Розви­ток ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су

Fakty i kommentarii - - ВЗГЛЯД -

Українсь­кі ком­панії от­ри­ма­ли 40 мільй­онів єв­ро кре­ди­тів за про­гра­мою EU4 Business. За­в­дя­ки цій про­гра­мі у країні ді­ють 15 цен­трів під­т­рим­ки ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су. Ще

50 мільй­онів єв­ро виді­ле­но без­по­се­ред­ньо на розви­ток ін­но­ва­цій­но­го ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су. Світо­вий до­свід по­ка­зує: са­ме розви­ток та­ких під­при­ємств є за­по­ру­кою ста­ло­го еко­но­міч­но­го зро­стан­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.