Ано­та­ція.За­про­по­но­ва­но

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

ав­торсь­кий під­хід­до роз­крит­тя сут­но­сті си­сте­ми ри­зик-ме­недж­мен­ту сільськогосподарських товаровиробників та її ком­по­нент­но­го скла­ду. На­ве­де­но на­очне пред­став­лен­ня си­сте­ми ри­зик-ме­недж­мен­ту сільськогосподарських товаровиробників, що ві­до­бра­жає ос­нов­ні її еле­мен­ти. Вста­нов­ле­но, що дієвим та пер­спек­тив­ним ін­стру­мен­том в системі ри­зик-ме­недж­мен­ту мо­же бу­ти страху­ван­ня сільськогосподарських товаровиробників.Про­ве­де­на оцінка су­час­но­го ста­ну страху­ван­ня як еле­мен­ту в системі ри­зик-ме­недж­мен­ту сільськогосподарських то­ва­ро­ви­роб­ни­ківв Україні та ви­яв­ле­но про­бле­ми у даній сфері. За­про­по­но­ва­но шля­хи ви­рі­шен­ня про­блем, що стри­му­ють використання страху­ван­ня в системі ри­зик-ме­недж­мен­ту сільськогосподарських товаровиробників в Україні.

Клю­чо­ві сло­ва:си­сте­ма ри­зик-ме­недж­мен­ту,страху­ван­ня, сільсь­ко­гос­по­дарсь­кі ри­зи­ки, страху­ван­ня вро­жаю сільськогосподарських куль­тур,сільсь­ко­гос­по­дарсь­кі то­ва­ро­ви­роб­ни­ки.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.