Пер­спек­ти­ви роз­вит­ку ав­то­мо­біль­но­го страхування

Finansovi poslugy - - Содержание -

За­вжди бу­ло ці­ка­во скла­да­ти про­гно­зи, споді­ва­ю­чись на кра­ще в очіку­ван­ні зрос­тан­ня по­каз­ни­ків.

По­каз­ни­ки рин­ку ав­то­мо­біль­но­го страхування в об­ся­гах от­ри­ма­них гри­вень у 2017 ро­ці оп­ти­мі­стич­ні­ші, порів­ня­но з ти­ми ж по­каз­ни­ка­ми 15-16 ро­ків. Але, на­жаль, в пе­ре­ра­хун­ку на до­ла­ро­вий екві­ва­лент, ми не до­сяг­ли ще й по­ло­ви­ни 2013 ро­ку. Розви­ток ав­то­мо­біль­но­го страхування у до­кри­зо­ві ро­ки роз­ви­вав­ся в ос­нов­но­му за ра­ху­нок зрос­тан­ня рин­ку но­вих ав­то­мо­білів, що за­во­зи­ли­ся в Украї­ну, і які ак­тив­но кре­ди­ту­ва­ли­ся. Але остан­ні ро­ки ри­нок но­вих ав­то­мо­білів, як і ба­га­то ін­ших га­лу­зей, пе­ре­бу­ває у стані стаг­на­ції. Ще один нега­тив­ний фак­тор – ав­то­мо­біль­ний парк в Україні старі­шає і рік за ро­ком виштовхує чер­го­вий мільй­он по­тен­цій­них клієн­тів у ро­з­ряд стар­ших за 10 ро­ків (і які не ду­же люб­лять страху­ва­ти). Усі ці нега­тив­ні тен­ден­ції всім ві­до­мі і ле­жать на по­верх­ні. То де ж шу­ка­ти но­вих клієн­тів, з якої на­го­ди очіку­ва­ти збіль­шен­ня об­ся­гів укла­де­них до­го­ворів страхування без від­по­від­но­го зрос­тан­ня ав­то­мо­біль­но­го пар­ку і що ці­ка­во­го мож­на бу­ло б по­чу­ти від ма­лень­кої стра­хо­вої ком­панії?

Спо­стері­га­ю­чи за си­ту­а­цією, що скла­ла­ся як на рин­ку ав­то­мо­біль­но­го страхування в ці­ло­му, та з огля­ду на наш порт­фель мо­тор­них ри­зи­ків, хо­че­мо і мо­же­мо поді­ли­ти­ся влас­ни­ми про­гно­за­ми що­до пер­спек­тив цьо­го ви­ду стра­хо­во­го біз­не­су.

По пер­ше, хо­че­те от­ри­му­ва­ти біль­ше пла­те­жів, го­туй­те­ся до то­го фак­ту, що ви­пла­ти зрос­та­ти­муть ви­пе­реджа­ю­чи­ми тем­па­ми. Збит­ко­вість має зрос­та­ти. На на­шу дум­ку, сьо­год­ні, в умо­вах ко­ли від­сут­нє кре­ди­ту­ван­ня і, як на­слі­док, від­сут­ній по­тік клієн­тів із бан­ків, змен­шу­ють­ся вит­ра­ти на ре­кла­му та мар­ке­тинг, за­лу­чен­ня клієн­тів мож­ли­ве в пер­шу за­в­дя­ки збіль­шен­ню ви­плат. Хто біль­ше ви­пла­чує, той і ма­ти­ме біль­ше клієн­тів. Збит­ко­вість та­кож зрос­та­ти­ме і че­рез старін­ня ав­то­пар­ку.

Ще од­ним аг­ре­га­то­ром ро­сту осо­би­сто для нас став до­сить ці­ка­вий фак­тор – змен­шен­ня се­ред­ньо­го збит­ку за полі­са­ми ОСЦВП (що, до речі, під­твер­джує по­пе­ред­ню те­зу, «гро­ші йдуть до тих, хто біль­ше пла­тить»). МТСБУ на­во­дить та­ку ста­ти­сти­ку що­до цьо­го по­каз­ни­ка. Се­ред­ній зби­ток з 9,6 тис грн. у 2013 ро­ці на­чеб­то зріз до 15,8 тис грн. у 2017 ро­ці. Але як­що пе­ре­ве­сти ці циф­ри у до­ла­ро­вий екві­ва­лент, зби­ток змен­ши­вся удвічі: із 1,2 тис. до 570 дол. США. Фак­тичне па­дін­ня се­ред­ньо­го роз­мі­ру збит­ку (у до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті) є на­слід­ком за­по­чат­ко­ва­ної ще у 2009 – 2010 ро­ках чле­на­ми МТСБУ політи­ки на змен­шен­ня рів­ня ви­плат. Доб­ре це чи по­га­но? Ко­му як. Ми не є чле­на­ми МТСБУ і не емітує­мо влас­ні полі­си ОСЦВП, але цей фак­тор зі­грав та­кож і нам на ру­ку. Поліс ОСЦВ укла­даєть­ся на ви­мо­гу чин­но­го за­ко­но­дав­ства але знач­но втра­тив свою по­чат­ко­ву якість.

По-пер­ше, ста­ла­ся де­валь­ва­ція стра­хо­вої су­ми. У разі за­подіян­ня шко­ди по­над 100 тис грн. (а це вже мен­ше 4 тис дол. США), ви­ну­ва­те­ць по­ви­нен бу­де са­мо­стій­но від­шко­ду­ва­ти усі збит­ки ви­ще цієї су­ми.

По-дру­ге, за­в­дя­ки зу­сил­ля­ми стра­хо­ви­ків-членів МТСБУ, які зна­хо­дять все біль­ше і біль­ше при­видів міні­мі­зу­ва­ти роз­мір стра­хо­во­го від­шко­ду­ван­ня, вже на су­до­во­му рів­ні бу­ла за­по­чат­ко­ва­на прак­ти­ка, ко­ли при визна­чені роз­мі­ру за­подія­но­го збит­ку із су­ми від­шко­ду­ван­ня від­ні­маєть­ся су­ма вар­то­сті зно­су ужи­ва­них де­та­лей ав­то­мо­бі­ля. Як це діє на прак­ти­ці. Під час ре­мон­ту уш­код­же­но­го «під­стар­ку­ва­то­го» ав­том­бі­ля ір­жа­ву де­таль по­ста­ви­ти на­зад немож­ли­во, то­му за­про­по­ну­ють вста­но­ви­ти но­ву де­таль. За умо­ва­ми ОСЦВ, по­тер­пі­ло­му ком­пен­су­ють ли­ше вар­тість зно­ше­ної де­талі, ці­на якої мо­же впа­сти до 30% від вар­то­сті но­вої де­талі. Ре­шту до­ве­деть­ся до­пла­чу­ва­ти ви­ну­ват­цю. Вра­хо­ву­ю­чи, що ав­то­мо­білі-учас­ни­ки ДТП май­же всі «під­стар­ку­ваті», то і ви­пла­ти за полі­са­ми ОСЦВ не за­без­пе­чу­ють на­леж­ної ком­пен­са­ції, на­віть в ме­жах 100 тис. грн.

Для до­дат­ко­во­го за­хи­сту на та­кі ви­пад­ки СК «РІДНА» про­по­нує укла­да­ти до­го­во­ри до­дат­ко­во­го доб­ро­віль­но­го страхування від­по­ві­даль­но­сті ав­то­влас­ни­ка ДСВ. На­ша про­гра­ма ДСВ «Еко­ном» по­кри­ває мож­ливі пре­тен­зії че­рез недо­стат­ність стра­хо­вої су­ми. Та­риф для та­кої про­гра­ми 0,36% або 180 грн за кож­ні до­дат­ко­ві 50 тис грн. стра­хо­во­го по­крит­тя.

Для по­крит­тя збит­ків з ураху­ван­ням фі­зич­но­го зно­су у нас є про­гра­ма ДСВ «Стан­дарт». Та­риф для та­кої про­гра­ми 1,8% або 900 грн. на кож­ні 50 тис. грн. до­дат­ко­во­го стра­хо­во­го по­крит­тя.

Піс­ля спіл­ку­ван­ня із свої­ми клієн­та­ми під час про­лон­га­ції до­го­ворів ОСЦВ та по­яс­ню­ю­чи їм мож­ливі ри­зи­ки та недоліки полі­су ОСЦВП, ми май­же за­вжди укла­дає­мо до­го­вір до­дат­ко­во­го страхування від­по­ві­даль­но­сті влас­ни­ка транс­порт­но­го за­со­бу. А оскіль­ки СК «РІДНА» бе­ре ак­тив­ну участь під час вре­гу­лю­ван­ня, то на­ші клієн­ти вза­галі не по­мі­ча­ють, що от­ри­му­ють від­шко­ду­ван­ня від різ­них стра­хо­ви­ків.

А що на рин­ку страхування КАСКО? Чи мож­ли­во там знай­ти за­чіп­ки для ро­сту і які во­ни? Де шу­ка­ти збіль­шен­ня об­ся­гів пла­те­жів?

Аналі­зу­ю­чи наш порт­фель КАСКО, ми має­мо зов­сім ін­шу тен­ден­цію, аніж ту що, по­ка­зує МТСБУ. Так, у 2013 ро­ці у нас се­ред­ній зби­ток скла­дав 6,6 тис грн. (або 820 дол США), а у 2017 ро­ці – 33,1 тис. грн. (або 1,27 тис дол. США) і це ще одне під­твер­джен­ня то­го, що старі­ші ма­ши­ни при­но­сять біль­ше збит­ків. Але це нас не ля­кає, оскіль­ки ви­ко­ри­сто­вує­мо цей фак­тор, як та­кий, що збіль­шує по­пит у страху­валь­ни­ків на страхування.

Ри­нок но­вих машин зав­мер, але, як не див­но, ри­нок про­да­жу ужи­ва­них ав­то­мо­білів по­чав свій ці­ка­вий розви­ток. Чо­го ли­ше вар­тий про­ша­рок ав­то­мо­білів з іно­зем­ною реєстра­цію!? Оскіль­ки за­во­зять­ся та­кі ав­то­мо­білі здебіль­шо­го для ро­бо­ти в так­сі, то клієн­ти са­мі звер­та­ють­ся до нас і за­пи­ту­ють страхування для та­ких транс­порт­них за­собів. Ми на­віть не до­кла­дає­мо зу­силь у по­шу­ку та­ких клієн­тів. Там, де рані­ше від­мо­в­ля­ли, сьо­год­ні пе­ре­гля­дає­мо ан­де­рай­тин­го­ву

політи­ку, шу­кає­мо но­ві під­хо­ди, ро­з­роб­ляє­мо прин­ци­по­во но­ві про­гра­ми. Про це ок­ре­мо роз­по­ві­мо тро­хи далі.

Для за­до­во­лен­ня по­пи­ту ко­місій­них май­дан­чи­ків ми ро­з­ро­би­ли та за­по­чат­ку­ва­ли де­що незвич­ні, а іноді й прин­ци­по­во но­ві умо­ви страхування.

Так, на­при­клад, кла­сичне страхування КАСКО у нас за­пи­ту­ють на тер­мін пе­ре­бу­ван­ня ав­то­мо­бі­ля на ко­місій­но­му май­дан­чи­ку або на пе­ріод зна­ход­жен­ня на СТО і йо­го пе­ре­го­ну між окре­ми­ми май­дан­чи­ка­ми та­ко­го СТО. Страхування ав­то­мо­бі­ля на кіль­ка днів не до­сить по­пу­ляр­на се­ред стра­хо­ви­ків по­слу­га, оскіль­ки ви­ма­гає про­ве­ден­ня усьо­го ри­ту­а­лу огля­ду ав­то­мо­бі­ля, йо­го оцін­ки ан­де­рай­тин­гу, а на ви­ході – ко­пій­ча­ний платіж. Рані­ше на та­кий за­пит і не гля­ну­ли б, вра­хо­ву­ю­чи співвід­но­шен­ня вит­рат та на­д­ход­жень. Про­те та­кі, май­же без­ко­штов­ні до­го­во­ри, укла­дені з іні­ціа­ти­ви СТО, вре­шті ре­шт на­да­ють нам по­тік но­вих клієн­тів – влас­ни­ків цих ав­то­мо­білів, які пе­ре­укла­да­ють із на­ми до­го­во­ри страхування на кла­сич­них умо­вах.

Окрім цьо­го має­мо прин­ци­по­во но­ву про­по­зи­цію. Те, що рані­ше по­трап­ля­ло у ви­клю­чен­ня із страхування, ми за­про­по­ну­ва­ли вклю­чи­ти до пе­реліку стра­хо­вих ри­зи­ків. По­лам­ки ав­то­мо­бі­ля під час екс­плу­а­та­ції, не пов’язан­ні із по­трап­лян­ням в ДТП або під дію ін­ших зов­ніш­ніх фак­торів, є ви­клю­чен­ням із по­крит­тя при страху­ван­ні КАСКО. Але ж та­кі від­мо­ви трап­ля­ють­ся, і влас­ни­ки ужи­ва­них ав­то­мо­білів все біль­ше за­пи­ту­ють страхування са­ме від та­ких ри­зи­ків. Ну а як­що є по­пит, іно­зем­ний до­свід та пев­на ста­ти­сти­ка, то чо­му б і ні? Ми за­про­по­ну­ва­ли на­шим парт­не­рам страхування про­до­в­же­ної га­ран­тії для ав­то­мо­білів, що про­да­ють­ся че­рез ко­місій­ні май­дан­чи­ки. Ми, зви­чай­но, не са­мо­губ­ці і не бе­ре­мо на страхування геть усі ужи­вані ав­то­мо­білі. Є пев­ні і сут­тєві за­сте­ре­жен­ня, але на­віть і за та­ких об­ме­жень ви­яви­вся до­сить знач­ний про­ша­рок ав­то­влас­ни­ків, що за­ці­ка­ви­ли­ся та­кою по­слу­гою. Ми на­пе­ред знає­мо, що ма­ши­ни ла­ма­ють­ся. Ми очікує­мо вит­рат на їх ре­монт, але без та­ко­го підґрун­тя не бу­де по­пи­ту на страхування.

Ін­ший пласт, що ак­тив­но впли­ває на ри­нок ужи­ва­них ав­то­мо­білів, як рані­ше зга­ду­ва­ли, ав­то­мо­білі з іно­зем­ною реєстра­цією. Страхування від­по­ві­даль­но­сті для та­ких ав­то­мо­білів – без про­блем. Що­до страхування КАСКО, є пев­ні особ­ли­во­сті. Пер­ша і го­лов­на – визна­чен­ня вар­то­сті та­ко­го ав­то­мо­бі­ля, оскіль­ки від цьо­го за­ле­жить стра­хо­ва су­ма. У то­му й цін­ність іно­зем­них ТЗ, що во­ни знач­но де­шев­ші від ана­ло­гіч­них ТЗ з українсь­кою реєстра­цією. Низь­ка ці­на для ро­з­ра­хун­ку на ви­па­док то­таль­но­го зни­щен­ня і адек­ват­на стра­хо­ва су­ма на ви­па­док ре­мон­ту – і ось одне із го­лов­них про­ти­річ ніве­люєть­ся. Та­кож необ­хід­но ви­рі­ши­ти пи­тан­ня що­до ма­теріаль­ної за­ці­кав­ле­но­сті осіб, що екс­плу­а­ту­ють та­кі ав­то­мо­білі в Україні, визна­чи­ти пра­виль­но ви­го­до­на­бу­ва­ча на мо­мент укла­дан­ня до­го­во­ру страхування, по­ря­док здійс­нен­ня ре­мон­ту і от­ри­ман­ня стра­хо­во­го від­шко­ду­ван­ня. За­сто­со­вані окре­мі за­сте­ре­жен­ня що­до ри­зи­ку ви­кра­ден­ня і, до­го­вір страхування КАСКО для ав­то­мо­білів з іно­зем­ною реєстра­цією від СК «Рідна», до ва­ших по­слуг.

Мож­ли­во, чи­та­чі очіку­ва­ли дізна­ти­ся про но­віт­ні до­сяг­нен­ня у га­лузі циф­ро­вих тех­но­ло­гій, елек­трон­них полісів та елек­трон­них про­то­колів. Ось на­при­клад, «Ау­да­текс Украї­на» за­про­по­ну­вав мо­біль­ний до­да­ток, за до­по­мо­гою яко­го мож­ли­во здійс­ню­ва­ти по­пе­ред­ній ро­з­ра­ху­нок за­подія­но­го збит­ку.

Нам нещо­дав­но пре­зен­ту­ва­ли неве­лич­кий елек­трон­ний при­стрій, який мож­ли­во вста­но­ви­ти на ав­то­мо­біль страху­валь­ни­ка і який доз­во­ляє від­слід­ко­ву­ва­ти ма­не­ру їз­ди, ви­мірю­ва­ти пробіг, спо­стері­га­ти за міс­цем пе­ре­бу­ван­ня ав­то­мо­бі­ля, фік­су­ва­ти уда­ри, що мо­жуть бу­ти пер­ши­ми озна­ка­ми стра­хо­вих ви­пад­ків. За­в­дя­ки цьо­му при­строю мож­ли­во вста­но­ви­ти дійс­но ін­диві­ду­аль­ні та­ри­фи. За­сто­су­ван­ня та­ко­го при­ла­ду доз­во­лить ви­ве­сти ав­то­мо­більне страхування на прин­ци­по­во но­вий якіс­ний рівень. Але окрім за­сто­су­ван­ня елек­троніки слід ви­рі­ши­ти іще ба­га­то ін­ших ор­гані­за­цій­них пи­тань . Ми має­мо на­мір за­сто­су­ва­ти і ці тех­но­ло­гії. Це на­ші най­б­лиж­чі пер­спек­ти­ви, мож­ли­во на­віть вже до кін­ця цьо­го ро­ку ми змо­же­мо пре­зен­ту­ва­ти РОЗУМНЕ КАСКО від СК «Рідна».

Ось так СК «РІДНА» і під но­ги ди­вить­ся, і вго­ру по­гля­дає.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.