Ел­тон Джон: «Це не по­вин­но від­бу­ва­ти­ся!»

1 груд­ня — Все­світ­ній день бо­роть­би зі СНІДом. На­пе­ре­до­дні ле­ген­дар­ний спі­вак і ком­по­зи­тор на­ді­слав до ре­дак­цій га­зет єв­ро­пейсь­ких країн текст сво­го звер­нен­ня

Fakty i kommentarii - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

1 груд­ня — Все­світ­ній день бо­роть­би зі СНІДом. На­пе­ре­до­дні ле­ген­дар­ний спі­вак і ком­по­зи­тор на­ді­слав до ре­дак­цій га­зет єв­ро­пейсь­ких країн текст сво­го звер­нен­ня.

«До­ро­гі україн­ці!

У той час, як я пи­шу цьо­го ли­ста, 37 мільй­онів лю­дей в усьо­му світі жи­вуть з ВІЛ. Тіль­ки в ми­ну­ло­му ро­ці 1,8 мільй­о­на лю­дей ін­фіку­ва­ли­ся ВІЛ та 940 ти­сяч по­мер­ли від СНІДу.

Це не по­вин­но від­бу­ва­ти­ся.

Су­час­ні ліки не тіль­ки доз­во­ля­ють тим, хто жи­ве з ВІЛ, ма­ти по­в­но­цінне жит­тя, але й уне­мож­лив­лю­ють пе­ре­да­чу віру­су ін­шим.

Про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що за­над­то ба­га­то лю­дей все ще не усві­дом­лю­ють, що во­ни під­да­ють­ся ри­зи­ку, ду­же бо­ять­ся стиг­ми або поз­бав­лені мож­ли­во­сті прой­ти тест на ВІЛ.

Са­ме то­му ми пі­дви­щує­мо обізнаність у містах по всьо­му світу, щоб бо­ро­ти­ся із со­ро­мом, пов’яза­ним з ВІЛ, спри­я­ти без­печ­но­му, до­ступ­но­му те­сту­ван­ню, а та­кож до­по­ма­га­ти лю­дям з ВІЛ от­ри­ма­ти необ­хідне ліку­ван­ня.

«Знай свій ста­тус» — те­ма 30-го Все­світ­ньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом. Чо­му? То­му що всі по­вин­ні ро­зу­міти ри­зи­ки ВІЛ та всі, хто по­тре­бує, по­вин­ні ма­ти шанс на гід­ну до­по­мо­гу та під­т­рим­ку. Це мож­ли­во ли­ше то­ді, ко­ли ми знає­мо свій ста­тус.

Я люб­лю Украї­ну та знаю україн­ців як гід­них та до­брих лю­дей. Я ві­рю, що Київ та ре­шта міст Украї­ни мо­жуть зро­би­ти те­сту­ван­ня на ВІЛ нор­маль­ним яви­щем та зруй­ну­ва­ти стиг­му, яка все ще ото­чує вірус. Я ві­рю, що ми мо­же­мо охо­пи­ти всіх лю­дей, які жи­вуть з ВІЛ/СНІДом, та тих, хто зна­хо­дить­ся у зоні ри­зи­ку.

Да­вай­те на­да­мо їм до­по­мо­гу, якої во­ни по­тре­бу­ють, та впевни­мо­ся, що ніх­то не за­ли­ши­вся по­за­ду, де б во­ни не жи­ли та хто б во­ни не бу­ли. Zupinimo Snid Razom!

Ел­тон Джон: «Я ві­рю, що Київ та ре­шта міст Украї­ни мо­жуть зро­би­ти те­сту­ван­ня на ВІЛ нор­маль­ним яви­щем та зруй­ну­ва­ти стиг­му,яка все ще ото­чує вірус»

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.