Фі­нан­со­ві генії 2020 ОЛІМПІАДА РОЗУМНИКІВ

«При­ват­банк» та Mastercard визна­чи­ли пе­ре­мож­ців Все­українсь­кої олім­піа­ди, яка зі­бра­ла ре­корд­ну кіль­кість учас­ни­ків – май­же 16 ти­сяч ді­тей.

Edinstvennay - - ДЕТИ -

Час, ко­ли краї­на зі­ткну­ла­ся з ка­ран­ти­ном і певни­ми об­ме­жен­ня­ми, для ба­гатьох став справж­нім ви­кли­ком. Зви­чай­но ж, ос­нов­ний ак­цент був на від­да­леній ро­бо­ті та ди­стан­цій­но­му нав­чан­ні. І са­ме в цей час «При­ват­банк» та Mastercard ого­ло­си­ли про унікаль­ну іні­ціа­ти­ву для влас­ни­ків Кар­ток Юніо­ра від «При­ват­бан­ку», строк дії якої не за­вер­ше­но, віком від 6 до 17 ро­ків включ­но. Діти охо­че за­реєстру­ва­ли­ся і по­ча­ли неа­би­я­ку під­го­тов­ку ра­зом з бать­ка­ми. Це був чу­до­вий шанс ви­про­бу­ва­ти се­бе, дізна­тись щось но­ве, при­єд­на­ти­ся до спіль­но­ти розумників і ви­гра­ти ко­шти на нав­чан­ня. При­зо­вий фонд ста­но­вив 123 000 гри­вень!

За­пек­ла бо­роть­ба

Бук­валь­но за лі­чені дні Все­українсь­ка олімпіада «Фі­нан­со­вий геній – 2020» зі­бра­ла ре­корд­ну кіль­кість учас­ни­ків – май­же 16 ти­сяч ді­тей. Діти з трьох ві­ко­вих груп про­яв­ля­ли свої знан­ня зі сфе­ри фі­нан­сів у трьох ета­пах кон­кур­су: три ту­ри он­лайн-за­в­дань та власне фі­нал. Ко­жен от­ри­мав тео­ре­тич­ні та прак­тич­ні за­в­дан­ня, а у фі­налі мав ство­ри­ти пре­зен­та­цію на визна­че­ну ор­гані­за­то­ром те­му. Те­сту­ван­ня про­хо­ди­ло в осо­би­сто­му ка­бі­неті учас­ни­ка. Склад­ність по­ля­га­ла в то­му, що в шко­ля­ра бу­ла ли­ше од­на спро­ба. Та й час об­ме­же­ний – 60 хви­лин, без пра­ва пе­ре­гля­ну­ти пра­виль­ні та непра­виль­ні від­по­віді. Окрім цьо­го, спи­ра­ти­ся мож­на бу­ло ли­ше на влас­ні знан­ня та здіб­но­сті. Ад­же ви­клю­ча­ла­ся до­по­мо­га бать­ків чи будь-яких га­д­жетів (ка­ме­ра ма­ла бу­ти вві­мкне­на).

Ді­тей це спо­ну­ка­ло бу­ти серй­оз­ни­ми та від­по­ві­даль­ни­ми, на­ко­пи­чу­ва­ти ба­ли та... ра­діти ре­зуль­та­там при про­ход­жен­ні далі. Тіль­ки уявіть емо­ції тих 60 розумників (по 20 учас­ни­ків з кож­ної ві­ко­вої групи), які по­тра­пи­ли в фі­нал!

Впе­ред, до пе­ре­моги!

Фі­нал-2020 впер­ше від­бу­вав­ся в он­лайн-фор­маті. Про­тя­гом трьох днів, 26-28 трав­ня, учас­ни­ки спер­шу про­хо­ди­ли те­сту­ван­ня, а по­тім – піт­чинг влас­них біз­нес-ідей. Во­ни пре­зен­ту­ва­ли та за­хи­ща­ли пе­ред журі свої проєк­ти на те­му «Як нав­чи­ти су­час­ну ди­ти­ну он­лайн-бан­кін­гу При­ват24?» Ба­га­то хто з бать­ків по­тім щи­ро ді­ли­вся у соц­ме­ре­жах вра­жен­ня­ми від участі своїх ді­тей в олім­піа­ді. Зазна­ча­ли, що подіб­ний до­свід ду­же мо­ти­вує та стане у на­годі у по­даль­шо­му нав­чан­ні. І зви­чай­но ж, не мог­ли при­хо­ва­ти свою ра­дість ро­ди­ни пе­ре­мож­ців! Во­ни ней­мо­вір­но пи­ша­ють­ся свої­ми ро­зум­ни­ка­ми! Ну а діти не при­хо­ву­ва­ли своїх емо­цій, во­ни зрос­ли у влас­них очах, ста­ли більш впев­не­ни­ми, а го­ловне, от­ри­ма­ли мож­ливість вті­ли­ти свої мрії в жит­тя. Усі ви­грані ко­шти пі­дуть на нав­чан­ня і роз­ви­ток. «Учас­ни­ки цьо­горіч­ної олім­піа­ди – ней­мо­вір­ні. Во­ни до­ве­ли, що не про­сто шко­лярі, а справж­ні фі­нан­со­ві генії, ад­же всі пре­зен­та­ції – це прак­тич­но го­то­ві біз­не­спроєк­ти. Пи­ша­ю­ся тим, що нам вда­ло­ся зібра­ти нав­ко­ло се­бе та­ких та­ла­но­ви­тих ді­тей», – роз­по­ві­ла керів­ник освіт­ніх про­грам «При­ват­бан­ку» Ан­на Пав­ло­ва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.