Ак­ту­аль­на те­ма

ЛІ­ГИНГ – РЕ­СУРС ДОВ­ГО­СТРО­КО­ВО­ГО ФІ­НАН­С­У­ВАН­НЯ В УКРАЇНІ

Finansovi poslugy - - Со­дер­жа­ние - Під­го­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕ­МА­КА

Вар­то від­міти­ти що ри­нок на­дан­ня лі­зин­го­вих по­слуг от­ри­мав но­вий шанс на від­нов­лен­ня втра­че­них по­зи­цій ста­біль­но­го фі­нан­со­во­го ін­стру­мен­ту. І сьо­год­ні лі­зинг ви­сту­пає єди­ним ре­сур­сом дов­го­стро­ко­во­го фі­нан­с­у­ван­ня в країні. Екс­пер­ти рин­ку та пред­став­ник Ре­гу­ля­то­ра Нац­ком­фін­по­слуг роз­по­ві­ли про до­сяг­нен­ня лі­зин­го­дав­ців у 2016 ро­ці. Зо­кре­ма, бу­ло від­зна­че­но, що ін­ду­стрія по­ка­за­ла стій­ке зрос­тан­ня, піс­ля дворіч­но­го спа­ду 2014/2015 ро­ків. Про під­сум­ки ро­ку та про­гно­зи роз­вит­ку лі­зин­гу, пер­спек­ти­ви рин­ку ав­то­про­ка­ту та ста­ти­сти­ку роз­по­ві­да­ють Ма­ри­на Масіч – ди­рек­тор Асо­ціа­ції лі­зин­го­дав­ців, Олек­сандр Залєтов – член На­ціо­наль­ної ко­місії, що здійс­нює дер­жавне ре­гу­лю­ван­ня у сфері рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг, Олек­сандр Ко­щеєв – го­ло­ва Ра­ди ди­рек­торів Асо­ціа­ції лі­зин­го­дав­ців, ди­рек­тор ком­панії УЛФ Фі­нанс, Ан­тон Дя­дю­ра – член Ра­ди ди­рек­торів Асо­ціа­ції, ди­рек­тор ком­панії Еска Ка­пітал, Хайм Ка­пель­ни­ков – член Ра­ди ди­рек­торів, ди­рек­тор ком­панії АВІС/ВІП Рент та Ан­дрій Пав­лу­шин – член Ра­ди ди­рек­торів Асо­ціа­ції, ди­рек­тор ком­панії ОТП Лі­зинг.

У своє­му ви­сту­пі член Нац­ком­фін­по­слуг Олек­сандр Залєтов за­зна­чив, що кіль­кість до­го­ворів фі­нан­со­во­го лі­зин­гу зрос­ла на 120%, а вар­тість укла­де­них угод – на 55%. А та­кож звер­нув ува­гу на те, що хоч в Україні і за­реєст­ро­ва­но по­над двісті юри­дич­них осіб, що ма­ють пра­во на­да­ва­ти по­слу­ги фі­нан­со­во­го лі­зин­гу, але на­справ­ді біль­шість з них та­кої діяль­но­сті не здійс­ню­ють і пер­ша де­сят­ка фі­нан­с­ує 60% за­галь­но­українсь­ких об­ся­гів.

За оцін­ка­ми Асо­ціа­ції лі­зин­го­дав­ців, її чле­ни ре­пре­зен­ту­ють по­над 80% від­сот­ків за­галь­но рин­ко­во­го порт­фе­лю, і ди­на­міку здо­бут­ків членів Асо­ціа­ції га­лузі в 2016 ро­ці, в порів­нян­ні з по­пе­ред­ні­ми, мож­на проілюстру­ва­ти та­ки­ми по­каз­ни­ка­ми: 2016: порт­фель – UAН 14,1 млрд, ак­ти­ви – UAН 6,8 млрд; 2015: порт­фель – UAН 13,7 млрд, ак­ти­ви – UAН 3,2 млрд; 2014: порт­фель – UAН15,4 млрд, ак­ти­ви – UAН 3,3 млрд; 2013: порт­фель – UAН 12,9 млрд, ак­ти­ви – UAН 6,7 млрд

Ос­нов­ним пред­ме­том лі­зин­гу, що зай­має по­над 70%, як і рані­ше за­ли­шав­ся ав­то­мо­біль­ний транс­порт. Об­сяг пе­ре­да­них у лі­зинг ав­то­мо­білів у 2016 ро­ці на­б­ли­зи­вся до 6 ти­сяч штук, що яв­ляє со­бою зрос­тан­ня в порів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком на 70%. Лі­де­ра­ми у цьо­му сег­мен­ті у звіт­но­му пе­ріоді ста­ли та­кі ком­панії-чле­ни Асо­ціа­ції як АЛД Ав­то­мо­тів, УЛФ Фі­нанс, ОТП Лі­зинг.

Го­ло­ва Ра­ди ди­рек­торів Асо­ціа­ції лі­зин­го­дав­ців Олек­сандр Ко­щеєв у своє­му ви­сту­пі на­го­ло­сив: «При­ріст но­во­го біз-

несу (тоб­то вар­то­сті пред­метів лі­зин­гу, що пе­ре­дані клієн­там) у 2016 ро­ці склав +115% до по­каз­ни­ків 2015ро­ку. Близь­ко 70% рин­ку – лі­зинг транс­порт­них за­собів та май­же 30% – сільсь­ко­гос­по­дарсь­ка тех­ніка. У 2016 ро­ці лі­зин­го­ві ком­паній про­пу­сти­ли че­рез се­бе вже 8.2% всьо­го ав­то­мо­біль­но­го рин­ку – це ре­корд­ний рівень про­ник­нен­ня лі­зин­гу за всю історію га­лузі в Україні». В 2016 ро­ці аг­раріям пе­ре­да­но 650 оди­ни­ць сіль­госптех­ніки. Від­бу­ваєть­ся ак­тив­ний ріст цьо­го сег­мен­ту, бо він для Украї­ни – най­пер­спек­тив­ні­ший. Без­сум­нів­ним лі­де­ром у га­лузі аг­ролі­зин­гу за­ли­шаєть­ся ком­панія ОТП Лі­зинг, яка са­ма ре­алі­зу­ва­ла ле­во­ву част­ку річ­но­го об­ся­гу (450 оди­ни­ць). Ди­рек­тор ком­панії ОТП Лі­зинг та член Ра­ди ди­рек­торів Асо­ціа­ції Ан­дрій Пав­лу­шин під­крес­лив: «Ми про­фі­нан­с­у­ва­ли в 2016 ро­ці аг­рар­ний та ав­то­мо­біль­ний сек­тор на су­му 77 млн. до­ларів, і пи­шає­мо­ся тим, що до­по­ма­гає­мо ви­роб­ни­кам от­ри­му­ва­ти енер­го­е­фек­тив­ну тех­ніку. В по­точ­но­му ро­ці ком­панія пла­нує пра­ц­ю­ва­ти не ли­ше з ве­ли­ки­ми гос­по­дар­ства­ми, а йз пред­став­ни­ка­ми ма­ло­го та се­ред­ньо­го аг­робіз­не­су».

Впер­ше опри­люд­не­на ста­ти­сти­ка рин­ку ав­то­про­ка­ту, який при­єд­нав­ся до Асо­ціа­ції лі­зин­го­дав­ців Украї­ни в 2016 ро­ці. Цей сег­мент та­кож де­мон­струє по­зи­тив­ну ди­на­міку, а са­ме: від­бу­ло­ся зрос­тан­ня порів­ня­но з 2015 р. за та­ки­ми по­каз­ни­ка­ми: парк зріс на 21%, кіль­кість про­кат­них стан­цій – на 18,9%, се­ред­ня за­ван­та­женість ав­то­пар­ку – на 9,7%, кіль­кість опе­ра­цій з про­ка­ту – на 50, 3%.

Хайм Ка­пель­ни­ков, ди­рек­тор ком­панії Авіс/ВІП Рент та член Ра­ди ди­рек­торів Асо­ціа­ції за­зна­чив: «Украї­на мо­же пи­ша­ти­ся своїм про­кат­ним рин­ком і він ціл­ком до­стой­ний на тлі ін­ших країн. А са­мі учас­ни­ки ін­ду­стрії при цьо­му ні­чо­го не про­сять від дер­жа­ви, а ли­ше про­гнуть ста­біль­но­сті та шир­шої пре­зен­та­ції ве­ли­чез­них пе­ре­ваг, які має Украї­на. Ці чин­ни­ки спри­я­ти­муть збіль­шен­ню ту­ри­стич­но­го по­то­ку, на­д­ход­жен­ню ва­лю­ти, то­му уряд має до­кла­да­ти до то­го зу­силь».

Про мож­ли­во­сті лі­зин­го­вих ком­паній, які з’яв­ля­ють­ся за­в­дя­ки за­ко­но­дав­чим змі­нам, роз­ка­зав ге­не­раль­ний ди­рек­тор ком­панії Еска Ка­пітал та член Ра­ди ди­рек­торів Асо­ціа­ції Ан­тон Дя­дю­ра: «Аналі­зу­ю­чи під­сум­ки 2016 ро­ку, ми про­гно­зує­мо на­ступ­ні тен­ден­ції роз­вит­ку рин­ку: зрос­тан­ня по­пи­ту з бо­ку аг­раріїв на лі­зин­го­ву тех­ніку вна­слі­док ска­су­ван­ня спец ре­жи­му опо­дат­ку­ван­ня ПДВ. Ад­же са­ме за­в­дя­ки цьо­му ме­ханіз­му фі­нан­с­у­ван­ня во­ни змо­жуть онов­лю­ва­ти парк сіль­госптех­ніки і от­ри­му­ва­ти при цьо­му по­дат­ко­вий кре­дит. Та­кож очікує­мо бум будів­ництва ав­то­мо­біль­них доріг – на їх ре­монт пе­ред­ба­че­но по­над 29 млрд. грн. Ком­панії вже по­ча­ли ак­тив­но на­ро­щу­ва­ти

пар­ки будівель­ної та спе­ціаль­ної тех­ніки в лі­зинг. За­бо­ро­на на вве­зен­ня ван­таж­них ав­то­мо­білів ниж­че стан­дар­ту Єв­ро-5 зму­си­ла пе­ревіз­ни­ків за­куп­ля­ти ав­то­мо­білі онов­ле­ної мо­ди­фіка­ції з Єв­ро­пи. Ре­сурс ав­то, які пра­ц­ю­ють в Україні – ви­чер­па­но. Для да­ної групи клієн­тів ми за­про­по­ну­ва­ли спе­ціаль­ну про­гра­му фі­нан­с­у­ван­ня транс­пор­ту з Єв­ро­пи».

Вод­но­час екс­пер­ти окрес­ли­ли ко­ло про­блем, які пе­реш­код­жа­ють роз­вит­ко­ві рин­ку, зрос­тан­ню кіль­ко­сті йо­го грав­ців, збіль­шен­ню об­ся­гів фі­нан­с­у­ван­ня ре­аль­но­го сек­то­ру еко­но­міки, за­род­жен­ню здо­ро­вої кон­ку­рен­ції.

Се­ред про­блем ди­рек­тор Асо­ціа­ції Ма­ри­на Масіч від­зна­чи­ла:

– невре­гу­льо­ваність про­бле­ми ПДВ при ви­лу­чен­ні пред­ме­ту лі­зин­гу у борж­ни­ка, вна­слі­док чо­го цей по­да­ток фак­тич­но ля­гає до­дат­ко­вим тя­га­рем на га­лузь. Пи­тан­ня два ро­ки де­ба­туєть­ся на різ­них рів­нях ви­ко­нав­чої та за­ко­но­дав­чої вла­ди, про­те ви­рі­шен­ня не знай­де­но. На­то­мість ри­нок спіль­но з ро­бо­чою групою ЄБРР і лі­зин­го­дав­ців під­го­ту­вав влас­ний за­ко­но­про­ект і споді­ваєть­ся на ува­гу до ньо­го;

– за­старілість нор­ма­тив­ної ба­зи, від­сут­ність за­хи­сту лі­зин­го­вих пра­во­від­но­син на рів­ні з бан­ківсь­ки­ми. Зад­ля онов­лен­ня під­ходів ро­з­роб­ле­на но­ва ре­дак­ція За­ко­ну «Про фі­нан­со­вий лі­зинг». Тож за­ко­но­дав­ці мо­жуть най­б­лиж­чим ча­сом вре­гу­лю­ва­ти це пи­тан­ня, як­що ви­яв­лять дієву за­ці­кав­леність у роз­вит­ку ме­ханіз­мів фі­нан­с­у­ван­ня;

– непра­во­суд­ність су­до­вих рі­шень, які, зо­кре­ма доз­во­ля­ють неба­чене рані­ше в пра­во­во­му полі яви­ще – безоплатне ко­ри­сту­ван­ня пред­ме­том лі­зин­гу борж­ни­ком;

– з огля­ду на без­кар­ність, роз­по­всю­ди­ло­ся шахрай­ство під ви­дом лі­зин­гу, яке мож­на ефек­тив­но по­до­ла­ти ли­ше шля­хом ство­рен­ня на рин­ку СРО;

– про­бле­ма­тич­ною ви­даєть­ся і від­сут­ність до­стат­ньо­го ре­сур­су для фон­ду­ван­ня у на­ціо­наль­ній ва­люті та ін­стру­мен­тів по­до­лан­ня та­ко­го де­фі­ци­ту (тут мо­же ста­ти в на­годі за­ко­но­про­ект №2784 «Про об­лі­га­ції, за­без­пе­чені ві­до­крем­ле­ни­ми ак­ти­ва­ми», як­що він стане ко­лись на­ре­шті за­ко­ном);

– про­бле­мою про­кат­ної га­лузі є слаб­ка за­хи­щеність від зло­в­жи­вань у ді­ю­чо­му пра­во­во­му полі, необ­хід­ність ви­да­ва­ти ори­гі­нал тех­пас­пор­ту клієн­там, що спри­яє зло­в­жи­ван­ням недоб­ро­со­віс­них най­ма­чів. Знач­ною мірою і ці про­бле­ми мо­же ви­рі­ши­ти прий­нят­тя но­во­го За­ко­ну «Про фі­нан­со­вий лі­зинг».

Учас­ни­ки рин­ку дій­шли спіль­ної зго­ди, що най­важ­ливі­ши­ми за­в­дан­ня­ми ро­бо­ти Асо­ціа­ції лі­зин­го­дав­ців є по­до­лан­ня усіх пе­реш­код, об’єд­ну­ю­чи свої зу­сил­ля з Ре­гу­ля­то­ром, про­філь­ним Ко­мі­те­том ВР та опи­ра­ю­чись на під­т­рим­ку до­норів Украї­ни – EBRD та USAID.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.