ЕВ­РО­ПЕЙ­СКИЕ СТАН­ДАР­ТЫ ОЛЕНА УЛЬЄ

Дня­ми ви­пов­ни­ло­ся три ро­ки, як Оле­ну УЛЬЄ обра­но Го­ло­вою Прав­лiн­ня (CEO) Стра­хо­вої ком­панії «УНІКА» – лі­де­ра українсь­ко­го рин­ку нон-лайф страху­ван­ня. Ми го­во­ри­мо про сьо­го­ден­ня та май­бут­нє по­туж­ної стра­хо­вої ком­панії.

Finansovi poslugy - - Содержание -

UNIQA-українсь­кий при­клад єв­ро­пейсь­ко­го стра­хо­во­го біз­не­су

— Оле­но Во­ло­ди­ми­рів­но, стра­хо­ва ін­ду­стріÿ Украї­ни çа остан­ні 2-3 ро­ки до­волі швид­ко çмі­нюєть­сÿ. Од­ні ком­паній йдуть ç рин­ку, а ін­ші, нав­па­ки, ак­тив­но çро­ста­ють. ßк би Ви оха­рак­те­риçу­ва­ли та­ку си­ту­а­цію в га­луçі? І ÿк група UNIQA роçви­ваєть­сÿ çа та­ких ди­на­міч­них çмін?

На мій по­гляд, це ціл­ком за­ко­но­мір­на та ло­гіч­на си­ту­а­ція.

На будь-яко­му рин­ку, в то­му числі й на стра­хо­во­му, на­стає мо­мент, ко­ли спо­жи­ва­чі от­ри­му­ють пев­ний до­свід у ко­ри­сту­ван­ні по­слу­гою. Âін мо­же бу­ти як по­зи­тив­ним, так і нега­тив­ним. Але са­ме цей до­свід доз­во­ляє клієн­там чіт­кі­ше сфор­му­лю­ва­ти влас­ні ви­мо­ги до якіс­но­го стра­хо­во­го за­хи­сту і не при­пус­ка­ти­ся по­ми­лок під час ви­бо­ру стра­хо­вої ком­панії. Та­кий етап на­разі пе­ре­жи­ває і наш віт­чиз­ня­ний ри­нок страху­ван­ня.

Êлієн­тів все часті­ше ці­ка­вить не ли­ше ці­на. Âо­ни оби­ра­ють зва­жені­ше , від­да­ю­чи пе­ре­ва­гу на­дій­ним та клієн­то-орієн­то­ва­ним стра­хо­вим ком­паніям, з гід­ною ре­пу­та­цією та фі­нан­со­вою ста­біль­ністю. ßк ре­зуль­тат, від­бу­ваєть­ся так зва­на кон­солі­да­ція рин­ку. Тоб­то стра­хо­ви­ки, що не орієн­то­вані на клієн­та або не ро­з­ра­хо­ву­ють пра­виль­ну фі­нан­со­ву модель, йдуть з га­лузі, не вит­ри­му­ю­чи кон­ку­рен­ції або не ма­ю­чи до­стат­ніх фі­нан­со­вих джерел для ви­ко­нан­ня зо­бов’язань пе­ред клієн­та­ми. На­то­мість силь­ні ком­панії зрос­та­ють, на­ро­щу­ють кіль­кість клієн­тів та свою част­ку рин­ку. Ñа­ме так роз­ви­ваєть­ся і небан­ківсь­ка фі­нан­со­ва група «УН²ÊА Украї­на».

Çо­кре­ма, за під­сум­ка­ми 2017 ро­ку на­ша ком­панія про­до­в­жує утри­му­ва­ти лі­дер­ство на віт­чиз­ня­но­му стра­хо­во­му рин­ку, зібрав­ши по­над 1,7 млрд. грн. стра­хо­вих пре­мій, де­мон­стру­ю­чи значне зрос­тан­ня від­носно по­пе­ред­ньо­го ро­ку. Îкрім зібра­них пре­мій, зрос­ли й ін­ші клю­чо­ві по­каз­ни­ки на­шої діяль­но­сті: стра­хо­ві ви­пла­ти, ак­ти­ви та чи­стий при­бу­ток. Тен­ден­ція ак­тив­но­го та при­бут­ко­во­го зрос­тан­ня збері­гла­ся і у по­точ­но­му, 2018-му ро­ці.

— Зав­дÿки чо­му вдаєть­сÿ до­сÿ­га­ти та­ких реçуль­татів?

УН²ÊА – це, перш за все, сервіс­на ком­панія, у фо­кусі ро­бо­ти якої є по­тре­би на­ших клієн­тів. А фор­му­ла успі­ху сервіс­них ком­паній є від­носно про­стою: вдос­ко­на­лю­ва­ти про­це­си та тех­но­ло­гії плюс най­кра­ща ко­ман­да.

До­свід ма­те­ринсь­кої ком­панії, чіт­ка стра­те­гія та кор­по­ра­тив­ні стан­дар­ти UNIQA Insurance Group доз­во­ля­ють нам не ли­ше за­без­пе­чи­ти фі­нан­со­ву на­дій­ність, а й від­кри­ва­ють до­ступ до єв­ро­пейсь­ких прак­тик у стра­хо­вій ін­ду­стрії. Âи­ко­ри­сто­ву­ю­чи ці мож­ли­во­сті, ми сфор­му­ва­ли ши­ро­кий про­дук­то­вий ряд, роз­ви­ває­мо ба­га­то­ка­наль­ні про­да­жі, впро­ва­д­жує­мо но­ві ²Т-рі­шен­ня. ², як ре­зуль­тат, за­без­пе­чує­мо зруч­ність та якість на­ших по­слуг на українсь­ко­му рин­ку.

Ìи за­лу­чає­мо в ко­ман­ду кра­щих фахів­ців стра­хо­вої га­лузі, ін­ве­стує­мо у їх про­фесійне зрос­тан­ня, до­стой­ні умо­ви пра­ці, у їх нав­чан­ня та роз­ви­ток кор­по­ра­тив­ної

куль­ту­ри. Ìи ро­зу­міє­мо, що на­ша ко­ман­да – це са­ме той ак­тив, за­в­дя­ки яко­му кор­по­ра­тив­ні цін­но­сті UNIQA мо­жуть бу­ти вті­лені у жит­тя. На­ші спів­робіт­ни­ки є носія­ми цих цін­но­стей, і са­ме за­в­дя­ки їх ро­бо­ті мо­же бу­ти за­без­пе­че­ний кра­щий сервіс для на­ших клієн­тів. Ìи бу­дує­мо від­кри­ті та про­зорі ко­муніка­ції в ко­лек­тиві, щоб за­без­пе­чи­ти за­лу­чен­ня кож­но­го на­шо­го спів­робіт­ни­ка до роз­вит­ку по-справж­ньо­му єв­ро­пейсь­кої стра­хо­вої ком­панії.

— ßки­ми сьо­год­ні є ос­нов­ні по­тре­би українсь­ких спо­жи­ва­чів стра­хо­вих по­слуг? І чи відріçнÿ­ють­сÿ во­ни від по­пи­ту на страху­ван­нÿ в єв­ро­пейсь­ких краї­нах, де при­сут­ній бренд UNIQA?

Порів­ню­ю­чи по­пит на страху­ван­ня в краї­нах групи УН²ÊА, ми заз­ви­чай спо­стері­гає­мо за­леж­ність між рів­нем доб­ро­бу­ту та стра­хо­ви­ми по­слу­га­ми, на які є по­пит у на­се­лен­ня. Áа­зу­ю­чись на до­свіді країн, де при­сут­ня на­ша група, із зрос­тан­ням рів­ня доб­ро­бу­ту по­си­люєть­ся по­пит на стра­хо­вий за­хист жит­тя і здо­ров’я.  Україні ми пра­ц­ю­є­мо як з кор­по­ра­тив­ним сег­мен­том, так і з сег­мен­том фі­зич­них осіб, які, в пер­шу чер­гу, все ще ці­кав­лять­ся обов’яз­ко­ви­ми ви­да­ми страху­ван­ня та доб­ро­віль­ним страху­ван­ням ав­то­транс­пор­ту. ²нші ви­ди, як страху­ван­ня жит­тя, здо­ров’я, а та­кож страху­ван­ня май­на, ко­ри­сту­ють­ся мен­шим по­пи­том. По­сту­по­во ми ба­чи­мо по­вільне зрос­тан­ня ін­те­ре­су спо­жи­ва­чів до цих по­слуг, але їх част­ка у за­галь­них про­да­жах на­шої ком­панії, як і ін­ших про­від­них грав­ців стра­хо­во­го рин­ку, по­ки що не є на­стіль­ки знач­ною як, ска­жі­мо, част­ка по­слуг з ав­то­страху­ван­ня. Певним чи­ном зрос­тан­ню кіль­ко­сті за­пи­тів на про­гра­ми ме­дич­но­го страху­ван­ня та на­ко­пи­чу­валь­но­го страху­ван­ня жит­тя спри­яє ак­тивне об­го­во­рен­ня ме­дич­ної та пен­сій­ної ре­фор­ми, але про ре­аль­ний по­пит на ін­диві­ду­альне страху­ван­ня го­во­ри­ти ще за­ра­но. Öей ри­нок за­ли­шаєть­ся кор­по­ра­тив­ним, і по­зи­тив­ним фак­то­ром є те, що, зва­жа­ю­чи на по­точ­ні еко­но­міч­ні та де­мо­гра­фіч­ні ре­алії, все біль­ше ро­бо­то­дав­ців по­чи­на­ють ро­зу­міти на­скіль­ки важ­ли­вою є тур­бо­та про здо­ров’я та жит­тя своїх спів­робіт­ни­ків. Ìи ба­чи­мо ак­тив­ний ін­те­рес до про­грам кор­по­ра­тив­но­го ме­дич­но­го страху­ван­ня ко­лек­тивів і ро­би­мо усе мож­ли­ве, щоб під­т­ри­ма­ти роз­ви­ток цьо­го трен­ду.

— У ЗМІ та соц­ме­ре­жах ак­тив­но об­го­во­рю­вав­сÿ кон­тракт ç ме­дич­но­го страху­ван­нÿ длÿ ко­лек­ти­ву «Но­ва По­шта» від УНІКА. Ба­га­то хто наç­вав йо­го унікаль­ним, але не всім çроçу­мі­ло, у чо­му са­ме йо­го çна­чу­щість длÿ українсь­ко­го страху­ван­нÿ. Чи мо­же­те ще раç про­ко­мен­ту­ва­ти цю подію?

Перш за все, ми роз­гля­дає­мо кон­тракт з «Но­ва По­шта» як справж­ню подію в масш-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.