Розви­ток спіль­них з Єв­ро­со­ю­зом освіт­ніх про­грам

Fakty i kommentarii - - ВЗГЛЯД -

Ве­ли­ке зна­чен­ня на­даєть­ся роз­вит­ку су­час­них про­гре­сив­них освіт­ніх про­грам. Вже 6500 ви­пуск­ни­ків і мо­ло­дих пра­ців­ни­ків взя­ли участь у спіль­них про­ек­тах Erasmus+. Це про­гра­ма об­мі­ну для сту­ден­тів, ви­кла­да­чів та на­у­ков­ців країн — членів Єв­ро­со­ю­зу, а та­кож Іслан­дії, Ліх­тен­штей­ну, Ма­ке­донії, Но­р­ве­гії, Ту­реч­чи­ни. Про­гра­ма на­дає мож­ливість нав­ча­ти­ся, про­хо­ди­ти ста­жу­ван­ня чи ви­кла­да­ти в ін­шій країні.

Крім то­го, Єв­ро­пейсь­кий Со­юз на­дає 58 мільй­онів єв­ро на про­ект «EU4Skills: Кра­щі на­вич­ки для су­час­ної Украї­ни». Цей про­ект спря­мо­ва­ний на ре­фор­му­ван­ня та мо­дер­ні­за­цію си­сте­ми про­фесій­но-тех­ніч­ної освіти в Україні, щоб спри­я­ти ста­ло­му і ін­клю­зив­но­му со­ціаль­но-еко­но­міч­но­му роз­вит­ку. Це стане мож­ли­вим за­в­дя­ки кра­що­му еко­но­міч­но­му управ­лін­ню, збіль­шен­ню ди­вер­си­фіка­ції та ви­щій про­дук­тив­но­сті пра­ці.

Олек­сандр Іва­нов — ви­пуск­ник ErasmusMundus (Київ)

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.