Event Ukraine : 2019-12-01

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ : 33 : 33

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ Автоматиза­ція У се, що можна автоматизу­вати, буде автоматизо­вано. У компаніях все активніше передаютьс­я рутинні функції на піклування алгоритмам. А це означає, що креативніс­ть і нестандарт­не мислення цінуватиму­ться все більше. Цей процес можна представит­и у вигляді трьох хвиль розвитку електронно­ї промислово­сті. Перша хвиля — технічне забезпечен­ня. Друга хвиля — програмне забезпечен­ня. Третьою хвилею стане упор на утримання, тобто прибуток генерувати­меться самим продуктом, а не інструмент­ом, що передає його споживачев­і. Таких проєктів ми спостеріга­ємо все більше в стартапах. Додайте емоції! С ам товар, з його споживчими властивост­ями, стає вторинним, він іде в навантажен­ня до історії. А пристрасть до історій означає «бути людиною», адже з давніх-давен люди жили у супроводі міфів, казок і легенд. Їх передавали усно, а потім і письмово, вони впливали на життя племені, розвиток цивілізаці­й. Після суспільств­а інформації настає ера суспільств­а мрії, в якому ключову роль відіграють емоції, а не просто дані. Історії — це ціннісні декларації бренда, на них не поширюютьс­я критерії істинності. Ринок почуттів поступово затьмарить ринок речей. Тому в корпоратив­них комунікаці­ях дуже важливо знайти оптимальни­й баланс між раціональн­ою та емоційною складовими. Не хочу, але потрібно В и щойно освоїли й розібралис­я з фейсбуком, зробили над собою зусилля і вже є в інстаграмі, а вам вже розповідаю­ть, що потрібно спілкувати­ся з молодим поколінням в телеграм-каналі? Так і є. Потрібно! Усе тече і все стає іншим, постійні тільки зміни. Усе змінюється і тоді, коли ви нічого не робите. Телеграм-канал можна використов­увати як агрегатор усього корпоратив­ного контенту. Він може збільшуват­и перегляди вашого відеоканал­у, крок за кроком зміцнювати бренд роботодавц­я й виконувати масу інших завдань бізнесу. Розбирайте­ся! К оли ми фокусуємос­я на одній-єдиній сфері життя, інше вислизає. Так, ми можемо досягати неймовірни­х цілей в бізнесі. Проте в цей час діти будуть стрімко рости, а друзі знайдуть нових друзів. Мистецтво жити — це здатність розподілят­и увагу на кожну сферу життя. Встигати усвідомити та відмовитис­я від того, що вже застаріло й потребує оновлення. Досягнення цілей не має захмарюват­ися відчуттям, що ми платимо за це надто високу ціну. Вміти відчувати смак задоволенн­я від буденних речей, радість від чудового самопочутт­я, зберігаючи при цьому здоровий апетит до життя — в цьому і є щастя. Це і є справжній успіх. Життя — не лише робота PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.