Ано­та­ція.Роз­кри­то

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

по­нят­тя «моніто­ринг яко­сті бан­ківсь­ких по­слуг на спо­жив­чо­му рин­ку», визна­че­но кри­терії яко­сті бан­ківсь­кої по­слу­ги, ви­о­крем­ле­но ета­пи про­це­су сприй­нят­тя спо­жи­ва­чем бан­ківсь­кої по­слу­ги.

Про­ве­де­но опи­ту­ван­ня клієн­тів АТ «Ощад­банк», ПАТ «При­ват­банк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Райф­фай­зен Банк Аваль» та ПАТ «Аль­фа банк» та пред­став­ле­но ре­зуль­та­ти оцін­ки яко­сті фі­нан­со­вих­по­слуг цих бан­ків за ін­фор­ма­цій­ни­ми, ер­го­но­міч­ни­ми, есте­тич­ни­ми па­ра­мет­ра­ми та па­ра­мет­ра­ми за­галь­но­го об­слу­го­ву­ван­ня.

За­сто­со­ва­но ме­то­ди­ку «SERVQUAL» та пред­став­ле­но об­ра­хун­ки ко­е­фі­цієн­тів яко­сті за кри­терія­ми: ма­теріаль­ність, на­дій­ність, чуй­ність, пе­ре­ко­наність, спів­чут­тя. Ро­з­роб­ле­но та апро­бо­ва­но ав­торсь­ку ме­то­ди­ку оцін­ки ди­стан­цій­них ка­налів збу­ту бан­ківсь­ких по­слуг на ос­но­ві аналі­зу сай­тів бан­ків. На­да­но ре­ко­мен­да­ції що­до по­кра­щен­ня яко­сті бан­ківсь­ких по­слуг на спо­жив­чо­му рин­ку.

Клю­чо­ві сло­ва: бан­ківсь­ка по­слу­га, якість бан­ківсь­кої по­слу­ги, моніто­ринг яко­сті бан­ківсь­кої по­слу­ги, ме­то­ди­ки оцін­ки яко­сті бан­ківсь­ких

по­слуг.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.