Екс­перт­на дум­ка

СЕРГІЙ САВ­ЧУК: «РОЗВИТОК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ – ЦЕ СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

Finansovi poslugy - - Содержание - Під­го­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕМАКА

Енер­ге­тич­на неза­леж­ність – без­умовне стра­те­гічне за­в­дан­ня Уря­ду. На шля­ху йо­го ви­ко­нан­ня важ­ли­ву роль віді­г­ра­ють пи­тан­ня ефек­тив­но­го спо­жи­ван­ня енер­го­ре­сур­сів та ви­ко­ри­стан­ня від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії. При цьо­му, розвиток цих сфер, окрім оче­вид­них своїх пе­ре­ваг, має ще од­ну важ­ли­ву скла­до­ву – розвиток ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су, створення нових робочих місць та по­жвав­лен­ня економіки краї­ни.

«Візь­ме­мо для при­кла­ду Уря­до­ву про­гра­му «теп­лих» кре­ди­тів. Во­на на­ці­ле­на на пе­ресіч­но­го україн­ця. Її ме­та – до­по­ма­га­ти гро­ма­дя­нам впро­ва­д­жу­ва­ти за­хо­ди з енергоефективності у своїх осе­лях, на­да­ю­чи їм на це без­по­во­рот­ну фі­нан­со­ву до­по­мо­гу. Втім, про­гра­ма ста­ла ще й дієвим ме­ханіз­мом за­лу­чен­ня ін­ве­сти­цій в еко­но­міку краї­ни», – на­го­ло­сив Го­ло­ва Дер­же­нер­го­е­фек­тив­но­сті Сергій Сав­чук у ході сво­го пуб­ліч­но­го звіту у Бу­дин­ку Уря­ду на по­чат­ку вес­ни 2017 ро­ку.

Як по­яс­нив С. Сав­чук, за по­над два ро­ки дії про­гра­ми з держ­бюд­же­ту бу­ло на­да­но біль­ше 215 ти­ся­чам ро­дин май­же 1,2 млрд грн. фі­нан­со­вої до­по­мо­ги на ре­алі­за­цію за­ходів з енергоефективності. Вод­но­час, на­се­лен­ня, дер­жав­ні бан­ки, ор­га­ни міс­це­во­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня – всі учас­ни­ки про­гра­ми, які ра­зом спів­фі­нан­с­у­ють енер­го­ощад­ні за­хо­ди, за­лу­чи­ли май­же 3 млрд грн. в еко­но­міку краї­ни.

«Як ба­чи­мо, про­гра­ма має знач­ний муль­ти­плі­ка­тив­ний ефект. За на­ши­ми ро­з­ра­хун­ка­ми, 1 грн. ви­дат­ків з дер­жав­но­го бюд­же­ту до­дат­ко­во за­лу­чає 2,5 грн. ін­ве­сти­цій в еко­но­міку», – під­крес­лив С. Сав­чук та до­дав, що про­гра­ма з енергоефективності доз­во­ли­ла ак­тиві­зу­ва­ти ви­роб­ниц­тво різ­них ма­теріалів та об­лад­нан­ня: твер­до­па­лив­них кот­лів,

при­ла­дів об­ліку, теп­лоі­зо­ля­цій­них ма­теріалів, вікон то­що. Ма­лий та се­ред­ній біз­нес роз­ви­ваєть­ся, від­по­ві­да­ю­чи на по­пит на­се­лен­ня, ство­рю­ють­ся но­ві ро­бочі міс­ця, у пра­ц­ю­ю­чих гро­ма­дян пі­дви­щуєть­ся доб­ро­бут.

Ще один по­ка­зо­вий при­клад – енер­го­сервіс у бюд­жет­ній сфері. Ми­ну­ло­го ро­ку впер­ше в Україні бу­ло за­про­ва­д­же­но ЕСКО-ме­ханізм – за­лу­чен­ня при­ват­них ін­ве­сти­цій у тер­мо­мо­дер­ні­за­цію бюд­жет­них уста­нов: ліка­рень, шкіл, дит­сад­ків то­що. На сьо­год­ні за 19-ма укла­де­ни­ми між роз­по­ряд­ни­ка­ми бюд­жет­них ко­штів та ком­панія­ми ЕСКО-до­го­во­ра­ми вже три­ва­ють ро­бо­ти: мо­дер­ні­за­ція ко­те­лень, утеп­лен­ня, об­ла­шту­ван­ня ІТП, за­мі­на освіт­лен­ня то­що. Су­ми ін­ве­сти­цій, вкла­де­них ком­панія­ми, ста­нов­лять від 250 тис. грн. до біль­ше 1 млн гри­вень. Вод­но­час, очікуєть­ся щоріч­на еко­но­мія від про­ве­де­них робіт у роз­мірі що­най­мен­ше 15-30%.

«Для по­в­но­цін­но­го за­пус­ку ринку енер­го­серві­су у бюд­жет­ній сфері за­ли­ши­вся один крок – прий­нят­тя у дру­го­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ек­ту реєстр. № 4549 від 29.04.2016 що­до удос­ко­на­лен­ня ме­ханіз­му енер­го­серві­су, зо­кре­ма в ча­стині особ­ли­во­стей за­сто­су­ван­ня елек­трон­них за­ку­півель», – по­ві­до­мив Го­ло­ва Агент­ства та до­дав, що піс­ля цьо­го у 2017 ро­ці очікуєть­ся під­пи­сан­ня біль­ше 100 ЕСКО-до­го­ворів.

Вис­но­вок про­стий: розвиток енергоефективності в країні, де біль­ше 80 ти­сяч ба­га­то­по­верхі­вок, 6,5 млн при­ват­них бу­дин­ків та 100 ти­сяч бюд­жет­них уста­нов по­тре­бу­ють тер­мо­мо­дер­ні­за­ції, необ­хід­ний та ви­гід­ний. З од­но­го бо­ку, енер­го­е­фек­тив­ність – від­по­відь на енер­ге­тич­ні ви­кли­ки, ін­стру­мент змен­шен­ня ра­хун­ків за ко­му­наль­ні по­слу­ги як до­мо­гос­по­дар­ствам, так і бюд­жет­ним уста­но­вам, шлях по­кра­щен­ня умов про­жи­ван­ня в осе­лях гро­ма­дян. З ін­шо­го бо­ку, це точ­ка ро­сту економіки, від чо­го ви­г­ра­ють усі: дер­жа­ва, біз­нес і го­ловне – гро­ма­дя­ни.

Вп­лив відновлюваної енергетики на розвиток біз­не­су ще крас­но­мов­ні­ший. На­при­клад, за остан­ні три ро­ки бу­ло вве­де­но біль­ше 1,6 ГВТ теп­ло­вих по­туж­но­стей, що пра­ц­ю­ють на ін­ших, крім га­зу, ви­дах па­ли­ва та енер­гії. Та­ким чи­ном, ство­ре­но внут­ріш­ніх рин­ків ви­роб­ництва та спо­жи­ван­ня міс­це­вих видів па­ли­ва, пі­дви­ще­но зай­нятість на­се­лен­ня, збіль­ше­но на­д­ход­жен­ня до міс­це­вих бюд­жетів.

Крім цьо­го, у 2016 ро­ці май­же у 4 ра­зи збіль­ши­ла­ся кіль­кість до­мо­гос­по­дарств, що вста­но­ви­ли со­няч­ні па­нелі, порів­ня­но з 2015 ро­ком, а са­ме – з 244 до 1109 до­мо­гос­по­дарств. Об­сяг по­туж­но­сті со­няч­них па­не­лей зріс май­же у 7 разів: з 2,2 МВТ ста­ном на кі­не­ць 2015 ро­ку до 16,7 МВТ на­при­кін­ці 2016 ро­ку. Тоб­то, до­мо­гос­по­дар­ства по­ча­ли вста­нов­лю­ва­ти більш по­туж­ні па­нелі, ніж рані­ше. Пе­ре­хо­дя­чи на елек­тро­е­нер­гію з енер­гії сон­ця, влас­ни­ки до­мо­гос­по­дарств не ли­ше дба­ють про влас­ну енер­го­не­за­леж­ність, а й за­роб­ля­ють на цьо­му, про­да­ю­чи над­ли­шок зге­не­ро­ва­ної елек­тро­е­нер­гії в ме­ре­жу за «зе­ле­ним» та­ри­фом.

Це ли­ше де­я­кі до­ка­зи то­го, що від­нов­лю­ва­на енер­ге­ти­ка та­кож стоїть на за­хи­сті як енер­ге­тич­них, так і еко­но­міч­них ін­те­ресів дер­жа­ви. Для по­даль­шо­го розвитку «зе­ле­ної» енергетики в Україні, створення спри­ят­ли­во­го ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту у цій сфері Дер­же­нер­го­е­фек­тив­но­сті пра­ц­ює над удос­ко­на­лен­ням за­ко­но­дав­чої ба­зи.

У 2017 ро­ці в сфері відновлюваної енергетики пріо­ри­тет­ни­ми є за­ко­но­про­ек­ти: №4334 що­до сти­му­лю­ван­ня ви­роб­ництва теп­ла з аль­тер­на­тив­них дже­рел; № 6081 що­до по­кра­щен­ня ін­ве­сти­цій­них мож­ли­во­стей у сфері ви­роб­ництва елек­трич­ної енер­гії з аль­тер­на­тив­них дже­рел; що­до сти­му­лю­ван­ня вста­нов­лен­ня со­няч­них та вітро­вих елек­трич­них стан­цій на те­ри­торії при­ват­них до­мо­гос­по­дарств; що­до розвитку сфе­ри ви­роб­ництва рід­ких біо­ло­гіч­них видів па­ли­ва; що­до розвитку ви­со­ко­е­фек­тив­ної ко­ге­не­ра­ції.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.