ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНцІї БЮДЖЕТНОї БЕЗПЕКИ УКРАї­НИ В УМО­ВАХ ФІНАНСОВОї гЛОБАЛІЗАцІї

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

ВАРНАЛіЙ За­харій Сте­па­но­вич

док­тор еко­но­міч­них на­ук, про­фе­сор, Київсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет імені Та­ра­са Шев­чен­ка

E-mail: [email protected]

ДАНЮК іри­на Олексіїв­на

ма­гістр з фі­нан­сів, бан­ківсь­кої спра­ви та страху­ван­ня, Київсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет імені Та­ра­са Шев­чен­ка

E-mail: [email protected]

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.