Впро­ва­д­жен­ня енер­го­е­фек­тив­но­сті

Fakty i kommentarii - - ВЗГЛЯД -

Єв­ро­пейсь­кий со­юз на­дав 104 мільй­о­ни єв­ро для під­т­рим­ки Фон­ду енер­го­е­фек­тив­но­сті. Ці гро­ші пі­дуть на без­по­во­рот­ні гран­ти для Об’єд­нань співвлас­ни­ків ба­га­то­по­вер­хо­вих бу­дин­ків, які мо­жуть здійс­ню­ва­ти за­хо­ди з енер­го-ефек­тив­но­сті, на­при­клад, утеп­лен­ня жит­ло­вих будівель. Та­кож до­сяг­ну­то до­мо­в­ле­но­сті про до­по­мо­гу Ні­меч­чи­ни в під­го­тов­ці енер­го­ауди­торів, які пра­ц­ю­ва­ти­муть у всіх ре­гіо­нах Украї­ни. Крім то­го, ще 300 мільй­онів єв­ро кре­ди­ту на­да­ли Єв­ро­пейсь­кий ін­ве­сти­цій­ний банк і Єв­ро­пейсь­кий банк ре­кон­струк­ції та роз­вит­ку на мо­дер­ні­за­цію га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми Украї­ни.

Єв­ген Ерік — ро­з­роб­ник унікаль­нихенер­го­ге­не­ру­ю­чих жа­люзі, учас­ник Про­гра­ми Horizon 2020 (Київ)

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.