Бан­ківсь­кі про­дук­ти

МІЖНАРОДНА МІЖБАНКІВСЬКА СИ­СТЕ­МА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

Finansovi poslugy - - Содержание -

Асо­ціа­ція УКРСВІФТ є фор­маль­ним об’єд­нан­ням ко­ри­сту­ва­чів та членів СВІФТ в Україні.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – це То­ва­ри­ст­во все­світ­ніх між­бан­ківсь­ких фі­нан­со­вих те­ле­ко­муніка­цій, яке бу­ло ство­рене за бель­гійсь­ким за­ко­но­дав­ством в 1973 ро­ці. Йо­го спі­взас­нов­ни­ка­ми ви­сту­пи­ли 240 бан­ків з 15 країн. Го­лов­ний офіс зна­хо­дить­ся у Брюс­селі. Ко­жен банк, який під­клю­че­но до си­сте­ми, має свій унікаль­ний SWIFT код.

Для здійснення пла­те­жу в ЄС до­стат­ньо зна­ти SWIFT код бан­ку та IBAN код от­ри­му­ва­ча.

У день че­рез SWIFT про­хо­дить біль­ше мільй­о­на тран­зак­цій на 6 трлн до­ларів млрд по­ві­дом­лень на рік), що вклю­ча­ють гро­шо­ві пе­ре­ка­зи, між­бан­ківсь­кі пла­те­жі, цін­ні па­пе­ри, до­рож­ні че­ки.

УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА В SWIFT

Пер­ші вісім українсь­ких бан­ків бу­ло під­клю­че­но до ме­ре­жі SWIFT у ве­рес­ні 1993 ро­ку. У цьо­му ж ро­ці бу­ла ство­ре­на Українська На­ціо­наль­на Гру­па Членів та Ко­ри­сту­ва­чів SWIFT. Во­на ви­ко­нує роль кон­суль­та­тив­но­го ор­га­ну Ра­ди Ди­рек­торів SWIFT та під­т­ри­мує українсь­ку спіль­но­ту ко­ри­сту­ва­чів іден­ти­фіка­цією, до­слід­жен­ня­ми та ви­рі­шен­ням про­блем, що сто­су­ють­ся між­на­род­них та ло­каль­них фі­нан­со­вих те­ле­ко­муніка­цій.

УКРСВІФТ – це асо­ціа­ція, яка є фор­мою іс­ну­ван­ня Українсь­кої На­ціо­наль­ної

Групи Членів та Ко­ри­сту­ва­чів СВІФТ . Реєстра­ція юри­дич­ної осо­би в фор­мі Асо­ціа­ції УКРSWIFT від­бу­ла­ся в трав­ні 2004 ро­ку. Во­на об’єд­нує членів та ко­ри­сту­ва­чів між­на­род­ної си­сте­ми об­мі­ну фі­нан­со­ви­ми по­ві­дом­лен­ня­ми S.W.I.F.T. та є неза­леж­ною асо­ціа­цією з непри­бут­ко­вим ста­ту­сом. Ке­ру­ван­ня діяль­ністю Асо­ціа­ції від­бу­ваєть­ся Ра­дою УКРSWIFT, до якої вхо­дять пред­став­ни­ки ко­ри­сту­ва­чів SWIFT в Україні. По­точ­на діяль­ність Асо­ціа­ції здійс­нюєть­ся Ви­ко­нав­чою ди­рек­цією УКРSWIFT. Чле­на­ми асо­ціа­ції на сьо­год­ніш­ній день є 70 українсь­ких фі­нан­со­вих уста­нов.

УЧАС­НИ­КИ УКРSWIFT МА­ЮТЬ МОЖ­ЛИВІСТЬ:

• Об­го­во­рю­ва­ти та ро­з­роб­ля­ти міс­цеві та між­на­род­ні стан­дар­ти у фі­нан­со­вій сфері, а та­кож ма­ють мож­ливість от­ри­му­ва­ти пе­ре­до­вий до­свід з фі­нан­со­вих те­ле­ко­муніка­цій, прий­ма­ю­чи участь у Робочих групах.

• Ви­рі­шу­ва­ти ра­зом із ко­ле­га­ми ак­ту­аль­ні пи­тан­ня фі­нан­со­вої спіль­но­ти України. Вза­є­модія­ти з Ра­дою SWIFT.

• Ма­ють мож­ливість змен­ши­ти ро­бо­ту з до­ку­мен­та­ми та своє­час­но от­ри­му­ва­ти необ­хід­ну ін­фор­ма­цію та об­лад­нан­ня в Україні, яке необ­хідне для ро­бо­ти з SWIFT.

УКРАЇНСЬ­КИЙ СТАНДАРТ IBAN

По­нят­тя IBAN (International Bank Account Number) з’яви­ло­ся в українсь­ко­му фі­нан­со­во­му жит­ті від­носно недав­но, але в Єв­ро­пі йо­го ак­тив­но вжи­ва­ють вже з кін­ця дев’яно­стих ро­ків ми­ну­ло­го сторіч­чя. Сьо­год­ні ви­ко­на­ти пе­ре­каз ко­штів в ме­жах ЄС, не ма­ю­чи IBAN, прак­тич­но не мож­ли­во. Тож, спро­бує­мо розібра­ти­ся, що це та­ке – IBAN, і як він сьо­год­ні по­чу­ває се­бе у на­шій країні.

ІВАN – це між­на­род­ний но­мер бан­ківсь­ко­го ра­хун­ку в Україні. Ча­сто при пе­ре­казі ко­штів з країн ЄС до України ви­ни­ка­ли склад­но­щі че­рез те, що банк в ЄС ви­ма­гав від іні­ціа­то­ра пе­ре­ка­зу ра­ху­нок IBAN українсь­ко­го от­ри­му­ва­ча. Те­пер клієн­ти українсь­ких бан­ків мо­жуть от­ри­ма­ти ра­ху­нок IBAN, звер­нув­шись до сво­го бан­ку, та у по­даль­шо­му без­про­блем­но от­ри­му­ва­ти ко­шти з країн ЄС. Ви­ко­ри­стан­ня IBAN в платіж­них дору­чен­нях доз­во­ляє за­без­пе­чи­ти мож­ливість при­ско­ре­но­го, по­вністю ав­то­ма­тич­но­го (Straight Through- Processing – STP) про­ход­жен­ня між­на­род­но­го пла­те­жу на ра­ху­нок клієн­та, зни­зи­ти кіль­кість по­мил­ко­вих за­раху­вань та зни­зи­ти собі­вар­тість опе­ра­цій об­роб­ки між­на­род­них платежів для бан­ків та, на­сам­кі­не­ць, вар­тість платежів для клієн­тів.

Від­по­від­но до бан­ківсь­ко­го за­ко­но­дав­ства країн-учас­ни­ць Єв­ро­со­ю­зу, для іден­ти­фіка­ції но­ме­ра ра­хун­ку фі­зич­них та юри­дич­них осіб в між­на­род­них ро­з­ра­хун­ках ви­ко­ри­сто­ву­ють стан­дар­ти­зо­ва­ний між­на­род­ний но­мер бан­ківсь­ко­го ра­хун­ку IBAN.

ЯК ВИГЛЯДАЄ IBAN?

Українсь­кий IBAN – це по­слі­дов­ність лі­тер та цифр до­в­жи­ною 29 сим­волів, не мен­ше і не біль­ше. Він мі­стить в собі но­мер ра­хун­ку клієн­та або йо­го платіж­ної карт­ки, МФО бан­ка, код краї­ни та кон­трольне чис­ло. Як­що но­мер ра­хун­ку мен­ше 15 зна­ків, то між МФО та ра­хун­ком про­став­ля­ють­ся нулі. Та­ким чи­ном, ко­рект­но сфор­мо­ва­ний IBAN од­но­знач­но визна­чає клієн­та.

При­клад:

IBAN UA853996220000000260012335661

ЧИ ПОВИННІ ВІТЧИЗНЯНІ БАН­КИ ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ВА­ТИ IBAN?

Сьо­год­ні бан­ки ве­дуть об­лік опе­ра­цій клієн­тів, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи но­мер йо­го ра­хун­ку, най­ме­ну­ван­ня (ПІБ для фі­зич­них осіб), код ЄДРПОУ для під­при­ємств або ІПН для фі­зич­них осіб. Іс­ну­ю­чі пла­ни ра­хун­ків та ін­ші нор­ма­тив­ні до­ку­мен­ти України по­ки що не пе­ред­ба­ча­ють на­яв­ність IBAN. Тож, ви­ко­нан­ня платежів за до­по­мо­гою IBAN та ге­не­ра­ція цьо­го но­ме­ру для своїх клієн­тів – це ціл­ком доб­ро­вільне рішення кож­но­го бан­ку.

В ЧО­МУ ПЕ­РЕ­ВА­ГИ ВИ­КО­РИ­СТАН­НЯ IBAN ДЛЯ КЛІЄН­ТІВ БАН­КІВ?

На­яв­ність IBAN дає мож­ливість клієн­там бан­ків більш опе­ра­тив­но от­ри­му­ва­ти пе­ре­ка­зи, особ­ли­во з ЄС. Це від­бу­ваєть­ся за ра­ху­нок ав­то­ма­тич­ної об­роб­ки тран­зак­цій з IBAN у се­ре­дині ме­ре­жі єв­ро­пейсь­ких та українсь­ких бан­ків, які зро­би­ли від­по­від­ні на­ла­шту­ван­ня своїх АБС. Та­ким чи­ном, пла­те­жі, які ма­ють IBAN, швид­ше по­трап­ля­ють до українсь­ких бан­ків, а от­же і до їх клієн­тів. Ви­ко­ри­стан­ня IBAN знач­но змен­шує вит­ра­ти, пов’яза­ні з по­шу­ком по­мил­ко­вих за­раху­вань та при­ско­рює про­цес роз­слі­ду­ван­ня.

ЯКІ ПЕ­РЕ­ВА­ГИ ВИ­КО­РИ­СТАН­НЯ IBAN ДЛЯ СА­МИХ БАН­КІВ?

Як­що бан­ківсь­ка уста­но­ва по­год­жуєть­ся на­да­ва­ти своїм клієн­там IBAN, во­на та­ким чи­ном спри­яє більш ак­тив­но­му на­д­ход­жен­ню ва­лют­них ко­штів на їх ра­хун­ки. А це не тіль­ки доз­во­ляє збіль­ши­ти за­лиш­ки по ра­хун­ках та обіг ко­штів, а й слу­жить до­дат­ко­вим фак­то­ром для за­лу­чен­ня на об­слу­го­ву­ван­ня нових клієн­тів.

ПОХОДЖЕННЯ LEI

Гло­баль­на фі­нан­со­ва кри­за збіль­ши­ла по­тре­бу у до­дат­ко­вій про­зо­ро­сті та кон­тролі на фі­нан­со­во­му ринку. Ре­гу­ля­то­ри з усьо­го світу бу­ли ви­му­шені про­во­ди­ти си­стем­ний аналіз ри­зи­ків з ме­тою зро­зу­міти су­куп­ний ри­зик на уста­но­ві та її контр­аген­тах, який мі­стить­ся у різ­них ти­пах ак­тивів та на різ­них рин­ках. То­му вір­на та кор­рект­на іден­ти­фіка­ція юри­дич­них уста-

нов, за­дія­них у фі­нан­со­вих тран­зак­ціях, стає кри­тич­но важ­ли­вою для фі­нан­со­вих ін­сти­тутів та ре­гу­ля­торів.

Важ­ли­вим ком­по­нен­том, який на­дає мож­ливість ре­гу­ля­то­ру про­во­ди­ти та­кий аналіз ри­зи­ків, є необ­хід­ність ство­ри­ти та під­т­ри­му­ва­ти гло­баль­ний, стан­дарт­ний Іден­ти­фі­ка­тор юри­дич­ної уста­но­ви (Legal Entity Identifier – LEI), визна­чи­ти ос­нов­ні за­пи­си, які має мі­сти­ти цей іден­ти­фі­ка­тор, та си­сте­ми, які ма­ють йо­го під­т­ри­му­ва­ти. Са­ме цим ви­мо­гам має від­по­ві­да­ти на­дійне, прий­ня­те в усьо­му світі рішення LEI.

Іден­ти­фі­ка­то­ри не є но­ви­ною в ін­ду­стрії фі­нан­со­во­го об­слу­го­ву­ван­ня. Во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся фі­нан­со­ви­ми ін­сти­ту­та­ми для іден­ти­фіка­ції клієн­тів або тор­го­вих парт­нерів та да­ють мож­ливість тор­гу­ва­ти, дізна­ва­ти­ся про своїх клієн­тів, скла­да­ти внут­ріш­ній аналіз ри­зи­ків та про­хо­ди­ти стрес-те­сти.

Сьо­год­ні іс­нує ве­ли­чез­на кіль­кість іден­ти­фі­ка­торів для уста­нов, які бе­руть участь у фі­нан­со­вих опе­ра­ціях: рин­ко­ві іден­ти­фі­ка­то­ри, Ко­ди Іден­ти­фіка­ції Біз­не­су (Business Identifier Codes – BICs), реєстра­цій­ні но­ме­ри ком­паній, по­дат­ко­ві ID, іден­ти­фі­ка­то­ри ро­з­роб­ни­ків та внут­ріш­ні ну­ме­ра­ції ком­паній у своїх си­сте­мах. Ак­ту­аль­ні дані про уста­но­ву повинні бу­ти зібрані та збе­ре­жені учас­ни­ка­ми ринку у ба­гатьох си­сте­мах, вклю­ча­ю­чи: ба­зу да­них клієн­тів, ба­зу да­них служ­би без­пе­ки, CRM си­сте­ми, си­сте­му ке­ру­ван­ня тран­зак­ція­ми, си­сте­му фі­нан­со­во­го аналі­зу, си­сте­му ри­зик-ме­недж­мен­ту, си­сте­му бух­гал­терсь­ко­го об­ліку та ба­га­то ін­ших. Для про­ек­ту LEI немає необ­хід­но­сті за­мі­ню­ва­ти ці ко­ди у най­ко­рот­шій пер­спек­тиві.

За­мість цьо­го LEI має ста­ти на­дій­ним та пе­ревіре­ним іден­ти­фі­ка­то­ром уста­нов для звіт­но­сті ре­гу­ля­то­рам. Во­на бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­тись ком­панія­ми для звіт­но­сті по своїм зо­бов’язан­ням, а та­кож ро­з­роб­ни­ка­ми ін­фор­ма­цій­них си­стем у яко­сті по­си­лань для орієн­ту­ван­ня у ве­ли­кій кіль­ко­сті ін­ших іден­ти­фі­ка­торів, які ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся в різ­них ба­зах да­них. Од­ним з при­кла­дів та­ких пе­ре­хрес­них по­си­лань є сервіс Entity Plusdirectory, який мі­стить­ся у SWIF TREF.

ЯК ВИГЛЯДАЄ ТА ФОРМУЄТЬСЯ LEI

Ба­зу­ю­чись на інформації від про­ми­сло­вих груп та ре­гу­ля­торів та ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи до­слід­жен­ня, про­ве­дені International Organisation for Standardisation (ISO), бу­ло ре­ко­мен­до­ва­но, щоб стандарт LEI ціл­ком від­по­ві­дав ви­мо­гам для гло­баль­но­го рішення LEI, до­ступ­но­го для фі­нан­со­вої ін­ду­стрії, а та­кож для спіль­но­ти ре­гу­ля­торів. Ці ви­мо­ги бу­ло на­зва­но стан­дар­том, який є ней­траль­ним, унікаль­ним, фік­со­ва­но струк­ту­ро­ва­ним, на­дій­ним, єди­ним, мас­шта­бо­ва­ним та ін­те­ро­пе­ра­бель­ним. Спи­ра­ю­чись на про­це­ду­ри ІSО, стандарт ІSО 17442 бу­ло ро­з­роб­ле­но та опуб­лі­ко­ва­но у трав­ні 2012 ро­ку. У свою чер­гу, стандарт LEI бу­ло ро­з­роб­ле­но, спи­ра­ю­чись на ІSО 17442. Це унікаль­ний 20-знач­ний код, який мі­стить лі­те­ри та циф­ри. Він при­сво­юєть­ся кож­ній уста­но­ві, яка бе­ре участь у фі­нан­со­вих тран­зак­ціях. Са­ма по собі си­сте­ма LEI ней­траль­на, во­на не за­ле­жить від краї­ни та не мі­стить до­дат­ко­вих склад­но­стей для ко­ри­сту­ва­чів.

LEI скла­даєть­ся з 20 сим­волів, які яв­ля­ють со­бою:

• 18 лі­тер або цифр без розділь­ни­ків та «спе­ціаль­них» сим­волів;

• 2 циф­ри – кон­трольне чис­ло, яке ро­з­ра­хо­вуєть­ся за схе­мою, визна­че­ною між­на­род­ни­ми стан­дар­та­ми (ISO/IEC 7064 (MOD 97-10).

Са­ме то­му ви­ко­ри­стан­ня LEI сьо­год­ні є од­ним із най­важ­ливі­ших пріо­ри­тетів розвитку єв­ро­пейсь­ких фі­нан­со­вих рин­ків та має ве­ли­ке зна­чен­ня для тих українсь­ких під­при­ємств, які ба­жа­ють роз­ши­ри­ти об­сяг сво­го біз­не­су.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.