Зро­стан­ня екс­пор­ту віт­чиз­ня­них то­варів до Єв­ро­со­ю­зу

Fakty i kommentarii - - ВЗГЛЯД -

За­раз на

Єв­ро­пейсь­кий Со­юз при­па­дає вже

42,3 від­сот­ка українсь­ко­го екс­пор­ту. Вар­то за­зна­чи­ти, що у 2018 ро­ці за­фік­со­ване зро­стан­ня екс­пор­ту го­то­вої про­дук­ції, зо­кре­ма елек­трич­них ма­шин. Пе­ре­орієн­та­ція українсь­ких ви­роб­ництв на рин­ки

Єв­ро­со­ю­зу пі­дви­щи­ла якість наших то­варів, що ро­бить їх кон­ку­рент­ни­ми не тіль­ки в Єв­ро­пі, але і у всьо­му світі.

На­талія Су­дар­кі­на — керів­ни­ця ком­панії з ви­ро­щу­ван­ня час­ни­ку, екс­пор­тер­ка то­варівдо ЄС (Оде­са)

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.