БИЗНЕС И ОБ­ЩЕ­СТВО ОЛЕКСАНДР ЗАВАДА:

Те­ма сплiта на сьо­год­нi ста­ла не тiль­ки най­бiльш об­го­во­рю­ва­ною, а й при­зве­ла до пе­ре­фор­ма­ту­ван­ня сек­то­ру гро­мадсь­ких ор­ганi­за­цій фi­нан­со­вих уста­нов за чор­но-бi­лим прин­ци­пом «за або «про­ти. Третьо­го не да­но. Збе­ре­жен­ня ста­тус-кво або смерть. Ре­дак­цiя ВД «У

Finansovi poslugy - - Содержание -

Про спліт, ан­тис­пліт та тро­хи про по­го­ду на стра­хо­во­му рин­ку Украї­ни

— Олек­сан­дре Леоні­до­ви­чу, про­ко­мен­туй­те си­ту­а­цію що­до спліта і чо­му, на Ва­шу дум­ку, він має кри­ти­ків на рин­ку небан­ківсь­ких фі­нан­со­вих по­слуг?

Тих, хто про­ти спліта про­гно­зо­ва­но ви­яви­ло­ся біль­ше. Про­гно­зо­ва­но, бо екс­пер­та­ми вже дав­но про­аналі­зо­ва­но су­час­ну струк­ту­ру, на­при­клад, стра­хо­во­го рин­ку, і вста­нов­ле­но жа­лю­гід­ну кар­ти­ну. Умов­но ка­жу­чи, на де­сят­ки стра­хо­ви­ків, які є або пра­г­нуть бу­ти кла­сич­ни­ми, при­па­да­ють сот­ні ком­паній, які або вже хроніч­но непла­то­спро­мож­ні та нездат­ні ви­ко­ну­ва­ти зо­бов’язан­ня, або бу­ду­ють фі­нан­со­ву піра­мі­ду і стрім­ко на­б­ли­жа­ють­ся до ста­ну пер­ших, хоч но­вих гро­шей їм ще ви­ста­чає для по­крит­тя ста­рих бор­гів, або бу­ду­ють біз­нес на ко­руп­ції та ад­мін­ре­сур­сі, або до­по­ма­га­ють ін­шим га­лу­зям ухи­ля­ти­ся від спла­ти по­дат­ків та іміту­ва­ти до­три­ман­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства або про­сто за­мо­ро­жені, очіку­ю­чи, ко­ли їх по­кли­чуть для ви­ко­нан­ня «бруд­ної» ро­бо­ти. Тож хі­ба мо­жуть всі ці бак­терії, віру­си та па­ра­зи­ти ба­жа­ти швид­ко­го оду­жан­ня ор­ганіз­му небан­ківсь­ко­го фі­нан­со­во­го рин­ку, на тілі яко­го во­ни па­ра­зи­ту­ють? До­ве­деть­ся шу­ка­ти ін­ший ор­ганізм. А тут ще й Не­за­леж­ний Ан­ти­ко­руп­цій­ний суд за­ма­я­чив на го­ри­зон­ті. Тож і кон­цен­тру­ють­ся всі на­яв­ні ре­сур­си на то­му, щоб ще хоч на ти­ждень про­до­в­жи­ти хво­ро­бу. Та й недо­стат­ність про­це­дур за прин­ци­пом стри­му­вань і про­ти­ваг, що ство­рює умо­ви для зло­в­жи­вань, ви­кли­кає стур­бо­ваність й у ком­паній, які за­га­лом під­т­ри­му­ють ідею невід­клад­но­го оздо­ров­лен­ня небан­ківсь­ких фі­нан­со­вих рин­ків.

А лікар при цьо­му ка­же, що у ньо­го ба­га­то ін­ших, більш хво­рих па­цієн­тів.

У тер­мі­нах су­час­ної ме­дич­ної ре­фор­ми лікар – це Уряд і Пар­ла­мент, вір­ні­ше, Ôак­тич­на Êо­алі­ція в Пар­ла­мен­ті,

яка ство­ри­ла цей Уряд. Ñа­ме во­ни, як сі­мей­ний лікар, ма­ють ви­ко­на­ти дві важ­ливі функ­ції: діа­гно­сту­ва­ти хво­ро­бу небан­ківсь­ко­го фі­нан­со­во­го рин­ку — роз­ба­лан­со­ваність си­стем ор­ганіз­му че­рез від­сут­ність пру­ден­цій­но­го на­гля­ду і на­пра­ви­ти до ву­зь­ко­про­філь­но­го фахів­ця з пру­ден­цій­но­го на­гля­ду – На­ціо­наль­но­го бан­ку. ×ому до НÁУ? То­му що там є го­то­ва ко­ман­да фахів­ців, які зна­ють і вмі­ють ліку­ва­ти подіб­ні хво­ро­би.

Öе неправ­да, що бан­ківсь­кий і небан­ківсь­кий рин­ки є з різ­них га­лак­тик. Çви­чай­но, у кож­но­го є свої особ­ли­во­сті, але різ­них лю­дей лі­ку­ють, на­сам­пе­ред,за но­зо­ло­гія­ми, а не пріз­ви­ща­ми. НÁУ має ін­сти­ту­цій­ну ін­фра­струк­ту­ру, яка вже за­без­пе­чує впро­ва­д­жен­ня єв­ро­ди­рек-тив у сфері бан­ківсь­ко­го ре­гу­лю­ван­ня та на­гля­ду. ², на­ре­шті, то­му, що у ко­ман­ди НÁУ є політич­на воля здійс­ню­ва­ти ре­фор­ми. Âсе це мож­на ви­бу­ду­ва­ти і на ба­зі Нац­ком­фін­по­слуг. До речі, в УÔУ ще де­сять ро­ків то­му був ро­з­роб­ле­ний законопроект про Не­за­леж­ний Про­зо­рий Про­фесій­ний Åфек­тив­ний ор­ган ре­гу­лю­ван­ня та на­гля­ду у сфері рин­ків небан­ківсь­ких фі­нан­со­вих по­слуг. Але спро­буй­те по­яс­ни­ти хво­ро­му, який кор­чить­ся від бо­лю, що йо­му ще тре­ба по­че­ка­ти, до­ки ми від­пра­ви­мо ін­тер­на за­кор­дон, він там вив­чить­ся су­час­ним методам ліку­ван­ня. Çа цей час ми знай­де­мо ко­шти, по­бу­дує­мо су­час­ну клініку і ось то­ді полікує­мо.

Ñкіль­ки по­тріб­но бу­ло ча­су, щоб пе­ре­за­ван­та­жи­ти НÊÐÅÊП? П‘ять ро­ків. ² це при жорст­ких ви­мо­гах між­на­род­них парт­нерів Украї­ни, і з ре­зуль­та­том, який ще не визна­но успіш­ним. Ìо­жу з упев­неністю ствер­джу­ва­ти, що як­би іс­ну­ва­ла хоч б де­ся­тивід­сот­ко­ва мож­ливість, уже мож­на бу­ло б спро­бу­ва­ти. Але, як­що ан­тис­плітівсь­ка ко­ман­да вже три ро­ки успіш­но бло­кує законопроект, по­да­ний Пре­зи­ден­том і визна­ний ним невід­клад­ним, то шан­си на пе­ре­за­ван­та­жен­ня Нац­ком­фін­по­слуг на єв­ро­пейсь­ких прин­ци­пах дорів­ню­ють ну­лю. А іміта­ція ніко­му не по­тріб­на. Âре­шті-ре­шт, і в ниніш­ніх неспри­ят­ли­вих за­ко­но­дав­чих та політич­них умо­вах теж мож­на ба­га­то зро­би­ти.

Най­більш про­гре­сив­ним кро­ком у на­прям­ку впро­ва­д­жен­ня єв­ро­ди­рек­тив у сфері страху­ван­ня мож­на на­зва­ти но­ві нор­ма­ти­ви до­стат­но­сті та яко­сті ак­тивів, які впер­ше впро­ва­д­жу­ють, по суті, міні­маль­ний роз­мір ре­гу­ля­тив­но­го ка­піта­лу. А в су­куп­но­сті з но­вою Ìе­то­ди­кою що­до ре­зерву­ван­ня, яка ось-ось має бу­ти за­реєст­ро­ва­на, це ство­рить но­ву якість ре­гу­лю­ван­ня, оскіль­ки від­бу­деть­ся на­б­ли­жен­ня ви­мог що­до роз­мі­ру ре­зервів та яко­сті ак­тивів до при­ро­ди та мас­шта­бу зо­бов’язань. Áу­де сут­тєво змен­ше­но сфе­ру за­ви­щен­ня ви­мог по­над необ­хід­ний рівень, на­віть ви­ще єв­ро­пейсь­ко­го рів­ня, що сьо­год­ні ро­бить по­тен­цій­ни­ми по­руш­ни­ка­ми прак­тич­но всі ком­панії, і ста­вить ор­ган на­гля­ду пе­ред ди­ле­мою: за­кри­ва­ти очі на фор­маль­ні по­ру­шен­ня аб­сурд­них ви­мог і пи­са­ти по­яс­нен­ня про­ку­ра­турі що­до без­діяль­но­сті чи за­сто­со­ву­ва­ти за­хо­ди впли­ву за ці по­ру­шен­ня, по­ру­шу­ю­чи нор­му Çа­ко­ну про фін­по­слу­ги що­до необ­хід­но­сті враху­ван­ня на­слід­ків по­ру­шень і за­ходів впли­ву. Çа­ли­шаєть­ся ли­ше по­ба­жа­ти, щоб ці до­ку­мен­ти від­пра­ц­ю­ва­ли свій час до за­про­ва­д­жен­ня вже на за­ко­но­дав­чій ос­но­ві ви­мог до ре­гу­ля­тив­но­го ка­піта­лу, оскіль­ки над­то ба­га­то ін­те­ресів за­чі­па­ють ці до­ку­мен­ти, що спо­ну­ка­ти­ме до про­ти­дії по­тен­цій­них аут­сай­дерів. Ðо­бо­та над на­б­ли­жен­ням за­ко­но­дав­ства Украї­ни до єв­ро­пейсь­ко­го за­ко­но­дав­ства по­вин­на три­ва­ти й на­далі. Ùо­до Çа­ко­но­про­ек­ту ¹ 8415.

²дея цьо­го за­ко­но­про­ек­ту спо­чат­ку по­ля­га­ла у то­му, щоб за­спо­коїти учас­ни­ків небан­ківсь­ких рин­ків, які пе­ре­хо­дять від­по­від­но до спліта під на­гляд НÁУ, вста­но­вив­ши чіт­кі, про­зорі, пе­ред­ба­чу­вані про­це­ду­ри на­гля­ду, що доз­во­лить за­без­пе­чи­ти з од­но­го бо­ку ефек­тив­ну ро­бо­ту НÁУ з оздо­ров­лен­ня рин­ків, а з ін­шо­го – уник­ну­ти во­люн­та­риз­му та по­мил­ко­вих рі­шень.

Îд­нак, в під­сум­ку ви­яви­ло­ся, що цей законопроект пе­ре­тво­рюєть­ся на сво­го ро­ду ан­тис­пліт, оскіль­ки пе­ред­ба­чає по­си­лен­ня по­в­но­ва­жень Нац­ком­фін­по­слуг, що дає бло­ку­валь­ни­кам спліта під­ста­ви роз­гля­да­ти йо­го, як аль­тер­на­ти­ву, ствер­джу­ю­чи, що з 8415 Нац­ком­фін­по­слуг кра­ще за НÁУ здійс­ню­ва­ти­ме на­гляд.

Нас­прав­ді ж 8415 мав би ста­ти ско­ро­че­ною вер­сією 1797—1. Але не став, не див­ля­чись на ба­га­то фор­маль­них за­по­зи­чень. По-пер­ше, у ньо­му від­сут­ня та­ка важ­ли­ва скла­до­ва ре­гу­лю­ван­ня, як ре­гу­ля­тив­ний ка­пітал. Çа­про­ва­д­жен­ня цьо­го ін­стру­мен­та під­за­кон­ни­ми ак­та­ми по­ста­вить йо­го під по­стій­ний ри­зик ска­су­ван­ня су­дом. По-дру­ге, ви­ве­ден­ня Нац­ком­фін­по­слуг з-під дії за­конів про лі­цен­зу­ван­ня та на­гляд не бу­ло на­леж­ним чи­ном ком­пен­со­ва­но ана­ло­гіч­ни­ми процедурами, пе­ред­ба­че­ни­ми ци­ми за­ко­на­ми, які спря­мо­вані на за­без­пе­чен­ня про­зо­ро­сті та пе­ред­ба­чу­ва­но­сті на­гля­ду. Çо­кре­ма, від­сут­ні прин­ци­пи ре­гу­лю­ван­ня та на­гля­ду, не про­дуб­льо­ва­но нор­му про за­бо­ро­ну вклю­чен­ня до Ëі­цу­мов уже обов’яз­ко­вих по­ло­жень за ін­шим за­ко­но­дав­ством, від­сут­ня до­су­до­ва апе­ля­цій­на про­це­ду­ра, на­віть зник­ла пе­ред­ба­че­на сьо­год­ні за­ко­ном про фін­по­слу­ги нор­ма про необ­хід­ність вра­хо­ву­ва­ти при за­сто­су­ван­ні за­ходів

впли­ву на­слід­ки по­ру­шень то­що.

По-третє, не тіль­ки збе­ре­же­но нор­му про за­хист прав спо­жи­ва­чів як за­в­дан­ня ор­га­ну ре­гу­лю­ван­ня та на­гля­ду, що вже сьо­год­ні пе­ре­тво­ри­ло йо­го на ква­зі су­до­вий ор­ган, а й по­ши­ре­но ці нор­ми на юри­дич­них осіб.

 су­куп­но­сті все це дає під­ста­ви ствер­джу­ва­ти, що 8415 дійс­но пе­ре­тво­рює ор­ган ре­гу­лю­ван­ня та на­гля­ду на мон­стра, який сам вста­нов­лює пра­ви­ла, сам їх кон­тро­лює, сам су­дить і сам за­без-пе­чує при­му­со­ве ви­ко­нан­ня своїх рі­шень.

Çа цим за­ко­ном, як­би він був прий­ня­тий, стра­хо­вик мо­же бу­ти поз­бав­ле­ний лі­цен­зії за будь-які два, на­віть най­дріб­ні­ші, по­ру­шен­ня. AEод­них стри­му­вань та про­ти­ваг! ßке по­ле для ко­руп­ції і зло­в­жи­вань!

На про­ти­ва­гу ан­тис­пліту, робота над сплітом для йо­го під­го­ту­ван­ня до дру­го­го чи­тан­ня ве­деть­ся у на­прям­ку зба­лан­с­у­ван­ня ва­го­мих по­в­но­ва­жень НÁУ та йо­го неза­леж­но­сті про­зо­ри­ми та пе­ред­ба­чу­ва­ни­ми процедурами на ос­но­ві ро­зум­но­го ба­лан­су. Âихід НÁУ як ор­га­ну ре­гу­лю­ван­ня та на­гля­ду за небан­ківсь­ки­ми фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми поєд­ну­ва­ти­меть­ся зі збе­ре­жен­ням всіх по­зи­тив­них на­пра­ц­ю­вань цих за­конів, які од­нак, не зни­жу­ва­ти­муть ефек­тив­ність на­гля­ду. Тоб­то, всі учас­ни­ки небан­ківсь­ких фі­нан­со­вих рин­ків, які дійс­но за­ці­кав­лені в йо­го оздо­ров­лен­ні, ма­ють змо­гу за­мість бло­ку­ван­ня спліта вклю­чи­ти­ся у ро­бо­ту що­до йо­го удос­ко­на­лен­ня.

— ßкий іç про­по­но­ва­них рин­ку çа­ко­но­про­ек­тів бу­де най­більш прий­нÿт­ним длÿ круп­них пред­став­ни­ків небан­ківсь­ких фі­нан­со­вих по­слуг, длÿ пред­став­ни­ків се­ред­ніх та ма­лих ком­паній?

— Тіль­ки спліт, за умо­ви йо­го до­пов­нен­ня про­зо­ри­ми, пе­ред­ба­чу­ва­ни­ми, зба­лан­со­ва­ни­ми процедурами, спри­я­ти­ме ви­ко­нан­ню зо­бов’язань Украї­ни від­по­від­но до Уго­ди про асо­ціа­цію з ªÑ що­до гар­моні­за­ції за­ко­но­дав­ства та впро­ва-джен­ня Ìіж­на­род­них стан­дар­тів на­гля­ду.

Çа­ко­но­про­ек­там же 8415 та 3670—Д по­тріб­на сут­тє­ва мо­дер­ні­за­ція для то­го, щоб пе­ред­ба­чені ни­ми проєв­ро­пейсь­кі, про­гре­сив­ні нор­ми не об­тя­жу­ва­ли­ся ру­ди­мен­та­ми ан­ти­рин­ко­вих, ан­ти­со­ціаль­них по­ло­жень, і ко­ор­ди­на­ція в часі зі сплітом, який має пе­ре­ду­ва­ти всім ін­шим змі­нам за­конів.

Âпев­не­ний, що збе­ре­жен­ня ста­тус-кво — це як у во­ждя світо­во­го про­ле­таріа­ту крок впе­ред — два на­зад, реін­кар­на­ція Нац­ком­фін­по­слуг че­рез 8415 — це два кро­ки впе­ред — один на­зад з по­стій­ним ри­зи­ком зу­пин­ки ре­форм і на­віть зво­рот­ньо­го ру­ху че­рез за­мі­ну скла­ду Êо­місії за під­сум­ка­ми чер­го­вих ви­борів. ² ли­ше спліт — це по­слі­дов­на і неухиль­на реформа, так як фі­нан­со­вий стан Украї­ни і її бор­го­ва за­леж­ність ще ду­же дов­го бу­де спри­я­ти не до­пу­щен­ню між­на­род­ни­ми кре­ди­то­ра­ми по­пулістів до керів­ництва Нац­бан­ком.

² як­що у при­ро­ди немає по­га­ної по­го­ди, то для стра­хо­во­го рин­ку ниніш­ню по­го­ду не мож­на на­зва­ти спри­ят­ли­вою і за­ли­шаєть­ся споді­ва­ти­ся на ві­тер змін у вигляді спліта. А до­по­ки це ста­неть­ся, стра­хо­ви­кам до­во­дить­ся хма­ри роз­га­ня­ти прак­тич­но го­ли­ми ру­ка­ми. ßк го­во­рив наш Âе­ли­кий Êоб­зар: «Õтось му­рує, хтось руй­нує...». То­му й ба­га­то зу­силь до­кла­даєть­ся для змін, а ре­зуль­тат більш ніж скром­ний. Але він є.

Два ро­ки ми­нає, як в ÌТÑÁУ був за­пу­ще­ний про­ект пря­мо­го вре­гу­лю­ван­ня, який сьо­год­ні за­без­пе­чує вже на чверть ви­пла­ти по­тер­пі­ло­му обра­ним ним стра­хо­ви­ком. Пів­ро­ку як за­пу­ще­но про­ект елек­трон­но­го полі­са в ÎÑÖПÂÂНТÇ, част­ка яко­го до­ся­гає вже 1%. Çа­га­лом роз­ши­ряєть­ся сфе­ра елек­трон­ної ко­мер­ції в страху­ван­ні.

Åфек­тив­но діє в ßдер­но­му стра­хо­во­му пулі си­сте­ма фі­нан­со­во­го за­без­пе­чен­ня, яка на по­ря­док зни­зи­ла ри­зи­ки солі­дар­ної від­по­ві­даль­но­сті та спри­я­ла за ра­ху­нок всту­пу но­вих членів та зрос­тан­ня ри­зик-апе­ти­ту іс­ну­ю­чих, збіль­шен­ню втри­чі влас­но­го утри­ман­ня членів ßÑПУ.

Але дві тре­ти­ни членів ÌТÑÁУ все ще за ме­жа­ми ПÂÇ, кон­троль на­яв­но­сті полі­са че­рез ÖÁД все ще не унор­мо­ва­но ак­том ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства, іс­ну­ють сут­тєві ри­зи­ки ска­су­ван­ня онов­ле­них нор­ма­тивів яко­сті та до­стат­но­сті ак­тивів­че­рез суд або бло­ку­ван­ня їх ефек­тив­но­го за­сто­су­ван­ня че­рез ДÐÑ. Та й вит­ра­ти на під­т­ри­ман­ня та роз­ви­ток ін­фра­струк­ту­ри елек­трон­но­го полі­са в ÌТÑÁУ і стра­хо­ви­ків не та­кі уже й малі. ² власне утри­ман­ня членів ßÑПУ все ще не від­нов­ле­но до рів­ня, який іс­ну­вав до кри­зи.

Ôак­тич­но при­пи­нив своє іс­ну­ван­ня Аг­рар­ний стра­хо­вий пул, який нас­прав­ді так і не пра­ц­ю­вав. Áіль­ше де­ся­ти ро­ків не діє дер­жав­на під­т­рим­ка в аг­ро­страху­ван­ні, як­що не раху­ва­ти декіль­ка до­го­ворів, укла­де­них від­по­від­но до чин­но­го за­ко­ну в пер­ший рік йо­го дії.

То­му робота над ви­рі­шен­ням іс­ну­ю­чих про­блем три­ває. ² тим ефек­тив­ні­шою во­на є, чим біль­шим є спри­ян­ня ре­фор­мам з бо­ку Нац­ком­фін­по­слуг в ме­жах йо­го об­ме­же­них по­в­но­ва­жень, на­при­клад, так як це ма­ло міс­це що­до за­про­ва­д­жен­ня пря­мо­го вре­гу­лю­ван­ня та елек­трон­но­го полі­са.

Ак­ту­аль­на сьо­год­ні реформа нещо­дав­но

за­про­ва­д­же­них в ÌТÑÁУ до­дат­ко­вих вне­сків 10% і 15% для рин­ків внут­ріш­ньо­го та між­на­род­но­го страху­ван­ня від­по­від­но. ¯х роз­мір має бу­ти ди­фе­рен­цій­о­ва­но за­леж­но від сту­пе­ня ри­зи­ку ок­ре­мого стра­хо­ви­ка для си­сте­ми солі­дар­ної від­по­ві­даль­но­сті, що доз­во­лить не на­ван­та­жу­ва­ти доб­ро­со­віс­них стра­хо­ви­ків і ефек­тив­но про­ти­дія­ти дем­пін­гу, мані­пу­ля­ціям що­до звіт­но­сті та недоб­ро­со­віс­ній кон­ку­рен­ції. Ñа­ме по­пе­реджа­ти нега­тив­ні яви­ща за­мість пом’як­шен­ня на­слід­ків, що має міс­це сьо­год­ні при од­на­ко­во­му роз­мірі до­дат-ко­вих вне­сків. А це в свою чер­гу від­криє до­ро­гу для удос­ко­на­лен­ня си­сте­ми ко­ре­гу­ю­чих ко­е­фі­цієн­тів, яка сьо­год­ні все біль­ше втра­чає ак­ту­аль­ність у зв’яз­ку з ін­фля­цією збит­ків та тех­ніч­ним про­гре­сом.

Не­об­хід­но роз­ши­рю­ва­ти на­бір ін­стру­мен­тів фі­нан­со­во­го за­без­пе­чен­ня ßÑПУ з ме­тою зни­жен­ня вит­рат та пі­дви­щу­ва­ти ефек­тив­ність ад­міністру­ван­ня в пулі .

ÂАAEËÈÂÎ ПÐÈÂÅÑТÈ Ë²ÖУÌÎÂÈ ДËß НÅÁАНʲÂÑÜÊÈÕ Ô²НУÑТАНΠДÎ ÇАÊÎНУ ПÐΠ˲ÖÅНÇУÂАННß, що­най­мен­ше при­брав­ши одіоз­ні пунк­ти 35 та 36, які доз­во­ля­ють на­віть най­дріб­ні­ше по­ру­шен­ня до­го­во­ру чи ак­та за­ко­но­дав­ства вва­жа­ти по­ру­шен­ням Ëі­цу­мов та поз­бав­ля­ти за ці по­ру­шен­ня всіх лі­цен­зій.

Пев­ні на­дії по­кла­да­ють­ся стра­хо­ви­ка­ми на нещо­дав­но по­год­жені асо­ціа­ція­ми, ÌАП та Нац­ком­фін­по­слуг прин­ци­пи до­опра­ц­ю­ван­ня за­ко­но­про­ек­тів про аг­ро­страху­ван­ня з дер­жав­ною під­т­рим­кою, що мо­же вре­шті-ре­шт від­кри­ти до­ро­гу до від­нов­лен­ня і роз­вит­ку цьо­го ви­ду страху­ван­ня.

×и справ­дять­ся ці та ін­ші на­дії бу­де вид­но вже в пер­ші два мі­ся­ці но­вої сесії ÂÐУ, оскіль­ки далі де­пу­та­ти по­ри­нуть у вир ви­борів аж до 2020 ро­ку.

Îëåêñàíäð ÇÀÂÀÄÀ, ñïåö³àëüíî äëÿ ÂÄ «Óêðà¿íà Á³çíåñ»

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.