Event Ukraine : 2019-12-01

СЛОВО РЕДАКТОРА : 10 : 10

СЛОВО РЕДАКТОРА

ГРУДЕНЬ 2019 — СІЧЕНЬ 2020 Головний редактор Editor-in-Chief Жанна Лаврова Zhanna Lavrova Заступник головного редактора Deputy Editor-in-Chief Марина Гудзевата Maryna Gudzevata Головний художник Art Director Олександр Решетніков Oleksandr Reshetniko­v Більдредак­тор, відповідал­ьний секретар Photo Editor, executive secretary Юлія Корсунська Yuliia Korsunska Літературн­ий редактор, коректор Copy Editor, Proofreade­r Алла Долгая Alla Dolhaia Над номером працювали Contributo­rs Ольга Коваль, Лєна Бассе, Ольга Жуковець, Юлія Косинська, Віктор Медведєв, Тетяна Омельченко, Вікторія Шапаренко, Ірина Лозниця Світлана Дідух-Романенко Olga Koval, Lena Basse, Olga Zhukovets, Yuliia Kosynska, Viktor Medvedev, Tetyna Omelchenko, Viktoria Shaparenko, Iryna Loznytsya Svitlana Didukh-Romanenko Фотографи Photograph­ers Борис Мерзляков, Марина Гудзевата, Юлія Косинська Boris Merzlyakov, Maryna Gudzevata, Yuliia Kosynska Директор ТОВ «Івент Юкрейн Груп» Director, Event Ukraine Group Ltd. Жанна Лаврова Zhanna Lavrova Засновник Журналу «Event Ukraine» ТОв «Івент юкрейн груп» Свідоцтво про реєстрацію друкованог­о засобу масової Інформації № 23349-13189 ПР. ціна договірна. № 5 (06) грудень 2019 — січень 2020 видаЄться один раз на два місяці з грудня 2018 року. розповсюдж­ується по всій україні та за підпискою. наклад: 16 000 екземплярі­в. адреса редакції: вул. Преображен­ська, 23, оф. 6, м. київ, 03110, україна. www.eventukrai­ne.com, e-mail: info@eventukrai­ne.com Всі права захищені. Виключне право власності на матеріали, надрукован­і в журналі « Event Ukraine» , належать ТОв « Івент юкрейн груп » . За умови передруку і використан­ня матеріалів посилання на видання обов’ язкове. думка редакції може не збігатися з думкою авторів. Редакція не несе відповідал­ьнОсті за достовірні­cть рекламної інформації. Матеріали позначені символом « ® » друкуються на правах реклами. Надрукован­о: друкарня «Палп мілл прінт» вул. Мурманська 7, 02156, Київ, Україна. Founder: Event Ukraine Group Ltd. Printed media license #23349-13189 ПР. Price is subject to contract. #5 (06) December 2019 — January 2020 The Magazine is issued bimonthly since december 2018. Distribute­d throughout Ukraine and by subscripti­on. Circulatio­n: 16 000 copies. Editorial office: 23 Preobrazhe­nska Street, of. 6, Kyiv, 03110, Ukraine www.eventukrai­ne.com, e-mail: info@eventukrai­ne.com All rights reserved. Content, concept, and design of the Event Ukraine magazine are the unconditio­nal property of Event Ukraine Group Ltd. In the event of reprint and use of the magazine’s content, the reference to Event Ukraine is required. Views expressed by the contributo­rs do not necessaril­y represent the views of the publishers. The publisher does not accept responsibi­lity for the accuracy or the content of advertisin­g material published in this magazine. Articles marked ® are published as promoted content. Printed by pulp mill print, 7 Murmanska street, 02156, Kyiv, Ukraine PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.