БРО­КЕР­СКАЯ ДЕ­Я­ТЕЛЬ­НОСТЬ СЕРГІЙ ІНШАКОВ

Про­бле­ми та шля­хи ви­рі­шен­ня

Finansovi poslugy - - Содержание -

Фі­нан­со­вий моніто­ринг для стра­хо­вих (пе­ре­стра­хо­вих)бро­керів

Від­по­від­но до стат­ті 15 ч. 3 За­ко­ну Украї­ни «Про за­по­бі­ган­ня та про­ти­дію ле­галі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­ходів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, фі­нан­с­у­ван­ню те­ро­риз­му та фі­нан­с­у­ван­ню роз­по­всюд­жен­ня зброї ма­со­во­го зни­щен­ня» стра­хо­ві (пе­ре­стра­хо­ві) бро­ке­ри здійс­ню­ють обов’яз­ко­вий фі­нан­со­вий моніто­ринг у разі, як­що во­ни за­діяні у про­ве­ден­ні ро­з­ра­хун­ків та от­ри­му­ють стра­хо­ві чи пе­ре­стра­хо­ві пре­мії у су­мі 150 000, 00 гри­вень.

Таким чи­ном, Çа­кон чіт­ко визна­чає ви­пад­ки, при яких стра­хо­ві бро­ке­ри ма­ють здійс­ню­ва­ти обов’яз­ко­вий фі­нан­со­вий моніто­ринг, зо­кре­ма в ча­стині на­дан­ня ін­фор­ма­ції про опе­ра­ції та про­ве­ден­ня іден­ти­фіка­ції клієн­тів, та ін­ших учас­ни­ків фінансової опе­ра­ції. Тим са­мим Çа­кон визна­чає стра­хо­вих (пе­ре­стра­хо­вих) бро­керів суб’єк­та­ми пер­вин­но­го фі­нан­со­во­го моніто­рин­гу, зні­ма­ю­чи певним чи­ном пи­тан­ня, що іс­ну­ва­ло де­я­кий час то­му.

Ç огля­ду на ви­кла­дене вва­жаю за необ­хідне звер­ну­ти ува­гу на де­я­кі особ­ли­во­сті здійс­нен­ня діяль­но­сті стра­хо­вих (пе­ре­стра­хо­вих) бро­керів в Україні.

Перш за все, стра­хо­ві (пе­ре­стра­хо­ві) бро­ке­ри ви­сту­па­ють по­се­ред­ни­ка­ми в опе­ра­ції, в якій во­ни не мо­жуть дія­ти по­вністю ві­до­соб­ле­но. Çа­ко­но­дав­ство Украї­ни, зо­кре­ма По­ста­но­ва ÊÌ Украї­ни ¹ 1532 від 18 груд­ня 1996 р. «Про по­ря­док про­ва­д­жен­ня діяль­но­сті стра­хо­ви­ми по­се­ред­ни­ка­ми», визна­чає що стра­хо­вий бро­кер має пра­во от­ри­му­ва­ти стра­хо­ві пла­те­жі, як­що він за­без­пе­чує на­бран­ня чин­но­сті до­го­во­ру страху­ван­ня не піз­ні­ше од­но­го дня піс­ля от­ри­ман­ня ним стра­хо­вих пла­те­жів. Â ін­шо­му разі стра­хо­вий бро­кер не має пра­во от­ри­му­ва­ти стра­хо­ві пла­те­жі і їх пе­ре­раху­ван­ня (вне­сен­ня) має здійс­ню­ва­ти­ся без­по­се­ред­ньо стра­хо­ви­ку.

Çа­без­пе­чу­ва­ти на­бран­ня чин­но­сті до­го­во­ра­ми страху­ван­ня мож­ли­ве ли­ше за умо­ви, що от­ри­мані стра­хо­ви­ми бро­ке­ра­ми стра­хо­ві пре­мії бу­дуть на­прав­ля­ти­ся стра­хо­ви­кам остан­ні­ми без за­трим­ки. Прак­тич­но, роль стра­хо­во­го (пе­ре­стра­хо­во­го) бро­ке­ра в Україні в ча­стині фі­нан­со­во­го моніто­рин­гу зво­дить­ся до іден­ти­фіка­ції (яка про­во­дить­ся і без фі­нан­со­во­го моніто­рин­гу для цілей здійс­нен­ня гос­по­дарсь­кої діяль­но­сті) та ін­фор­му­ван­ня про фі­нан­со­ві опе­ра­ції, роз­мір яких пе­ре­ви­щує 150 000,00 грн. При цьо­му стра­хо­вий (пе­ре­стра­хо­вий) бро­кер ін­фор­мує про ті опе­ра­ції, про які звіту­ють та­кож банк та стра­хо­ва ком­панія. Таким чи­ном, від­бу­ваєть­ся не про­сто під­твер­джен­ня ін­фор­ма­ції, а ба­га­то­ра­зо­ве дуб­лю­ван­ня, яке, на мою дум­ку, не дає мож­ли­во­сті ви­яви­ти но­ві фак­ти.

Ç огля­ду на ви­кла­дене ви­ще хочу звер­ну­ти ува­гу на пи­тан­ня іден­ти­фіка­ції клієн­тів, ви­мо­ги, ви­ко­нан­ня яких до­сить ча­сто є не ви­ко­ну­ва­ним.

Âи­мо­ги до іден­ти­фіка­ції та вив­чен­ня клієн­тів (стат­тя 9), недо­три­ман­ня яких є під­ста­вою для від­мо­ви від вста­нов­лен­ня ді­ло­вих від­но­син (стат­тя 10), є над­мі­ру де­талі­зо­ва­ни­ми та та­ки­ми, що не вра­хо­ву­ють ре­алії сьо­го­ден­ня та за­ко­но­дав­чі нор­ми ін­ших ніж Украї­на дер­жав. Çо­кре­ма, от­ри­ман­ня ко­пії ле­галі­зо­ва­но­го ви­тя­гу з тор­го­во­го, бан­ківсь­ко­го чи су­до­во­го реєст­ру або но­таріаль­но за­свід­че­но­го реєстра­цій­но­го по­свід­чен­ня упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну іно­зем­ної дер­жа­ви про реєстра­цію від­по­від­ної юри­дич­ної осо­би не за­вжди є мож­ли­вим.

Âи­го­тов­лен­ня та­ко­го до­ку­мен­ту (йо­го но­таріальне по­свід­чен­ня) мо­же та­кож ви­ма­га­ти

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.