Бан­ківсь­кі про­гра­ми

ОЛЕКСІЙ ПЄТУХОВ. ПРОСТІ РІШЕННЯ ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ

Finansovi poslugy - - Содержание - Бесі­ду про­ве­ла Ін­на Дуд­чен­ко

Сьо­год­ні екс­пер­ти за­зна­ча­ють, що аг­рар­ний сек­тор економіки України роз­ви­ваєть­ся най­більш стрім­ко та ефек­тив­но. За ста­ти­сти­кою, АПК за­без­пе­чує близь­ко 14% ВВП дер­жа­ви. Украї­на ви­роб­ляє 28% світо­во­го об­ся­гу со­няш­ни­ко­вої олії, по­сі­дає 3 міс­це у світі за екс­пор­том ку­ку­руд­зи. За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, на­ші аг­рарії го­ду­ють 140 мільй­онів лю­дей на пла­неті. Вод­но­час го­ст­ро стоїть пи­тан­ня мо­дер­ні­за­ції та фінансування аг­ро­сек­то­ру. Ад­же крім людсь­ко­го ре­сур­су ком­плекс се­зон­них робіт по­тре­бує чи­ма­лих ко­штів, які не за­вжди здат­ні за­без­пе­чи­ти фер­мерсь­кі гос­по­дар­ства. Якіс­ною аль­тер­на­ти­вою стає от­ри­ман­ня сіль­госптех­ніки, об­лад­нан­ня та неру­хо­мо­сті у лі­зинг, – роз­по­ві­дає Олексій Пєтухов, ди­рек­тор ТОВ «Ексім­лі­зинг».

Під­т­рим­ка аг­ро­сек­то­ру, як драй­ве­ру українсь­кої економіки, – один із пріо­ри­тетів дер­жав­но­го Укрексім­бан­ку, де аль­тер­на­тив­ні ін­стру­мен­ти фінансування ре­аль­но­го сек­то­ру ринку про­по­нує ТОВ «Ексім­лі­зинг». Го­лов­на ме­та фі­нан­си­стів – за­сто­су­ван­ня не ли­ше тра­ди­цій­них під­ходів до ве­ден­ня аг­робіз­не­су та йо­го фінансування, але й роз­ши­рен­ня мож­ли­во­стей за ра­ху­нок до­дат­ко­вих ін­стру­мен­тів під­т­рим­ки АПК.

– Олексію Вік­то­ро­ви­чу, в краї­нах Єв­ро­пи лі­зинг є до­сить по­ши­ре­ним яви­щем. Українсь­кі ж аг­рарії став­лять­ся до ньо­го з пев­ною обе­реж­ністю. Чо­му, на Ва­шу дум­ку, має­мо та­ку си­ту­а­цію?

– Про­тя­гом остан­ніх ро­ків українсь­кі аг­рарії все біль­ше від­чу­ва­ють по­тре­бу у онов­лен­ні ма­теріаль­но-тех­ніч­ної ба­зи своїх під­при­ємств, але кіль­ка хвиль криз нав­чи­ли аг­ро­ви­роб­ни­ків з обе­реж­ністю ста­ви­ти­ся до кре­дит­них зо­бов’язань. Як­що рані­ше під­при­єм­ства на­да­ва­ли пе­ре­ва­гу кла­сич­но­му бан­ківсь­ко­му кре­ди­ту­ван­ню, то сьо­год­ні ми спо­стері­гає­мо вис­хід­ний тренд гло­баль­ної економіки в ча­стині са­ме лі­зин­го­вих по­слуг. Це озна­чає, що все біль­ше під­при­ємств вва­жа­ють за кра­ще бра­ти об­лад­нан­ня в особ­ли­вий вид орен­ди із по­даль­шим от­ри­ман­ням у влас­ність – лі­зинг, щоб мо­дер­ні­зу­ва­ти свої ви­роб­ни­чі по­туж­но­сті. Але тут важ­ли­во ро­зу­міти, що та­ке лі­зинг, ад­же це – особ­ли­ва фі­нан­со­ва по­слу­га, що доз­во­ляє клієн­то­ві виб­ра­ти певне май­но (трак­тор, ав­то, ва­гон, об­лад­нан­ня то­що), а та­кож йо­го про­дав­ця і дору­чи­ти здійснення по­куп­ки «Ексім­лі­зинг». Далі ми пе­ре­дає­мо об­лад­нан­ня клієн­ту на обу­мо­в­ле­ний тер­мін за по­год­же­ну пла­ту і за зруч­ним гра­фіком ви­плат. Піс­ля по­га­шен­ня за­зна­че­ної у до­го­ворі су­ми, май­но пе­ре­хо­дить у влас­ність клієн­та. Мож­ли­вий та­кож і варіант опе­ра­тив­но­го лі­зин­гу (орен­ди), який пе­ре­важ­но ви­ко­ри­сто­вуєть­ся ве­ли­ки­ми аг­ро­хол­дин­га­ми, для яких пра­во влас­но­сті на ви­роб­ни­чі по­туж­но­сті не є визна­чаль­ним, а у світ­лі остан­ніх змін українсь­ко­го по­дат­ко­во­го за­ко­но­дав­ства є сенс ма­ти по­туж­но­сті са­ме у ко­ри­сту­ван­ні, а піс­ля ви­ко­ри­стан­ня по­вер­ну­ти їх. От­же, має­мо пев­ний сим­біоз пе­ре­ваг орен­ди та кре­ди­ту.

– Як це пра­ц­ює в ін­ших краї­нах і чо­му їх­ні під­при­єм­ці на­да­ють пе­ре­ва­гу са­ме лі­зин­гу?

– На За­ході лі­зинг дав­но став од­ним із най­по­пу­ляр­ні­ших спо­собів, за­в­дя­ки яко­му під­при­єм­ства от­ри­му­ють необ­хідне об­лад­нан­ня. Мож­на ска­за­ти, що успіш­ним лі­зинг зро­би­ли США, оскіль­ки 78% аме­ри­кансь­ких біз­не­сменів вда­ють­ся до лі­зин­го­вих по­слуг. Про це свід­чить ста­ти­сти­ка про­філь­ної ор­гані­за­ції Equipment Leasing and Finance Association (ELFA), го­ло­ва якої Ральф Пет­та якось ска­зав, що при­чи­на то­го, що 8 із 10 ком­паній корис-

ту­ють­ся лі­зин­го­вим фі­нан­с­у­ван­ням для от­ри­ман­ня об­лад­нан­ня, – це від­мін­на ви­го­да для біз­не­су. Так, для ма­ло­го біз­не­су, лі­зинг – ефек­тив­ний з точ­ки зо­ру вит­рат, як спо­сіб от­ри­ма­ти об­лад­нан­ня і од­ра­зу ко­ри­сту­ва­ти­ся ним. Вже на­брав знач­них обер­тів лі­зинг і в Україні. На су­час­но­му ринку має­мо до­сить ви­со­кий рівень по­пи­ту на лі­зин­го­ві по­слу­ги у аг­ро­сег­мен­ті. То­му ми про­по­нує­мо клієн­там якіс­ні зруч­ні рішення, спря­мо­вані на по­даль­ший розвиток їх­ньо­го біз­не­су і збіль­шен­ня на­сам­пе­ред екс­порт­но­го по­тен­ціа­лу. Так, спла­тив­ши по­чат­ко­вий вне­сок, фер­ме­ри мо­жуть од­ра­зу от­ри­ма­ти за­реєст­ро­ва­ну і за­стра­хо­ва­ну тех­ніку й по­ча­ти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її у ви­роб­ниц­тві.

– Як Ви вва­жає­те, на­скіль­ки ці­ка­вим є лі­зинг для українсь­ких аг­раріїв у су­час­них умо­вах ринку?

– За­га­лом цей ри­нок на­би­рає обер­тів не ли­ше в Україні. Але лі­зинг, як фі­нан­со­вий ін­стру­мент, ці­ка­вий для українсь­ких аг­раріїв із ці­ло­го ря­ду при­чин, особ­ли­во за­раз, ко­ли ри­нок по­сту­по­во ста­білі­зуєть­ся. По­пер­ше, він поєд­нує у собі пе­ре­ва­ги дов­го­стро­ко­вої орен­ди і кре­ди­ту. По-дру­ге, несе чи­ма­ло бо­ну­сів для аг­ро­під­при­єм­ства, ад­же та­ким чи­ном під­при­єм­ство і ко­ри­стуєть­ся необ­хід­ним об­лад­нан­ням, і зни­жує по­да­ток на при­бу­ток. Крім то­го, лі­зинг за­хи­щає, оскіль­ки на та­ке май­но не мо­же бу­ти звер­не­но стяг­нен­ня третіх осіб, бо фак­тич­но во­но є влас­ністю «Ексім­лі­зин­гу». Лі­зин­го­ва ком­панія та­кож кон­тро­лює, щоб пред­мет лі­зин­гу був вчас­но за­стра­хо­ва­ний.

Особ­ли­вою по­пу­ляр­ністю сьо­год­ні ко­ри­стуєть­ся лі­зинг транс­пор­ту і сіль­госптех­ніки. На­ша місія – це, зви­чай­но, під­т­рим­ка віт­чиз­ня­но­го ви­роб­ни­ка і ре­аль­но­го сек­то­ру економіки. Під­при­єм­ствам усіх форм влас­но­сті – і дер­жав­ним, і ко­му­наль­ним – ми про­по­нує­мо фі­нан­со­вий та опе­ра­тив­ний лі­зинг на ос­нов­ні за­со­би: ав­то­транс­порт (лег­ко­вий, лег­кий ко­мер­цій­ний, ван­таж­ний, за­ліз­нич­ний), спе­ціаль­ну та сільсь­ко­гос­по­дарсь­ку тех­ніку і об­лад­нан­ня, ви­роб­ни­че об­лад­нан­ня та ко­мер­цій­ну неру­хо­мість.

– Ми ба­га­то го­во­ри­мо про те, що та­ке лі­зинг, у чо­му пе­ре­ва­ги. Але як це пра­ц­ює на прак­ти­ці? Роз­ка­жіть, будь лас­ка.

– На сьо­год­ні «Ексім­лі­зинг», за під­т­рим­ки дер­жав­но­го Укрексім­бан­ку, спів­пра­ц­ює май­же з усі­ма ди­ле­ра­ми ві­до­мих світо­вих ви­роб­ни­ків тех­ніки та об­лад­нан­ня. З де­я­ки­ми ви­роб­ни­ка­ми у нас є на­віть спец­про­гра­ми фінансування з ін­диві­ду­аль­ни­ми умо­ва­ми. Лі­зинг на то­ва­ри ви­роб­ництва Рес­пуб­ліки Бі­ло­русь фі­нан­с­уєть­ся із ком­пен­са­цією знач­ної ча­сти­ни вар­то­сті ре­сур­су. Щоб ско­ри­ста­ти­ся на­ши­ми про­по­зи­ція­ми клієн­ту необ­хід­но об­ра­ти ба­жа­ний то­вар і звер­ну­ти­ся до «Ексім­лі­зин­гу». Далі фахі­ве­ць на­шої ком­панії на­дає ро­з­ра­ху­нок платежів на тер­мін згід­но за­пи­ту клієн­та, вра­хо­ву­ю­чи по­ба­жан­ня що­до ти­пу платежів: рів­ни­ми ча­сти­на­ми або за гра­фіком із се­зон­ним по­га­шен­ням. Як­що клієн­та вла­што­вує на­ша про­по­зи­ція, він на­дає необ­хід­ні до­ку­мен­ти. У разі по­год­жен­ня фінансування кре­дит­ною ра­дою, «Ексім­лі­зинг» та клієнт укла­да­ють до­го­во­ри лі­зин­гу, а з по­ста­чаль­ни­ком – до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу. Клієнт вно­сить аванс на лі­зин­го­ву ком­панію а та, в свою чер­гу, пе­ре­ра­хо­вує йо­го по­ста­чаль­ни­ку. Ко­ли то­вар го­то­вий до передачі, під­пи­суєть­ся акт прий­ман­ня-передачі у ко­ри­сту­ван­ня, «Ексім­лі­зинг» страхує та реєструє (за по­тре­би) пред­мет лі­зин­гу і спла­чує ре­шту ко­штів по­ста­чаль­ни­ку. Гнуч­кість лі­зин­гу по­ля­гає та­кож у то­му, що при зміні об­ста­вин мож­на до­сить лег­ко, за зго­дою сторін, ви­ве­сти ча­сти­ну пред­метів лі­зин­гу, за­мі­ни­ти сто­ро­ну до­го­во­ру лі­зин­гу в се­ре­дині або в кін­ці тер­мі­ну, що до­сить непро­сто зро­би­ти з ін­ши­ми фі­нан­со­ви­ми ін­стру­мен­та­ми.

Ми ро­зу­міє­мо особ­ли­во­сті сьо­год­ніш­ньо­го ринку, са­ме то­му про­по­нує­мо українсь­ким під­при­єм­ствам аг­ро­під­при­єм­ствам ви­гід­ні про­по­зи­ції лі­зин­гу тех­ніки, об­лад­нан­ня та неру­хо­мо­сті, при­ва­б­ливі умо­ви та гнуч­кі гра­фіки платежів, а го­ловне – на­дій­ність та дієву під­т­рим­ку дер­жав­но­го Укрексім­бан­ку.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.