Ано­та­ція.

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

Фор­му­ван­ня па­ра­диг­ми ста­ло­го роз­вит­ку зна­хо­дить­ся під вп­ли­вом про­цесів, що від­бу­ва­ють­ся в світо­вій еко­но­мі­ці, що при­зве­ло до фор­му­ван­ня но­во­го трен­ду «зе­ле­ної» еко­но­міки. Си­сте­ма­ти­зо­ва­но умо­ви ефек­тив­но­го впро­ва­д­жен­ня фінансування «зе­ле­них» про­ек­тів. Обґрун­то­ва­но роль м’яко­го за­ко­но­дав­ства для використання «зе­ле­них» фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів. Визна­че­но, що важ­ли­ву роль у «зе­ле­но­му» фі­нан­с­у­ван­ні віді­г­ра­ють бан­ки. «Зе­ле­ний» бан­кінг» роз­ви­ваєть­ся в двох на­пря­мах – впро­ва­д­жен­ня кон­цеп­ції «зе­ле­но­го» офі­су та на­дан­ня «зе­ле­них» кре­ди­тів. «Зелені» кредити є ос­нов­ним фі­нан­со­вим ін­стру­мен­том «зе­ле­ної» еко­но­міки. Про­аналі­зо­ва­но ди­на­міку та струк­ту­ру кре­ди­тів Ки­таю, як од­но­го із світо­вих лі­дерів цьо­го на­пря­му. До­слід­же­но віт­чиз­ня­ний ри­нок «зе­ле­них» кре­ди­тів. Зазна­че­но необ­хід­ність фор­му­ван­ня ре­гу­ля­тор­них ак­тів НБУ у сфері «зе­ле­них» кре­ди­тів.

Клю­чо­ві сло­ва. Зе­ле­на еко­но­міка, зелені фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти, кре­дит, банк, зе­ле­ний офіс.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.