УДК 336.02 JEL classification: H12; H56

Finansovi poslugy - - ФИНАНСОВЫЕ -

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНК­ЦІО­НУ­ВАН­НЯ ДЕР­ЖА­ВИ

ФИ­НАН­СО­ВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОС­НОВ­НАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНК­ЦИ­О­НИ­РО­ВА­НИЯ ГО­СУ­ДАР­СТВА

FINANCIAL SECURITY AS A CONDITION FOR EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE STATE

Ано­та­ція. У стат­ті до­слід­же­но фі­нан­со­ву без­пе­ку як ос­нов­ну пе­ре­ду­мо­ву ефективного функ­ціо­ну­ван­ня дер­жа­ви та роль фі­нан­со­вої скла­до­вої в си­сте­мі еко­но­міч­ної без­пе­ки дер­жа­ви. Роз­г­ля­ну­то на­у­ко­ві під­хо­ди до визна­чен­ня сут­но­сті фі­нан­со­вої без­пе­ки. Про­аналі­зо­ва­но ос­нов­ні чин­ни­ки, які ста­нов­лять за­гро­зу ста­біль­но­сті та стій­ко­сті фі­нан­со­вої си­сте­ми. Оха­рак­те­ри­зо­ва­но зміст скла­до­вих фі­нан­со­вої без­пе­ки, за­зна­че­но їх особ­ливість та зна­чен­ня. До­слід­же­но сут­ність ме­ханіз­му та ви­ди за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви. У стат­ті ви­ко­ри­ста­но ком­плекс за­галь­но­на­у­ко­вих і спе­ціаль­них ме­то­дів до­слід­жен­ня, зо­кре­ма діа­лек­тич­ний ме­тод пізнан­ня, ме­то­ди аналі­зу та син­те­зу, крім то­го, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся прий­о­ми групу­ван­ня, кла­си­фіка­ції та гра­фіч­но­го ві­до­бра­жен­ня ре­зуль­татів до­слід­жен­ня. Ін­фор­ма­цій­ну ба­зу до­слід­жен­ня ста­нов­лять нор­ма­тив­ні та за­ко­но­дав­чі ак­ти, які ре­гла­мен­ту­ють на­ціо­наль­ну без­пе­ку дер­жа­ви, а ра­зом з тим і фі­нан­со­ву без­пе­ку, мо­но­гра­фіч­ні ро­бо­ти і стат­ті віт­чиз­ня­них і за­рубіж­них еко­но­містів у фахо­вих еко­но­міч­них ви­дан­нях, ма­теріа­ли науково-прак­тич­них кон­фе­рен­цій та се­мі­нарів з пи­тань фі­нан­со­вої без­пе­ки.

Клю­чо­ві сло­ва: держава, фінансова безпека, скла­до­ві фі­нан­со­вої без­пе­ки, за­гро­зи фі­нан­со­вій без­пе­ці, механізм за­без­пе­чен­ня.

Ан­но­та­ция. В ста­тье ис­сле­до­ва­на фи­нан­со­вая безопасность как предпосылка эффективного функ­ци­о­ни­ро­ва­ния го­су­дар­ства и роль фи­нан­со­вой со­став­ля­ю­щей в си­сте­ме эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти го­су­дар­ства. Рас­смот­ре­ны на­уч­ные под­хо­ды к опре­де­ле­нию сущ­но­сти фи­нан­со­вой без­опас­но­сти. Про­ана­ли­зи­ро­ва­ны ос­нов­ные фак­то­ры, ко­то­рые пред­став­ля­ют угро­зу ста­биль­но­сти и устой­чи­во­сти фи­нан­со­вой си­сте­мы. Оха­рак­те­ри­зо­ва­ны со­дер­жа­ние со­став­ля­ю­щих фи­нан­со­вой без­опас­но­сти, ука­за­но их осо­бен­ность и зна­че­ние. Ис­сле­до­ва­на сущ­ность ме­ха­низ­ма и ви­ды обеспечения фи­нан­со­вой без­опас­но­сти го­су­дар­ства.

В ста­тье ис­поль­зо­ван ком­плекс об­ще­на­уч­ных и спе­ци­аль­ных ме­то­дов ис­сле­до­ва­ния, в част­но­сти диа­лек­ти­че­ский ме­тод по­зна­ния, ме­то­ды ана­ли­за и син­те­за, кро­ме то­го, ис­поль­зо­ва­лись при­е­мы груп­пи­ров­ки, клас­си­фи­ка­ции и гра­фи­че­ско­го отоб­ра­же­ния ре­зуль­та­тов ис­сле­до­ва­ния.

Ин­фор­ма­ци­он­ную ба­зу ис­сле­до­ва­ния со­став­ля­ют нор­ма­тив­ные и за­ко­но­да­тель­ные ак­ты, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щие на­ци­о­наль­ной без­опас­но­сти го­су­дар­ства, а вме­сте с тем и фи­нан­со­вую безопасность, мо­но­гра­фи­че­ские ра­бо­ты и ста­тьи оте­че­ствен­ных и за­ру­беж­ных эко­но­ми­стов в про­фес­си­о­наль­ных эко­но­ми­че­ских из­да­ни­ях, ма­те­ри­а­лы на­уч­но-прак­ти­че­ских кон­фе­рен­ций и се­ми­на­ров по во­про­сам фи­нан­со­вой без­опас­но­сти.

Клю­че­вые сло­ва: го­су­дар­ство, фи­нан­со­вая безопасность, со­став­ля­ю­щие фи­нан­со­вой без­опас­но­сти, угро­зы фи­нан­со­вой без­опас­но­сти, ме­ха­низм обеспечения.

Abstract. The article investigates financial security as the main condition for the effective functioning of the state and the role of the financial component in the system of economic security of the state. The scientific approaches to the definition of the essence of financial security are considered. The main factors that threaten the stability and stability of the financial system are analyzed. The content of components of financial security is characterized, their features and values are indicated. The essence of the mechanism and types of ensuring financial security of the state are investigated.

The article uses a complex of general scientific and special research methods, in particular dialectical method of cognition, methods of analysis and synthesis, in addition, methods of grouping, classification and graphic representation of research results were used.

The information base of the study consists of normative and legislative acts regulating the national security of the state, and, at the same time, financial security, monographic works and articles of domestic and foreign economists in professional economic publications, materials of scientific-practical conferences and seminars on financial security issues.

Keywords: state, financial security, components of financial security, threats to financial security, mechanism of provision.

Вступ

У су­час­них умо­вах вплив світо­вих фі­нан­со­вих си­стем на ок­ре­мо взя­ту дер­жа­ву переходить на якіс­но но­вий рівень. У цьо­му контексті, фінансова безпека є не ли­ше на­ціо­наль­ною про­бле­мою, а й визна­чаль­ною де­тер­мі­нан­тою су­час­ної гло­баль­ної еко­но­міки, що фор­муєть­ся шля­хом по­гли­б­лен­ня і вза­є­модії транс­на­ціо­налі­за­ції й між­на­род­ної ре­гіо­наль­ної еко­но­міч­ної ін­те­гра­ції. Вра­хо­ву­ю­чи ба­га­то­ас­пект­ність по­нят­тя фі­нан­со­вої без­пе­ки, склад­ність вза­є­мо­зв’яз­ків і вза­є­мо­за­леж­но­сті різ­них її еле­мен­тів, а та­кож необ­хід­ність кон­солі­да­ції еко­но­міч­них і фі­нан­со­вих ін­те­ресів гро­ма­дян, під­при­ємств, ре­гіонів і дер­жа­ви у на­пря­мі за­без­пе­чен­ня стій­ко­го еко­но­міч­но­го роз­вит­ку та ефективного функ­ціо­ну­ван­ня дер­жа­ви.

Фінансова безпека дер­жа­ви має як внут­ріш­ній, так і зов­ніш­ній ас­пек­ти. Зов­ніш­ній ас­пект пе­ред­ба­чає перш за все фінансовий су­ве­рені­тет краї­ни, неза­леж­ність на­ціо­наль­ної фі­нан­со­вої си­сте­ми від впли­ву між­на­род­них фі­нан­со­во-кре­дит­них ор­гані­за­цій і транс­на­ціо­наль­но­го ка­піта­лу. Безпека внут­ріш­ньої фі­нан­со­вої сфе­ри Украї­ни визна­чаєть­ся дос­ко­налістю пра­во­вої, ор­гані­за­цій­ної та ін­сти­ту­ціо­наль­ної ба­зи, а та­кож політич­ною ста­біль­ністю, рів­нем ри­зи­ків рин­ко­вої кон’юнк­ту­ри, мас­шта­ба­ми ті­ньо­вої еко­но­міки та рів­нем ко­руп­ції в дер­жаві.

Са­ме це й визна­чає ак­ту­аль­ність те­ми до­слід­жен­ня, де об’єк­том є про­цес за­без­пе­чен­ня еко­но­міч­ної без­пе­ки Украї­ни, а пред­ме­том є – визна­чен­ня ролі і зна­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки як го­лов­ної пе­ре­ду­мо­ви ефективного функ­ціо­ну­ван­ня дер­жа­ви.

Огляд лі­те­ра­ту­ри

Важ­ли­во за­зна­чи­ти, що сьо­год­ні знач­но ак­ту­алі­зуєть­ся про­бле­ма до­слід­жен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки, вод­но­час, та­кож необ­хід­но за­зна­чи­ти, що аналі­зу фі­нан­со­вої без­пе­ки як стра­те­гіч­ної скла­до­вої ча­сти­ни еко­но­міч­ної без­пе­ки при­ді­ля­ють не­до­стат­ньо ува­ги. Зо­кре­ма, ще не­до­стат­ньо роз­гля­да­ють­ся іс­ну­ю­чі внут­ріш­ні таі зов­ніш­ні за­гроз, не­до­стат­ньо аналі­зу­ють­ся кри­тич­ні мо­мен­ти що під­ри­ва­ють ста­біль­ність фі­нан­со­во-еко­но­міч­ної без­пе­ки, то­що.

Се­ред віт­чиз­ня­них вче­них еко­но­містів, які здійс­ню­ють до­слід­жен­ня про­блем фі­нан­со­вої, слід за­зна­чи­ти на­ступ­них: Ба­ра­новсь­кий О.І., Бой­ко Т.В., Бур­каль­це­ва Д.Д., Ва­си­лик О.Д., Вла­сюк О.С., Геє­ць В.М., На­ко­неч­на Ю.Л., Саєн­ко О.С., Че­бе­ря­ко О.В. та ін­ші [1-7; 10].

Мета та за­в­дан­ня стат­ті

Ме­тою стат­ті є до­слід­жен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки як ос­нов­ної пе­ре­ду­мо­ви ефективного функ­ціо­ну­ван­ня дер­жа­ви.

Ре­алі­за­ція по­став­ле­ної ме­ти обу­мо­ви­ла необ­хід­ність ви­ко­нан­ня на­ступ­них за­в­дань до­слід­жен­ня:

– роз­г­ля­ну­ти сyт­нicть, функ­ції та скла­до­ві фiнaнcoвoї бeз­пeки дep­жaви; – на­ве­сти чин­ни­ки, що визна­ча­ють ста­біль­ність фі­нан­со­вої без­пе­ки; – роз­кри­ти зміст ме­ханіз­му та ви­ди зaбeз­пeчeн­ня фiнaнcoвoї бeз­пeки дер­жа­ви.

Ви­клад ос­нов­но­го ма­теріа­лу до­слід­жен­ня

Най­важ­ливі­шою скла­до­вою еко­но­міч­ної без­пе­ки, як і в ці­ло­му на­ціо­наль­ної без­пе­ки Украї­ни сьо­год­ні є фінансова безпека, яка ви­сту­пає своєрід­ним ін­ди­ка­то­ром і кри­терієм ефек­тив­но­сті діяль­но­сті фі­нан­со­вої си­сте­ми дер­жа­ви. Особ­ли­во це важ­ли­во в умо­вах гло­балі­за­ції, зо­кре­ма, фі­нан­со­вої гло­балі­за­ції. То­му, без за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки прак­тич­но немож­ли­во ви­рі­ши­ти жодне як стра­те­гічне, так і так­тичне за­в­дан­ня, що сто­ять пе­ред Украї­ною.

У цьо­му контексті слід за­зна­чи­ти, що по­нят­тя фі­нан­со­вої без­пе­ки так са­мо ши­ро­ке, як, власне, і тлу­ма­чен­ня фі­нан­сів як еко­но­міч­ної ка­те­горії. Зо­кре­ма, на сьо­год­ні від­сут­нє уста­лене визна­чен­ня по­нят­тя «фінансова безпека». Іс­ну­ю­чі на­у­ко­ві під­хо­ди ві­до­бра­жа­ють ли­ше окре­мі ас­пек­ти фі­нан­со­вої без­пе­ки і, на жаль, не мо­жуть пре­тен­ду­ва­ти на її од­но­значне та ви­ключне трак­ту­ван­ня (табл. 1.).

Вce пepeлiчeнe тaкoж мoж­нa пoдaти як зaв­дaн­ня op­гaнiв дep­жaв­нoї влa­ди й yпpaв­лiн­ня вiд­пoвiд­нo дo зa­гaль­нoї цiлi зaбeз­пeчeн­ня бeз­пeч­нo­гo тa eфeк­тив­нo­гo фyнк­цioнyвaн­ня нe ли­шe eлe­мeн­тiв фiнaнcoвoї cиcтe­ми дep­жaви, aлe й ycix взaє­мoзв’язa­ниx iз нeю лaнoк дep­жaв­нo­гo yпpaв­лiн­ня.

Ocнoв­ни­ми фyнк­цiя­ми фiнaнcoвoї бeз­пeки є:

– пpo­гнoзyвaн­ня й iдeн­ти­фiкa­цiя внyтpiш­нix i зoв­нiш­нix зa­гpoз iн­тepecaм cyб’єк­тiв фiнaнcoвoї бeз­пeки;

– здiй­cнeн­ня кoм­плeкcy тaк­тич­ниx тa cтpaтe­гiч­ниx зaxoдiв, cпpя­мoвa­ниx нa пo­пepeд­жeн­ня зa­гpoз тa їx нeй­тpaлiзa­цiю;

– peaлiзa­цiя cиcтe­ми зaxoдiв з pe­гeнepa­цiї oб’єк­тiв фiнaнcoвoї бeз­пeки, якi пocтpaж­дa­ли внacлiдoк ви­ник­нeн­ня нaд­зви­чaй­нoї cи­тya­цiї;

– cтвopeн­ня yмoв тa мoж­ливocтeй для oпepaтив­нo­гo yпpaв­лiн­ня eлe­мeн­тa­ми cиcтe­ми фiнaнcoвoї бeз­пeки як y пoвcяк­дeн­ниx yмoвax, тaк i зa нaд­зви­чaй­ниx cи­тya­цiй;

– aк­тив­нe мiж­нapoд­нe cпiвpoбiт­ниц­твo в iн­тepecax пiд­тpим­ки нa­цioнaль­нoї cиcтe­ми фiнaнcoвoї бeз­пeки.

Гoвopя­чи пpo фyнк­цiї фiнaнcoвoї бeз­пeки дep­жaви, нeoбxiд­нo зayвa­жи­ти, щo їx peaлiзa­цiя нe звo­дить­cя ви­ключ­нo дo зaxиcтy, a пepeд­бaчaє cтiй­кий тa пocтy­пaль­ний взaє­мo­пoв’язa­ний тa взaє­мooбy­мoв­лe­ний poз­ви­тoк ycix кoм­пoнeн­тiв бeз­пeки [1]. Для ць­o­гo мa­ють зacтocoвyвaтиcь yci нaяв­нi зaco­би: пoлiтич­нi, eкoнo­мiч­нi, op­гaнiзa­цiй­нi, пpaвoвi тa iн. Фiнaнcoвa бeз­пeкa дep­жaви вклю­чaє: бюд­жeт­нy, бан­ківсь­ку, бор­го­ву, ва­лют­ну без­пе­ки, гро­шо­во-кре­дит­ну та без­пе­ку небан­ківсь­ко­го фі­нан­со­во­го рин­ку. Кож­на зі скла­до­вих віді­грає свою роль та функ­цію, що стає зро­зу­мі­лим з їх визна­чен­ня (табл.2.).

Оцін­ка рів­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви ха­рак­те­ри­зуєть­ся певним на­бо­ром по­каз­ни­ків. Міністер­ство еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі Украї­ни своїм на­ка­зом від 29.10.2013. № 1277 за­твер­ди­ло Ме­то­дич­ні ре­ко­мен­да­ції що­до ро­з­ра­хун­ку рів­ня еко­но­міч­ної без­пе­ки Украї­ни [7]. Ці Ме­то­дич­ні ре­ко­мен­да­ції ро­з­роб­лені з ме­тою визна­чен­ня рів­ня еко­но­міч­ної без­пе­ки Украї­ни, у то­му числі і фі­нан­со­вої без­пе­ки та її скла­до­вих, визна­ча­ють пе­релік ос­нов­них ін­ди­ка­торів стану без­пе­ки Украї­ни, їх­ні по­ро­го­ві зна­чен­ня, а та­кож ал­го­ритм ро­з­ра­хун­ку ін­те­граль­но­го ін­дек­су без­пе­ки.

Ін­ди­ка­то­ри фі­нан­со­вої без­пе­ки ві­до­бра­жа­ють спе­ци­фіку пев­но­го рів­ня управ­лін­ня (гро­ма­дян, до­маш­ніх гос­по­дарств, під­при­ємств, ор­гані­за­цій і уста­нов, га­лузі гос­по­дарсь­ко­го ком­плек­су, ре­гіонів, бан­ківсь­кої си­сте­ми, фон­до­во­го рин­ку, дер­жа­ви) або та­ких її скла­до­вих. Кож­на зі скла­до­вих ха­рак­те­ри­зуєть­ся певни­ми по­каз­ни­ка­ми, які за­сто­со­ву­ють в оцін­ці стану без­пе­ки від­по­від­но­го сек­то­ру.

Від­по­від­но Ме­то­дич­них ре­ко­мен­да­цій, ко­жен з ін­ди­ка­торів має своє гра­ничне (най­мен­ше чи най­біль­ше) зна­чен­ня, яке вста­нов­ле­но за­леж­но від рів­ня еко­но­міч­но­го роз­вит­ку краї­ни, а та­кож власне зна­чен­ня для нор­му­ван­ня. Нор­му­ван­ня ін­ди­ка­торів здійс­нюєть­ся за до­по­мо­гою ліній­ної функ­ції та­ким чи­ном, щоб ха­рак­те­ри­стич­ні зна­чен­ня ін­ди­ка­торів по­трап­ля­ли в зістав­ні за ве­ли­чи­ною ін­тер­ва­ли. Пе­ре­хід від аб­со­лют­них до нор­мо­ва­них зна­чень ін­ди­ка­торів доз­во­ляє ви­мірю­ва­ти ін­ди­ка­то­ри за шка­лою від 0 до 1 або у від­сот­ках: 0 від­по­ві­дає 0 %, 1 – 100 %. Та­ким чи­ном, от­ри­мане нор­мо­ване зна­чен­ня ін­ди­ка­то­ра ха­рак­те­ри­зує своєю ве­ли­чи­ною сту­пінь на­б­ли­жен­ня до оп­ти­маль­но­го зна­чен­ня 1.

Від­хи­лен­ня фак­тич­но­го зна­чен­ня свід­чать про необ­хід­ність про­філак­ти­ки або усу­нен­ня при­чин, що їх зумо­в­лю­ють.

Біль­шість по­каз­ни­ків фі­нан­со­вої без­пе­ки у ЄС та Украї­ни ма­ють іден­тич­ні кри­тич­ні зна­чен­ня, що, з од­но­го бо­ку, спри­яє мож­ливій ін­те­гра­ції Украї­ни у єв­ро­пейсь­ке спів­то­ва­ри­ст­во, а з ін­шо­го, не вра­хо­вує особ­ли­во­сті віт­чиз­ня­ної еко­но­міки як пе­ре­хід­ної та та­кої, що роз­ви­ваєть­ся [8,10].

Poз­глядa­ю­чи cиcтe­мy фiнaнcoвoї бeз­пeки дep­жaви, дo­цiль­нo тaкoж нaзвaти i гpa­мoт­нo клacи­фiкyвaти ocнoв­нi внyтpiш­нi тa зoв­нiш­нi їй зa­гpo­зи з oглядy нa ocнoв­нe пoкли­кaн­ня згaдaнoї cиcтe­ми «пpoтиcтoя­ти» piз­ним нe­гaтив­ним впли­вам.

Зa­гpo­зи фiнaнcoвiй бeз­пe­цi дер­жа­ви – cyкyп­нicть нaяв­ниx тa пoтeн­цiй­нo мoж­ли­виx явищ i чин­ни­кiв, щo cтвop­ю­ють нeбeз­пeкy для peaлiзa­цiї нa­цioнaль­ниx iн­тepeciв y фiнaнcoвiй cфepi. Внyтpiш­нi зa­гpo­зи пopoд­жy­ють­cянeaдeквaт­нoю фiнaнcoвo-eкoнo­мiч­нoю пoлiти­кoю, eлe­мeн­тap­ни­ми пpopaxyн­кa­ми op­гaнiв влa­ди й yпpaв­лiн­ня, пo­мил­кa­ми, злoв­живaн­ня­ми тa iн­ши­ми вiдxи­лeн­ня­ми (бeз­гoc­пoдapнicть, тя­гa­нинa, piз­нo­мaнiт­нi eкoнo­мiч­нi злo­чи­ни тo­щo) в yпpaв­лiн­нi фiнaнcoвoю cиcтe­мoю дep­жaви.

Тaк, внyтpiш­нi­ми зa­гpoзa­ми фiнaнcoвiй бeз­пe­цi бyдь-якoї кpaї­ни є: нeдocкoнaлicть i нeзaвep­шeнicть нa­цioнaль­нo­гo зaкoнoдaвcтвa, зoкpe­мa y фiнaнcoвo-кpe­дит­нiй cфepi; вiдcyт­нicть дocтaт­нь­o­гo зoлoтoвaлют­нo­гo зa­пacy, aбo штyч­нicть кypcy нa­цioнaль­нoї гpo­шoвoї oди­ни­цi; низь­кий piвeнь iн­вecти­цiй­нoї aк­тив­нocтi; нee­фeк­тив­нicть пoдaт­кoвoї cиcтe­ми, тiнь­oвa eкoнo­мiкa; нeдocкoнaлicть бюд­жeт­нoї cиcтe­ми, низь­кий piвeнь бюд­жeт­нoї диc­ци­плi­ни; знaч­нa зaбop­гoвaнicть зa видaт­кa­ми бюд­жeтy, aбo дe­фi­цит бюд­жeтy; виcoкий piвeнь iн­фля­цiї; дe­фi­цит плaтiж­нo­гo бaлaнcy; нe­пoв­нo­цiн­нicть фoн­дoвo­гo pин­кy; нepoз­винeнicть cтpaxoвo­гo pин­кy; cлaб­кicть бaн­кiвcь­кoї cиcтe­ми; зpocтaн­ня внyтpiш­нь­o­гo дep­жaв­нo­гo бop­гy [2].

В cyчac­ниx yмoвax ocoб­ливy poль вiдi­гpa­ють зoв­нiш­нi зa­гpo­зи. Cepeд ocнoв­ниx пpи­чин ви­ник­нeн­ня зoв­нiш­нix зa­гpoз фiнaнcoвiй бeз­пe­цi Укpaї­ни, нa нa­шy дyм­кy, cлiд видi­ли­ти нacтyп­нi: пocи­лeн­ня кoн­кypeн­цiї мiж дep­жaвa­ми в eкoнo­мiч­нiй тa iн­шиx cфepax, ви­кopиcтaн­ня мo­гyт­нi­ми eкoнo­мiч­ни­ми cyб’єк­тa­ми cтpaтe­гiй зaвo­ю­вaн­ня cвiтoвo­гo eкoнo­мiч­нo­гo пpocтopy (зброй­на агресія з бо­ку Росії); piз­нo­мaнiт­тя фiнaнcoвиx iнcтpy­мeн­тiв i виcoкий piвeнь їx динa­мiз­мy; взaє­мo­пpo­ник­нeн­ня внyтpiш­нь­oї тa зoв­нiш­нь­oї пoлiти­ки дep­жaв, якi вce бiль­шe зaлe­жaть вiд cвiтoвиx фiнaнciв (глoбaль­нa фiнaнcoвa cиcтe­мa бiль­шe нe пpoвo­дить мe­жy мiж внyтpiш­нь­oю тa зoв­нiш­нь­oю eкoнo­мiч­нoю пoлiти­кoю кpaї­ни, oби­двi вo­ни пpo­ни­кa­ють oд­нa в oд­нy, фop­мy­ю­чи oд­нa oд­нy в мipy тo­гo, як глoбaль­нi pин­ки пepeнocять нacлiд­ки внyтpiш­нь­oї пoлiти­ки бyдь-якoї кpaї­ни нa eкoнo­мiки iн­шиx кpaїн); глoбaль­нe нapocтaн­ня нecтiй­кocтi cвiтoвoї фiнaнcoвoї cиcтe­ми, ви­ник­нeн­ня зa­гpoз­ли­виx кpизoвиx тeн­дeн­цiй, нeздaт­нicть cyчac­ниx фiнaнcoвиx iнcти­тyтiв, зoкpe­мa, мiж­нapoд­ниx eфeк­тив­нo їx кoн­тpoлю­вaти.

Дo зoв­нiш­нix зa­гpoз вiд­нocять­cя: зaлeж­нicть вiд oтpи­мaн­ня iнoзeм­ниx кpe­ди­тiв тa iн­шoї зapyбiж­нoї дo­пo­мo­ги; зpocтaн­ня зoв­нiш­нь­o­гo бop­гy i нe­цiль­oвe ви­кopиcтaн­ня зapyбiж­ниx кpe­ди­тiв; нepe­гyль­oвa­ний пpип­лив iнoзeм­нo­гo кa­пiтaлy тa нaдaн­ня йo­мy пepeвa­ги пopiв­нянo з вiт­чиз­ня­ним; втpyчaн­ня мiж­нapoд­ниx фiнaнcoвиx op­гaнiзa­цiй y нa­цioнaль­нy фiнaнcoвo-кpe­дит­нy cфepy; дe­фi­цит плaтiж­нo­гo бaлaнcy кpaї­ни [11,12].

За­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви, на дум­ку ко­лек­ти­ву ав­торів, ба­зуєть­ся на ме­ханіз­мі за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви, який є си­сте­мою ор­гані­за­цій­них та ін­сти­ту­цій­но-пра­во­вих за­ходів впли­ву, спря­мо­ва­них на своє­часне ви­яв­лен­ня, по­пе­ре­джен­ня, ней­тралі­за­цію та лікві­да­цію за­гроз фі­нан­со­вій без­пе­ці дер­жа­ви [5].

Механізм за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки Украї­ни – це су­куп­ність еко­но­міч­них ме­то­дів, ва­желів, за до­по­мо­гою яких суб’єк­ти без­пе­ки впли­ва­ють на від­по­від­ні об’єк­ти з ме­тою за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви з до­три­ман­ням від­по­від­них прин­ци­пів. Пі­дви­щен­ня дієво­сті ме­ханіз­му за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки за­ле­жить від вза­є­мо­уз­год­же­но­сті та ефек­тив­но­сті усіх еле­мен­тів си­сте­ми за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки Украї­ни. Це стає мож­ли­вим за умов за­сто­су­ван­ня си­стем­но­го під­хо­ду, який, на­дає мож­ливість чіт­ко окрес­ли­ти ме­ту функ­ціо­ну­ван­ня да­ної си­сте­ми, визна­чи­ти по­чат­ко­ві дані (па­ра­мет­ри вхо­ду) та механізм управ­лін­ня за­гро­за­ми та небез­пе­ка­ми від­по­від­но до за­кла­де­них па­ра­мет­рів і умов функ­ціо­ну­ван­ня.

Го­лов­ною пе­ре­ду­мо­вою ефективного функ­ціо­ну­ван­ня ме­ханіз­му за­без­пе­чен­ня є (має бу­ти) на­яв­ність ін­сти­ту­цій­но-пра­во­во­го, нор­ма­тив­но­го та ін­фор­ма­цій­но­го за­без­пе­чен­ня, яке спри­яє дієвій вза­є­модії усіх йо­го еле­мен­тів ( рис.1.).

По­бу­до­ва ме­ханіз­му за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки Украї­ни здійс­нюєть­ся від­по­від­но до по­став­ле­них цілей та за­в­дань.

Го­лов­ною ме­тою та­ко­го ме­ханіз­му є за­хист на­ціо­наль­них фі­нан­со­во-еко­но­міч­них ін­те­ресів, на­ціо­наль­них цін­но­стей, недо­пу­щен­ня втра­ти фі­нан­со­вої неза­леж­но­сті, ефек­тивне функ­ціо­ну­ван­ні фі­нан­со­вої си­сте­ми дер­жа­ви та на­ла­год­жен­ня ефек­тив­них вза­є­мо­зв’яз­ків і вза­є­мо­від­но­син усіх йо­го еле­мен­тів, що в кін­це­во­му ре­зуль­таті ве­де до роз­вит­ку кож­но­го суб’єк­та та еко­но­міч­но­го зрос­тан­ня в ці­ло­му.

Се­ред еле­мен­тів ме­ханіз­му за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки най­ак­тив­ні­ши­ми є фі­нан­со­ві ва­желі, які при­во­дять­ся в дію від­по­від­ни­ми фі­нан­со­ви­ми ме­то­да­ми. До них на­ле­жать: по­дат­ки, обов’яз­ко­ві збо­ри, ін­ве­сти­ції, нор­ми амор­ти­за­ції, нор­ми вит­ра­чан­ня ко­штів у бюд­жет­них уста­но­вах, від­сот­ки за кредит, оренд­на пла­та, до­та­ції, суб­вен­ції.

Для ре­алі­за­ції за­зна­че­ної ме­ти необ­хід­но ви­рі­ши­ти низ­ку невід­клад­них за­в­дань, зо­кре­ма:

– за­без­пе­чи­ти діяль­ність суб’єк­тів фі­нан­со­вої без­пе­ки що­до від­сте­жен­ня тен­ден­цій роз­вит­ку фі­нан­со­во-кре­дит­ної сфе­ри;

– здійс­ню­ва­ти по­стій­ний моніто­ринг фі­нан­со­вої без­пе­ки та ін­ших скла­до­вих еко­но­міч­ної без­пе­ки дер­жа­ви;

– за­без­пе­чи­ти стій­кий еко­но­міч­ний розви­ток дер­жа­ви з до­три­ман­ням від­по­від­ної фі­нан­со­во-платіж­ної дис­ци­плі­ни, ней­тралі­зу­ва­ти нега­тив­ний вплив світо­вої фі­нан­со­вої кри­зи, ті­ньо­вих та кри­мі­наль­них струк­тур на на­ціо­наль­ну еко­но­міч­ну та фі­нан­со­во-кре­дит­ну си­сте­ми;

– об­ме­жи­ти відп­лив гро­шо­во­го та фі­нан­со­во­го ка­піталів із ре­аль­но­го сек­то­ра еко­но­міки;

– за­по­бі­га­ти зло­чи­нам та пра­во­по­ру­шен­ням у фі­нан­со­вих пра­во­від­но­си­нах, зо­кре­ма ле­галі­за­ції ко­штів, от­ри­ма­них зло­чин­ним шля­хом та ін.

Вис­нов­ки та пер­спек­ти­ви по­даль­ших до­слід­жень

Фінансова безпека є над­зви­чай­но склад­ною ба­га­торів­не­вою си­сте­мою, яку утво­рю­ють ряд під­си­стем, кож­на з яких має влас­ну струк­ту­ру і ло­гіку роз­вит­ку. Крім цьо­го, во­на є ocнoв­ним кpи­тepiєм здат­но­сті дер­жа­ви здiй­c­ню­вaти ca­мocтiй­нy фiнaнcoвo-eкoнo­мiч­нy пoлiти­кy вiд­пoвiд­нo дo cвoїx нa­цioнaль­ниx iн­тepeciв. Су­час­ний стан (рівень) фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви ха­рак­те­ри­зуєть­ся певним на­бо­ром по­каз­ни­ків. Міністер­ство еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі Украї­ни своїм на­ка­зом від 29.10.2013. № 1277 за­твер­ди­ло Ме­то­дич­ні ре­ко­мен­да­ції що­до ро­з­ра­хун­ку рів­ня еко­но­міч­ної без­пе­ки Украї­ни [7], які ро­з­роб­лені з ме­тою визна­чен­ня рів­ня еко­но­міч­ної без­пе­ки Украї­ни, у то­му числі і фі­нан­со­вої без­пе­ки та її скла­до­вих, та визна­ча­ють пе­релік ос­нов­них ін­ди­ка­торів стану без­пе­ки Украї­ни, їх­ні по­ро­го­ві зна­чен­ня, а та­кож ал­го­ритм ро­з­ра­хун­ку ін­те­граль­но­го ін­дек­су без­пе­ки. Кож­на зі скла­до­вих ха­рак­те­ри­зуєть­ся певни­ми по­каз­ни­ка­ми, які за­сто­со­ву­ють в оцін­ці стану без­пе­ки від­по­від­но­го сек­то­ру та ма­ють свої гра­нич­ні зна­чен­ня, враху­ван­ня яких дає мож­ливість вжи­ва­ти необ­хід­них за­ходів зад­ля по­кра­щен­ня та ста­білі­за­ції еко­но­міки краї­ни.

Фор­му­ван­ня ме­ханіз­му за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви пе­ред­ба­чає перш за все ви­рі­шен­ня ши­ро­ко­го ко­ла про­блем, що сто­су­ють­ся фор­му­лю­ван­ня кри­теріїв та прин­ци­пів за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки, визна­чен­ня пріо­ри­тет­них на­ціо­наль­них ін­те­ресів у фі­нан­со­вій сфері, здійс­нен­ня по­стій­но­го від­сте­жен­ня фак­торів, які ви­кли­ка­ють за­гро­зу фі­нан­со­вій без­пе­ці Украї­ни, а та­кож вжи­ван­ня за­ходів що­до їх по­пе­ре­джен­ня та по­до­лан­ня.

З ме­тою ство­рен­ня та­ко­го дієво­го ме­ханіз­му за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви необ­хід­но ви­рі­ши­ти ці­лий ком­плекс ін­сти­ту­цій­но-пра­во­вих, струк­тур­но-ор­гані­за­цій­них, про­це­дур­них, кад­ро­вих, тех­но­ло­гіч­них, фі­нан­со­вих та ін­ших ре­сурс­них пи­тань. Са­ме цим пи­тан­ням і по­вин­ні бу­ти при­свя­чені на­ступ­ні на­у­ко­ві до­слід­жен­ня цієї вкрай важ­ли­вої та ак­ту­аль­ної те­ми, яка спри­я­ти­ме зміц­нен­ню як фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви, так і в ці­ло­му – за­без­пе­чен­ню на­ціо­наль­ної без­пе­ки Украї­ни.

Спи­сок лі­те­ра­ту­ри

1. Ба­ра­новсь­кий О.І. Фінансова безпека в Україні (ме­то­до­ло­гія оцін­ки та ме­ханіз­ми за­без­пе­чен­ня) / О.І.Ба­ра­новсь­кий/ – Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: КНТЕУ, 2014. – 456 с.

2. Бой­ко Т.В. Ак­ту­аль­ні про­бле­ми еко­но­міч­ної без­пе­ки Украї­ни [Елек­трон­ний ре­сурс] – Ре­жим до­сту­пу: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf.

3. Вар­налій З.С. Еко­но­міч­на безпека Украї­ни: про­бле­ми та пріо­ри­те­ти зміц­нен­ня: Мо­но­гра­фія / З.С. Вар­налій, Д.Д. Бур­каль­це­ва, С.О. Саєн­ко. – К.: Знан­ня Укр., 2013. – 299 с.

4. Ва­си­лик О.Д. Фінансова безпека // Еко­но­міч­на ен­цик­ло­пе­дія: У 3 т. – Т.3 / О. Ва­си­лик, С. Мо­чер­ний. – К.: Вид.центр «Ака­де­мія», 2004 – 150 с.

5. Вла­сюк О.С. Тео­рія і прак­ти­ка еко­но­міч­ної без­пе­ки в си­сте­мі на­у­ки про еко­но­міку / О.С. Вла­сюк; Нац. ін-т про­бл. між­нар. без­пе­ки при Ра­ді нац. без­пе­ки і обо­ро­ни Украї­ни. – К., 2013. – 48 с.

6. Геє­ць В.М. Кон­цеп­ція еко­но­міч­ної без­пе­ки Украї­ни // Ін-т екон. про­гно­зу­ван­ня; кер. про­ек­ту В.М. Геє­ць. – К.: Ло­гос, 2015. – 145 с.

7. Ме­то­дич­ні ре­ко­мен­да­ції що­до ро­з­ра­хун­ку рів­ня еко­но­міч­ної без­пе­ки Украї­ни : На­каз Міністер­ства еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі Украї­ни від 29.10.2013. № 1277. [Елек­трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу: http:// cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm.

8. На­ко­неч­на Н.В. Тен­ден­ції ін­ди­ка­торів фі­нан­со­вої без­пе­ки Украї­ни/ Н. В. На­ко­неч­на // На­у­ко­вий віс­ник НЛТУ Украї­ни. – 2011. – Вип. 219.

9. Ос­пі­ще­ва В.І. Фі­нан­си: курс для фі­нан­си­стів / В. І. Ос­пі­ще­ва. – Жи­то­мир, 2013.-с. 211

10. Офі­цій­ний веб-сайт Міністер­ства еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі Украї­ни [Елек­трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу: http://www.me.gov.ua.

11. Че­бе­ря­ко О.В., Смаль А.П. Вплив макрое­ко­но­міч­них по­каз­ни­ків на фі­нан­с­у­ван­ня по­треб обо­ро­ни дер­жа­ви// Віс­ник Київсь­ко­го На­ціо­наль­но­го універ­си­те­ту імені Та­ра­са Шев­чен­ка. Еко­но­міка, 2012. – № 138. – С. 45-49.

12. Bak P. Self organized criticality and fluctuations in economics [Елек­трон­ний ре­сурс] // Santa Fe Institute: [site] / P. Bak, K. Chen, J. Scheinkman, M. Woodford; Santa Fe Institute. Ре­жим до­сту­пу: http://www. santafe.edu/media/workingpapers/92-04-018.pdf.

13. Penman Stephen H. Financial statement analysis and security valuation/ Stephen H. Penman. – Boston [etc.]: McGraw Hill, 2016. – 4th ed. – XXIV, 754 p.

References

1. Baranovsky O.I. Financial security in Ukraine (assessment methodology and mechanisms of provision) / O.I. Baranovsky / – Kyiv. nats trad.-ekon. un – K .: KNTEU, 2014 – 456 pp.

2. Boyko T.V. Actual problems of economic security of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf

3. Varnalij Z.S. Ukraine’s Economic Security: Problems and Priorities for Strengthening: Monograph / Z.S. Varnal, DD Burkaltseva, S.O. Saenko – K .: Knowledge of Ukraine, 2013. – 299 p.

4. Vasilik O.D. Financial security // Economic Encyclopedia: At 3 t. – T.3/ O. Vasilik, S. Mycherny. – K .: Visiting center «Academy», 2004. – 150 s.

5. Vlasyuk O.S. Theory and Practice of Economic Security in the System of Economics Science / O.S. Vlasyuk; National in-t probl. international Security at the Council of Nationals. security and defense of Ukraine. – K., 2013. – 48 p.

6. Heyets V.M. The Concept of Economic Security of Ukraine// Int. Econ. prognostication; manager project VM Heyets – K .: Logos, 2015. – 145 p.

7. Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozrakhunku rivnya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny : pryiniatyi 29.10.2013. № 1277 [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine On Approval of Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine from October 29, 2013 № 1277]. me.gov.ua. Retrieved from http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=en-UA&tag=MetodichniRecomendatsii [in Ukrainian].

8. Nakonechnaya N.V. Trends in Financial Security Indicators of Ukraine/ N.V. Nakonechna // Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. – 2011. – Vip. 219.

9. Osytshcheva VI Finance: a course for financiers / VI Osschitseva. – Zhytomyr, 2013. – с. 211

10. Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.me.gov.ua.

11. Cheberyako O.V., Smal AP Influence of macroeconomic indicators on the financing of the needs of state defense // Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 2012. – No. 138. – P. 45-49.

12. Bak P. Self organized criticality and fluctuations in economics [Елек­трон­ний ре­сурс] // Santa Fe Institute : [site] / P. Bak, K. Chen, J. Scheinkman, M. Woodford; Santa Fe Institute. Ре­жим до­сту­пу : http://www. santafe.edu/media/workingpapers/92-04-018.pdf.

13. Penman Stephen H. Financial statement analysis and security valuation/ Stephen H. Penman. – Boston [etc.]: McGraw Hill, 2016. – 4th ed. – XXIV, 754 p.

ВАР­НАЛІЙ За­харій Сте­па­но­вич д.е.н., про­фе­сор,

Київсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет імені Та­ра­са Шев­чен­ка

Та­б­ли­ця 1

Визна­чен­ня по­нят­тя «фінансова безпека»

Дже­ре­ло: скла­де­но на ос­но­ві [1,3,4,6,8,9].

Та­б­ли­ця 2

Сут­ність скла­до­вих фі­нан­со­вої без­пе­ки

Дже­ре­ло: скла­де­но на ос­но­ві [3].

Рис.1. Ви­ди за­без­пе­чен­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки

Дже­ре­ло: скла­де­но на ос­но­ві [9,13].

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.