УДК336.22 JEL classification: H2

Finansovi poslugy - - ФИНАНСОВЫЕ -

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ СУБ’ЄК­ТІВ МА­ЛО­ГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПЕР­СПЕК­ТИ­ВИ ЕДИ­НЫЙ НАЛОГ ДЛЯ СУБЪ­ЕК­ТОВ МА­ЛО­ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕР­СПЕК­ТИ­ВЫ SINGLE TAX FOR SMALL BUSINESS ENTITIES: CONTRADICTIONS AND PROSPECTS

Ано­та­ція. Стат­тя при­свя­че­на аналі­зу тео­ре­тич­них по­ло­жень та су­час­ної прак­ти­ки опо­дат­ку­ван­ня ма­лих під­при­ємств, а та­кож обґрун­ту­ван­ню ре­ко­мен­да­цій що­до йо­го вдос­ко­на­лен­ня в Україні. До­слід­же­но на­у­ко­вий під­хід до визна­чен­ня сут­но­сті та кла­си­фіка­ції ма­лих під­при­ємств, виді­ле­но етапи ево­лю­ції спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня ма­ло­го підприємництва. На під­ставі цьо­го до­слід­жен­ня ав­то­ри фор­му­лю­ють ре­ко­мен­да­ції, спря­мо­вані на вдос­ко­на­лен­ня спро­ще­но­го опо­дат­ку­ван­ня ма­ло­го біз­не­су в про­цесі ін­те­гра­ції Украї­ни до ЄС.

Клю­чо­ві сло­ва: єдиний податок, спро­ще­на си­сте­ма опо­дат­ку­ван­ня, ма­ле під­при­єм­ниц­тво, по­дат­ко­ве ад­міністру­ван­ня

Ан­но­та­ция. Ста­тья по­свя­ще­на ана­ли­зу тео­ре­ти­че­ских по­ло­же­ний и со­вре­мен­ной прак­ти­ки на­ло­го­об­ло­же­ния ма­лых пред­при­я­тий, а так­же обос­но­ва­нию ре­ко­мен­да­ций по его со­вер­шен­ство­ва­нию в Укра­ине. Ис­сле­до­ван на­уч­ный под­ход к опре­де­ле­нию сущ­но­сти и клас­си­фи­ка­ции ма­лых пред­при­я­тий, вы­де­ле­ны эта­пы эво­лю­ции упро­щен­ной си­сте­мы на­ло­го­об­ло­же­ния ма­ло­го предпринимательства. На ос­но­ва­нии это­го ис­сле­до­ва­ния ав­то­ры фор­му­ли­ру­ют ре­ко­мен­да­ции, на­прав­лен­ные на со­вер­шен­ство­ва­ние упро­щен­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния ма­ло­го бизнеса в про­цес­се ин­те­гра­ции Укра­и­ны в ЕС.

Клю­че­вые сло­ва: еди­ный налог, упро­щен­ная си­сте­ма на­ло­го­об­ло­же­ния, ма­лое пред­при­ни­ма­тель­ство, на­ло­го­вое

ад­ми­ни­стри­ро­ва­ние

Abstract. The article is devoted to the analysis of theoretical principles and modern practice taxation of small enterprises as well as the justification of applied recommendations concerning to its improvement in Ukraine. The scientific approach to determination of essence and classification of small enterprises were investigated, the stages of developing small enterprises taxation were distinguished. Based on this investigation the authors formulate recommendations aimed at perfecting simplified taxation of small business in the process of integrations of Ukraine. In this article are observed the ways of improvement of the existent system of taxation of small business entities, formed on the base the analysis of European practice achievements in this sphere.

Keywords: Single Tax, Simplified Taxation System, Small Business, Tax Administration.

Вступ

Ідея єди­но­го по­дат­ку має гли­бо­ке істо­ричне корін­ня. З часів фізіо­кратів [1](ХVІІІ століт­тя) які вва­жа­ли дже­ре­лом ба­гат­ства на­ції зем­лю і сільсь­ко­гос­по­дарсь­ку пра­цю, бу­ло по­став­ле­но пи­тан­ня що­до необ­хід­но­сті за­мі­ни всіх іс­ну­ю­чих по­дат­ків єди­ним по­дат­ком на чи­сту зе­мель­ну рен­ту. Ге­нрі Джордж за­про­по­ну­вав за­про­ва­д­жен­ня си­сте­ми сти­му­лю­ван­ня ви­роб­ництва шля­хом ска­су­ван­ня всіх іс­ну­ю­чих по­дат­ків на ви­роб­ниц­тво і об­мін, які на йо­го дум­ку при­гні­чу­ють під­при­єм­ни­ць­ку іні­ціа­ти­ву,ста­ран­ність, ощад­ливість[2].

Мюр­рей­Рот­бард ствер­джує, що «тео­рія Джор­джа, на­віть бу­дучи фаль­ши­вою від пер­шо­го до остан­ньо­го сло­ва, ко­ри­сна тим, що при­вер­тає ува­гу» до зе­мель­но­го пи­тан­ня [3]. Ав­то­ри на­го­ло­шу­ють на нега­тив­но­му впливі по­дат­ків на під­при­єм­ниц­тво, ра­зом з тим, М. Рот­бард [3] та Ф. Найт [4] до­во­дять, що і за­про­ва­д­жен­ня по­дат­ку на зе­мель­ну рен­ту та­кож нега­тив­но впли­ва­ти­ме на ви­роб­ниц­тво, спо­тво­рю­ва­ти­ме йо­го струк­ту­ру. В. Ан­дру­щен­ко під­су­мо­ву­ю­чи ба­га­то­ві­ко­ву дис­кусію що­до ідеї єди­но­го по­дат­ку, за­зна­чає про від­сут­ність прак­тич­но­го до­сві­ду її ре­алі­за­ції [5].

Огляд лі­те­ра­ту­ри

Ва­го­мий вне­сок у до­слід­жен­ня пи­тань роз­вит­ку ма­ло­го підприємництва та йо­го опо­дат­ку­ван­ня зро­би­ли та­кі віт­чиз­няні вчені-еко­но­мі­сти, як В. Ан­дру­щен­ко, В. Ба­зи­ле­вич,З. Вар­налій, Ю. Іва­нов, І. Лю­тий, О. Не­сте­рен­ко, М. Ро­ма­нюк,О. Мол­до­ван та ін­ші.

Лю­тий І., Ро­ма­нюк М. на­го­ло­шу­ють на по­зи­тив­ній, сти­му­лю­ю­чій ролі спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня, об­ліку та звіт­но­сті, про­сто­ті ад­міністру­ван­ня єди­но­го по­дат­ку, ра­зом з тим, за­зна­ча­ють про небез­пе­ку зло­в­жи­вань спро­ще­ною си­сте­мо­ю­суб’єк­та­ми, які пе­ре­бу­ва­ють на за­галь­ній си­сте­мі опо­дат­ку­ван­ня [6, с.34].Окре­мі по­ло­жен­ня що­до роз­вит­ку спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня роз­кри­то в пра­цях Ю. Іва­но­ва [7] та О. Мол­до­ва­на [ 8].

Опри­люд­не­но ре­зуль­та­ти опи­ту­ван­ня віт­чиз­ня­них пред­став­ни­ків ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су в аналітич­но­му звіті щоріч­ної оцін­ки ді­ло­во­го клі­ма­ту в Україні [9]та в кон­суль­та­тив­ній ро­бо­ті «Ад­міністру­ван­ня та спла­та по­дат­ків: труд­но­щі та пер­спек­ти­ви» [10], ак­цент зроб­ле­но на ви­яв­лені пе­реш­код для діяль­но­сті та зрос­тан­ня ма­лих та се­ред­ніх під­при­ємств (далі – МСП), вар­то­сті ре­гу­лю­ван­ня, ад­міністру­ван­ню по­дат­ків, ін­шим пи­тан­ням які важ­ливі для під­при­єм­ців.

Про­ве­дені до­слід­жен­ня роз­кри­ва­ють ши­ро­кий спектр про­блем і про­ти­річ що­до функ­ціо­ну­ван­ня спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня, то­му ре­фор­му­ван­ня мо­делі опо­дат­ку­ван­ня ма­ло­го підприємництва за­ли­шаєть­ся склад­ним за­в­дан­ням фіскаль­ної політи­ки.

Мета та за­в­дан­ня стат­ті

Ме­тою стат­ті є роз­гляд тео­ре­ти­ко - прак­тич­них ас­пек­тів функ­ціо­ну­ван­няє­ди­но­го по­дат­ку з суб’єк­тів ма­ло­го підприємництва в умо­вах єв­ро­пейсь­кої ін­те­гра­ції.

Для до­сяг­нен­ня по­став­ле­ної ме­ти в ро­бо­ті бу­ли по­став­лен­ні на­ступ­ні за­в­дан­ня: роз­г­ля­ну­ти особ­ли­во­сті ро­з­ра­хун­ку і спла­ти єди­но­го по­дат­ку з суб’єк­тів ма­ло­го підприємництва, ро­зри­ти ос­нов­ні еле­мен­ти єди­но­го по­дат­ку, ви­світ­ли­ти йо­го роль у фор­му­ван­ні до­ходів міс­це­вих бюд­жетів в Україні, визна­чи­ти на­прям­ки удос­ко­на­лен­ня ді­ю­чої спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня об­ліку і звіт­но­сті.

Пред­ме­том до­слід­жен­ня єфунк­ціо­ну­ван­ня єди­но­го по­дат­ку з суб’єк­тів ма­ло­го підприємництва в умо­вах єв­роін­те­гра­цій­но­го век­то­ру роз­вит­ку Украї­ни.

Об’єк­том до­слід­жен­ня є си­сте­ма опо­дат­ку­ван­ня суб’єк­тів ма­ло­го підприємництва.

Ви­клад ос­нов­но­го ма­теріа­лу до­слід­жен­ня

Суб’єк­ти ма­ло­го підприємництва в Україні за умо­ви враху­ван­ня ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства мо­жуть са­мо­стій­но об­ра­ти спо­сіб опо­дат­ку­ван­ня, об­ліку та звіт­но­сті з-по­між двох варіан­тів – за­галь­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня та спро­ще­ної.

Спро­ще­на си­сте­ма опо­дат­ку­ван­ня, об­ліку та звіт­но­сті бу­ла за­про­ва­д­же­на у лип­ні 1998 Ука­зом пре­зи­ден­та Украї­ни «Про спро­ще­ну си­сте­му опо­дат­ку­ван­ня, об­ліку та звіт­но­сті суб’єк­тів ма­ло­го підприємництва» № 727/98 від 03.07.1998 ро­ку з ме­тою за­хи­сту за­кон­них ін­те­ресів суб’єк­тів ма­ло­го підприємництва і як за­хід що­до їх ле­галі­за­ції, про­те, во­на не од­ра­зу на­бу­ла по­ши­рен­ня се­ред під­при­єм­ців у зв’яз­ку з низь­ким по­ро­гом що­до от­ри­ман­ня до­ходів у 200 тис. грн. У черв­ні 1999 ро­ку до єди­но­го по­дат­ку внес­ли змі­ни під­няв­ши гра­нич­ний об­сяг ви­руч­ки для фі­зич­них осіб до 500 тис. грн., та юри­дич­них осіб – до 1 млн.грн. І в май­же у незмін­но­му стані єдиний податок функ­ціо­ну­вав до 2010 ро­ку.

Чер­го­вим ета­пом ре­фор­му­ван­ня єди­но­го по­дат­ку бу­ло прий­нят­тя По­дат­ко­во­го ко­дек­су Украї­ни 2 груд­ня 2010 ро­ку, що бу­ло кри­тич­но прий­ня­то під­при­єм­ця­миі ви­кли­ка­ло «по­дат­ко­вий май­дан» че­рез но­во­вве­ден­ня що­до спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня. В ре­зуль­таті ком­про­мі­су ді­ю­чий механізм єди­но­го по­дат­ку бу­ло унор­мо­ва­но у Главі 1 Розді­лу ХIV По­дат­ко­во­го ко­дек­су Украї­ни[11].Ос­нов­ні еле­мен­ти єди­но­го по­дат­ку пред­став­лені в таб­ли­ці 1.

В За­коні Украї­ни «Про дер­жав­ний бюд­жет Украї­ни на 2018 рік», прий­ня­тий Вер­хов­ною Ра­дою 7 груд­ня 2017 ро­ку, який вво­дить­ся в дію з 1 січ­ня 2018 ро­ку,пе­ред­ба­че­но про­жит­ко­вий міні­мум для пра­це­з­дат­них осіб на рів­ні 1762 грн, а міні­маль­на зар­пла­та (МЗП) – 3723 грн. Від­по­від­но, став­ки єди­но­го по­дат­ку скла­да­ти­муть:

– для першої групи плат­ни­ків єди­но­го по­дат­ку – в ме­жах до 10% роз­мі­ру про­жит­ко­во­го міні­му­му – не біль­ше 176,20 грн на мі­ся­ць (1762 грн х 10%));

– для дру­гої групи плат­ни­ків єди­но­го по­дат­ку – в ме­жах до 20% роз­мі­ру міні­маль­ної за­робіт­ної пла­ти (до 744,60 грн на мі­ся­ць (3723 х 20%));

ЄСВ з міні­маль­ної за­робіт­ної пла­ти зросте до 819,06 грн (3723 х 22%). Вар­то за­зна­чи­ти, що змі­нюєть­ся по­каз­ник мак­си­маль­ної ве­ли­чи­ни ба­зи опо­дат­ку­ван­ня ЄСВ – мак­си­маль­на су­ма до­хо­ду за­стра­хо­ва­ної особи на мі­ся­ць у 2017 ро­ці дорів­ню­вав два­дця­ти п’яти роз­мірам про­жит­ко­во­го міні­му­му для пра­це­з­дат­них осіб, з 2018 ро­ку цей по­каз­ник скла­да­ти­ме 15 МЗП – 55845 гри­вень на мі­ся­ць, тоб­то при ви­платі за­робіт­ної пла­ти ви­ще за­зна­че­ної су­ми, ЄСВ скла­да­ти­ме 12285 грн. 90 коп.

Єдиний податок – це податок, який спла­чуєть­ся фі­зич­ни­ми осо­ба­ми – під­при­єм­ця­ми та юри­дич­ни­ми осо­ба­ми, які обра­ли спро­ще­ну си­сте­му опо­дат­ку­ван­ня. Плат­ни­ки єди­но­го по­дат­ку звіль­ня­ють­ся від обов’яз­ку на­раху­ван­ня, спла­ти та по­дан­ня по­дат­ко­вої звіт­но­сті з та­ких по­дат­ків і зборів:

1) по­дат­ку на при­бу­ток під­при­ємств;

2) по­дат­ку на до­хо­ди фі­зич­них осіб у ча­стині до­ходів (об’єк­та опо­дат­ку­ван­ня), що от­ри­мані в ре­зуль­таті гос­по­дарсь­кої діяль­но­сті плат­ни­ка єди­но­го по­дат­ку першої – третьої групи (фі­зич­ної особи) та опо­дат­ко­вані згід­но ПКУ;

3) по­дат­ку на до­да­ну вар­тість з опе­ра­цій з по­ста­чан­ня то­варів, робіт та по­слуг, міс­це по­ста­чан­ня яких розта­шо­ване на мит­ній те­ри­торії Украї­ни, крім по­дат­ку на до­да­ну вар­тість, що спла­чуєть­ся фі­зич­ни­ми осо­ба­ми та юри­дич­ни­ми осо­ба­ми, які обра­ли став­ку єди­но­го по­дат­ку 3%, а та­кож що спла­чуєть­ся плат­ни­ка­ми єди­но­го по­дат­ку чет­вер­тої групи;

4) по­дат­ку на май­но (в ча­стині зе­мель­но­го по­дат­ку), крім зе­мель­но­го по­дат­ку за зе­мель­ні ді­лян­ки, що не ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся плат­ни­ка­ми єди­но­го по­дат­ку першої – третьої груп для про­ва­д­жен­ня гос­по­дарсь­кої діяль­но­сті та плат­ни­ка­ми єди­но­го по­дат­ку чет­вер­тої групи для ве­ден­ня сільсь­ко­гос­по­дарсь­ко­го то­ва­ро­ви­роб­ництва;

5) рент­ної пла­ти за спе­ціальне ви­ко­ри­стан­ня во­ди плат­ни­ка­ми єди­но­го по­дат­ку чет­вер­тої групи [11].

Єдиний податок на­ле­жить до міс­це­вих по­дат­ків, фік­со­вані став­ки єди­но­го по­дат­ку вста­нов­лю­ють­ся сільсь­ки­ми, се­лищ­ни­ми та місь­ки­ми ра­да­ми для фі­зич­них осіб - під­при­єм­ців, які здійс­ню­ють гос­по­дарсь­ку діяль­ність, за­леж­но від ви­ду гос­по­дарсь­кої діяль­но­сті, з ро­з­ра­хун­ку на ка­лен­дар­ний мі­ся­ць та на­д­хо­дить до міс­це­во­го бюд­же­ту.

Спе­ци­фікою ма­лих під­при­ємств є їх роз­га­лу­же­на ме­ре­жа, яка діє в на міс­це­вих рин­ках та без­по­се­ред­ньо пов’яза­ні з ма­со­вим спо­жи­ва­чем то­варів і по­слуг. Ра­зом з тим, ав­то­ри до­слід­жен­ня «Як поєд­на­ти кон­ку­рент­ну політи­ку та розви­ток МСП в Україні»[13] вис­лов­лю­ють своє щи­ре зди­ву­ван­ня іс­ну­ю­чою мо­дел­лю ро­бо­ти рин­ку мо­біль­них кав’ярень: «ми ніко­ли не от­ри­му­ва­ли фіскаль­ний чек, як і не ба­чи­ли, що про­да­ве­ць ро­бив по­міт­ки що­до кіль­ко­сті про­да­них на­поїв». Далі, во­ни роб­лять вис­но­вок, що про­дав­ці є за­реєст­ро­вані фі­зич­ні особи – під­при­єм­ці, які не зо­бов’яза­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ка­со­ві апа­ра­ти в ме­жах пев­но­го обо­ро­ту. Піс­ля про­ве­де­но­го ав­то­ра­ми опи­ту­ван­ня про­дав­ців ка­ви во­ни зро­би­ли при­пу­щен­ня, що цей сег­мент пред­став­ляє со­бою «кар­тель, який є ан­ти­кон­ку­рент­ним. Псев­до­са­мо­за­нятість – це за­сіб уник­нен­ня від спла­ти по­дат­ків».[13, с.13]

Ці дум­ки ма­ють під со­бою під­ста­ви, оскіль­ки суб’єк­ти ма­ло­го підприємництва ду­же ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся з ме­тою при­хо­ву­ван­ня пра­ва влас­но­сті та при­бут­ків ве­ли­ки­ми ме­ре­жа­ми фірм ре­сто­ран­но­го, тор­гівель­но­го, ІТ біз­не­су та ін­ши­ми, про що неод­но­ра­зо­во за­зна­ча­ли ба­га­то і віт­чиз­ня­них екс­пер­тів. За­по­біж­ни­ком цьо­го яви­ща мо­же бу­ти від­крит­тя ін­фор­ма­ції що­до реєстрів влас­ни­ків.

В умо­вах кри­зо­вих явищ в еко­но­мі­ці. як свід­чить до­свід, малі під­при­єм­ства є най­більш враз­ли­ви­ми з огля­ду на об­ме­женість фі­нан­со­вих ре­сур­сів на про­ти­ва­гу ве­ли­ким ком­панія. Ра­зом з тим, в остан­ні ро­ки їх зна­чен­ня при фор­му­ван­ні до­ходів міс­це­вих бюд­жетів зрос­тає не­зва­жа­ю­чи на склад­ні со­ціаль­но-еко­но­міч­ні умо­ви. Се­ред по­дат­ко­вих на­д­ход­жень до міс­це­вих бюд­жетів в Україні най­біль­ше зна­чен­ня від­во­дить­ся по­дат­ку на зем­лю, який є в скла­ді міс­це­во­го по­дат­ку на май­но та єди­но­му по­дат­ку, ди­на­міка остан­ньо­го пред­став­ле­на у таб­ли­ці 2. Та­б­ли­ця 2

Ди­на­міка на­д­ход­жень єди­но­го по­дат­ку до міс­це­вих бюд­жетів, у 2008 -2016 рр.,млрд. грн.

*До єди­но­го по­дат­ку був вклю­че­ний з 2015 ро­ку, рані­ше на­зи­вав­ся «фік­со­ва­ний сільсь­ко­гос­по­дарсь­кий податок»

Дже­ре­ло: скла­де­но та ро­з­ра­хо­ва­но на ос­но­ві [12]

От­же, за 9 ро­ків пи­то­ма ва­га єди­но­го по­дат­ку у до­хо­дах міс­це­вих бюд­жетів (без ураху­ван­ня між­бюд­жет­них транс­фер­тів)зрос­ла з 2,2% у 2008 ро­ці до 10,1% у 2016 ро­ці, впер­шу чер­гу, за ра­ху­нок збіль­шен­ня на­д­ход­жень від фі­зич­них осіб – при­ват­них під­при­єм­ців та вклю­чен­ня у 2015 ро­ці до скла­ду єди­но­го по­дат­ку фік­со­ва­но­госільсь­ко­гос­по­дарсь­ко­го по­дат­ку.

В краї­нах ЄС розви­ток ма­ло­го підприємництва є од­ним з пер­шо­чер­го­вих пріо­ри­тетів спіль­ної еко­но­міч­ної політи­ки, які ґрун­ту­ють­ся на Ре­ко­мен­да­ціях Єв­ро­пейсь­кої ко­місії­що­до опо­дат­ку­ван­ня ма­лих та се­ред­ніх під­при­ємств (94/390/ЕС) [14] та ре­гла­мен­ту­ють ви­ко­ри­стан­ня різ­них за­ходів, які ма­ють прий­ня­ти краї­ни-учас­ни­ці для змен­шен­ня по­дат­ко­вих вит­рат ма­ло­го і се­ред­ньо­го підприємництва. До­свід єв­ро­пейсь­кої ін­те­гра­ції свід­чить що об­мін най­к­ра­щи­ми прак­ти­ка­ми між різ­ни­ми краї­на­ми-учас­ни­ця­ми що­до по­ши­рен­ня апро­бо­ва­них ме­то­дів по­кра­щен­ня біз­нес-се­ре­до­ви­ща для єв­ро­пейсь­ких МСП доз­во­ляє до­ся­га­ти спіль­ної ме­ти – ста­ло­го роз­вит­ку.

Не­про­пор­цій­ність ре­гу­ля­тор­но­го на­ван­та­жен­ня в пра­цях єв­ро­пейсь­ких до­слід­ни­ків[15;16], як пра­ви­ло ви­мірюєть­ся в ро­з­ра­хун­ку на од­но­го пра­ців­ни­ка чи у від­сот­ках від обо­ро­ту. У се­ред­ньо­му, у ма­ло­го під­при­єм­ства з менш ніж де­ся­тьма пра­ців­ни­ка­ми ре­гу­ля­торне на­ван­та­жен­ня вдвічі біль­ше ніж у під­при­єм­ства, де кіль­кість пра­ців­ни­ків від де­ся­ти до два­дця­ти пра­ців­ни­ків, і в три ра­зи ви­ще, ніж тя­гар ком­паній з біль­шою кіль­кістю ніж два­дцять, але мен­ше п’ят­де­ся­ти спів­робіт­ни­ків. Що­до ве­ли­ких ком­паній на­ван­та­жен­ня на пра­ців­ни­ка в п’ять чи де­сять разів мен­ше від то­го що при­па­дає на малі під­при­єм­ства.

Ана­ло­гічне яви­ще непро­пор­цій­но­го по­дат­ко­во­го на­ван­та­жен­ня спо­стері­гаєть­ся і в по­дат­ко­вій си­сте­мі, що обу­мо­в­ле­но дво­ма факторами: по-пер­ше, вит­ра­ти на до­три­ман­ня по­дат­ко­во­го за­ко­но­дав­ства та ве­ден­ня по­дат­ко­во­го об­ліку – в пев­ній мірі фік­со­ва­на су­ма, що для ма­ло­го під­при­ємств є об­тяж­ли­ве. По-дру­ге, ве­ли­кі ком­панії є більш ефек­тив­ни­ми у пи­тан­нях до­три­ман­ня по­дат­ко­во­го за­ко­но­дав­ства, оскіль­ки ма­ють біль­ше мож­ли­во­стей на за­лу­чен­ня по­дат­ко­вих кон­суль­тан­тів як на по­стій­ній ос­но­ві, так і до­дат­ко­во, а та­кож на впро­ва­д­жен­ня більш ефективного про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня.

Вар­то на­га­да­ти, що під ма­ли­ми під­при­єм­ства­ми в ЄС ро­зу­мі­ють­ся ті, які від­по­ві­да­ють двом кри­теріям: кіль­кість пра­ц­ю­ю­чих має не пе­ре­ви­щу­ва­ти 50 осіб, і обо­рот/вар­тість ак­тивів до 10 млн.єв­ро, в то­му числі,мікро­під­при­єм­ства з по­каз­ни­ка­ми від­по­від­но – 10 осіб та 2 млн. єв­ро. І хо­ча зга­да­на нор­ма у 2012 ро­ці бу­ла за­кріп­ле­на у віт­чиз­ня­но­му Гос­по­дарсь­ко­му ко­дексі Украї­ни (стат­тя 55) [17], во­на не ви­ко­ри­сто­вуєть­ся для по­дат­ко­вих цілей.

От­же, пер­спек­тив­ним на­прям­ком ре­фор­му­ван­ня опо­дат­ку­ван­ня суб’єк­тів ма­ло­го підприємництва має бу­ти ро­з­роб­ка спро­ще­них умов об­ліку, звіт­но­сті та опо­дат­ку­ван­ня на прин­ци­пах ней­траль­но­сті, го­ри­зон­таль­ної та вер­ти­каль­ної спра-

вед­ли­во­сті, про­сто­ти ад­міністру­ван­ня з ураху­ван­ням кра­що­го світо­во­го до­сві­ду. Вар­то і в на­ше віт­чиз­няне по­дат­ко­ве за­ко­но­дав­ство за­про­ва­ди­ти єв­ро­пейсь­кий прин­цип «think small first» – «спо­чат­ку ду­май про ма­лих».

Вис­нов­ки та пер­спек­ти­ви по­даль­ших до­слід­жень

Впро­ва­д­жен­ня спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня – єди­но­го по­дат­ку мож­на роз­гля­да­ти як один із вда­лих за­ходів уря­ду що­до роз­вит­ку підприємництва в Україні, що до­по­мог­ло ство­ри­ти ти­сячі ро­бо­чих міс­ць і за ра­ху­нок детіні­за­ції ча­сти­ни до­ходів ма­ло­го біз­не­су знач­но збіль­ши­ти на­д­ход­жен­ня до міс­це­вих бюд­жетів від опо­дат­ку­ван­ня діяль­но­сті но­во­ство­ре­них під­при­ємств та до­ходів фі­зич­них осіб-під­при­єм­ців. За ра­ху­нок вклю­чен­ня до скла­ду єди­но­го по­дат­ку фік­со­ва­но­го сільсь­ко­гос­по­дарсь­ко­го по­дат­ку у 2015 ро­ці йо­го част­ка у до­хо­дах міс­це­вих бюд­жетів за 2016 рік скла­ла 10,1%.

Не­зва­жа­ю­чи на пев­ні по­зи­ти­ви спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня враз­ли­вим міс­цем за­ли­шаєть­ся про­бле­ми не де­кла­ру­ван­ня ча­сти­ни до­ходів, немож­ливість про­кон­тро­лю­ва­ти об­ся­ги опе­ра­цій, непро­зо­ра си­сте­ма влас­но­сті, ре­гре­сив­ність що­до до­ходів плат­ни­ків. Про­те, без ре­аль­ної ре­фор­ми фіскаль­ної служ­би, від­нов­лен­ня до­віри гро­ма­дян до по­дат­ко­вих ор­ганів ска­су­ван­ня спро­ще­ної си­сте­ми за­гро­жує ве­ли­ки­ми політич­ни­ми ри­зи­ка­ми.

Спро­ще­на си­сте­ма опо­дат­ку­ван­ня дає змо­гу суб’єк­там ма­ло­го підприємництва не стіль­ки змен­ши­ти по­дат­ко­ве на­ван­та­жен­ня,ви­кли­кане необ­хід­ністю спла­ти чи­сель­но­го пе­реліку по­дат­ків, скіль­ки за­хи­щає від по­дат­ко­во­го свавіл­ля фіскаль­них ор­ганів, та доз­во­ляє ско­ро­ти­ти вит­ра­ти ча­су та зу­силь на ве­ден­ня по­дат­ко­во­го об­ліку та звіт­но­сті.

Спи­сок лі­те­ра­ту­ри

1. Ба­зи­ле­вич, В. Д., Гра­жевсь­ка, Н. І., Гай­дай, Т. В., Лео­нен­ко, П. М., & Не­сте­рен­ко, О. П. (2004). Історія еко­но­міч­них учень. К.: Знан­ня.

2. George H. ProgressandPoverty. N. Y.: ModernLibrary, 1929. P. 434—435.

3. Rothbard M. N. The Single Tax: Economic and Moral Implications. Irvington-on-Hudson, N. Y.: Foundation for Economic Education, 1957.

4. Knight F. H. TheFallaciesinthe ‘SingleTax’ // TheFreeman. 1953. August 10. P. 810—811.

5. Ан­дру­щен­ко, В. Л. (2000). Фінансова думка За­хо­ду в ХХ століт­ті: Тео­ре­тич­на кон­цеп­ту­алі­за­ція і на­у­ко­ва про­бле­ма­ти­ка дер­жав­них фі­нан­сів. Ка­ме­няр.

6. Лю­тий, І. О., & Ро­ма­нюк, М. В. (2007). Про­бле­ми та пер­спек­ти­ви спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня суб’єк­тів ма­ло­го підприємництва в Україні. Фі­нан­си Украї­ни, (6), 31-38.

7. Іва­нов, Ю. Б., &Пет­ро­сянц, К. В. (2009). Ма­лий біз­нес: управ­лін­ня по­дат­ка­ми. мо­но­гра­фія/Науково до­слід­ний центр ін­ду­стріаль­них про­блем роз­вит­ку.

8. Мол­до­ван О.О. Що­до ре­фор­му­ван­ня спро­ще­ної си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня, об­ліку та звіт­но­сті / Мол­до­ван О.О. /Аналітич­на за­пис­ка [Елек­трон­ний ре­сурс]. Ре­жим до­сту­пу: http://www.niss. gov.ua/articles/217.

9. Щоріч­на оцін­ка ді­ло­во­го клі­ма­ту 2016 [Елек­трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу: http://lev.org.ua/articles/ABCA2016_short.html.

10. Кон­суль­та­тив­ній ро­бо­ті «Ад­міністру­ван­ня та спла­та по­дат­ків: труд­но­щі та пер­спек­ти­ви» [Елек­трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу: http://lev.org.ua/ua/articles/pp_SMEs_taxes_administration_2017. html.

11. По­дат­ко­вий ко­декс Украї­ни : За­кон Украї­ни від 02.12.2010 р. № 2755-VI – [Елек­трон­ний ре­сурс]: – Ре­жим до­сту­пу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20150101.

12. Офі­цій­ний сайт Дер­жав­ної каз­на­чейсь­кої служ­би Украї­ни. VI – [Елек­трон­ний ре­сурс]: – Ре­жим до­сту­пу: http:// www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir= 359194&&documentList_stind=21.

13. Як поєд­на­ти кон­ку­рент­ну політи­ку та розви­ток МСП в Україні, Елек­трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу: http://www.ier. com.ua/ua/publications/consultancy_work?pid=5378.

14. 94/390/EC: CommissionRecommendationof 25 May 1994 conce rningthetaxationofsmallandmedium-sizedenterprises. VI – [Елек­трон­ний ре­сурс]: – Ре­жим до­сту­пу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:177:0001:0019:EN:PDF.

15. OECD (2016), TaxPolicyReformsinthe OECD 2016, OECD Publishing, Paris.

16. Final report: Simplified tax compliance procedures for SMEs – [Елек­трон­ний ре­сурс]: – Ре­жим до­сту­пу: https://ec.europa.eu/growth/ content/final-report-simplified-tax-compliance-procedures-smes-0_en.

17. Гос­по­дарсь­кий ко­декс Украї­ни : ста­ном на 21 січ. 2015 р. : від­по­ві­дає офіц. тек­сту. – Хар­ків : Пра­во, 2015. – 217 с.

References

1. Bazylevych, V.D., Grazhevskaya, N.I., Gaidai, T.V., Leonenko, P.M., &Nesterenko, O.P. (2004). The history of economic studies. K .: Knowledge.

2. George H. Progress and Poverty. N. Y .: Modern Library, 1929, pp. 434-435.

3. Rothbard M. N. The Single Tax: Economic and Moral Implications. Irvington-on-Hudson, N. Y.: Foundation for Economic Education, 1957.

4. Knight F. H. The Fallacies in the Single Tax // The Freeman. August 10, 1953, pp. 810-811.

5. Andrushchenko, V. L. (2000). Financial Thought of the West in the 20th Century: Theoretical Conceptualization and Scientific Problems of Public Finances. 312 р.

6. Liutyi, I.O., &Romanyuk, M.V (2007). Problems and Prospects of the Simplified Taxation System for Small Business Entities in Ukraine. Finance of Ukraine, (6), 31-38.

7. Ivanov, Yu.,Petrosyants, K. (2009). Small Business: Tax Management. monograph / Scientific research center for industrial development problems.

8. Moldovan O.O. Regarding the Reform of the Simplified Taxation, Accounting and Reporting System / Moldov O.O. / An analytical note, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/217

9. Annual Business Climate Assessment 2016, – available at: http:// lev.org.ua/articles/ABCA2016_short.html.

10. Advisory work «Administration and payment of taxes: difficulties and prospects», available at: http://lev.org.ua/ru/articles/pp_SMEs_ taxes_administration_2017.html.

11. Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755VI, available at: http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ ed20150101.

12. Official site of the State Treasury Service of Ukraine, available at: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir= 359194 &&documentList_stind = 21.

13. How to combine competition policy and SME development in Ukraine, available at:http://www.ier.com.ua/ru/publications/ consultancy_work?pid=5378.

14. 94/390 / EC: Commission Recommendation of 25 May 1994 on taxation of small and medium-sized enterprises, available at: http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:177:00 01:0019:EN:PDF.

15. OECD (2016), Tax Policy Reforms in the OECD 2016, OECD Publishing, Paris.

16. Final report: Simplified tax compliance procedures for SMEs available at: https://ec.europa.eu/growth/content/ final-report-simplified-tax-compliance-procedures-smes-0_en.

17. The Commercial Code of Ukraine: As of January 21 2015: responds officer. the text – Kharkiv, 2015. – 217 pp.

ДЕМИДЕНКО Вла­ди­слав Іго­ро­вич ас­пірант ка­фед­ри фі­нан­сів,

Київсь­кий на­ціо­наль­ний тор­го­вель­ное­ко­но­міч­ний універ­си­тет

ДЕМИДЕНКО Люд­ми­ла Ми­ко­лаїв­на канд. екон. на­ук, доц.,

Київсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет імені Та­ра­са Шев­чен­ка

*ПМ – про­жит­ко­вий міні­мум для пра­це­з­дат­но­го на­се­лен­ня на 1 січ­ня 2017 ро­ку, МЗП- міні­маль­на зар­пла­та на 1 січ­ня 2017 ро­ку

Дже­ре­ло: скла­де­но та ро­з­ра­хо­ва­но на ос­но­ві [11]

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.