Ано­та­ція.

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

Про­ве­де­но аналіз ди­на­міки бюджетної безпеки Украї­ни в умо­вах фінансової глобалізації. Оха­рак­те­ри­зо­ва­но ос­нов­ні тенденції бюджетної безпеки дер­жа­ви та вплив фінансової глобалізації на неї. Про­ве­де­но моніто­ринг бюджетної безпеки, що доз­во­ли­ло до­слі­ди­ти її стан та визна­чи­ти ін­те­граль­ний по­каз­ник, який ство­рює ін­фор­ма­цій­ні пе­ре­ду­мо­ви для ре­гу­лю­ван­ня рів­ня бюджетної безпеки. Удос­ко­на­ле­но ме­то­ди­ку оці­ню­ван­ня рів­ня бюджетної безпеки дер­жа­ви, яка ба­зуєть­ся на враху­ван­ні впли­ву фінансової глобалізації, струк­тур­них змін бюджетної си­сте­ми та на­ціо­наль­них еко­но­міч­них ін­те­ресів, що вклю­чає фор­му­ван­ня си­сте­ми ін­ди­ка­торів з ви­ко­ри­стан­ням адитив­ної фор­ми ін­те­граль­но­го по­каз­ни­ка. Про­аналі­зо­ва­но ос­нов­ні ін­ди­ка­то­ри бюджетної безпеки та роз­г­ля­ну­то ос­нов­ні за­гро­зи бюджетної безпеки Украї­ни. За­про­по­но­ва­но пріо­ри­те­ти дер­жав­ної політи­ки пі­дви­щен­ня рів­ня бюджетної безпеки дер­жа­ви.

Клю­чо­ві сло­ва: бюд­жет­на без­пе­ка, фі­нан­со­ва гло­балі­за­ція, ін­ди­ка­то­ри бюджетної безпеки, динаміка, тенденції бюджетної безпеки.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.