зай­вих кі­ло­гра­мів на талії. Скіль­ки разів вже бу­ло прий­ня­те рі­шен­ня худ­ну­ти і пра­виль­но хар­чу­ва­ти­ся, ро­би­ти ма­саж об­лич­чя та пи­ти біль­ше во­ди про­тя­гом дня, зай­ня­тись на­ре­шті йо­гою чи зро­би­ти бо­дай щось, аби впо­ра­тись з над­мір­ни­ми емо­ція­ми? І ці обі­цян­ки часті­ше по­смі­ха­ти­ся та не пі­дви­щу­ва­ти го­лос! А як що­до ви­ко­нан­ня? Дед­лай­ни на ро­бо­ті, не за­вжди ко­ри­сні пе­ре­ку­си, шквал по­бу­то­вих до­маш­ніх дріб­ни­чок, неслух­няні діти, літ­ні бать­ки, а тут ще й су­ціль­на незро­зу­мілість в усьо­му світі з ка­ран­ти­ном. Зізнай­ся, ти ду­же на­пру­же­на і іноді здаєть­ся що не мо­жеш усьо­му да­ти ра­ди. Остан­ні до­слід­жен­ня і опи­ту­ван­ня звіту­ють, що на­разі у подіб­но­му стані зна­хо­дить­ся близь­ко 70 % на­се­лен­ня зем­лі. А ще, вчені зна­ють, як до­по­мог­ти тим, хто від­чу­ває стрес, на­пру­жен­ня

та втом­леність – зба­га­ти­ти свій ра­ціон про­дук­та­ми або пре­па­ра­та­ми, які містять магній.

Ко­ри­с­ний магній

На­певне, вчені мо­жуть ба­га­то чо­го роз­по­ві­сти про вплив магнія на жі­но­чий ор­ганізм. Ад­же окрім важ­ли­вих біохі­міч­них про­цесів, він від­по­ві­даль­ний за ро­бо­ту нер­во­вої си­сте­ми, стан су­дин, то­нус шкіри, від­чут­тя і здат­ність вит­ри­му­ва­ти фі­зичне, або ж емо­ційне на­ван­та­жен­ня. Про­те в кри­тич­ні мо­мен­ти ор­ганізм ви­ко­ри­сто­вує усі за­па­си магнію, для влас­но­го ря­ту­ван­ня й ви­чер­пує їх. І мо­ва не тіль­ки про стрес. Цей мікро­еле­мент над­мір­но втра­чаєть­ся під час дієт, за­нять спор­том, в ре­зуль­таті зло­в­жи­ван­ня фаст­фу­дом та ал­ко­го­лем. До речі, та­кий собі факт: до­стат­ня кіль­кість магнію в ор­ганіз­мі змен­шує ба­жан­ня зня­ти стрес за до­по­мо­гою ке­ли­ха ви­на чи ал­ко­голь­но­го кок­тей­лю.

Тож за­па­си по­тріб­но за­вжди по­пов­ню­ва­ти! Ну а гар­ний на­стрій, по­сміш­ка на об­лич­чі (на­віть у від­по­відь на про­бле­ми!), від­чут­тя лег­ко­сті та по­зи­тив свід­чи­ти­муть, що магній в нор­мі!

Не­ста­ча віта­мі­ну D, над­мір­на кіль­кість ка­ви, ніко­тин та ал­ко­голь пе­реш­код­жа­ють за­своєн­ню магнію.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.