СТРАХУ­ВАН­НЯ В СИСТЕМІ РИ­ЗИК-МЕ­НЕДЖ­МЕН­ТУ СІЛЬСЬКОгОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

ПРИКАЗЮК На­талія Ва­лен­тинів­на

д.е.н., до­цент,

Київсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет імені Та­ра­са Шев­чен­ка E-mail:[email protected]

СТУБЕР Алі­на Сер­гіїв­на

ма­гістр­фі­нан­сів, бан­ківсь­кої спра­ви та страху­ван­ня, Київсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет імені Та­ра­са Шев­чен­ка

E-mail: [email protected]

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.