УДК 330.322 JEL classification: G11, G31, H54

Finansovi poslugy - - ФИНАНСОВЫЕ -

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗА­ЛУ­ЧЕН­НЯ ІНВЕСТИЦІЙ: ДО­СВІД ОАЕ ФИ­НАН­СО­ВЫЙ МЕ­ХА­НИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИН­ВЕ­СТИ­ЦИЙ: ОПЫТ ОАЭ

FINANCIAL MECHANISM TO ATTRACT INVESTMENTS: EXPERIENCE OF THE UAE

Ано­та­ція. Роз­г­ля­ну­то дер­жав­ну політи­ку за­лу­чен­ня інвестицій в еко­но­міку ОАЕ. Ви­яв­ле­но сфе­ри, які є пріо­ри­тет­ни­ми для по­жвав­лен­ня ін­ве­сти­цій­ної ак­тив­но­сті. Про­аналі­зо­ва­но бюд­жет­но-по­дат­ко­ві ва­желі за­лу­чен­ня інвестицій з ме­тою за­без­пе­чен­ня ін­но­ва­цій­но-ін­ве­сти­цій­ної мо­делі роз­вит­ку.

Клю­чо­ві сло­ва: ін­ве­сти­ції, ін­но­ва­ції, бюд­жет­ні ва­желі, по­дат­ко­ві ва­желі, фінансовий механізм.

Ан­но­та­ция. Рас­смот­ре­на го­су­дар­ствен­ная по­ли­ти­ка привлечения ин­ве­сти­ций в эко­но­ми­ку ОАЭ. Вы­яв­ле­ны сфе­ры, ко­то­рые яв­ля­ют­ся при­о­ри­тет­ны­ми для ожив­ле­ния ин­ве­сти­ци­он­ной ак­тив­но­сти. Про­ана­ли­зи­ро­ва­ны бюд­жет­но-на­ло­го­вые ры­ча­ги привлечения ин­ве­сти­ций с це­лью обеспечения ин­но­ва­ци­он­но-ин­ве­сти­ци­он­ной мо­де­ли раз­ви­тия.

Клю­че­вые сло­ва: ин­ве­сти­ции, ин­но­ва­ции, бюд­жет­ные ры­ча­ги, на­ло­го­вые ры­ча­ги, фи­нан­со­вый ме­ха­низм.

Abstract. The state policy to attract investments into the economy of theUAE is considered. Areas identified as priorities for the revitalization of investment activity are revealed. The budget-tax levers to attract investments in order to provide the innovation-investment model of development are analyzed.

Key words: investments, innovations, budget levers, tax levers, financial mechanism.

Вступ

В умо­вах по­си­лен­ня кон­ку­рент­ної бо­роть­би у світо­вій еко­но­мі­ці ви­ни­кає необ­хід­ність до­слід­жен­ня­ме­ханіз­мів за­лу­чен­ня інвестицій. Ефек­тивне за­лу­чен­ня інвестицій пе­ред­ба­чає не ли­ше на­д­ход­жен­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів до краї­ни, а й пе­ре­да­чу но­вих тех­но­ло­гій та ін­но­ва­цій, до­сяг­нен­ня ви­со­ких стан­дар­тів яко­сті біз­не­су, онов­лен­ня та мо­дер­ні­за­цію ви­роб­ни­чої ба­зи.

Огляд лі­те­ра­ту­ри

Фінансовий механізм сти­му­лю­ван­ня за­лу­чен­ня інвестицій до краї­ни бу­ло до­слід­же­но та­ки­ми іно­зем­ни­ми фахів­ця­ми як Д. Лім, Г. Мак­ду­гал, Дж. Мар­кун­сес, П. Річ­мен. Се­ред вче­них не іс­нує єди­но­го по­гля­ду що­до впли­ву фі­нан­со­вих ва­желів на за­лу­чен­ня ПІІ до краї­ни. Вче­ний Д. Лім дій­шов вис­нов­ку, що по­дат­ко­ві піль­ги ма­ють від’єм­ний ко­ре­ля­цій­ний зв’язок з на­д­ход­жен­ням ПІІ [1]. А Дж. Мар­кун­сес дій­шов вис­нов­ку, що міні­мі­за­ції по­дат­ків є мо­ти­ву­ю­чим фак­то­ром для за­лу­чен­ня іно­зем­них інвестицій [2].

Аме­ри­кансь­кі вчені П. Річ­мен і Г. Мак­ду­гал про­ве­ли до­слід­жен­ня на­слід­ків опо­дат­ку­ван­ня іно­зем­них інвестицій.

Податок, який стя­гуєть­ся з до­ходів за прин­ци­пом дже­ре­ла по­ход­жен­ня, від­ля­кує іно­зем­них ін­ве­сторів, то­му, на їх­ню дум­ку, еко­но­міка краї­ни не за­ці­кав­ле­на у стяг­нен­ні з за­лу­че­но­го іно­зем­но­го ка­піта­лу по­дат­ку за прин­ци­пом дже­ре­ла по­ход­жен­ня [3,4].

Мета та за­в­дан­ня стат­ті

Ме­тою стат­ті є аналіз спри­ят­ли­во­сті ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту­та за­ходів, здійс­не­них уря­дом ОАЕ для за­лу­чен­ня інвестицій.Для до­сяг­нен­ня по­став­ле­ної ме­ти до­слід­жен­ня визна­че­но та­кі за­в­дан­ня:

– роз­г­ля­ну­ти дер­жав­ну політи­ку за­лу­чен­ня інвестицій в еко­но­міку ОАЕ;

– ви­яви­ти сфе­ри, які є пріо­ри­тет­ни­ми для по­жвав­лен­ня ін­ве­сти­цій­ної ак­тив­но­сті;

– про­аналі­зу­ва­ти бюд­жет­но-по­дат­ко­ві ва­желі за­лу­чен­ня інвестицій з ме­тою за­без­пе­чен­ня ін­но­ва­цій­но-ін­ве­сти­цій­ної мо­делі роз­вит­ку.

Ви­клад ос­нов­но­го ма­теріа­лу до­слід­жен­ня

Фінансовий механізм визна­чаєть­ся змі­стом та здат­ністю «пра­ц­ю­ва­ти», а йо­го ком­по­нен­та­ми слу­гу­ють мо­делі, про­це­ду­ри, правила, нор­ма­тив­ні та політич­ні скла­до­ві. Він мі­стить в собі по­дат­ко­вий та бюд­жет­ний ме­ханіз­ми. Своєю чер­гою, бюд­жет­ний механізм за­без­пе­чує ре­алі­за­цію бюд­жет­ної політи­ки у про­цесі мо­білі­за­ції і ви­ко­ри­стан­ня бюд­жет­них ко­штів, а по­дат­ко­вий – визна­чає та за­ко­но­дав­чо вста­нов­лює фор­ми мо­білі­за­ції ре­сур­сів за до­по­мо­гою по­дат­ків, зборів та ін­ших по­дат­ко­вих пла­те­жів.

Роз­гля­да­ю­чи в контексті за­лу­чен­ня інвестицій, по­дат­ко­вий та бюд­жет­ний ме­ханіз­ми спря­мо­вані на ство­рен­ня кон­ку­рент­них по­дат­ко­вих умов для за­лу­чен­ня інвестицій та за­без­пе­чен­ня еко­но­міч­но обґрун­то­ва­ної част­ки бюд­жет­них ви­дат­ків на сти­му­лю­ван­ня ін­ве­сту­ван­ня в краї­ну.

Держава за­без­пе­чує за­лу­чен­ня інвестицій у пріо­ри­тет­ні га­лузі еко­но­міки шля­хом вста­нов­лен­ня по­дат­ко­вих ста­вок і пільг, що ре­гу­лю­ють­ся по­дат­ко­вим за­ко­но­дав­ством.Світо­вий до­свід пе­ре­ко­нує, що най­більш ефек­тив­ним ме­то­дом сти­му­лю­ван­ня по­то­ків іно­зем­но­го ка­піта­лу є тимча­со­ве звіль­нен­ня від по­дат­ку, на­дан­ня по­дат­ко­во­го кре­ди­ту на піль­го­вих умо­вах, на­дан­ня бан­ка­ми на піль­го­вих умо­вах кре­ди­тів. По­дат­ко­ві за­хо­ди за­лу­чен­ня інвестицій до­стат­ньо су­переч­ливі, оскіль­ки не є універ­саль­ни­ми для кож­ної краї­ни. То­му си­сте­ма опо­дат­ку­ван­ня по­вин­на бу­ти яко­мо­га спри­ят­ли­вою для іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра, тоб­то кон­ку­рен­то­спро­мож­ною порів­ня­но з ін­ши­ми краї­на­ми.

По­дат­ко­ві ва­желі­за­лу­чен­ня інвестицій в ОАЕв­клю­ча­ють спри­ят­ливі по­дат­ко­ві умо­ви та по­дат­ко­ві пре­фе­рен­ції. До­ціль­но за­зна­чи­ти що­до ви­гід­но­го ре­жи­му опо­дат­ку­ван­ня, який по­ля­гає у по­дат­ко­вих пре­фе­рен­ціях. За да­ни­ми звітуDoingBusiness, ОАЕ зна­хо­дять­ся се­ред світо­вих лі­дерів за три­валістю об­роб­ки по­дат­ко­вих пла­те­жів - на опла­ту по­дат­ків біз­нес вит­ра­чає ли­ше 12 го­дин, а став­ка по­дат­ко­вих вне­сків ста­но­вить 15,9%. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків ОАЕ зай­ма­ють пер­ше міс­це у цьо­му рей­тин­гу.

Вар­то від­зна­чи­ти, що са­ме особ­ли­во­сті опо­дат­ку­ван­ня пе­ре­тво­ри­ли ОАЕ за порів­ня­но ко­рот­кий тер­мін в най­біль­ший між­на­род­ний фінансовий та ді­ло­вий центр. Особ­ли­во­сті по­дат­ко­во­го клі­ма­ту ста­ли го­лов­ним сти­му­лом для за­лу­чен­ня в міс­це­ву еко­но­міку знач­них ін­ве­сти­цій­них по­то­ків з-за кор­до­ну в різ­ні на­прям­ки біз­не­су.

В ОАЕ ви­гід­ний ре­жим опо­дат­ку­ван­ня пе­ред­ба­чає на­ступ­ні пре­фе­рен­ції:

– від­сут­ність по­дат­ку на при­бу­ток та на при­ріст ка­піта­лу (ви­ня­ток ста­нов­лять за­рубіж­ні наф­то­ві ком­панії та іно­зем­ні бан­ки); від­сут­ність по­дат­ку на до­хо­ди фі­зич­них осіб; по­вне звіль­нен­ня від по­дат­ків на ро­я­л­ті та на від­сот­ки; по­дат­ки на диві­ден­ди стя­гу­ють­ся тіль­ки на те­ри­торії дер­жав, де був от­ри­ма­ний цей дохід;

– не стя­гу­ють­ся по­дат­ки на екс­порт та ім­порт то­варів, як­що діяль­ність ве­деть­ся че­рез віль­ні еко­но­міч­ні зо­ни;

– не за­сто­со­вуєть­ся опо­дат­ку­ван­ня шля­хом від­раху­вань із за­робіт­ної пла­ти.

Ра­зом з тим, ОАЕ на­разі ак­тив­но ре­фор­му­ють свою по­дат­ко­ву си­сте­му. Зо­кре­ма, за­про­ва­д­жуєть­ся ак­циз­ний податок.Опо­дат­ку­ван­ня на­прав­лене пе­редусім на «шкід­ливі» то­ва­ри. Пе­релік пі­дак­циз­них то­варів, се­ред яких тю­тю­но­ві ви­ро­би, а та­кож га­зо­вані та енер­ге­тич­ні на­пої. При цьо­му мак­си­маль­на став­ка по­дат­ку скла­дає 200%. Екс­порт пі­дак­циз­ни­ми то­ва­ра­ми від опо­дат­ку­ван­ня звіль­няєть­ся.

В ОАЕ та­кож за­пла­но­ва­но за­про­ва­д­жен­ня ПДВз 1 січ­ня 2018 ро­ку. ПДВ в ОАЕ справ­ля­ти­меть­ся за най­ниж­чою став­кою у світі – 5%. Для плат­ни­ків пе­ред­ба­че­но обов’яз­ко­ву (при до­сяг­нен­ні за 12 мі­ся­ців визна­че­но­го об­ся­гу по­ста­вок) та доб­ро­віль­ну реєстра­цію. Піль­го­ве опо­дат­ку­ван­ня пе­ред­ба­че­но для по­ста­чан­ня наф­ти і га­зу, освіт­ньої діяль­но­сті, екс­пор­ту, між­на­род­них пе­ре­ве­зень та де­я­ких ін­ших опе­ра­цій.Про­цес під­го­тов­ки до впро­ва­д­жен­ня ПДВ роз­по­ча­то: вже прий­ня­то про­це­дур­ний до­ку­мент, що визна­чає ви­мо­ги до ор­гані­за­ції по­дат­ко­во­го об­ліку, а та­кож по­ря­док вза­є­модії плат­ни­ків по­дат­ків та кон­тро­лю­ю­чих ор­ганів. Слід за­зна­чи­ти, що вне­сен­ня об­лі­ко­вих за­писів до­пус­каєть­ся і ан­глійсь­кою мо­вою [5].

У світо­вій прак­ти­ці тра­ди­цій­но за­сто­со­ву­ють­ся на­ступ­ні­бюд­жет­ні ва­желі під­т­рим­ки суб’єк­тів гос­по­дарсь­кої діяль­но­сті: бюд­жет­ні кре­ди­ти, бюд­жет­ні ін­ве­сти­ції, дер­жав­ні га­ран­тії.

Бюд­жет­ні кре­ди­ти є фі­нан­со­вою до­по­мо­гою під­при­єм­ствам у разі нега­тив­но­го фі­нан­со­во­го стану та пе­ред­ба­ча­ють від­носно неви­со­ку став­ку від­сот­ку порів­ня­но з бан­ківсь­ки­ми кре­ди­та­ми. Од­нією з форм державного фі­нан­с­у­ван­ня ін­ве­сти­цій­них про­ек­тів є дер­жав­ний ін­ве­сти­цій­ний кредит, об­ся­ги та на­пря­ми яко­го визна­ча­ють­ся дер­жа­вою. Різ­но­вид бюд­жет­но­го кре­ди­ту­ван­ня – піль­го­ве кре­ди­ту­ван­ня пріо­ри­тет­них ін­ве­сти­цій­них про­ек­тів з від­шко­ду­ван­ням дер­жа­вою ко­мер­цій­ним бан­кам різ­ни­ці між зви­чай­ною та піль­го­вою став­ка­ми бан­ківсь­ко­го про­цен­та.

Бюд­жет­ні ін­ве­сти­ції– це виді­лен­ня ко­штів на розви­ток ви­роб­ництва у вигляді ка­піталь­них вкла­день, що спря­мо­ву­ють­ся у стра­те­гіч­но важ­ливі та пріо­ри­тет­ні для краї­ни га­лузі еко­но­міки й ін­ве­сти­цій­ні про­ек­ти. Бюд­жетне ін­ве­сту­ван­ня окре­мих дер­жав­них про­грам і про­ек­тів спря­мо­вуєть­ся на фі­нан­с­у­ван­ня пріо­ри­тет­них га­лу­зей еко­но­міки, на­у­ко­ві до­слід­жен­ня то­що. За своєю сут­тю бюд­жетне ін­ве­сту­ван­ня є дер­жав­ним ін­ве­сту­ван­ням на незво­рот­ній ос­но­ві.

Дер­жав­ні га­ран­тії за­лу­чен­ня кре­ди­тів від ко­мер­цій­них бан­ківсь­ких уста­нов. Бюд­жет­ні га­ран­тії на­да­ють­ся на умо­вах плат­но­сті, стро­ко­во­сті, май­но­во­го­за­без­пе­чен­ня та зустріч­них га­ран­тій, от­ри­ма­них від ін­ших суб’єк­тів гос­по­да­рю­ван­ня.

Бюд­жет­ні ва­желі за­лу­чен­ня інвестицій в ОАЕ вклю­ча­ють на­ступ­ні: про­гра­ми під­т­рим­ки стар­та­пів; про­гра­ми під­т­рим­ки бан­ківсь­ко­го кре­ди­ту­ван­ня ма­ло­го і се­ред­ньо­го біз­не­су; про­гра­ми під­т­рим­ки ін­но­ва­цій­ної діяль­но­сті ма­лих і се­ред­ніх під­при­ємств.

1. Про­гра­ми під­т­рим­ки стар­та­пів. Стар­тап пред­став­ляє со­бою тіль­ки що ство­ре­ну ком­панію, яка пе­ре­бу­ває на ста­дії роз­вит­ку і бу­дує свій біз­нес або на ос­но­ві но­вих ін­но­ва­цій­них ідей, або на ос­но­ві тех­но­ло­гій, які щой­но з’яви­ли­ся. На на­ступ­ній ста­дії стар­та­пи на­ма­га­ють­ся за­лу­ча­ти фон­ди ран­ніх ста­дій і фон­ди по­сів­них інвестицій.

Про­гра­ма MBRESD (ан­гл. Mohammed Bin Rashid Establishment for SME Development) пе­ред­ба­чає до­по­мо­гу­стар­та­пам ОАЕ ство­рю­ва­ти но­ві під­при­єм­ства, про­по­ну­ю­чи плат­фор­му для ідей і фі­нан­со­вої під­т­рим­ки, пі­дви­щу­ю­чи обізнаність про мож­ли­во­сті біз­не­су і по­ши­рен­ня знань про біз­нес, а та­кож до­по­ма­га­ю­чи і під­т­ри­му­ю­чи під­при­єм­ства, ство­рю­ю­чи для них но­ві сти­му­ли та на­да­ю­чи їм но­ві мож­ли­во­сті [5].

У 2010 ро­ці бу­ла вве­де­на но­ва про­гра­ма на­дан­ня до­по­мо­ги іно­зем­ним під­при­єм­цям в біз­несі. Рані­ше під­т­рим­ка за про­гра­мою MBRESD­бу­ла від­кри­та­ли­ше для гро­ма­дян ОАЕ, а те­пер по­ши­рюєть­ся на іно­зем­них під­при­єм­ців, які ба­жа­ють від­кри­ти біз­нес в Ду­баї. Та­ким чи­ном, на­даєть­ся під­т­рим­ка і до­ступ до фі­нан­с­у­ван­ня для но­вих ма­лих та се­ред­ніх під­при­ємств.

2. Про­гра­ми під­т­рим­ки бан­ківсь­ко­го кре­ди­ту­ван­ня ма­ло­му­та се­ред­ньо­му біз­не­су. У 2009 ро­ці в ОАЕ бу­ло­за­про­ва­д­же­но но­ву­про­гра­му, спря­мо­ва­ну на по­лег­шен­ня до­сту­пу ма­лих та се­ред­ніх під­при­ємств до бан­ківсь­ко­го кре­ди­ту­ван­ня. Ця про­гра­ма під­т­ри­муєть­ся Міністер­ством еко­но­міки, Міністер­ством пра­ці та Цен­траль­ним бан­ком ОАЕ.

Ма­ли­ми під­при­єм­ства­ми за­ко­но­дав­чо визна­че­но під­при­єм­ства з кіль­кістю спів­робіт­ни­ків менш ніж 50, а се­ред­ні – від 50 до 100. Уряд спо­чат­ку за­без­пе­чує га­ран­тії що­до кре­ди­тів, які на­да­ють­ся­ма­лим та се­ред­нім під­при­єм­ствам бан­ка­ми. Та­кі дер­жав­ні га­ран­тії ма­ють жит­тєво важ­ли­ве зна­чен­ня, оскіль­ки бан­ки, як пра­ви­ло, ри­зи­ку­ють та неохо­че кре­ди­ту­ють стар­та­пи че­рез ви­со­кий рівень банк­рот­ства но­вих під­при­ємств [6].

3. Про­гра­ми під­т­рим­ки ін­но­ва­цій­ної діяль­но­сті ма­лих і се­ред­ніх під­при­ємств. Фонд MBRIF (ан­гл. Mohammed Bin Rashid Innovation Fund) ство­ре­но за іні­ціа­ти­ви уря­ду ОАЕ та він фі­нан­с­уєть­ся Міністер­ством фі­нан­сів для під­т­рим­ки міс­це­вих ін­но­ва­торів у до­сту­пі до фі­нан­с­у­ван­ня шля­хом на­дан­ня дер­жав­них га­ран­тій. Про ство­рен­ня

Фон­ду бу­ло ого­ло­ше­но в ли­сто­па­ді 2015 р.під час уро­чи­сто­го ін­но­ва­цій­но­го тиж­ня в ОАЕ, в ході яко­го бу­ли пред­став­лені різ­но­маніт­ні ін­но­ва­цій­ні іні­ціа­ти­ви на фе­де­раль­но­му та міс­це­во­му рів­нях вла­ди та в при­ват­но­му сек­торі [7].

Фонд діє від імені уря­ду ОАЕ з ме­тою за­без­пе­чен­ня га­ран­тії для фі­нан­с­у­ю­чої ор­гані­за­ції, сти­му­лю­ван­ня за­о­хо­чен­ня ви­да­чі кре­ди­ту і змен­шен­ня­роз­мі­ру за­ста­ви, яка ви­ма­гаєть­ся від за­яв­ни­ка.Фонд під­т­ри­мує фі­зич­них осіб-ре­зи­ден­тів і ком­панії (всіх роз­мірів), які за­реєст­ро­вані в ОАЕ, як­що во­ни про­по­ну­ють унікаль­ні та ін­но­ва­цій­ні ідеї (тех­но­ло­гії, про­дук­ти, по­слу­ги та про­це­си). За­яв­ни­ки, які ма­ють пра­во на участь, по­вин­ні за­реєстру­ва­ти свій про­ект як ін­те­лек­ту­аль­ну влас­ність від­по­від­ної фі­зич­ної особи або ком­панії, та по­ви­нен бу­ти ро­з­роб­ле­ний по­чат­ко­вий етап про­ек­ту. Опе­ра­ції фон­ду роз­по­ча­ли­ся офі­цій­но в дру­гій по­ло­вині 2016 р. Ос­нов­ни­ми ці­ля­ми Фон­ду є на­ступ­ні:

– під­т­рим­ка на­ціо­наль­ної ін­но­ва­цій­ної стра­те­гії та до­сяг­нен­ня роз­вит­ку ОАЕ до 2021 р. се­ред 10 най­більш ін­но­ва­цій­них країн світу;

– на­дан­ня фі­нан­со­вих рі­шень та необ­хід­них га­ран­тій для ін­но­ва­цій­них під­при­єм­ців, щоб по­лег­ши­ти їм до­ступ до кре­ди­тів для фі­нан­с­у­ван­ня своїх про­ек­тів та до­по­мог­ти їм пе­ре­тво­ри­ти свої ідеї в ре­аль­ні про­ек­ти;

– за­без­пе­чен­ня ство­рен­ня спри­ят­ли­вих умов для ін­но­ва­цій у спів­пра­ці з фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми та фі­нан­со­ви­ми ор­гані­за­ція­ми, та­ки­ми як ко­мер­цій­ні бан­ки, ін­ве­сти­цій­ні фон­ди та ін­ші.

Умо­ви фі­нан­с­у­ван­ня є на­ступ­ни­ми:

– ідея про­ек­ту по­вин­на бу­ти унікаль­ною і ін­но­ва­цій­ної, будь то тех­ніч­ний про­ект, про­це­си, про­дук­ти або по­слу­ги, які за­реєст­ро­вані як ін­те­лек­ту­аль­ні вла­сти­во­сті їх від­по­від­но­го влас­ни­ка, та по­ви­нен бу­ти ро­з­роб­ле­ний по­чат­ко­вий етап про­ек­ту;

– за­яв­ник по­ви­нен бу­ти ре­зи­ден­том (фі­зич­ною осо­бою або ком­панією), за­реєст­ро­ва­ним в ОАЕ. Ко­ло пре­тен­ден­тів не об­ме­же­но ли­ше ком­панія­ми, за­реєст­ро­ва­ни­ми гро­ма­дя­на­ми ОАЕ, а й та­кож вклю­чає всі ком­панії в ре­гіоні за умо­ви, що во­ни за­реєст­ро­вані в ОАЕ;

– впро­ва­д­жен­ня дов­го­стро­ко­во­го пла­ну роз­вит­ку біз­не­су з тех­ніко-еко­но­міч­ним обґрун­ту­ван­ням, щоб квалі­фіку­ва­ти про­ект для от­ри­ман­ня від­по­від­но­го фі­нан­с­у­ван­ня.

Фонд бу­де зо­се­ре­дже­ний на фі­нан­с­у­ван­ні про­ек­тів в рам­ках се­ми ос­нов­них сек­торів на­ціо­наль­ної ін­но­ва­цій­ної стра­те­гії, а са­ме:

– від­нов­лю­ва­на енер­гія: за­о­хо­чен­ня ін­но­ва­цій в га­лузі, пов’яза­ні з від­нов­лю­ва­ною і чи­стою енер­гією, а та­кож дляздійс­нен­ня при­клад­них до­слід­жень в об­ласті еко­ло­гіч­но чи­стих тех­но­ло­гій і ство­рен­ня но­вої си­сте­ми, зас­но­ва­ної на де­цен­тралі­зо­ва­но­му ви­роб­лен­ні елек­тро­е­нер­гії;

– транс­пор­ту­ван­ня: сти­му­лю­ван­ня ін­но­ва­цій в об­ласті по­вітря­но­го і морсь­ко­го транс­пор­ту, ло­гі­стич­них міст, з ме­тою на­дан­ня но­вих та ін­но­ва­цій­них про­дук­тів і по­слуг, а та­кож пі­дви­щен­ня ефек­тив­но­сті про­це­дур. Стра­те­гія та­кож фо­ку­суєть­ся на ін­но­ва­ціях в об­ласті транс­порт­них за­собів і без­пі­лот­них літаль­них апа­ратів;

– освіта: за­о­хо­чен­ня ін­но­ва­цій в освіті шля­хом на­дан­ня сту­ден­там на­ви­чок в XXI ст., та­ких як кри­тичне ми­слен­ня, ви­рі­шен­ня про­блем, кре­а­тив­ність та ін­но­ва­ції, на­по­лег­ливість, здат­ність адап­ту­ва­ти­ся, а та­кож ство­рен­ня ла­бо­ра­торій для ін­но­ва­цій в шко­лах і універ­си­те­тах, щоб за­о­хо­чу­ва­ти ви­на­хо­ди;

– здо­ров’я: за­о­хо­чен­ня ін­но­ва­цій в на­дан­ня ме­дич­них по­слуг і ліку­ван­ня з ви­ко­ри­стан­ням пе­ре­до­вих тех­но­ло­гій і за­о­хо­чен­ня роз­вит­ку фар­ма­цев­тич­ної про­ми­сло­во­сті та біо­тех­но­ло­гії, а та­кож для ро­бо­ти зі стра­те­гіч­ни­ми парт­не­ра­ми для роз­вит­ку сек­то­ра ме­дич­них до­слід­жень для ліку­ван­ня за­хво­рю­вань;

– во­да: за­о­хо­чен­ня ін­но­ва­цій у ви­рі­шен­ня про­блем неста­чі во­ди; – тех­но­ло­гія: ін­но­ва­ції в до­слід­жен­ня і тех­но­ло­гії;

– кос­міч­на га­лузь: вив­чен­ня кос­мо­су і ро­з­роб­ка тех­но­ло­гій в га­лузі зв’яз­ку, су­пут­ни­ків і до­слід­жень з ме­тою роз­вит­ку кос­міч­но­го сек­то­ра, як од­но­го з но­вих сек­торів на­ціо­наль­ної еко­но­міки.

Вис­нов­ки та пер­спек­ти­ви по­дальш их до­слід­жень

В ОАЕ ство­ре­но всі умо­ви не ли­ше для роз­вит­ку під­при­єм­ни­ць­кої ак­тив­но­сті, а й для пі­дви­щен­ня за­цік­ва­ле­но­сті іно­зем­них ін­ве­сторів. Цьо­го вда­ло­ся до­сяг­ти за ра­ху­нок по­ши­рен­ня про­грам під­т­рим­ки не ли­ше для гро­ма­дян ОАЕ, а й іно­зем­них під­при­єм­ців, які ба­жа­ють від­кри­ти біз­нес в ОАЕ.

Ос­нов­ни­ми сфе­ра­ми ін­но­ва­цій­ної-ін­ве­сти­цій­ної мо­делі роз­вит­ку ОАЕ ви­яв­ле­но на­ступ­ні: від­нов­лю­ва­на енер­гія, транс­пор­ту­ван­ня, здо­ров’я, во­да, тех­но­ло­гія та кос­мос. Для цих сфер уря­дом ОАЕ ро­з­роб­ле­но ве­ли­ку кіль­кість про­грам, спря­мо­ва­них на під­т­рим­ку ін­но­ва­цій­ної діяль­но­сті ма­лих та се­ред­ніх під­при­ємств та стар­та­пів.

Ра­зом з тим, не див­ля­чись на по­дат­ко­ві пе­ре­ва­ги та лі­ди­ру­ю­чі по­зи­ції ОАЕ за по­каз­ни­ком «Опо­дат­ку­ван­ня», на на­ступ­ний рік уря­дом ОАЕ пе­ред­ба­че­но за­про­ва­д­жен­ня непря­мих по­дат­ків, зо­кре­ма ак­циз­но­го по­дат­ку та ПДВ. От­же, по­даль­шо­го до­слід­жен­ня на­бу­ває вплив по­дат­ко­вих змін на за­лу­чен­ня інвестицій в ОАЕ.

Спи­сок лі­те­ра­ту­ри

1. Lim D. Fiscal Incentives and Direct Foreign Investment in Less Developed Countries / Lim D. // Journal of Development Studies. – 1985. – P.207–212.

2. Andreas Haufler and Sven Stowhase. Taxes as a Determinant For Foreign Direct Investment in Europe [Елек­трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу:http://www.ifo.de/portal/page/portal/DocBase_ Content/ZS/ZS-CESifo_DICE_Report/zs-dice-2003/zs-dice-2003-2/ dicereport2-03-research-reports-2.pdf.

3. Richman P. Taxation of Foreign Investment Income / Richman P. –Johns Hopkins Press: Baltimore, 1963. –140 p.

4. MacDougall G. The benefits and Costs of Private Investments from Abroad: A Theoretical Approach / MacDougall G. // Economic Record, 1960. – № 36. – P. 13–35.

5. По­дат­ко­ва ре­фор­ма в ОАЕ [Елек­трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу: http://www.bakertilly.ua/news/id1308.

6. Dubai Small Business Support Schemes, available at: https:// www.expatbriefing.com/tax-guide/dubai/5-01-dubai-small-businesssupport-schemes.html

7. Mohammed Bin Rashid Innovation Fund, available at: https://www.mof.gov.ae/En/About/programsProjects/Pages/ MohamedBinRashidInnovationBox.aspx.

References

1. Lim D. Fiscal Incentives and Direct Foreign Investment in Less Developed Countries / Lim D. // Journal of Development Studies. – 1985. – P.207–212.

2. Andreas Haufler and Sven Stowhase. Taxes as a Determinant For Foreign Direct Investment in Europe, available at: http://www.ifo. de/portal/page/portal/DocBase_Content/ZS/ZS-CESifo_DICE_ Report/zs-dice-2003/zs-dice-2003-2/dicereport2-03-researchreports-2.pdf.

3. Richman P. Taxation of Foreign Investment Income / Richman P. – Johns Hopkins Press: Baltimore, 1963. –140 p.

4. MacDougall G. The benefits and Costs of Private Investments from Abroad: A Theoretical Approach / MacDougall G. // Economic Record, 1960. – № 36. – P. 13–35.

5. Taxreforminthe UAE, availableat: http://www.bakertilly.ua/ news/id1308.

6. DubaiSmallBusinessSupportSchemes, availableat: https://www. expatbriefing.com/tax-guide/dubai/5-01-dubai-small-businesssupport-schemes.html.

7. Mohammed Bin Rashid Innovation Fund, available at: https://www.mof.gov.ae/En/About/programsProjects/Pages/ MohamedBinRashidInnovationBox.aspx.

АЛЬРАШДІ Аб­дул­ла ас­пірант ка­фед­ри фі­нан­сів, Київсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет імені Та­ра­са Шев­чен­ка

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.